Hlavní navigace

Výpočet zdravotního pojištění

Výpočet povinných záloh na zdravotní pojištění se odvíjí především od toho, zda je pojištěncem zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná nebo osoba bez zdanitelných příjmů. Na základě toho, jakým způsobem si dotyčný vydělává, se pomocí takzvaného vyměřovacího základu stanoví výše pojistného. Za některé osoby navíc tyto platby odvádí stát.

Kdo musí odvádět zdravotní pojištění

Mezi zákonem uložené povinné odvody ze mzdy zaměstnance patří daň z příjmů a sociální a zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění mají však povinnost odvádět nejen zaměstnavatelé za své zaměstnance, ale také osoby samostatně výdělečně činné i osoby bez zdanitelných příjmů. Neplacení zdravotního pojištění může mít za následek poměrně vysoké pokuty.

Zjednodušeně řečeno, účastníkem tohoto pojištění musí být každá osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, přičemž povinnost platby zdravotního pojištění není nijak vázána na české občanství. Pokud zde dotyčný trvalý pobyt nemá, stává se účastníkem pojištění pouze ve chvíli, kdy je zaměstnaný u zaměstnavatele se sídlem na území ČR.

Kdy platí zdravotní pojištění stát

V případě nezaměstnaných osob, které jsou registrované v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR, je plátcem pojistných záloh stát. Na základě zdravotního pojištění je pak pojištěnci hrazena lékařská péče přímo zdravotní pojišťovnou, u níž je registrován. Problematiku tohoto typu pojištění upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Kromě osob, které jsou vedeny v evidenci Úřadu práce ČR, pak existují ještě další situace, kdy je možné, aby zálohy na zdravotní pojištění hradil za pojištěnce stát. Mezi osoby, jež mají na zdravotní pojištění hrazené státem nárok, patří následující:

 • poživatelé důchodů,
 • příjemci doživotní penze a starobní penze na určenou dobu,
 • nezaopatřené děti,
 • osoby starší 26 let, které studují doktorské studium v prezenční formě, pokud nejsou zaměstnanci nebo OSVČ,
 • mladiství ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy,
 • osoby bezmocné a osoby o ně pečující,
 • osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované (v konkrétních případech),
 • osoby ve výkonu trestu, vazby, ústavního ochranného léčení a zabezpečovací detence,
 • osoby na rodičovské dovolené, matky na mateřské dovolené,
 • osoby pobírající rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství,
 • a další.

Výpočet zdravotního pojištění zaměstnance

Výpočet pro odvod zdravotního pojištění za zaměstnance je velice jednoduchý. Pro všechny zaměstnance platí zákonem stanovená procentuální sazba, kterou je potřeba dodržet. Zaměstnavatel tak za svého pracovníka odvádí na zdravotním pojištění celkem 13,5 % z vyměřovacího základu, přičemž 4,5 % se strhává zaměstnanci každý měsíc ze mzdy a zbylých 9 % hradí zaměstnavatel.

Vyměřovacím základem pro účely výpočtu záloh na zdravotní pojištění se v případě zaměstnanců rozumí úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny. Tento úhrn obvykle odpovídá hrubé mzdě zaměstnance. Vyměřovací základ se pak stanovuje pro rozhodné období, kterým je v tomto případě kalendářní měsíc, za které je pojistné odváděno.

Výpočet zdravotního pojištění OSVČ

V případě osob samostatně výdělečně činných představuje vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění polovinu rozdílu mezi příjmy a výdaji. Platby na zdravotní pojištění pak činí, stejně jako u zaměstnanců, 13,5 % z tohoto vyměřovacího základu, přičemž minimální měsíční vyměřovací základ byl pro rok 2024 stanoven na částku 21 983,50 koruny, což odpovídá minimálním zálohám ve výši 2968 korun měsíčně.

OSVČ podnikající na hlavní činnost mají vždy povinnost odvádět zálohy na zdravotní pojištění. V případě, že se jedná o činnost vedlejší a zaměstnanec si pouze přivydělává na živnostenský list k práci, tyto zálohy platit nemusí, jelikož je za něj už odvádí zaměstnavatel.

Zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů

Lidé, kteří nejsou zaměstnaní, nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost ani nespadají do žádné skupiny, za které hradí zdravotní pojištění stát, představují takzvané osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Tyto osoby mají stejně jako OSVČ povinnost odvádět za sebe měsíční zálohy na zdravotní pojištění samy.

Procentuální sazba, kterou musí OBZP na pojistném uhradit, je zákonem stanovena na 13,5 % z aktuální minimální mzdy. Ta v roce 2024 dosáhla částky 18 900 korun. To znamená, že pro letošní rok platí pro OBZP minimální měsíční pojistné ve výši 2552 korun. Pokud by se OBZP rozhodla i přes zákonnou povinnost pojištění neplatit, hrozily by jí vysoké pokuty a v krajních případech i exekuce.

Platby zdravotního pojištění 2024

Zálohy na zdravotní pojištění jsou zasílány pravidelně každý měsíc na účet zdravotní pojišťovny, u které je dotyčný pojištěnec registrován. V případě zaměstnanců zasílá tyto platby zaměstnavatel, OSVČ a OBZP si tuto povinnost musí hlídat samy.

Zároveň má každý pojištěnec vůči dané zdravotní pojišťovně také oznamovací povinnost. To znamená, že ji musí bez odkladu informovat buď on, nebo jeho zaměstnavatel o každé změně, která v souvislosti s placením záloh nastala. Mezi takové situace, kdy je nezbytné pojišťovně ohlásit nastalé změny, patří například:

 • ohlášení nástupu nového pracovníka do zaměstnání,
 • změna zdravotní pojišťovny zaměstnancem,
 • skutečnosti rozhodné pro vznik povinnosti státu hradit za zaměstnance pojištění.
Kdo musí odvádět zálohy na zdravotní pojištění?
Zdravotní pojištění musí odvádět každá osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky. To znamená, že se tato povinnost týká zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných i osob bez zdanitelných příjmů. V některých případech platí za pojištěnce tyto zálohy stát. Jedná se například o osoby pobírající důchod, nezaopatřené děti, osoby pobírající dávky v hmotné nouzi, uchazeče o zaměstnání, kteří jsou registrováni na Úřadu práce ČR, a tak dále.
Kolik se platí na zdravotním pojištění?
Za zaměstnance odvádí zaměstnavatel na zálohách 13,5 %, z čehož 9 % hradí zaměstnavatel ze svého a 4,5 % se strhává zaměstnanci ze mzdy. Osoby samostatně výdělečně činné hradí 13,5 % z poloviny rozdílu mezi jejich příjmy a výdaji a osoby bez zdanitelných příjmů pak odvádí stejnou výši procentuální sazby z minimální mzdy.
Kam se zálohy na zdravotní pojištění posílají?
Pojistné se hradí vždy na účet veřejné zdravotní pojišťovny, u níž je dotyčný pojištěnec registrován. Tyto platby jsou realizovány pravidelně každý kalendářní měsíc. Pojištěnec má zároveň vůči pojišťovně ohlašovací povinnost, což znamená, že ji musí informovat o každé změně, která u něj v souvislosti s pojištěním nastane.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).