Hlavní navigace

Příjmy z kapitálového majetku

Máte příjmy z investic a přemýšlíte, zda a jak byste je měli zdanit? Tyto typy příjmů patří mezi příjmy z kapitálového majetku a zahrnují se do daňového přiznání pouze v případě, kdy je plátce daně nevyplatil příjemci již zdaněné. Mezi tyto příjmy nepatří pouze příjmy z investic a dividend, ale také třeba úroky, dávky penzijního pojištění či příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry.

Co patří mezi příjmy z kapitálového majetku

Kapitálovým majetkem jsou nejčastěji myšleny příjmy z investic, úroků či dávek penzijního pojištění. Příjmy z kapitálového majetku jsou přesně vymezeny v § 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Patří mezi ně například:

 • podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti nebo na zisku z členství v družstvu,
 • úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů,
 • úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách,
 • úroky z peněžních prostředků na vkladovém účtu,
 • výnosy z vkladních listů,
 • dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem (po snížení o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění),
 • plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (po snížení o zaplacené pojistné),
 • úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky z prodlení, poplatky z prodlení,
 • úrokové a jiné výnosy z držby směnek (například diskont z částky směnky, úrok ze směnečné sumy),
 • rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou (nominální) hodnotou dluhopisu a emisním kurzem při jeho vydání,
 • příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry.

Dané příjmy z kapitálového majetku jimi mohou být pouze za předpokladu, že nepocházejí ze závislé činnosti. To znamená, že nejde o příjmy z pracovněprávního vztahu či za práci člena družstva nebo nejde o příjmy společníka s. r. o., komanditisty, komplementáře či společníka v. o. s. a nejedná se ani o odměny likvidátora nebo člena orgánu právnické osoby.

Jak na zdanění příjmů z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku je možné zdanit třemi různými cestami:

 • 15% srážkovou daní,
 • 35% srážkovou daní,
 • zdaněním v daňovém přiznání.

V naprosté většině případů jsou příjmy z kapitálového majetku zdaněny přímo u plátce daně. Tím může být například banka, pojišťovna, broker či finanční instituce. Příjemce se tedy nemusí o nic starat, protože obdrží již zdaněný příjem. Kapitálové příjmy se přitom nejčastěji zdaňují zvláštní sazbou daně ve výši 15 %. Konkrétně jde o tyto druhy kapitálových příjmů:

 • úroky z držby cenných papírů a výnosy dluhopisů podle zákona upravujícího dluhopisy s výjimkou výnosu určeného rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem,
 • úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách,
 • úroky z peněžních prostředků na účtu, který není podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání,
 • dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem,
 • dávky doplňkového penzijního spoření,
 • plnění ze soukromého životního pojištění,
 • plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace,
 • podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání,
 • podíly na zisku obchodní korporace nebo podílového fondu, je-li v něm podíl představován cenným papírem.

Sazba 35 % se týká pouze nerezidentů České republiky, kteří zároveň nejsou rezidenty jiného státu EU. Jde o tyto příjmy:

 • příjmy z držby kapitálového majetku,
 • úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrových finančních nástrojů (úvěrů, zápůjček, dluhopisů nebo vkladních listů),
 • vkladový certifikát,
 • směnka, jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky.

Jak doložit příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku uvádí příjemce v daňovém přiznání pouze v případě, kdy nejsou zdaněny zvláštní sazbou daně již u plátce daně. Poplatník je pak musí uvést do daňového přiznání (jde o 2. oddíl, řádek 38) a započítat do dílčího základu daně.

Do daňového přiznání konkrétně musíte uvádět tyto druhy kapitálových příjmů:

 • úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček,
 • úroky z prodlení,
 • úrokové a jiné výnosy z držby směnek,
 • výnosy z jednorázových vkladů.

Daný příjem není možné snížit o náklady, protože se do daňového přiznání neuvádí žádné výdaje související s kapitálovým majetkem. Výhodné je ovšem to, že příjmy z kapitálového majetku nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Dále platí, že kapitálové příjmy se do daňového přiznání uvádí až ve chvíli, kdy jsou příjemci reálně vyplaceny.

Příjmy z kapitálového majetku v zahraničí

Kapitálové příjmy vyplácené společnostmi se sídlem mimo území České republiky musí příjemce uvádět do daňového přiznání vždy. To platí i pro situace, kdy je daný příjem již zdaněn v zahraničí. Pokud je ovšem mezi Českou republikou a daným státem uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, můžete daň sraženou v zahraničí započítat do celkové daňové povinnosti. Tím pádem se šikovně vyhnete dvojímu zdanění.

Co je kapitálový majetek?
Kapitálový majetek je tvořen investicemi, dividendami, spořením a dalším finančním majetkem. Příjmy z kapitálového majetku nemohou vycházet ze závislé činnosti nebo z podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.
Jak se daní příjmy z kapitálového majetku?
Většina kapitálových příjmů se daní přímo u plátce daně, kterým může být třeba banka, pojišťovna nebo jiná finanční instituce. Příjemce tedy obdrží již jednou zdaněný příjem, který nemusí uvádět do daňového přiznání. Do daňového přiznání se uvádí kapitálové příjmy pouze v případě, že nebyly zdaněny plátcem daně.
Který zákon pojednává o příjmech z kapitálového majetku?
Všechny kapitálové příjmy jsou definovány v § 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).