Hlavní navigace

Paušální výdaje

Pokud jste OSVČ, máte zpravidla dvě možnosti, jak při zpracování daňového přiznání uplatnit výdaje z podnikání. Buď můžete vést klasickou evidenci, kdy od svých příjmů odečítáte reálné výdaje, anebo můžete uplatnit takzvané paušální výdaje. Ty mají výhodu menšího byrokratického zatížení, ale zároveň se nemusí každému vyplatit. V čem spočívají?

Už od roku 2005 se osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou rozhodnout, jakým způsobem budou při daňovém přiznání uplatňovat výdaje související s podnikáním. Zda si povedou standardní daňovou evidenci, která mimo jiné spočívá v pečlivém uchovávání veškerých účtenek a faktur, anebo se rozhodnou pro takzvané paušální výdaje neboli výdaje procentem. Ty mají na rozdíl od reálných výdajů výhodu minimálního byrokratického zatížení.

Co jsou to paušální výdaje?

Výdaje paušálem představují formu výdajů, která spočívá v odečtení fixní procentuální části od reálných ročních příjmů, přičemž paušál lze uplatnit do příjmů ve výši dvou milionů korun. Tato varianta má velkou výhodu v tom, že OSVČ nemusejí zpravidla evidovat účtenky ani faktury. Výdajové paušály navíc zahrnují veškeré výdaje včetně mezd a odpisů majetku.

Výše paušálních výdajů

Výše paušálních výdajů se odvíjí od druhu živnostenského podnikání. Jinými slovy, výdaje vypočteme procentem z příjmů podle toho, o jakou oblast podnikání se jedná. Odečítá se:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč,
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč,
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč,
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.

Překročení limitních částek, které jsou u jednotlivých procentuálních výdajů uvedeny, neznamená, že paušální výdaje nemůžete využít. Značí pouze stanovení maximální výše výdajů, které lze touto metodou odečíst. V případě, že by výdaje procenty překročily stanovenou částku, například když by 60 % výdajů představovalo 1 300 000 Kč, uplatňuje se pouze vrchní stanovená hranice, tedy oněch 1 200 000 Kč. Základ daně z příjmů pak tvoří rozdíl mezi reálnými příjmy a maximem procentuálních výdajů.

Výhodou je, že pokud vaše skutečné výdaje nedosahují procentuálního limitu, na daních ušetříte. Typicky se tak děje u kreativních profesí, které nemají příliš velké výdaje. V opačném případě, pokud budou vaše skutečné výdaje vyšší, budete zbytečně více danit. Případný přechod na výdajové paušály je tedy třeba předem dobře zvážit. To samé platí i naopak.

Pokud jako OSVČ uplatníte v daňovém přiznání k dani z příjmů výdajový paušál, můžet využít slevu na vyživovanou manželku či manžela ani slevu na dítě.

Paušální výdaje podle oblasti podnikání

Co se týče paušálních výdajů podle specifických odvětví podnikání, rozlišují se takto:

  • 80 % zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, řemeslné živnosti: rolník, rybář, řezník, pekař, kožešník, zámečník, zedník, instalatér, hospodský, manikér, kadeřník. Úplný seznam najdete v příloze číslo 1 živnostenského zákona.
  • 60 % ostatní živnosti, volná živnost: geolog, optik, zprostředkovatel úvěrů, účetní, masér, chovatel zvířat, lektor, finanční poradce, poskytovatel ubytování – zkrátka ti, kteří mají k podnikání živnostenské oprávnění, ale přitom nejsou uvedeni v příloze číslo 1 živnostenského zákona.
  • 40 % svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání podle zvláštních předpisů: advokáti, lékaři, notáři, architekti, pojišťovací poradci, umělci.
  • 30 % pronájmy: pronájem bytu, domu, pozemku, nebytových prostor; patří sem i pravidelný pronájem movitých věcí, třeba automobilu, nějakého stroje.

Kdy uplatnit paušální a kdy skutečné výdaje?

To, co je pro jednoho podnikatele výhodné, může jinému zapříčinit ztrátu. Jinými slovy, k tomu, zda jsou pro vás paušální výdaje výhodné, či nikoli, musíte dospět na základě svého podnikání. V první řadě je vhodné poctivě evidovat veškeré doklady, abyste později dovedli posoudit, zda se vám více vyplatí odečíst skutečné výdaje, anebo ty formou procent.

Obecně se paušální výdaje doporučují uplatňovat v případě, kdy jsou vaše skutečné výdaje nižší než ty paušální anebo jsou vaše reálné příjmy vyšší, ale nestojí vám to za náročnou administrativu. Skutečné výdaje jsou zpravidla výhodnější v momentě, kdy znatelně přesahují onu procentuální hranici.

Pojďme si to ukázat na příkladu.

Příklad 1: Anna Nováková se živí jako programátorka na volné noze, její výdaje tedy nejsou vysoké. Za loňský rok se jednalo o 150 tisíc korun. Příjmy oproti tomu vyšplhaly na 700 000 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že podniká ve volné živnosti, může uplatnit výdajový paušál ve výši 60 %. Z toho plyne, že její procentuální výdaje se budou rovnat 420 tisíc korun (700 000 × 60 %). Jednoznačně se jí tedy vyplatí uplatnit výdaje paušálem, díky kterým bude mít nižší daňový základ.

Příklad 2: Jan Veselý se živí jako zemědělec. Jeho výdaje jsou vysoké, za loňský rok činily 1 700 000 Kč. Příjmy se oproti tomu vyšplhaly na 2 500 000 Kč. Vzhledem k tomu, že pan Veselý podniká ve volné zemědělské živnosti, smí uplatnit procentuální výdaje ve výši 80 %, tedy 2 000 0000 Kč. Do daňového přiznání však může uvést pouze výdaje ve výši 1 600 000 Kč, to znamená, že by danil příjem ve výši 900 000 Kč (2 500 000 – 1 600 000). V tomto případě by se panu Veselému tedy více vyplatilo využití reálných výdajů. Po jejich odečtení (2 500 000 – 1 700 000) by totiž danil částku 800 000 Kč.

Co jsou to paušální výdaje?
Paušální výdaje představují formu výdajů, která spočívá v odečtení fixní procentuální části od reálných ročních příjmů, přičemž celkový příjem nesmí být vyšší než dva miliony korun. Tato varianta má velkou výhodu v tom, že OSVČ nemusejí zpravidla evidovat účtenky ani faktury.
Jak se liší od reálných výdajů?
Na rozdíl od reálných výdajů v případě paušálu uplatňují OSVČ výdaje formou fixních procent. Jejich skutečné výdaje tedy není třeba evidovat. To v praxi znamená, že nepotřebují shromažďovat veškeré účtenky a faktury. Přihlíží se pouze k výši příjmů, od kterých se následně odečte náležité procento, které se liší na základě oblasti jejich podnikání. 
Komu se vyplatí paušální výdaje?
Výdajové paušály se zpravidla vyplatí tomu, jehož reálné výdaje nejsou příliš vysoké. Typické je to u kreativních profesí, kdy OSVČ daní menší částku, než by musely v případě skutečných výdajů. Pokud jsou reálné výdaje naopak vyšší než ty paušální, vyplatí se uplatnit je. 
Jak vysoké jsou fixní procentuální výdaje?  
Záleží na oblasti, ve které podnikáte. Rozlišují se celkem čtyři výše fixních procentuálních výdajů, a sice: 30 %, což se týká zpravidla příjmů z nájmu, 40 %, kam spadají například advokáti, architekti, notáři a lékaři, dále 60 %, tedy typicky finanční poradci, lektoři, a účetní (volné živnosti), a nakonec 80 %, kam se řadí zemědělci a různá řemesla. 

Daňové přiznání paušálem uděláte pohodlně s pomocí interaktivní šablony pro MS Excel. Stáhněte si ji zdarma.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).