Hlavní navigace

Výpočet mateřské 2024: podmínky a výše příspěvku

Očekáváte v brzké době narození potomka? Jistě tedy přemýšlíte o tom, zda máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství a kolik peněz od státu vlastně dostanete. Jelikož je výpočet mateřské poměrně komplikovaný, využijte naši přehlednou kalkulačku, která vám po zadání několika údajů prozradí, jaká výše mateřské se vás týká.

Co všechno potřebujete pro výpočet mateřské znát? Abychom mohli spočítat, kolik peněz v rámci peněžité pomoci v mateřství dostanete, je nutné uvést jak počet dnů čerpání mateřské, tak i váš denní či měsíční vyměřovací základ. Pak už jen kliknete na tlačítko „Spočítat“ a naše kalkulačka mateřské vám zobrazí výslednou částku i přehledný graf.

nápověda
Zadejte počet dnů (max. 196 u 1, resp. 259 u 2 a více narozených dětí).
Výše uvedený vyměřovací základ je:
nápověda
Vybere si volitelně "hrubou mzdu a orientační výpočet" nebo "denní vyměřovací základ a přesný výpočet".

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství, které lidé jednoduše říkají také mateřská, představuje jednu z šesti dávek českého systému nemocenského pojištění. Náleží rodičům (matce či otci), kteří pečují o novorozené dítě, nebo také osobám, jež převzaly novorozence do vlastní péče a na základě rozhodnutí příslušného orgánu mu tak nahrazují péči rodičů.

Jaké jsou podmínky pro přiznání peněžité pomoci v mateřství, kolik týdnů činí podpůrčí doba a jaká je výše mateřské, se dozvíte v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Ten zároveň upravuje také další zmíněné dávky, kam patří ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, nemocenské, otcovské a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Kdo má nárok na mateřskou?

Aby mohla novopečená matka (či otec) pobírat peněžitý příspěvek v mateřství, je nutné splnit zákonné podmínky, které se liší pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné. Nejdůležitější je účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou. Tuto podmínku nicméně nemusíte splnit u jednoho zaměstnavatele, lze tedy sečíst odpracované dny z různých zaměstnání.

Na peněžitý příspěvek v mateřství však můžete mít nárok i ve chvíli, kdy nastoupíte na mateřskou až po skončení pojištění. Pokud vaše pojištění skončilo v průběhu těhotenství, existuje zde totiž základní ochranná lhůta, která činí 180 kalendářních dní ode dne zániku pojištění (odchodu ze zaměstnání). Jestliže ale vaše pojištění trvalo kratší dobu, ochranná lhůta se tomu přizpůsobí (v případě, že pojištění trvalo 4 měsíce, ochranná lhůta bude také 4 měsíce). Zároveň je nutné dodat, že do ochranné lhůty se nepočítá doba, kdy je nezaměstnaná osoba evidována na úřadu práce.

Chcete vědět, jaké podmínky platí v případě osob samostatně výdělečně činných a na kolik peněz máte v rámci mateřské nárok? Pomůže vám naše kalkulačka mateřské pro OSVČ.

V průběhu prvních šesti týdnů po porodu mateřská náleží výhradně matce. Později však může mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství i muž, který je otcem dítěte či manželem ženy, jež miminko porodila. S matkou novorozence přitom musí uzavřít písemnou dohodu, kde uvede, že bude o dítě pečovat, a to s účinkem nejdříve od počátku sedmého týdne po narození dítěte a nejméně na sedm po sobě jdoucích kalendářních dní.

Nástup na mateřskou dovolenou

Na peněžitou pomoc v mateřství může těhotná žena nastoupit nejdříve 86 týdnů před očekávaným termínem porodu. Konkrétní datum v tomto rozmezí si nastávající matka přitom může určit sama. Pokud se však dítě narodilo ještě před začátkem podpůrčí doby, odchod na mateřskou dovolenou je určen dnem porodu.

Jak dlouho trvá mateřská dovolená?

Délka podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství (neboli délka mateřské dovolené), což je zároveň i doba poskytování dávky, se liší podle toho, kolik novorozenců rozšířilo vaši domácnost. Ženy, které porodily jedno dítě, mají nárok na 28 týdnů. Novopečené maminky, které na svět přivedly dvě a více dětí, se pak mohou těšit na 37 týdnů.

V případě osob, které převzaly novorozené dítě do péče (například z důvodu úmrtí matky či z důvodu dlouhodobého onemocnění), je podpůrčí doba stanovena na 22 týdnů. Pokud ovšem převzala do péče dvě a více dětí, přičemž po uplynutí stanovených 22 týdnů podpůrčí doby dále pečuje alespoň o dvě z nich, se tato doba prodlouží na 31 týdnů.

Výpočet mateřské 2024

V souvislosti s peněžitou pomocí v mateřství rodiče nejčastěji zajímá, jak se počítá mateřská a kolik peněz vlastně dostanou. Výše mateřské momentálně činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za jeden kalendářní den. Nejprve je tedy nutné zjistit, jaký je průměrný denní příjem za rozhodné období, kterým je obvykle 12 kalendářních měsíců před měsícem, kdy žena nastoupila na mateřskou dovolenou.

Průměrný denní příjem se vypočítá tak, že hrubou měsíční mzdu vynásobíte číslem 12 a následně celou sumu vydělíte číslem 365. Abyste však dokázali určit redukovaný denní vyměřovací základ, který vám poskytne základ pro výpočet výše mateřské, je nutné výsledek snížit prostřednictvím redukčních hranic.

Výpočet mateřské se může zdát komplikovaný, jelikož se tyto redukční hranice každý rok mění. Zatímco mateřská 2023 se počítala tak, že první hranice byla 1345 Kč, druhá 2017 Kč a třetí 4033 Kč, pro rok 2024 vypadá situace následovně:

  1. redukční hranice – do 1466 Kč (počítá se 100 %),
  2. redukční hranice – od 1466 do 2199 Kč (počítá se 60 %),
  3. redukční hranice – od 2199 do 4397 Kč (počítá se 30 %).

K částkám vyšším, než je třetí redukční hranice, se již nepřihlíží. Jakmile si spočítáte redukovaný denní vyměřovací základ, je nutné tuto sumu ještě snížit na zmiňovaných 70 %. Teprve tak zjistíte, na kolik peněz máte v rámci peněžité pomoci v mateřství za jeden kalendářní den nárok. Pokud vás zajímá výše mateřské pro rok 2024 a nechcete se pouštět do složitých počtů, pomůže vám naše přehledná kalkulačka.

Příklad z praxe

Paní Emílie Svobodová má průměrnou hrubou měsíční mzdu 45 tisíc korun. Její redukční základ tedy činí 540 000 Kč (12 x 45 000) a průměrný denní příjem poté 1479,45 Kč (540 000 / 365). Z toho důvodu se jí budou týkat pouze první dvě redukční hranice:

  1. redukční hranice – 1466 x 100 % = 1466
  2. redukční hranice – (1479,45 – 1466) x 60 % = 8,07

Když tato dvě čísla sečteme, vyjde nám částka 1474,07 Kč (redukovaný denní vyměřovací základ), která se ještě zaokrouhlí na 1474 Kč. Tu je následně nutné zredukovat na 70 %, čímž dojdeme k částce 1032 Kč. Teprve toto je skutečná suma, kterou bude paní Emílie v rámci mateřské pobírat za jeden kalendářní den.

Pokud bude paní Emílie pobírat od státu peněžitou pomoc v mateřství 28 týdnů (tedy 196 dní), bude mít nárok dohromady na 202 272 Kč, což vám potvrdí také naše kalkulačka. Tam stačí zadat počet dní a vyměřovací základ (v tomto případě 1479,45 Kč).

Kdo vyplácí mateřskou?

O vyplácení mateřské se stará Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Abyste mohli dávku pobírat, nejprve je nutné vyplnit tiskopis s názvem Žádost o peněžitou pomoc v mateřství (někdy také označovaná jako Žádost o mateřskou). Ten nastávající matce vydá ošetřující lékař (gynekolog), který zajišťuje její předporodní péči. Zatímco v části A vyplní lékař předpokládaný termín porodu, požadované údaje v části B musí těhotná žena doplnit sama.

Následně stačí odevzdat formulář zaměstnavateli, který jej předá příslušné OSSZ. Pokud žena porodí dvě nebo více dětí a chce mateřskou pobírat 37 týdnů, musí po uplynutí 28 týdnů na OSSZ doložit také kopii rodných listů svých potomků. V případě, že o dávku žádá otec dítěte či manžel, musí vyplnit nejen písemnou dohodu s matkou novorozence, ale i Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, kterou dodá na OSSZ.

Kdy chodí mateřská?

Pokud máte na peněžitou pomoc v mateřství nárok, jistě vás také zajímá, kdy se vyplácí mateřská. ČSSZ provádí výplatu dávek nemocenského pojištění zpětně, přičemž si sami můžete určit, zda to bude na bankovní účet, nebo prostřednictvím složenky. Při změně účtu nebo adresy pro výplatu mateřské poštou je nutné tuto skutečnost neprodleně nahlásit příslušné OSSZ, a to buď písemně, nebo osobně.

Termín, kdy vám bude peněžitá pomoc v mateřství poprvé vyplacena, není přesně určen. Záleží vždy na tom, kdy podklady od vašeho zaměstnavatele dorazí na příslušnou OSSZ, která má následně 30 dní na jejich zpracování. Poté už se ale termín obvykle ustálí a mateřská většinou chodí začátkem měsíce nebo v jeho polovině.

Počítá se mateřská do důchodu?

Očekáváte potomka (nebo se s partnerem o miminko teprve snažíte) a chtěli byste vědět, zda si můžete mateřskou dovolenou započítat do důchodu? V tom případě nemusíte mít strach, protože doba, kdy pobíráte peněžitou pomoc v mateřství, se stejně jako studium či evidence na úřadu práce počítá jako náhradní doba pojištění.

Co je peněžitá pomoc v mateřství?
Peněžitá pomoc v mateřství (lidově označovaná také jako mateřská) je jedna z dávek českého systému nemocenského pojištění. Náleží rodičům (matce či otci), kteří pečují o novorozence, či osobám, které převzaly dítě do vlastní péče a na základě rozhodnutí příslušného orgánu mu nahrazují péči rodičů.
Kdo má nárok na mateřskou?
Aby mohl zaměstnanec či zaměstnankyně pobírat peněžitý příspěvek v mateřství, je nutná účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou. Pokud vám však pojištění skončilo v průběhu těhotenství, existuje základní ochranná lhůta, jež činí 180 kalendářních dní ode dne zániku pojištění. Sem se ovšem nepočítá doba, kdy je nezaměstnaná osoba evidovaná na úřadu práce.
Jak dlouho trvá mateřská?
Na mateřskou může nastávající matka nastoupit nejdříve 6-8 týdnů před očekávaným termínem porodu. Délka podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství a poskytování dávky pak činí 28 týdnů pro ženy, které porodily jedno dítě, a 37 týdnů pro ty, jež přivedly na svět dvě nebo více dětí. V případě osob, které převzaly dítě do péče, to je 22 týdnů či 31 týdnů.
Kdy chodí mateřská?
Vyplácení peněžité podpory v mateřství má na starosti Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Nejprve je ale nutné vyžádat si u gynekologa, jenž zajišťuje předporodní péči, tiskopis s názvem Žádost o peněžitou pomoc v mateřství, který později odevzdáte zaměstnavateli. Termín, kdy chodí mateřská, není přesně daný. Obvykle je to však začátkem měsíce nebo v jeho polovině.
Jak na výpočet mateřské?
Výše mateřské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za jeden kalendářní den. Pro její výpočet je tedy nejprve nutné znát průměrný denní příjem za rozhodné období, který se následně sníží prostřednictvím redukčních hranic. Výsledkem je redukovaný denní vyměřovací základ, z něhož je třeba vypočítat zmiňovaných 70 %.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).