Hlavní navigace

DPH (daň z přidané hodnoty)

Jednou za měsíc nebo jednou za čtvrt roku má každý plátce daně z přidané hodnoty povinnost podat finančnímu úřadu přiznání k DPH. Plátci této daně jsou pak osoby, kterým ze zákona vznikla povinnost DPH odvádět státu, nebo podnikatelé, kteří se rozhodli k dani přihlásit dobrovolně sami. Registrace k dani z přidané hodnoty se dnes již provádí elektronicky v online aplikaci finanční správy.

Co je to daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty, zkráceně DPH, představuje zdanění peněžního zisku z prodeje zboží a služeb. V ekonomii pak výraz přidaná hodnota vyjadřuje rozdíl mezi čistým provozním ziskem a kapitálovými náklady. DPH je nepřímá opakující se daň, která je jedním z nejdůležitějších zdrojů příjmů státní pokladnice.

Základní právní úpravu DPH najdete v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a dále s tímto pojmem pracuje také zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. DPH má na starost Finanční správa ČR a jako plátce daně se označuje osoba, která daň pravidelně odvádí státu na základě daňového přiznání.

Co je předmětem DPH

Předmětem daně z přidané hodnoty je v zásadě prodej a nákup zboží nebo služeb. Bude-li prodávané zboží zahrnovat DPH či nikoliv, pak záleží zejména na tom, zda dodavatel je, nebo naopak není plátcem této daně. Podrobnější podmínky pro uplatnění DPH upravuje zákon o dani z přidané hodnoty. Předmětem daně je podle uvedeného zákona především:

  • dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku,
  • poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku,
  • pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání,
  • pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou, která není osobou povinnou k dani,
  • dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

Sazby daně z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty tedy platíte při nákupu zboží a služeb. Pokud splňujete podmínky stanovené zákonem, máte nárok na vrácení DPH, které jste zaplatili v rámci nákupu zboží. V opačném případě, tedy v momentě, kdy zboží včetně DPH prodáváte, máte zase povinnost tuto daň státu odvést. Sazby DPH přitom mohou nabývat dvou různých hodnot, a to:

  • 21 % (základní sazba),
  • 12 % (snížená sazba).

Základní a snížená sazba DPH

Základní sazba DPH činí 21 % a vztahuje se na zboží a služby, které dle zákona o DPH nepodléhají sazbě snížené. Momentálně sem patří například alkoholické i nealkoholické nápoje, točené pivo, kadeřnické a holičské služby, sauny, půjčování knih, novin, časopisů a hudebnin, opravy obuvi, kol a kožených výrobků, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, řezané květiny, palivové dřevo nebo služby autorů a výkonných umělců.

Snížená sazba, jejíž výše činí 12 % (dříve šlo o dvě různé snížené sazby, a sice 10 % a 15 %), se uplatňuje například v případě potravin a bezlepkových výrobků, léků a farmaceutických výrobků, zdravotnických prostředků, stavebních prací, vodného, stočného, tepla, ubytovacích a stravovacích služeb nebo časopisů a novin. Také sem patří třeba pohřební služby, dětské sedačky či pravidelná doprava cestujících nebo příležitostná hromadná autobusová doprava osob.

Od roku 2024 se pak vyčleňují zcela zvlášť knihy, které mají nulovou sazbu DPH.

Kdo je plátce DPH

Poplatník DPH je fyzická nebo právnická osoba, která vykonává ekonomickou činnost a jejíž obrat za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců překročil 2 miliony korun. Pokud je váš obrat nižší, máte možnost přihlásit se k DPH dobrovolně. Plátci daně z přidané hodnoty mají pak povinnost pravidelně podávat přiznání k DPH a kontrolní (případně také souhrnné) hlášení.

Plátcem daně z přidané hodnoty se dotyčná osoba stává k prvnímu dni v měsíci následujícím po kalendářním měsíci, kdy byl překročen stanovený limit obratu. Plátcem se stanete také ve chvíli, kdy jste získali majetek privatizací či prodejem (obchodního) závodu nebo fúzí. Kromě toho máte povinnost odvádět DPH také v případě, že jste zdědili ekonomickou činnost po zemřelém, který byl plátcem DPH.

Ministerstvo financí České republiky zveřejňuje na daňovém portále takzvaný Registr plátců daně z přidané hodnoty. Na těchto webových stránkách je možné vyhledávat daňové subjekty podle zadaných vyhledávacích kritérií, kterými jsou daňová identifikační čísla (DIČ) a údaje o nespolehlivosti. K dispozici je navíc rozhraní aplikace jak v českém, tak v anglickém jazyce.

Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty

Každý, kdo má povinnost registrace k DPH, nebo se chce dobrovolně přihlásit k DPH, musí vyplnit k tomu určený formulář a podat jej na finanční správu ČR. Formulář k registraci k DPH je dostupný v elektronické podobě v aplikaci finanční správy EPO, kde můžete přihlášku zároveň také podat.

Samotné vyplnění a podání formuláře trvá jen několik málo minut. Aby mohlo být přihlášení k DPH vyřízeno co nejrychleji, je potřeba doložit k formuláři přílohu s informacemi o obratu za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (faktury, smlouvy s obchodními partnery a podobně). Pokud si nevíte rady, jak postupovat, je možné využít vzor přihlášky k DPH od finanční správy.

Přiznání k dani z přidané hodnoty formulář

Všichni plátci DPH jsou povinni pravidelně podávat přiznání k dani z přidané hodnoty. Obvykle se tak děje každý měsíc nebo jednou za čtvrt roku. Termín pro jeho odevzdání je stanoven na 25. den kalendářního měsíce, který následuje po zdaňovacím období. Pakliže by tento den vycházel na víkend nebo svátek, posouvá se lhůta pro odevzdání na nejbližší pracovní den.

Přiznání se vyplňuje do speciálního DPH formuláře dostupného na portálu Moje daně. Dokument se skládá ze tří základních částí, kde je potřeba vyplnit informace o finančním úřadu, kterému se přiznání podává, údaje o podepisující osobě a výpočet DPH. Pro vyplnění formuláře je tak potřeba znát identifikační údaje plátce daně, informace o přijatých plněních a údaje o odečtené DPH.

Právnické osoby a fyzické osoby, kterým byla zpřístupněna datová schránka, musí podávat přiznání k DPH výhradně elektronicky. V případě, že je plátcem fyzická osoba, jejíž obrat za posledních 12 po sobě následujících kalendářních měsíců nepřekročil 6 milionů korun a nemá zároveň zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky, může přiznání úřadu doručit v tištění podobě.

Kolik je daň z přidané hodnoty?
Zákon o dani z přidané hodnoty od roku 2024 stanovuje dvě sazby DPH. Základní sazba činí 21 % a vztahuje se na alkoholické i nealkoholické nápoje, točené pivo, kadeřnické a holičské služby nebo třeba sběr, přepravu a skládkování odpadu. Snížená sazba činí 12 % a patří sem potraviny, léky, farmaceutické výrobky, stavební práce, vodné, stočné, teplo, ubytovací a stravovací služby nebo také časopisy a noviny. Knihy pak mají nulovou sazbu DPH.
Kdo státu odvádí DPH?
Daň z přidané hodnoty musí odvádět státu právnické a fyzické osoby, které vykonávají ekonomickou činnost a jejichž obrat překročil za posledních 12 po sobě následujících měsíců 2 miliony korun. Pokud je obrat za toto období nižší, má subjekt možnost přihlásit se k této dani dobrovolně.
Jaké jsou povinnosti plátce DPH?
Plátce daně z přidané hodnoty musí každý měsíc nebo čtvrt roku odvádět Finančnímu úřadu ČR daňové přiznání. Formulář přiznání k DPH je dostupný na portále Moje daně v elektronické podobě a skládá se ze tří částí, kde je potřeba vyplnit informace o finančním úřadu, kterému se přiznání podává, údaje o podepisující osobě a výpočet DPH. Dalším dokumentem, který plátce DPH úřadu odevzdává, je kontrolní hlášení a v některých případech také souhrnné hlášení.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).