Hlavní navigace

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Podnikáte na živnostenský list nebo pracujete pro více zaměstnavatelů současně? Pak se vás týká povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V současné době je podání tohoto důležitého dokumentu výrazně snazší než dříve, neboť se dá dnes již vše vyřídit elektronicky. Je však potřeba ohlídat si všechny důležité termíny a správně vyplnit formulář daňového přiznání.

Co je to daň z příjmů

Daň z příjmů je povinný odvod, který musí vždy za konkrétní zdaňovací období státu odevzdávat jak fyzické, tak právnické osoby. Pro fyzické osoby je sazba této daně stanovena na 15 % ze základu daně. Pokud jsou však příjmy OSVČ vyšší než 48násobek průměrné hrubé mzdy, uplatní se na tu část příjmů, jež překračuje tento limit, zvýšená sazba, která činí 23 %. Výpočet výše daně přitom podnikatelé provedou na základě vyplněného daňového přiznání.

Kdo musí podat přiznání k dani z příjmů FO

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je povinna podat každá OSVČ, jejíž hrubé roční příjmy překročily 50 tisíc korun. Této povinnosti se však vyhnou podnikatelé, kteří se dobrovolně přihlásili k systému paušální daně. V rámci té totiž odvádí každý měsíc jednotnou částku, která zahrnuje jak sociální a zdravotní pojištění, tak i daň z příjmů.

Kromě osob samostatně výdělečně činných, které se nepřihlásily k paušální dani, musí daňové přiznání podat také zaměstnanci, kteří mají příjmy současně od několika různých zaměstnavatelů. Tato povinnost se tak týká například i pracovníků, kteří jsou zaměstnáni u jednoho zaměstnavatele na hlavní pracovní poměr a u dalšího na dohodou o provedení práce.

Důležité termíny

Termín odevzdání Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se odvíjí od toho, kdo a jakým způsobem dokument podává. V roce 2024 je základní termín stanoven na 2. dubna, jelikož standardně stanovené datum 1. dubna připadá na Velikonoční pondělí.

Pokud budete přiznání k dani podávat elektronicky, lhůta se vám prodlouží o celý měsíc. Nejpozději je tedy v takovém případě daňové přiznání potřeba odevzdat do 2. května 2024. O něco delší lhůtu pak mají ještě poplatníci, kteří daňové přiznání podávají prostřednictvím daňového poradce, a to do 2. července 2024. 

Způsob podání DP Termín podání DP
Písemně do 2. dubna 2024
Elektronicky do 2. května 2024
Prostřednictvím daňového poradce do 2. července 2024

Pakliže byste daňové přiznání zapomněli odevzdat včas, hrozí vám od Finančního úřadu pokuta. Výše sankce pak závisí na tom, jak dlouho toto zpoždění trvalo. Pokud však svou chybu stihnete napravit do pěti dnů od uplynutí stanovené lhůty, budou vám penále ještě odpuštěna. Navíc v případě, že je úrok z prodlení nižší než tisíc korun, vám jej úřad pravděpodobněautomaticky odpustí také.

Formulář daňového přiznání

Jestliže se chystáte vyplnit přiznání k dani z příjmů a byla vám zřízena datová schránka, je potřeba tak učinit elektronicky, a to ideálně přes portál mojedane.cz, kde je možné vyplnit a odeslat k tomu určený interaktivní formulář. Do portálu se přitom můžete přihlásit prostřednictvím identity občana, datové schránky nebo přístupovými údaji přidělenými Finanční správou ČR.

Výhodou tohoto způsobu podání je, že do formuláře jsou automaticky vyplněny některé vaše údaje, které jsou uloženy v základních registrech. Podnikající osoby, kterým ale datová schránka ze zákona zřízena nebyla, jako jsou například umělci či autoři, mohou nadále podávat daňové přiznání v tištěné podobě.

Papírový formulář Přiznání k dani z příjmů naleznete na kontaktních pracovištích finančního úřadu. Kromě toho je možné si dokument stáhnout také z webových stránek Finanční správy ve formátu PDF a vytisknout jej (není přitom nutné tisknout ho barevně, ale stačí pouze černobíle). Vyplněný tiskopis je pak nutné doručit ve stanovených termínech příslušnému finančnímu úřadu.

Jak vyplnit přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob není tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ačkoliv formulář daňového přiznání obsahuje velké množství položek, ne všechny musí každá OSVČ sama vypsat. Některé se vyplní automaticky na základě zadaných údajů (pokud vyplňujete formulář online), jiné se vás třeba zase vůbec nebudou týkat.

U každé položky, kterou formulář pro daňové přiznání obsahuje, najdete nápovědu s informací, co je do ní potřeba vyplnit a koho se týká. Vycházet byste přitom měli z informací uvedených na fakturách, v účetní závěrce nebo na potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele, jelikož je nezbytné uvést ve formuláři všechny zdanitelné příjmy za příslušné zdaňovací období.

Interaktivní online formulář Přiznání k dani z příjmů má navíc tu výhodu, že vše vypočítá za vás. Vaším úkolem je pouze správně vyplnit potřebná data. V případě, že budete mít v dokumentu chybu nebo něco zapomenete vyplnit, online formulář daňového přiznání vás o tom na poslední stránce při kontrole správnosti zadaných údajů sám upozorní.

Pakliže však vyplňujete dokument v písemné podobě, budete muset všechny povinné položky přepočítávat sami. Z toho důvodu je výhodnější i pro podnikatele, kteří nemají od státu zřízenou datovou schránku, podat daňové přiznání elektronicky. Budete mít tak větší jistotu, že vypočítaná daň bude správně.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – vzor

Na internetu jsou dostupné různé vzory Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, nicméně není úplně vhodné se jimi zcela řídit. Tyto vzory jsou vypracované na konkrétním příkladu, který nemusí odpovídat vaší situaci. Pokud si tedy nejste jisti, jak daňové přiznání vyplnit, a bojíte se, že něco pokazíte, je nejjednodušší variantou nechat si jej zpracovat daňovým specialistou nebo účetní.

Přílohy daňového přiznaní

Pokud si vedete účetnictví, bude potřeba k přiznání přiložit účetní závěrku. V případě, že jste měli v daném zdaňovacím období příjem od nějakých zaměstnavatelů, je nezbytné doložit tyto výdělky potvrzením o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění. Tento dokument je každý zaměstnavatel povinen vám na požádání vydat.

Kromě výše uvedených dokladů týkajících se vlastních příjmů pak bude nutné doložit ještě další přílohy v závislosti na tom, jaké slevy a zvýhodnění chcete v rámci daňového přiznání uplatňovat. Pakliže budete chtít využít některé slevy na dani nebo odečitatelné položky, je nezbytné přiložit k přiznání následující dokumenty:

  • potvrzení o poskytnutém daru,
  • doklad o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru,
  • doklad o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo penzijní pojištění,
  • doklad o zaplacení pojistného na životní pojištění,
  • čestné prohlášení o příjmu manžela nebo manželky,
  • potvrzení o tom, že slevu na dítě uplatňujete vy a ne druhý rodič,
  • potvrzení o studiu.
Kdo musí podávat Přiznáni k dani z příjmů fyzických osob?
Daňové přiznání mají povinnost podat osoby samostatně výdělečně činné, jejichž hrubé příjmy za příslušné zdaňovací období překročily částku 50 tisíc korun. Kromě nich pak musí Přiznání k dani z příjmů fyzických osob odevzdat také zaměstnanci, kteří za daný kalendářní rok pracovali současně pro více zaměstnavatelů.
Jak se podává Přiznání k dani z příjmů FO?
Všichni podnikatelé, kterým byla státem zřízena datová schránka, mají povinnost odevzdat daňové přiznání elektronicky. Podnikající osoby, které datovou schránku zřízenou nemají (např. autoři, umělci a podobně) mohou přiznání podat v písemné podobě. Online podání má však řadu výhod, jako je například automatické vyplňování některých údajů nebo automatický výpočet daně.
Do kdy se odevzdává formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob?
V případě, že daňové přiznání podáváte v písemné formě, je potřeba odevzdat jej do 2. dubna 2024. Podnikatelé, kteří přiznání podávají elektronicky, mají termín prodloužen do 2. května 2024. Pakliže za vás dokument odevzdává daňový poradce, prodlužuje se tato lhůta ještě o další dva měsíce, tedy do 2. července 2024.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).