Hlavní navigace

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je určen lidem, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti.

Z poskytnutého příspěvku se pak hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Nárok na příspěvek

Příspěvek se vyplácí všem potřebným od 1. roku věku. Stupně závislosti na potřebě pomoci se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které nemohoucí osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.

Co se sleduje:

 • mobilita,
 • orientace,
 • komunikace,
 • stravování,
 • oblékání a obouvání,
 • tělesná hygiena,
 • výkon fyziologické potřeby,
 • péče o zdraví,
 • osobní aktivity,
 • péče o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let).

Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb.

Kolik dostanete

Výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc
Do 18 let Nad 18 let
Stupeň I (lehká závislost) 3300 Kč 880 Kč
Stupeň II (středně těžká závislost) 6600 Kč 4400 Kč
Stupeň III (těžká závislost) 9900 Kč 8800 Kč
Stupeň IV (úplná závislost) 13 200 Kč 13 200 Kč

Kde požádat

Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek.

Krajská pobočka Úřadu práce (sociální pracovník) provádí pro účely rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává, či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje MPSV.

Zvýšení příspěvku na péči

Příspěvek na péči může být zvýšen o částku 2000 Kč měsíčně, a to v případě splnění podmínek jednoho ze dvou následujících důvodů:

1. z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných, a to

 • nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči

Příspěvek ale nedostane dítě, které pobírá příspěvek z dávek pěstounské péče. Nedostane jej ani dítě, které má důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek. Výluka platí i pro dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.

 • rodiči, kterému náleží příspěvek na péči a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku

Podmínkou je, že váš rozhodný příjem je nižší než dvojnásobek částky životního minima.

2. z důvodu podpory zdravotně postižených dětí předškolního věku

 • dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)

Příspěvek ale nedostane dítě, které pobírá příspěvek z dávek pěstounské péče. Nedostane jej ani dítě, které má důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek. Výluka platí i pro dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).