Hlavní navigace

Prohlášení poplatníka

Ať už pracujete pro stejného zaměstnavatele několik let, v loňském roce jste si našli novou práci, nebo vás nástup do nového zaměstnání v letošním roce teprve čeká, podle zákona o daních z příjmů máte právo u svého zaměstnavatele jako daňový poplatník každý rok podepsat Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 

Podpisem prohlášení poplatníka, které je mezi lidmi známé také jako prohlášení k dani z příjmů, růžové prohlášení, růžový papír nebo třeba „růžovka“, se u zaměstnavatele stanovuje způsob zdanění (způsob odvádění záloh na daň z příjmů). To znamená, že zaměstnavatel na základě tohoto tiskopisu určí, zda bude danému zaměstnanci srážet daňovou zálohu, nebo mu bude z příjmu později sražena konečná srážková daň zvláštní sazbou.

Prohlášení poplatníka daně z příjmů je jednou z podmínek, které je nutné splnit, aby bylo možné v průběhu zdaňovacího období uplatňovat nezdanitelné části daňového základu, tedy slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti. Podepisují ho nejen zaměstnanci v klasickém zaměstnaneckém poměru, ale také brigádníci, kteří svou práci vykonávají na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.

Každý zaměstnanec si může zvolit pouze jediného zaměstnavatele (plátce), u nějž toto daňové prohlášení podepíše, a v jednom měsíci tedy nemůže mít tento formulář podepsaný u více zaměstnavatelů současně, jinak mu totiž hrozí pokuta od finanční správy. Prohlášení pak automaticky končí s ukončením pracovně právního poměru, takže ho není třeba písemnou formou rušit.

Tip: Hledáte vzor prohlášení poplatníka daně? Stáhněte si Prohlášení poplatníka: formulář, který najdete v seznamu Daňové formuláře ke stažení – komplet.

Do kdy podepsat prohlášení poplatníka? Podepsaný tiskopis prohlášení poplatníka na příslušné zdaňovací období je nutné odevzdat do účtárny každoročně nejpozději do 15. února. Pokud u plátce růžový papír nepodepíšete, vystavujete se snížení mzdy o daň z příjmů ze závislé činnosti (minimálně za leden), jelikož zaměstnavatel při výpočtu zdanitelné mzdy nepřihlíží ke slevám a nezdanitelným částkám daně.

Nastupujete-li do nového zaměstnání, prohlášení se podepisuje do 30 dnů po začátku nového pracovního poměru. Pokud nastala nějaká změna ve vašich údajích, je pak nutné odevzdat nový tiskopis do konce kalendářního měsíce, během kterého k této změně došlo. V případě, že se vám narodí dítě, opět máte na vyplnění prohlášení poplatníka 30 dnů.

Kdo může prohlášení poplatníka podepsat?

Studenti, důchodci a OSVČ se často ptají, zda mohou růžový papír také podepsat, nebo na tento krok nemají nárok. Obecně však platí, že Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti mohou podepsat všichni lidé, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. 

Například studenti mohou prohlášení poplatníka podepsat stejně jako všichni ostatní zaměstnanci, přičemž zde mohou zároveň uplatnit slevu na studenta. Také pracující důchodci mají nárok na daňové slevy stejně jako klasičtí zaměstnanci a prohlášení tedy podepisují standardním způsobem.

Podpisu prohlášení k dani nebrání ani skutečnost, že má zaměstnanec také příjmy z podnikání. V průběhu roku pak bude osobám samostatně výdělečně činným zaměstnavatel srážet příznivější výši záloh a OSVČ na konci roku samy podají daňové přiznání. Nesmí ovšem u zaměstnavatele podepsat roční zúčtování daně.

Jak vyplnit prohlášení poplatníka?

Lidé si často nejsou jistí, co vyplnit v prohlášení poplatníka, aby v tiskopisu neudělali nějakou chybu. Pokud hledáte jednoduché pokyny k vyplnění daného formuláře, mohl by vám pomoci náš návod na vyplnění prohlášení poplatníka. Prohlášení poplatníka daně z příjmů se dohromady skládá ze šesti samostatných částí.

1. Základní údaje o plátci a poplatníkovi

První část zahrnuje základní informace o plátci (zaměstnavateli) a poplatníkovi (zaměstnanci). Zde je nutné vyplnit tyto údaje:

 • rok zdaňovacího období,
 • údaje firmy, u níž prohlášení podepisujete (název plátce daně, adresa),
 • údaje zaměstnance (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa bydliště).

Pokud se v průběhu zdaňovacího období rozhodnete změnit své trvalé bydliště, není nutné kvůli tomu vyplňovat nové prohlášení. Jestliže však máte jinou státní příslušnost než českou, budete muset vyplnit také údaje v sekci „Daňový nerezident ČR dále vyplní“, kam kromě data narození patří také číslo a typ dokladu, který prokazuje totožnost poplatníka, nebo stát, jenž daný doklad vydal.

2. Slevy dle § 35ba odst. 1

Druhá část prohlášení obsahuje slevy, které můžete po zaškrtnutí jako poplatník daně z příjmů uplatnit. O tyto slevy se následně snižuje vypočtená daň. Patří sem:

 • základní sleva na poplatníka,
 • základní sleva na invaliditu,
 • rozšířená sleva na invaliditu,
 • sleva na držitele průkazu ZTP/P,
 • sleva na studenta.

3. Daňové zvýhodnění na vyživované děti

Abyste mohli uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě, je potřeba doložit zaměstnavateli potvrzení druhého poplatníka (manžela, manželky, druha či družky), že on nebo ona na daného potomka slevu uplatňovat u svého zaměstnavatele nebude. Jestliže se jedná o osobu bez příjmů či OSVČ, je nutné místo potvrzení dodat čestné prohlášení.

V případě, že druhý z poplatníků nežije, je neznámý nebo je dítě v pěstounské péči, sami musíte potvrdit tuto skutečnost čestným prohlášením či doložením příslušného potvrzení. Za vyživované dítě se pak pro účely zákona považuje:

 • vlastní potomek,
 • osvojenec,
 • dítě v péči, jež nahrazuje péči rodičů,
 • dítě, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči,
 • dítě druhého z manželů,
 • vlastní vnuk/vnučka nebo vnouče druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy pro uplatnění daňového zvýhodnění.

Dále platí, že vyživované dítě s vámi musí sdílet společnou domácnost a zároveň musí být mladší 18 let, případně 26 let, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání, tedy studuje prezenčně střední či vysokou školu, nebo se dočasně připravovat nemůže z nějakého závažného důvodu. Mezi údaje, které je nutné uvést pro uplatnění daňového zvýhodnění, se řadí:

 • jméno a příjmení vyživovaného dítěte,
 • rodné číslo vyživovaného dítěte,
 • uplatňuji/neuplatňuji nárok ve výši na (pokud uplatňujete, uvádí se také pořadí potomků – 1/2/3),
 • skutečnost, zda má vyživované dítě průkaz ZTP/P,
 • skutečnost, zda je dítě zletilé (pokud ano, je nutné doložit také potvrzení o studiu),
 • případně skutečnost, že daňové zvýhodnění uplatňujete dodatečně za konkrétní kalendářní měsíc.

4. Informace o druhém z poplatníků

Tuto sekci je třeba vyplnit pouze v případě, že v jedné domácnosti žijete společně s vyživovanými dětmi a druhým poplatníkem, tedy manželem, manželkou, druhem či družkou. Pokud dítě vychováváte sami, stačí zakřížkovat NE a zbytek sekce přeskočit.

Jestliže se ovšem o potomka staráte spolu s dalším poplatníkem, je nutné zakřížkovat ANO a následně vyplnit dodatečné informace o partnerovi, kam se řadí:

 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo,
 • adresa bydliště,
 • uplatňuje daňové zvýhodnění ANO/NE,
 • zaměstnání ANO/NE,
 • název plátce daně (pokud je poplatník zaměstnaný),
 • adresa plátce daně (pokud je poplatník zaměstnaný).

5. Podpisová část prohlášení poplatníka

V páté části je nutné potvrdit pravdivost a úplnost výše vyplněných údajů a skutečnost, že jste je prokázali všemi příslušnými doklady. Do kolonky „Prokazatelně učiněné prohlášení poplatníkem“ se podepíšete a napíšete sem také datum podpisu (buď na uvedené zdaňovací období, nebo dodatečně), kolonku „Ověření plátcem daně“ pak stejně vyplní váš zaměstnavatel.

6. Změnová část

Poslední sekce slouží k zaznamenání změn, které nastaly v průběhu roku a mají vliv na daňové slevy. Může se jednat například o slevu na invaliditu, ale také o změny u vyživovaných dětí (narození potomka nebo třeba ukončení studia). Dojde-li u vás k nějaké změně, je nutné vyplnit:

 • druh změny,
 • kalendářní měsíc, ve kterém změna nastala,
 • změna oznámená poplatníkem (podpis) a datum,
 • ověření plátcem daně (podpis) a datum.

Pokud nastane změna ve zvýhodnění na vyživované děti, jako poplatník musíte vyplnit také poslední tabulku prohlášení, která obsahuje stejné údaje jako sekce třetí, tedy jméno, příjmení a rodné číslo vyživovaného dítěte, zda uplatňujete, či neuplatňujete nárok ve výši na dané dítě (1/2/3), zda je potomek držitelem průkazu ZTP/P a zda je již zletilý.

Dodatečné podepsání prohlášení poplatníka

Podepisujete-li prohlášení poplatníka daně z příjmů dodatečně, do kolonky „dodatečně činím“, která se nachází hned v první sekci, je nutné napsat „XD“. To samé pak platí i v následujících částech prohlášení, kde tímto znakem označíte, kterou slevu nebo daňové zvýhodnění dodatečně uplatňujete, a doplníte příslušné informace.

V podpisové části je zároveň nutné vyplnit sekci „Dodatečně za uvedené zdaňovací období“. Tam vyplníte váš podpis společně s datem podpisu a následně tak učiní také váš zaměstnavatel. V případě, že uplatňujete slevy na dani a daňové zvýhodnění dodatečně v rámci žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, kromě označení dodatečně uplatněné slevy na dani pomocí „XD“ je zároveň nutné uvést kalendářní měsíce, za které je uplatňujete.

Co je prohlášení poplatníka?
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti mají právo u svého zaměstnavatele každoročně podepsat všichni lidé, kteří jsou zde v zaměstnaneckém poměru. Podle toho se pak stanovuje způsob odvádění záloh na daň z příjmů. Každý zaměstnanec však může prohlášení podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele (plátce).
K čemu slouží prohlášení poplatníka?
Podepsání tohoto prohlášení je jednou z podmínek, které je nutné splnit, aby bylo možné v průběhu zdaňovacího období uplatňovat nezdanitelné části daňového základu, tedy slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti.
Kdo může podepsat prohlášení poplatníka?
Prohlášení mohou podepsat všichni zaměstnanci v klasickém zaměstnaneckém poměru na základě pracovní smlouvy, ale i brigádníci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Stejně tak mohou učinit také OSVČ, studenti a důchodci, kteří se řadí mezi zaměstnance.
Do kdy je nutné prohlášení poplatníka podepsat?
Podepsaný tiskopis je nutné každoročně odevzdat nejpozději do 15. února. Nastupujete-li do nového zaměstnání, prohlášení se pak podepisuje do 30 dnů od započetí tohoto pracovního poměru, přičemž stejná lhůta platí i pro situaci, kdy se vám narodí potomek, na kterého budete uplatňovat slevu.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).