Hlavní navigace

DPH – formulář

Každý plátce daně, který se dobrovolně nebo povinně registroval k DPH, musí vždy za konkrétní zdaňovací období podat přiznání k této dani. Podání se provádí až na výjimky elektronicky vyplněním příslušného formuláře, a to prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky. Odkaz na formulář určený pro přiznání k DPH naleznete na konci této stránky.

Co je daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty neboli DPH je univerzální daň, která se odvádí z navýšení hodnoty zboží či služeb (tzn. z rozdílu mezi vstupy a výstupy) a jíž hradí vždy spotřebitel při jejich nákupu. Byla zavedena v roce 1993, kdy nahradila daň z obratu, a řadí se mezi největší zdroje příjmů státní pokladnice.

Její úpravou se zabývá zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Jelikož se nikdy předem neví, kdo daň v konečné fázi zaplatí, jedná se o takzvanou daň nepřímou. Jako plátce daně se pak označuje osoba, která nakonec daň odvede na základě daňového přiznání státu.

Registrace k DPH

K DPH se registruje jak právnická, tak fyzická osoba, která je ekonomicky aktivní, a to i v případě, že se jedná o právnickou osobu, jež nebyla zřízena kvůli podnikání, ale vykazuje vlastní ekonomickou činnost. Osvobozeny od daně jsou pak osoby, které mají sídlo, provozovnu či místo podnikání v České republice a jejichž obrat nepřekročil za 12 po sobě následujících kalendářních měsíců dva miliony korun.

Obratem se přitom z hlediska účetnictví rozumí výnosy za uskutečněná plnění s výjimkou většiny těch, která jsou od daně osvobozena a u nichž nevzniká nárok na odpočet daně. U osob, které účetnictví nevedou, představuje obrat příjmy za uskutečněná plnění. Také v jejich případě se do obratu nepočítají plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Přihlášku k registraci je pak potřeba podat do 15 dnů od skončení kalendářního měsíce, v němž byl překročen zákonem stanovený limit. Zároveň platí, že plátcem daně se dotyčná osoba stává od prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byl tento limit obratu překročen. Registraci k DPH ale mohou provést podnikatelé také dobrovolně na základě svého vlastního rozhodnutí.

Kdy je možné zrušení registrace DPH

Někteří plátci daně splňující určité zákonné podmínky mohou registraci k DPH zrušit. Děje se tak zejména za předpokladu, že jejich obrat nepřekročil za posledních 12 kalendářních měsíců dva miliony korun. Zároveň je možné registraci zrušit ve chvíli, kdy dotyčná osoba již neuskutečňuje ekonomickou činnost.

Další situací, kdy zákon povoluje zrušení registrace, jsou případy, kdy plátci v rámci své činnosti uskutečňují výhradně plnění, jež  jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. U těchto osob je však možné o zrušení zažádat až po uplynutí  jednoho kalendářního roku od nabytí účinnosti registrace k DPH.

Přiznání k DPH: formulář

V rámci přiznání k DPH je nezbytné vyplnit speciální formulář, kde se vyčíslí výše daně z přidané hodnoty, jíž plátce odvede státu. Tento tiskopis obsahuje celkem tři oddíly, a sice část A, B a C. V prvním oddílu se vyplní informace o finančním úřadu, kterému se přiznání podává. V části B se uvedou údaje o podepisující osobě a v části C se vypočítá daň.

Pro vyplnění formuláře k přiznání DPH jsou pak potřeba následující údaje:

  • identifikační údaje (IČO, DIČ…),
  • informace o přijatých plněních (tzn. částky za dodané zboží a služby včetně sazby a výše DPH uvedené ve vaší daňové evidenci),
  • údaje o odečtené DPH.

Přiznání k DPH se většinou podává každý měsíc, v některých případech je však možné podávat jej čtvrtletně. Termín pro jeho odevzdání je stanoven na 25. den kalendářního měsíce, který následuje po zdaňovacím období. Pakliže by tento den vycházel na víkend nebo svátek, posouvá se lhůta pro odevzdání na nejbližší pracovní den.

Jak podat formulář DPH

Od roku 2023 musí osoby samostatně výdělečné činné, kterým byla státem zpřístupněna datová schránka, podávat daňové přiznání pouze elektronickou cestou. Povinnost podávat přiznání k DPH elektronicky však byla některým podnikatelským subjektům uložena daleko dříve, a to už v lednu roku 2014. Toto nařízení se vztahovalo a vztahuje na následující plátce daně:

  1. právnické osoby,
  2. fyzické osoby, které přesáhnou zákonem pro tento účel stanovený obrat 6 milionů korun za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
  3. fyzické osoby, které mají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

Pokud je plátcem fyzická osoba, jejíž obrat za posledních 12 kalendářních měsíců nepřekročil 6 milionů korun a nemá zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky, může se rozhodnout, zda přiznání podá elektronicky, nebo raději v tištěné podobě. Přiznání pak mohou podnikatelé vyplnit a odevzdat buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO), která se nachází na webových stránkách daňového portálu Ministerstva financí ČR, nebo datovou schránku.

Pokyny pro vyplnění formuláře DPH

Pokud potřebujete s vyplněním formuláře DPH trochu pomoci, protože si nejste jisti některými údaji, není nic snazšího, než využít pokyny pro vyplnění přiznání. Jedná se o několikastránkový dokument, který obsahuje detailní popis jednotlivých bodů daného formuláře. V tomto návodu se nachází mimo jiné také informace, jak mají postupovat identifikované osoby či neplátci. Dokument je snadno dostupný na webových stránkách daňového portálu Ministerstva financí.

DPH formuláře ke stažení

Formulář Přiznání k DPH najdete přehledně na jednom místě v sekci Daňové formuláře ke stažení – komplet.

Kdo se musí registrovat k DPH?
K dani z přidané hodnoty se registruje každá právnická nebo fyzická osoba, která uskutečňuje ekonomickou činnost a jejíž obrat překročil za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců dva miliony korun. Tato povinnost se týká také právnických osob, jež nebyly založeny za účelem podnikání, ale přesto uskutečňují ekonomickou činnost.
Jaké údaje jsou potřeba pro vyplnění přiznání DPH?
Při vyplňování formuláře přiznání DPH jsou zapotřebí podnikové identifikační údaje (např. IČO, DIČ a podobně), informace o přijatých plněních, což jsou částky za dodané zboží a služby včetně sazby a výše DPH uvedené ve vaší daňové evidenci, a také údaje o odečtené DPH.
Jak podat přiznání DPH?
Všechny právnické osoby a fyzické osoby, které překročí obrat 6 milionů korun za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nebo fyzické osoby, které mají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky, odevzdají přiznání DPH prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky. Fyzické osoby, jejichž obrat za posledních 12 měsíců nepřekročil 6 milionů korun a nemají uloženou povinnost elektronického podání, mohou přiznání doručit finančnímu úřadu v tištěné podobě.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).