Hlavní navigace

Rodičovský příspěvek

Rozhodli jste se založit rodinu a přemýšlíte, jak budete takovou situaci finančně zvládat? Nebo již patříte mezi pyšné rodiče, kteří se celý den věnují péči o své ratolesti? Pak jistě víte, že existuje sociální dávka označovaná jako rodičovská, kterou je možné čerpat až do čtyř let věku dítěte. Poradíme vám, kde o rodičovský příspěvek zažádat, kdo na něj má nárok i jaká je jeho maximální výše.

Co je to rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek je jednou ze sociálních dávek, které jsou poskytovány osobám, jež se nacházejí ve společensky uznaných sociálních situacích. Dávky státní sociální podpory u nás vyplácí Úřad práce ČR, a to na základě zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Prostřednictvím těchto dávek se stát ve stanovených případech podílí na pokrytí nákladů na výživu a ostatní osobní potřeby dětí a rodin, čímž částečně přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. V rámci tohoto systému jsou na našem území poskytovány tyto dávky:

 • rodičovský příspěvek,
 • přídavek na dítě,
 • příspěvek na bydlení,
 • porodné,
 • pohřebné.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?

Nárok na rodičovský příspěvek má ten rodič, který v průběhu celého kalendářního měsíce osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je v rodině nejmladší, a to až do vyčerpání celkové částky. Nejdéle je ovšem možné příspěvek čerpat do 4 let věku daného dítěte.

Podmínka péče o dítě po celý kalendářní měsíc se považuje za splněnou i v případě, kdy tomu tak fakticky není. Rodičům (nebo případně jiným osobám) tak náleží i v těchto kalendářních měsících:

 • když se dítě narodilo,
 • když měl rodič po část měsíce nárok na peněžitou pomoc v mateřství či na nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
 • když osoba převzala dítě do péče, která nahrazuje tu rodičovskou, a to na základě rozhodnutí příslušného orgánu (s výjimkou pěstounské péče na dobu přechodnou),
 • když dítě dovršilo 4 roky věku,
 • když dítě nebo jeho rodič zemřeli,
 • když rodič převzal do péče vlastní dítě, které bylo dříve na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno do péče někoho jiného, bylo umístěno do ústavu nebo bylo v péči zdravotnického zařízení po dobu delší než 3 kalendářní měsíce.

Další podmínky

Co se týče čerpání rodičovského příspěvku, důležitou podmínkou je, aby měla oprávněná osoba i dítě zakládající nárok na tuto dávku trvalý pobyt a bydliště na území České republiky. Jestliže rodič čerpal na nejmladší dítě v rodině dávku, která je podobná rodičovskému příspěvku, na území jiného státu, z celkové částky rodičovského příspěvku se mu následně odečte suma vyplacená na téhož potomka v jiné zemi.

Pokud má jeden z rodičů nárok na peněžitou pomoc v mateřství či nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek mu sice náleží, ale pouze v případě, že je vyšší než dávky nemocenského pojištění. V takovém případě je pak rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a některou z uvedených dávek doplacen.

Splňují-li podmínky péče o dítě pro nárok na rodičovský příspěvek v jednom kalendářním měsíci oba rodiče, a to takovým způsobem, že každý z nich by měl na tuto dávku nárok za určitou část daného měsíce, rodičovský příspěvek může být vyplacen pouze jednomu z nich na základě vzájemné dohody. Pokud se neshodnou, dostane ho ten z rodičů, kterého určí krajská pobočka Úřadu práce, jež o přiznání rodičovského příspěvku rozhoduje.

Rodičovský příspěvek a školka

Spoustu rodičů zajímá hlavně to, jaký vliv na sebe mají školka a rodičovský příspěvek. Zde je dobré vědět, že není problém umístit ratolesti do předškolního zařízení, ale pokud jsou mladší dvou let, jejich pobyt na tomto místě nesmí překročit určitý počet hodin denně či měsíčně. U dětí, které dovrší věk dvou let, se docházka do uvedených zařízení nesleduje, takže je můžete do školky umístit bez omezení a o rodičovský příspěvek se tím nepřipravíte.

Za splněnou se podmínka osobní celodenní péče považuje také v dalších případech. Rodičovský příspěvek tak náleží rodičům, jejichž dítě je mladší než 2 roky a navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení, ale rozsah pobytu v něm nepřevyšuje 92 hodin v kalendářním měsíci. U zdravotně postižených dětí, které pravidelně navštěvují předškolní zařízení, pak tato doba nesmí překročit 6 hodin denně.

Potomek, který pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení, mateřskou školu (nebo její speciální třídu) zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované, zde může pobývat maximálně 4 hodiny denně. 

Pokud rodiče dítěte nebo jeho osamělý rodič patří mezi osoby závislé na pomoci jiných, a to ve III. či IV. stupni závislosti, nárok na rodičovský příspěvek mají ve chvíli, kdy dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřesahujícím 4 hodiny denně. Jestliže je pak rodič výdělečně činný nebo studuje, je nutné, aby v době nepřítomnosti zajistil svému dítěti péči jiné zletilé osoby.

Rodičovský příspěvek a práce

Dobrou zprávou je, že příjem rodiče není nijak sledován. Ve chvíli, kdy má nárok na rodičovský příspěvek, tak může zároveň výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci své rodiny. Nezkoumá se pak ani nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci.

Kdy nárok na rodičovský příspěvek zaniká?

O výplatu této sociální dávky nemohou žádat rodiče, kteří celkovou částku rodičovského příspěvku již vyčerpali. Nárok zaniká také dovršením čtyř let věku dítěte či posledním dnem kalendářního měsíce, jenž předchází měsíci, kdy se nejmladším potomkem v rodině stane jiné dítě. To může nastat v případě, že se rodičům narodí další ratolest nebo převezmou do péče mladší dítě. Změnu je následně nutné nahlásit příslušnému orgánu, protože jinak by mohl vzniknout přeplatek na dávce.

Jestliže rodič přestane pečovat o své dítě nebo o více dětí, které se narodily zároveň, dojde k přehodnocení jeho nároku na rodičovský příspěvek i jeho výše. Pokud pak nové posouzení odhalí, že z důvodu rozdělení či sloučení společně narozených dětí byla přečerpána celková částka, za přeplatek na dávce se to nepovažuje.

V případě, že dojde k úmrtí některého ze společně narozených potomků a rodič tak nadále pečuje pouze o jedno dítě, může zažádat o odstranění tvrdosti zákona. Pokud mu ministr práce a sociálních věcí vyhoví, k přehodnocení nároku na rodičovský příspěvek nedojde a jeho výše zůstane stejná.

Výše rodičovského příspěvku 2022

Zajímá vás, kolik činí rodičovský příspěvek a jestli existuje pro rodičovský příspěvek výpočet, podle kterého je nutné se řídit? Celková částka v rámci péče o jedno dítě představuje 300 000 Kč, pokud se ale nejmladšími členy rodiny stanou dvě ratolesti narozené současně nebo více dětí, suma rodičovského příspěvku se zvyšuje na 450 000 Kč.

Volba výše rodičovského příspěvku

O tom, jakou částku budou rodiče pečující o nejmladší dítě v rodině měsíčně pobírat, mohou do jisté míry rozhodovat sami. Pro určení konkrétní měsíční částky, kterou mohou čerpat, je přitom rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství či nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění.

Maximální výše rodičovského příspěvku se pak odvíjí od výše uvedeného denního vyměřovacího základu. Pokud alespoň u jednoho z rodičů 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu k datu narození nejmladšího dítěte převyšuje 10 000 Kč, je možné stanovit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do částky, která představuje právě zmíněných 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu.

Jestliže pak rodič žádá o rodičovský příspěvek na dvě nebo více dětí narozených současně, může jeho výše činit až 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. V případě, že se denní vyměřovací základ dá stanovit u obou rodičů, bude se následně vycházet z toho, který je vyšší. Není přitom nutné, aby o dítě pečoval právě rodič s tímto vyšším denním vyměřovacím základem.

Pokud ovšem ani jednomu z rodičů není možné denní vyměřovací základ stanovit, nebo je-li 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu nižší než 10 000 Kč, rodičovský příspěvek může měsíčně dosáhnout maximálně částky 10 000 Kč. U dvojčat a vícerčat je to pak 1,5násobek této sumy, tedy 15 000 Kč měsíčně.

Dále je dobré zmínit, že volba rodičovského příspěvku závisí na tom z rodičů, který nárok na tuto dávku uplatnil. Své rozhodnutí o výši částky lze vždy po uplynutí 3 kalendářních měsíců od poslední volby přehodnotit a požádat o změnu výše rodičovského příspěvku (prostřednictvím formuláře „Volba výše rodičovského příspěvku“). Jestliže se mezitím změní výše denního vyměřovacího základu, rodičovský příspěvek bude stanoven podle nově splněných podmínek od následujícího kalendářního měsíce.

Zvýšení rodičovského příspěvku 2020

V lednu roku 2020 došlo k navýšení rodičovského příspěvku. Lidé, kteří na tuto dávku mají nárok, tak momentálně místo 220 000 Kč dostanou 300 000 Kč, tedy o 80 000 Kč více než v letech předchozích. Polepšili si také rodiče vícerčat, a to z původních 330 000 Kč na 450 000 Kč.

Kdo vyplácí rodičovský příspěvek?

O vyplácení rodičovského příspěvku se v naší zem stará Úřad práce České republiky.

Žádost o rodičovský příspěvek

Jak žádat o rodičovský příspěvek? Lze to samozřejmě provést na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, a to prostřednictvím speciálního formuláře. Kromě toho je pak nutné doložit také průkaz totožnosti všech uvedených osob nebo rodný list dětí, které ještě nedosáhly věku 15 let (to platí i u osob, jejichž průkaz totožnosti neobsahuje rodné příjmení).

Rodič, který nepobíral peněžitou pomoc v mateřství, ale lze mu ke dni narození dítěte stanovit denní vyměřovací základ, jenž následně použije pro volbu výše rodičovského příspěvku, musí vyplnit také „Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“. Jsou-li doloženy denní vyměřovací základy obou rodičů, vychází se při výpočtu výše rodičovského příspěvku za měsíc z toho, který je vyšší.

Mezi další požadované formuláře může patřit i „Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku“. Ten nemusí dokládat rodič, jenž pobíral peněžitou pomoc v mateřství od příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ a ke stanovení měsíční výše chce použít svůj denní vyměřovací základ. Pokud dítě mladší dvou let navštěvuje nějaké předškolní zařízení, také se vyplňuje „Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení předškolního věku“.

Osobní návštěva kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR však není nezbytně nutná. Žádost o rodičovský příspěvek totiž můžete podat také elektronickou formou, a to hned dvěma různými způsoby. Prvním z nich je odeslání s elektronickým podpisem, druhým pak odeslání přes datovou schránku. Pokud jako žadatel vyplníte elektronický formulář žádosti validními daty, obě možnosti se vám následně samy nabídnou.

Kdy chodí rodičovský příspěvek?

Mezi nejčastější otázky, na které se lidé ptají, patří dotaz, kdy se vyplácí rodičovský příspěvek. Pro sociální dávky, kam se řadí právě i rodičovský příspěvek, je stanoven konkrétní výplatní termín, který se liší podle toho, kde žadatel o rodičovský příspěvek žije. Každý úřad práce má totiž stanovený jiný výplatní termín. Peníze jsou pak vypláceny zpětně a na účet tedy chodí až během následujícího měsíce. 

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?
Nárok na rodičovský příspěvek má ten rodič, který během celého kalendářního měsíce osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je v rodině nejmladší. To platí až do vyčerpání celkové částky, nejdéle ovšem do 4 let věku daného dítěte.
Jaká je v současné době výše rodičovského příspěvku?
Pro rodiče, kteří pečují o jedno dítě, činí celková částka rodičovského příspěvku 300 000 Kč. Pokud do rodiny přibyla vícerčata, pečující osoba má dohromady nárok na 450 000 Kč. O tom, jakou částku budou lidé pečující o ratolesti do čtyř let věku měsíčně pobírat, pak částečně mohou rozhodovat sami. Zda to ovšem může být více než 10 000 Kč, závisí na denním vyměřovacím základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství či nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte.
Kde zažádat o rodičovský příspěvek?
Rodičovský příspěvek vyplácí Úřad práce České republiky. Pokud chcete žádost podat osobně, stačí navštívit jeho kontaktní pracoviště, kde vyplníte příslušný formulář, nebo ho sem donést již předvyplněný. Další možností je pak vyplnění elektronického formuláře, jenž následně odešlete s elektronickým podpisem, nebo přes datovou schránku.
Kdy se vyplácí rodičovský příspěvek?
Pro vyplácení rodičovského příspěvku je stanoven konkrétní termín. Ten se však může lišit v závislosti na tom, kde přesně žijete. Jednotlivé úřady práce totiž mají stanovené své vlastní výplatní termíny. 
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).