Hlavní navigace

Nezapomeňte na daně

Sdílet

Daň z převodu nemovitosti
Daň z nemovitosti
Daň z příjmu
Daňové výhody úvěrů na bydlení

Daň z převodu nemovitosti

Auto před chatou

Daň z převodu nemovitosti je potřeba zaplatit vždy, když proběhne úplatný převod vlastnického práva k nemovitosti. Jinými slovy, daň je nutné zaplatit, když při získání nového bydlení dochází k zápisu nového majitele do katastru nemovitostí. To se týká zpravidla pouze převodu rodinného domu nebo bytu v osobním vlastnictví. Pokud si pořídíte družstevní byt, žádná daň z převodu nemovitosti se platit nemusí. Od daně jsou osvobozené bezúplatné převody bytů a nebytových prostor z vlastnictví bytových družstev, případně vlastnických právnických osob, do vlastnictví jejich členů. Neplatí se ani při převodech nových staveb z vlastnictví stavebních nebo developerských společností.

Plátcem daně je prodávající (neboli převodce). Ovšem pokud jste se jako kupující zaradovali, že se vás to netýká, vězte, že v tomto vztahu vystupujete jako ručitel. Pokud tedy prodávající daň nezaplatí, finanční úřad se obrátí na vás. Nabyvatel nemovitosti je plátcem daně v případě, že nemovitost získal při exekuci, vyvlastnění, konkursu, veřejné dražbě, vyrovnání, vydržení apod. Při výměně nemovitostí jsou plátci daně převodce i nabyvatel nemovitosti společně a nerozdílně a daň se platí pouze z té nemovitosti, u které je vyšší.

Základem této daně je tzv. zjištěná cena, jinak též cena stanovená odhadcem, nebo kupní cena uvedená ve smlouvě. Záleží na tom, která z nich je vyšší. Pokud tedy například koupíte byt v atraktivní lokalitě, o níž je obrovský zájem, za cenu vyšší, než je odhad, bude se platit daň ze smluvní částky. Jestliže však koupíte relativně luxusní domek v oblasti, o kterou nemá nikdo dlouhodobě zájem a jeho cena poklesla pod cenu odhadní, bude se daň platit z odhadu.

Listopadka

Sazba daně je pro všechny stejná a od 1. 1. 2004 činí 3 % (do tohoto data byla 5 %). Jestliže bude stát byt nebo dům 1 mil. Kč, daň bude tedy představovat 30 000 Kč. Daň je splatná nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo nové vlastnické právo zapsáno do katastru nemovitostí, což je také lhůta pro podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí. To se podává k místně příslušnému správci daně a musí k němu být přiložena kopie smlouvy, na jejímž základě k převodu nemovitosti dochází, a také odhad nemovitosti. Pokud je výsledná daň nižší než 100 Kč, musí se sice podat daňové přiznání, ale daň se neplatí.

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti musí zaplatit každý, kdo k 1. lednu daného roku vlastnil jakoukoliv nemovitost, tedy pozemek, rodinný dům, byt nebo např. nebytový prostor. Předmětem daně jsou všechny nemovitosti uvedené v katastru nemovitostí. Daň se tedy opět nevztahuje na uživatele družstevních bytů, neboť nejsou skutečnými vlastníky bytu.

Kvůli dani se musí podávat daňové přiznání k dani z nemovitosti, a to každoročně nejpozději do 31. ledna. Podávat se nemusí v případě, že v předchozích letech poplatník toto daňové přiznání podal a nedošlo od té doby v dani k žádné změně – zde bude stačit pouze daň zaplatit. Daň je splatná buď najednou do konce května, nebo ve čtyřech stejných splátkách, nejpozději do 31. května, do 30. června, do 30. září a do 30. listopadu. Pokud však činí méně než 1000 Kč, je splatná najednou, nejpozději do 31. května. Minimální částka, kterou je nutné zaplatit, je 30 Kč.

Tulipány

Od daně jsou některé nemovitosti osvobozeny. Například obytné domy vrácené v restitucích (do roku 2007), domy ve vlastnictví lidí pobírajících sociální dávky nebo držitelů průkazů ZTP nebo stavby využívající k vytápění ekologické zdroje (po dobu 5 let od změny) a další. Sazba daně se liší podle druhu nemovitosti a je závislá na velikosti obce.

Od 1.1.2009 došlo u daně z nemovitosti platné pro zdaňovací období roku 2009 k některým změnám:

  • Obce si mohou upravit místní koeficient za jednotlivé druhy pozemků či staveb, kterým se daňová povinnost násobí. O případném zvýšení daně se poplatníci mohou dozvědět kromě vydané obecně závazné vyhlášky i z platebního výměru od finančního úřadu, který již bude případný zvýšený koeficient obsahovat.
  • Osvobození zemědělských pozemků od daně. Je možné jej uplatnit na pozemky orné půdy, chmelnice, vinice, ovocné sady a trvalé travnaté porosty, pokud to obec stanoví v obecně závazné vyhlášce. Do tohoto osvobození nepatří pozemky v zastavěném území či v zastavitelné ploše obce. O osvobození od daně u těchto pozemků bylo nutné požádat do 31. ledna 2009.
  • Zrušení osvobození u nových staveb obytných domů či bytů. Naposledy se vlastníkům poskytne v roce 2009. Osvobození na rodinný domek zkolaudovaný k posledním prosinci roku 2007 může vlastník uplatnit naposledy v roce 2009. Poplatník daně, který stavbu dokončil v průběhu roku 2008 již nemůže o osvobození u novostavby požádat.
  • Zrušení osvobození od daně u staveb, na kterých bylo pomocí stavebních úprav provedeno snížení tepelné náročnosti (zateplení).

Pokud vznikl nárok na osvobození ještě před počátkem roku 2009, poskytuje se osvobození nejpozději do roku 2012. Na zateplení, které bylo provedeno v průběhu roku 2008 již od 1. ledna 2009 osvobození uplatnit nelze. Pokud bylo provedeno dříve a nárok nebyl uplatněn, lze požádat o tzv. dodatečné osvobození po dobu pěti let po provedení stavebních úprav.

Daň z příjmu

Nepříjemnou skutečností, která však postihne především prodejce nemovitosti, je daň z příjmu. Tato daň se vztahuje jak na nemovitosti v osobním vlastnictví, tak na příjmy, které získáte např. v souvislosti s převodem podílu v bytovém družstvu. Daň z příjmu z prodeje nemovitosti nebudete muset zaplatit v případě, že prodáte dům nebo byt, ve kterém jste nejméně dva roky bydleli, nebo pokud jste ho získali před více než pěti lety. Stejná podmínka platí také pro osvobození od daně z příjmu za převod družstevnického podílu.

Jestliže chcete váš byt prodat a do uplynutí zákonem stanovené lhůty nezbývá mnoho času, určitě se vám vyplatí počkat, protože tak můžete ušetřit stovky tisíc korun. Daň se platí v rámci klasického přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Daňové výhody úvěrů na bydlení

Na daňových povinnostech spojených nemusíte vždycky jenom tratit. Z daňového základu daně z příjmu fyzických osob si totiž můžete odečítat úroky z úvěrů vynaložených na bydlení. Tato možnost se vztahuje na úvěry ze stavebního spoření stejně jako na hypoteční úvěry, ale i na další úvěry, které splňují podmínky použití na bytové účely uvedené v zákoně o dani z příjmu.

Zátiší s kytkou

Záludné může být, že ne ve všech případech se shoduje interpretace pojmu „bytové účely“ popsaného v zákoně o stavebním spoření, v obchodních podmínkách bank a v zákoně o dani z příjmu. Může se tedy stát, že přestože vám byl oficiálně poskytnut úvěr „na bydlení“, z daní si podle zákona nebudete moci odečíst ani korunu. Celá věc může být navíc u některých bytových účelů popsaných v zákoně o dani z příjmu komplikována nutností v pořízené nemovitosti bydlet nebo ji alespoň po celou dobu vlastnit.

Částka odpočtů se musí snížit o různé státní příspěvky (např. o státní podporu u hypoték) a může ji uplatnit buď jeden ze spoludlužníků uvedených ve smlouvě nebo všichni spoludlužníci rovným dílem. Manžel/ka dlužníka je sice ze zákona automaticky spoludlužníkem, ovšem pokud není výslovně uveden/a ve smlouvě, nemá nárok ani na částečný odpočet z daní.

Katalog nemovitostí – široká nabídka volných domů a bytů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).