Hlavní navigace

Nový občanský zákoník: Velký přehled změn

2. 1. 2014
Doba čtení: 19 minut

Sdílet

Nový občanský zákoník přinesl velké množství změn. Abyste se v nich lépe zorientovali, přinášíme velký rozcestník o všech novinkách.

Nový občanský zákoník (NOZ) ovlivňuje nejednu oblast vašeho života. Do jednoho článku se i při nejlepší vůli všechny novinky nevejdou. Proto přinášíme přehledný rozcestník, který vás jednoduše navede na informace, které potřebujete vědět.

Nemovitosti

V mnohém nová úprava ovlivňuje majitele nemovitostí. A to ať už zrovna nějaký dům stavíte, kupujete, nebo třeba pronajímáte svůj byt.

Právo stavby

Velkou změnu přináší pravidlo, které říká, že vše, co je pod stavbou, je součástí pozemku. Do konce minulého roku přitom platilo, že stavba a pozemek, na kterém stojí, mohou patřit jinému majiteli a pokud tento právní stav vznikl ještě v roce 2013, platí i nadále.

V případě, že ale nyní budete chtít stavět na pozemku, který vám nepatří, stane se stavba součástí pozemku. Pro zachování práva svobodně se stavbou nakládat, pokud pozemek nevlastníte, vznikl institut práva stavby. 

Jedná se o věcné právo k cizí věci, které stavebníka opravňuje mít na pozemku stavbu a užívat jí, jako by byla jeho majetkem, ačkoli ve skutečnosti bude majetkem vlastníka pozemku. Stavba z pohledu práva tedy už není samostatnou věcí a nelze s ní nakládat samostatně (prodej, darování, zřízení zástavního práva), protože je součástí práva stavby. Právě právo stavby je naopak věcí, kterou je možné darovat, prodat, zastavit, zdědit, pronajmout nebo k ní zřídit služebnost. (Vlastník pozemku si ale může ve smlouvě o zřízení práva stavby vymínit i jistá omezení nebo podmínky – například souhlas se zřízením zástavy atd.)

Právo stavby je tedy virtuální věcí, jíž je pozemek zatížen a která může existovat i přesto, že samotná stavba už zanikla nebo naopak ještě nestojí. Eviduje se v katastru nemovitostí. Podrobnější informace najdete v článku Místo budovy se bude prodávat jen virtuální právo

Hypotéky

Zdá se vám právo stavby neuchopitelné? Podobný problém mají i banky, které se na právo stavby zatím dívají většinou s nedůvěrou a bojí se jej akceptovat jako plnohodnotnou zástavu. Pokud máte například rozestavěnou stavbu na cizím pozemku, která nedosáhla takového stupně, aby bylo možné ji ještě v loňském roce zapsat do katastru nemovitostí jako váš majetek, můžete mít problém s dalším čerpáním hypotéky. Dost možná se vám stane, že po vás banka bude chtít jako zástavu i pozemek pod stavbou nebo jinou nemovitost. Více o přístupu bank k právu stavby najdete v článku Nový občanský zákoník: Máte rozestavěnou stavbu? Čekají vás komplikace

Sousedské vztahy, vlastnictví a spoluvlastnictví

Už původní občanský zákoník obsahoval institut vydržení nemovitosti po 10 letech v případě, že ji užíváte v dobré víře, že jste vlastníkem. Podmínkou k vydržení byla existence právního titulu, na základě kterého jste se domnívali, že nemovitost patří vám. NOZ zavedl i tzv. mimořádné vydržení, se kterým se po 20 letech stanete vlastníky nemovitosti i v případě, že na počátku žádný právní titul neexistoval, ale vy se po celou dobu z nějakého důvodu v dobré víře domníváte, že se jedná o váš majetek.

Další novinka může učinit přítrž sousedským sporům o nejasné hranice pozemku. V tom případě se nově hranice pozemků upraví podle tzv. stavu pokojné držby, tedy podle stavu tak, jak je pozemek uspořádán. Pokud to nebude možné, rozhodne soud podle slušného uvážení. 

Se sousedskými vztahy souvisí i nový pojem „přestavek“. Pokud například kvůli špatnému zaměření zastavíte omylem kousek sousedova pozemku, stane se část pod stavbou vaším majetkem. Zákon samozřejmě upravuje i pravidla pro vyrovnání náhrad za takto nabytý pozemek.

V rámci spoluvlastnictví například zrušil NOZ předkupní právo spoluvlastníků a každý tak může se svým podílem nakládat, jak chce. Zavádí se i tzv. přídatné spoluvlastnictví, které dobře poslouží například při řešení jedné společné cesty vedoucí k několika domům s různými vlastníky. 

Více podrobností a informace o věcném a reálném břemeni, služebnosti nebo rozhradě se dočtete v článku Zastavěli jste sousedovi kus pozemku? Vše, co je pod stavbou, bude vaše

Novinky v oblasti nájmu

Poměrně výrazné změny přinesl NOZ do oblasti nájmu. Obecně se například zkracuje maximální doba nájmu na 50 let.

Nově je také například možné pronajmout neobyvatelný byt s tím, že si ho nájemce upraví a náklady mu pak budou odečítány z nájmu. Zákon definuje i tzv. nezbytné služby, které pronajímatel musí nájemci zajistit, pokud si nedohodnou něco jiného (např. dodávky vody a tepla, odvod odpadních vod, odvoz komunálního odpadu, provoz výtahu atp.).

Pronajímatel také může podle § 2250 zvýšit nájemné, pokud nějakým způsobem upraví dům ve prospěch nájemců. Může se s nimi na tom dohodnout dopředu a pokud souhlasí nájemci dvou třetin bytů (podle ploch), bude se zvýšení nájemného vztahovat na všechny. 

Nájemci naopak mohou nově v bytě podnikat (pokud to nezpůsobí zvýšené zatížení pro byt či dům), a to i pokud to není dohodnuto v nájemní smlouvě nebo bez souhlasu pronajímatele byt dál podnajmout (pokud to smlouva nezakazuje). O přenechávání najatého bytu do podnájmu se více dočtete v článku Nový občanský zákoník: Přenechat byt do podnájmu půjde i bez souhlasu vlastníka

NOZ ovlivnil i situaci, kdy s prarodičem bydlí vnouče, na které po jeho smrti automaticky přejde nájem. Ten je ale nyní vymezen pouze na dva roky, pak už je to na dohodě s pronajímatelem. Více podrobností o přechodu nájmu při smrti nájemce uvádíme v článku Nový občanský zákoník: Jak na přechod nájmu bytu po smrti nájemce?

Pronajímatel získá také více možnosti, jak nájem ukončit a v případě závažného porušení pravidel nájmu i bez výpovědní lhůty. Nově může také stanovit dvojnásobně vysokou kauci, než bylo možné dosud.

Zavádí se také tzv. náhrada za převzetí zákaznické základny. Pokud si pronajmete nebytové prostory k podnikání a vybudujete zde nějaký obchod, v případě, že dostanete výpověď z nájmu a pronajímatel prostory poskytne někomu jinému, nebo je sám začne využívat, budete mít právo požadovat náhradu za zákaznickou základnu, kterou jste zde vybudovali. Více podrobností o uvedených tématech najdete v článku Pronajímatelé nemovitostí dostanou více práv (nejen) na zlobivé nájemce

NOZ také nepřebral pravidla bytových náhrad. Pamatuje na ně pouze v přechodném ust. § 3076, kde stanoví, že bylo-li přede dnem nabytí účinnosti NOZ zahájeno řízení o neplatnosti výpovědi nájmu bytu, dokončí se podle dosavadních právních předpisů. Právo nájemce na bytovou náhradu nebo na jiná plnění podle dosavadních právních předpisů tak nejsou dotčena. Více o problematice najdete v článku Nový občanský zákoník: Pronajímatel vás z nájmu dostane rychleji

Lepší ochrana majitelů nemovitostí?

Novinky v katastrálním zákoně by měly více ochránit majitele nemovitostí před podvodnými zápisy v katastru. Nově totiž bude muset zmocněnec zastupujícího vlastníka předkládat při úkonech v katastru úředně ověřenou plnou moc. O změnách v katastru pak bude úřad informovat kromě zmocněnce nově i samotné vlastníky. Novinky spojené s katastrálním zákonem, které ovlivní majitele nemovitostí, najdete v článku Ochrání nový zákon lépe majitele nemovitostí před podvody?Vlastníte nemovitost? Pak si hlídejte katastr

Dědictví

Novinkou, kterou NOZ přinesl, je možnost zdědit majetek bez přijmutí dluhu, nebo se se zůstavitelem na dědictví dohodnout tak, aby nemohl jednostranně odstoupit jako od závěti.

Zdědit majetek i bez toho, aniž byste museli přijmout i dluhy, je nově možné pomocí tzv. odkazu. Odkazovník se nestává dědicem a neúčastní se dědického řízení, takže se může ke zděděnému majetku dostat rychleji a bez podmínky přijímat zůstavitelovy závazky.

Jistější pozici než závěť nově nabízí zase dědická smlouva. Na rozdíl od ní totiž nejde o jednostranný akt. Smlouvu zůstavitel totiž uzavírá přímo s dědicem a tak od ní nemůže jednostranně odstoupit. Zrušení musí posvětit dědic, a to formou notářského zápisu. Více podrobností o odkazu a dědické smlouvě najdete v článku Nový občanský zákoník dá možnost zdědit majetek, ale dluhy nepřijmout

NOZ zavedl také tzv. privilegovanou závěť, kterou je možné sepsat v nenadálém a bezprostředním ohrožení života. V takovém případě je povoleno, aby závěť byla ústní (uzavřena před třemi svědky). Novinkou je také možnost v závěti uvést podmínku, za které bude dědic dědit. Může se jí stát například úspěšně absolvované studium, oprava zůstavitelova domu, péče o domácího mazlíčka apod. V případě, že jako dědic tuto podmínku nesplníte, ztrácíte na dědictví nárok. 

Dalšími změnami v oblasti dědictví je například umenšený nárok neopominutelných dědiců, možnost zříci se dědického práva ještě před smrtí zůstavitele, rozšíření dědických skupin ze čtyř na šest (nově jsou zákonnými dědici také praprarodiče a sestřenice či bratranci) nebo třeba možnost zůstavitele stanovit náhradníka v případě, že původní dědic pozůstalost odmítne či zemře. Více detailů a další nové možnosti dědického práva najdete v článku Nový občanský zákoník: 10 změn, které ovlivní dědictví

Rodinné vztahy

Nový občanský zákoník výrazně promluvil i do rodinného práva. Místo způsobilosti k právním úkonům nově zavedl pojem „svéprávnost“ a upravuje také společné jmění manželů, kde umožňuje flexibilnější nastavení majetkových poměrů například pomocí režimu oddělených jmění. Větší volnost mají také plátce a příjemce výživného, kteří se mohou odchýlit dohodou od zákonného pravidla výplaty výživného vždy jednou za měsíc. NOZ obsahuje také ochranné ustanovení k bydlení rodiny a pravidla bydlení rodiny po zániku manželství (manžel jako vlastník např. nesmí bez souhlasu manželky prodat bez odpovídající náhrady byt, v němž žijí s dětmi).

Zavedl se také pojem „rodinný závod“, v němž pracují členové rodiny a závod je ve vlastnictví některé z těchto osob. V zásadních otázkách rodinného závodu rozhodují všichni členové, a to bez přihlédnutí k míře vlastnictví nebo spoluvlastnictví. Více informací najdete v článku Nový občanský zákoník: 7 změn, které ovlivní vaši rodinu

Novinky se dotýkají také vztahu rodičů a dětí. A pokud má dítě dlouhodobý citový vztah i k jiným osobám příbuzným nebo společensky blízkým, mají i ty pak se s dítětem právo stýkat (lze vymáhat soudně). Nová právní úprava také prodloužila lhůtu pro popření otcovství (u soudu až do šesti let od narození dítěte) a umožňuje osvojit dítě zletilým a svéprávným osobám, které svými vlastnostmi, způsobem života a také důvody a pohnutkami vedoucími k osvojení zaručí, že budou dítěti dobrým rodičem. Podle NOZ musí být mezi osvojitelem a osvojeným dítětem přiměřený věkový rozdíl, ale až na výjimky nesmí být menší než šestnáct let. Počínaje novým rokem také není možné osvojení zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení. Výjimkou jsou případy, kdy je osvojení v rozporu se zákonem. Na návrh osvojitele je možné rozhodnout o nezrušitelném osvojení i před uplynutím tříleté lhůty. Nově je možné osvojit i zletilou osobu. NOZ také neumožňuje uzavřít pracovní smlouvu před dokončením povinné školní docházky, i kdyby takové osobě bylo více než 15 let. Rodiče mají také nově právo za nezletilého zaměstnance do věku 16 let rozvázat jeho pracovní poměr nebo obdobný vztah, pokud to je v zájmu vzdělávání, vývoje nebo jeho zdraví. Více detailů najdete v článku 5 novinek, kterými občanský zákoník ovlivní vaši rodinu

Pokud vám manžel tají své příjmy a stav jmění, nově máte právo tyto informace požadovat. NOZ také ochraňuje manžela před negativním jednání toho druhého. Můžete tak u soudu navrhnout, aby ten vůči vám vyloučil důsledky budoucího jednání vašeho protějšku. Pokud už spolu navíc jako manželé nežijete, pak bez vašeho souhlasu – například s uzavřením smlouvy o úvěru – nebudete chováním manžela vázáni. V případě nepřevzetí dluhu oběma tak zůstává závazek spojen jen s tou osobou, která smlouvu uzavřela. NOZ dále myslí i na speciální situace, které upravuje pomocí institutu zdánlivého manželství nebo zneplatňuje manželství, pokud bylo uzavřeno i pod jinou formou nátlaku než je přímé násilí. Rodiče také nově musí živit nezletilé dítě do té doby, dokud zisk z majetku dítěte spolu s jeho příjmem nestačí na uspokojení potřeb tohoto dítěte. Více detailů najdete v článku 11 novinek, kterými nový občanský zákoník ovlivní vaši domácnost

Cena života a odškodnění

Poměrně výraznou novinkou, která ovlivní rodinu z pohledu nároku na náhradu škody, ale i oblast pojištění, je individuální stanovování náhrad při zranění či ztrátě blízké osoby. Od nového roku už neplatí tabulky, které by udávaly, na jakou finanční náhradu máte nárok, například pokud něčí vinou přijdete o výdělek a jste v pracovní neschopnosti, platíte náklady léčení či pohřeb, musíte strpět bolesti nebo ztratíte blízkou osobu. Konkrétní výše náhrady se tedy bude odvozovat od jednání s pojišťovnou. Pokud nebudete chtít návrh akceptovat, určí náhradu soud. Obecně se předpokládá, že výše náhrad podle NOZ bude vyšší než jaká se vyplácela do konce roku 2013 právě podle tabulek. To může zvýšit cenu pojistného u vybraných produktů. Více najdete v článku Cena života podle nového občanského zákoníku? Záleží, kolik si vyhádáte

Poplatek a úrok z prodlení

Povinnost platit úroky z prodlení (namísto poplatku z prodlení) se nově vztahuje i na nájemce, kteří pronajímatelům dluží nájemné. Ti na novince ušetří. Poplatek z prodlení v nové podobě a nové výši (pro oblast placení za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, tedy za služby a energie a zálohy na ně) zavedl zákon č. 67/2013 Sb. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Od nového roku se však lze smluvně dohodnout na odlišné výši než té, kterou stanovuje zákon. Více najdete v článku Nový občanský zákoník: Poplatku z prodlení už se tolik bát nemusíte

Pravidla pro stanovení úroků z prodlení platné od počátku ledna 2014 pak vysvětlujeme v článku Úroky z prodlení podle nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014

Práva spotřebitele

Kromě dalšího přinesl NOZ také větší ochranu spotřebitelům. Poskytovatelé služeb či zboží například mohou jednostranně změnit obchodní podmínky, zákazník ale musí být včas informován, musí mít možnost smlouvu ukončit a musí také dostat dostatečný čas na to si najít nového dodavatele. 

Zákon upravuje také uzavírání adhezních smluv, kde vyžaduje, aby byly psány jasně a srozumitelně (zákon určuje, aby byly srozumitelné pro osoby průměrného rozumu, nijak ale nespecifikuje, co to znamená) a neobsahovaly žádná překvapivá či hůře čitelná ustanovení. V opačném případě by mohly být prohlášeny za neplatné. Podmínky ve smlouvě také nesmí být pro slabší stranu bez rozumného důvodu zvlášť nevýhodné.

U distančních smluv dochází k rozšíření výčtu povinně uváděných informací, které musí spotřebitel obdržet ještě před uzavřením smlouvy. Nesplnění informačních povinností totiž ovlivní lhůtu pro odstoupení od smlouvy (může ji prodloužit o rok), nebo v případě nesplnění informační povinnosti k poplatkům a dalším případným nákladům spotřebitele, ten není povinen je hradit. Nově se také spotřebitel nemůže vzdát práva na podání žaloby nebo uplatnění opravných prostředků – zejména u rozhodce či rozhodčího soudu, který není vázán předpisy na ochranu spotřebitele. 

V rámci možnosti odstoupení od distanční smlouvy také platí, že do 14 dnů je možné informaci o odstoupení odeslat. Následně běží další lhůta v délce 14 dnů na vrácení zboží. Opět stačí, aby ho spotřebitel odeslal i zmíněný 14. den, tedy vlastně měsíc od uzavření smlouvy.

Nová právní úprava také říká, že pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy a vrátí zboží podnikateli, musí mu ten vrátit náklady na prvotní dopravu zboží k zákazníkovi. Pokud e-shop povoluje více možností, jak zboží k zákazníkovi dopravit, má ten nárok na vrácení nákladů za nejlevnější alternativu. Více detailů najdete v článku 6 nových změn práv spotřebitelů: přehlednější smlouvy a větší ochrana

Nová úprava smluv

Díky NOZ jsou smlouvy upravené pouze jedinou právní úpravou a pravidla se už nedvojí na občanský a obchodní zákoník. I do oblasti uzavírání smluv přináší NOZ více svobody. Vychází se totiž z toho, že jakákoli neplatnost je relativní. Pokud se tedy poruší nějaké pravidlo, tak to ještě automaticky neznamená, že smlouva je neplatná (kvůli drobným chybám už tedy nedojde ke zneplatnění smlouvy). Neplatnosti by se musel někdo dovolat. Pokud tak nikdo do stanovené lhůty neučiní, tak se smlouva zhojí. Absolutní neplatnost platí jen v těch případech, kdy se právní jednání zjevně příčí dobrým mravům nebo odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek.

Pokud také strany vyjednávají o smlouvě v dobré víře s tím, že jednání už směřují k jejímu uzavření, pak v případě ukončení jednání na popud jedné ze stran (bez vážnějšího důvodu) bude znamenat pro tu druhou právo nárokovat náhradu škody.

Dříve také platilo, že pokud jste podle obchodního zákoníku kupovali něco v dobré víře, mohli jste nabýt věc i od nevlastníka. Nově je ale zavedeno pravidlo které říká, že i když někdo v dobré víře nabude nějakou věc od podnikatele v rámci jeho běžného obchodního styku, musí ji vydat vlastníku věci, pokud ten dokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo mu byla odcizena.

Novinky NOZ zavádí i do smlouvy o dílo. Její součástí už dále nebude záruční doba. V případě, že si tedy necháte postavit dům, nezapomeňte si záruku sjednat aktivně sami. Ze zákona už na ni právo není. Institut doby pro ohlášení skrytých vad novou úpravou není dotčen. Více informací hledejte v článku Omylem koupený kradený vůz po vás může chtít majitel zpátky

Dar a darovací daň

Jako dárce se můžete domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k vám nebo členům vaší rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. Nově také dárce nebude požadovat vrácení daru, nýbrž odvolá dar, přičemž k odvolání bude moci přistoupit pro nevděk (obdarovaného), tedy obdobně jako dosud, nebo pro (svoji) nouzi.

Odvolání pro nevděk je upraveno v ust. § 2072 a násl. NOZ a značně připomíná, i když s určitými novinkami, vrácení daru pro hrubé porušování dobrých mravů podle dosavadní úpravy. Nově je ale obdarovaný nepoctivým držitelem daru již od okamžiku, kdy došlo k nevděku a ne od chvíle, kdy byl k vrácení daru vyzván. Nově je možné dar odvolat také pro nouzi. Předpokladem je skutečnost, že dárce poté, co došlo k darování, upadne do takové nouze, že nemá prostředky ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je povinen. Více se dočtete v článku Kdy, jak a proč můžete přijít o dar podle nového občanského zákoníku?

Zaměstnání

NOZ zjednodušil úpravu jednání za zaměstnavatele. Podnikatele tak zavazuje i jednání jiné osoby v jeho provozovně, pokud byla třetí osoba v dobré víře, že jednající osoba je k jednání oprávněna. Pokud tedy zaměstnanec v provozovně učiní nějaký právní úkon vůči zákazníkovi, vzniknou povinnosti z tohoto jednání zaměstnavateli v případě, že zákazník věděl nebo v dobré víře předpokládal, že zaměstnanec je oprávněn jednat za zaměstnavatele. 

Podle NOZ se také právní jednání posuzuje podle svého obsahu a má-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní jednání, posoudí se podle jeho pravé povahy. Bude-li tedy někdo pro zaměstnavatele vykonávat práci se znaky závislé práce na základě obchodně – právního vztahu, bude možné toto jednání posuzovat jako zastřený pracovněprávní vztah s důsledky v pracovně-právní oblasti.

Od nového roku platí také jiná úprava pro započtení vůči mzdě. Až polovina mzdy nebude chráněna před započtením vůči pohledávkám zaměstnavatele. Postihne to zejména nízkopříjmové zaměstnance, kterým může být zabaveno více než při exekuci.

NOZ upravuje i dohodu o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů v ust. § 2045 a násl. Dluh je možné zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů ve výši nepřesahující polovinu mzdy nebo jiných příjmů. Nejde-li o srážky k uspokojení práva zaměstnavatele, je třeba k uzavření dohody předchozího souhlasu zaměstnavatele. Proti plátci mzdy nebo platu nabývá věřitel práva na výplatu srážek okamžikem, kdy byla plátci dohoda předložena. Více čtěte v článku Jak ovlivní nový občanský zákoník vaše zaměstnání? a v článku Způsobili jste škodu zaměstnavateli? Může vám sebrat až polovinu mzdy

NOZ a banky

Napilno měly ke konci roku kvůli NOZ také banky. Ty musely upravovat celé všeobecné obchodní podmínky (VOP) se zohledněním změn v dědickém řízení nebo v oblasti zajištění, zejména u zástavního práva. Nově také platí při doručování písemností fikce doručení v délce třech dnů (doručování do ČR) a 15 dnů do zahraničí. U zásilek do vlastních rukou bude platit lhůta 10 pracovních dnů po odeslání.

NOZ také vypouští požadavek na zvláštní plnou moc úředně ověřenou majitelem účtu pro případy, kdy bude ten chtít umožnit nakládání s účtem třetí osobě. Banky ji ale budou většinou požadovat i nadále. NOZ také umožňuje zastoupení zletilého, brání-li mu duševní porucha samostatně právně jednat. Zastupovat v tom případě může potomek, předek, sourozenec, manžel či partner nebo osoba, která před zastoupením žila s tímto zletilým ve společné domácnosti alespoň tři roky. Tato forma zastoupení se bude akceptovat po předložení schválení soudem. 

Bank se týká také zkrácení promlčecí lhůty ze 4 na 3 roky. Ustanovené NOZ se ale aplikuje na účty od 1.1. 2014. Pokud tedy promlčecí lhůta započala ještě před 1. lednem, doběhne ve stávajícím režimu, potrvá tedy 4 roky. Podrobnosti hledejte v článku Nový občanský zákoník: Jak ovlivní vás a vaši banku?

NOZ a poradci 

NOZ zavedl od nového roku institut odpovědnosti za radu, tedy odpovědnost za poškození, které je způsobeno škodlivou radou či informací osoby, která se prezentuje v určité oblasti jako profesionál. Rada však musí být poskytnuta za odměnu. Za tu by se ale nemuselo vždy považovat peněžní plnění, ale například i poskytnutí kontaktů, které požadují za své služby finanční poradci některých poradenských společností. Poskytnutí špatné rady či informace a související škodu bude muset dokázat klient. Více v článku Poradci ponesou odpovědnost za své rady. Pomůže to?

Zákon o obchodních korporacích

Kromě NOZ od 1. ledna 2014 platí také nový Zákon o obchodních korporacích. Tyto dva zákony nahradí původní občanský a obchodní zákoník, a to tak, že to, co se v současném obchodním zákoníku týkalo smluv a vztahů mezi podnikateli, se nově přesune do NOZ. Zákon o obchodních korporacích (ZOK) bude pokrývat pouze to, co se týkalo vlastní úpravy společností a družstev (tedy veřejné obchodní společnosti v.o.s., komanditní společnosti k.s., s.r.o., a.s. a družstva). 

ZOK přinese podnikatelům a společníkům oproti současnému obchodnímu zákoníku mnohem více svobody v úpravě vztahů a vnitřních záležitostí. Přinese nové možnosti organizace společnosti i vytváření různých podílů. Úprava také sníží nároky na kapitál a zruší zákonný rezervní fond (až na případné výjimky u a.s.). Na druhou stranu zákon stanovuje více odpovědností pro orgány korporací a jasněji předepisuje jejich povinnosti. 

Výraznou novinkou je také například možnost založit s.r.o. se základním kapitálem ve výši 1 Kč. Stávající s.r.o. mohou svůj ZK rozpustit právě až na výši jedné koruny. V případě a.s. se hranice pro ZK sjednotila na hranici 2 mil. Kč nebo 80 tis. eur a zároveň tak skončila možnost založit a.s. veřejným úpisem. 

Nově je také možné s jedním obchodním podílem nebo akcií spojit libovolné množství hlasovacích práv či povinností, s jiným zase výrazný podíl na zisku. U s.r.o. lze své podíly rozdělit tak, abyste s nimi mohli později obchodovat jako s akciemi. Více podílů stejného druhu bude také možné naopak sloučit do jednoho.

Nový zákon také umožňuje dávat zálohy na podíl na zisku i v průběhu roku, a to na základě mezitímní účetní závěrky, která potvrdí existenci zisku k rozdělení a nevyžaduje naopak tvorbu zákonných rezervních fondů (kromě povinnosti ho tvořit u a.s., pokud koupí či získá vlastní akcie).

Zavedl se také tzv. test úpadku, který statutárním orgánům nařizuje nevyplácet zisk či jiné prostředky z vlastních zdrojů, pokud by tím byl způsoben úpadek společnosti. 

Nově také platí, že Smlouva o výkonu funkce musí vymezovat všechny složky odměny včetně bonusů, určovat výši odměny nebo alespoň způsob výpočtu a obsahovat také pravidla pro zvláštní odměny a podíly na zisku. Pokud bude ve smlouvě určení odměny chybět, považuje se výkon funkce za bezplatný. Pokud by nebyl výkon funkce touto smlouvou upraven, vznikne nárok pouze na odměnu v obvyklé výši. 

Jakékoli plnění statutárním orgánům také musí být schváleno valnou hromadou a platí to i pro osoby blízké v případě, že pracují ve stejné společnosti. Toto ustanovení se vztahuje i na mzdu v případě souběhu funkcí.

Účto_tip_změny21

Nárok na odměnu naopak ztratíte v případě, že se prokáže, že váš výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům. Pokud navíc neučiníte vše potřebné a rozumně předpokládatelné k odvrácení úpadku, jste povinni odměnu vrátit, a to až za dva roky zpětně.

V případě, že dostanete společnost do stavu, kdy není schopna platit závazky věřitelům, mohou ti požadovat uhrazení dluhů po vás. Věřitelům společnosti ručíte za dluhy za dobu trvání společnosti. Nově v případě úpadku společnosti (pokud jste nepodnikli všechny potřebné kroky k jeho odvrácení) ručíte za všechny dluhy společnosti. To, že jste podnikli všechny potřebné kroky, budete muset prokazovat vy (pravidlo nebude platit pro krizové manažery). Více informací najdete v článku Nový zákon o obchodních korporacích: Jak vás ovlivní?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).