Hlavní navigace

11 novinek, kterými nový občanský zákoník ovlivní vaši domácnost

2. 9. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Nový občanský zákoník přinese změny i do fungování manželství a rodiny. Jaké povinnosti vám přibudou?

Nový občanský zákoník (NOZ) ovlivní mnoho oblastí. Jednou je i rodina a institut manželství. Jaké novinky přinese nová právní úprava pod vaši střechu?

Vaše výplata: věc veřejná

NOZ dává manželům právo na informace o tom, jaké má protějšek příjmy, jaký je vůbec stav jeho jmění a jaké všechny pracovní, studijní a podobné činnosti vykonává a plánuje do budoucna. Pokud tedy své manželce odmítnete sdělit informace o svém majetku, může ta podat i žalobu na soud.

Tyto krajní případy budou mít význam zejména v předrozvodových stadiích manželství a výrazně ovlivní spory o vypořádání společného majetku.

Ochrana před špatným rozhodnutím manžela

Podle zákona jednání jednoho z manželů navenek ovlivňuje i toho druhého. Pokud tedy uzavíráte smlouvu s cizí osobou, zavazuje dohoda i vašeho partnera. NOZ v těchto případech posílí ochranu jednoho manžela před negativním jednáním toho druhého. Nově tedy budete moci navrhnout u soudu, aby ten vůči vám vyloučil důsledky budoucího jednání vašeho protějšku.

Pokud už spolu navíc jako manželé nežijete, pak bez vašeho souhlasu – například s uzavřením smlouvy o úvěru – nebudete vázáni chováním manžela. V případě nepřevzetí dluhu oběma tak zůstává závazek spojen jen s tou osobou, která smlouvu uzavřela.

Společné podnikání

Novinkou NOZ je zavedení pojmu rodinný závod. Ten bude řešit majetkové uspořádání mezi členy rodiny v případě společného podnikání. Pro splnění definice rodinného závodu spolu musí podnikat manželé nebo jeden z nich s příbuznými do třetího stupně či osoby sešvagřené do druhého stupně. 

Základním principem rodinného závodu je právo zúčastněných členů rodiny podílet se na zisku, na věcech z něj nabytých, jakož i na přírůstcích závodu. Podíly jednotlivých členů rodiny však nemusí být stejné. Měly by se odvíjet od druhu a množství vykonávané práce. Zásadní rozhodnutí je pak možné učinit pouze, pokud ho odsouhlasí většina z rodiny, která na závodu participuje. 

Účast na rodinném závodu je možné převádět prodejem či darováním na omezený počet osob a opět se souhlasem většiny. Závod si mohou v rámci dědictví členové rodiny rozdělit nebo prodat.

Zdánlivé manželství

Pokud by nastala situace, kdy se navenek zdá, že jste se ocitli v manželství, ale ve skutečnosti tomu tak není, je manželství od počátku neplatné (prohlašuje soud). Pokud byste tedy například uzavřeli manželství před představitelem Církve létajícího špagetového monstra (Pastafariánství – církev nemá oprávnění k uzavírání manželství a není registrovaná v ČR) v domnění, že jste byli platně sezdáni, a po dvou letech zjistili pravdu, soud rozhodne o zdánlivosti manželství (i bez vašeho návrhu) a platí, že jste do manželství nikdy nevstoupili.

Manželem pod nátlakem

NOZ rozšiřuje možnost neplatnosti manželství z důvodu nátlaku. I dosud platí, že manželství je neplatné, pokud jste k manželství byli donuceni fyzickým násilím. NOZ rozšiřuje neplatnost i na další formy nátlaku, kdy už se nemusí jednat o přímé násilí, ale například i o výhružky. 

Vyloučení ze společného jmění

Majetek, který patří oběma manželům, je jejich společným jměním a patří do něj vše, co si za trvání manželství pořídí jeden nebo oba manželé. Výjimky z tohoto pravidla zůstávají stejné (majetek získaný darem, dědictvím či majetek, který slouží osobní spotřebě jednoho z manželů). Platí také, že dříve výlučný majetek jednoho z vás zůstává výlučným, i pokud se přemění v jiný majetek. 

Nově je ale z pravidla společného jmění vyňato i plnění, které manžel obdrží v rámci odškodnění nemajetkové újmy nebo jako náhradu za poškození svého výlučného majetku. 

Pokud si tedy přinesete do manželství motorku, kterou později prodáte a z peněz pořídíte ojeté auto, bude patřit stále jenom vám.

NOZ ale naopak upřesňuje výslovným stanovením, že součástí společného jmění bude i zisk z výlučného majetku jednoho z manželů. 

Pokud jde o společné dluhy, platí, že stejně jako u majetku patří do společného jmění i závazky, které manželé společně nebo či jeden z nich převzal za trvání manželství. Výjimkou je situace, kdy se dluh váže k majetku ve výlučném vlastnictví jednoho z nich a situace, kdy dluh převezme pouze jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se zároveň bude jednat o obstarávání běžných záležitostí. 

Lhůta pro návrat k vlastnímu příjmení

Pokud jste přijali příjmení manžela, máte právo do půl roku po rozvodu na matrice oznámit, že se vracíte ke svému původnímu příjmení. Dříve tato lhůta činila pouze jeden měsíc.

Popření otcovství

Manžel matky může podle NOZ popřít otcovství pokud se dítě narodí v době mezi podáním návrhu na rozvod a třístým dnem po rozvodu. Pak je možné, aby u soudu rozvedený uvedl, že není otcem, jiný muž prohlásil, že jím je a matka toto potvrdila. Toto zrychlené určovací řízení o otcovství ale musí být zahájeno nejpozději do jednoho roku věku dítěte.

Určení rodičovské odpovědnosti

Soud musí nově věnovat pozornost při určování rodičovské odpovědnosti i názoru dítěte (od 12 let vždy). Pokud tedy rozhoduje o tom, jak moc může otec vídat svého syna, musí přihlédnout i k přání samotného syna, ale rozlišit přitom, zda se nejedná o manipulaci matky, ale zda jde o pravý názor dítěte. 

skoleni_4_3

Maření styku druhého rodiče s dítětem

NOZ v oblasti styků rodičů s dítětem také výslovně stanovuje, že pokud by rodič, který má dítě v péči, mařil styk s druhým rodičem, je toto chování důvodem k započetí nového řízení o svěření dítěte do péče. 

Vyživovací povinnost

Rodiče mají podle NOZ povinnost živit nezletilé dítě do té doby, dokud zisk z majetku dítěte spolu s jeho příjmem nestačí na uspokojení potřeb tohoto dítěte. Dosud vyživovací povinnost trvala jen do okamžiku, kdy bylo dítě schopné se samo živit. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).