Hlavní navigace

Nový občanský zákoník: Poplatku z prodlení už se tolik bát nemusíte

5. 12. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

I nájemci, kteří dluží nájemné, budou pronajímatelům platit úroky z prodlení – namísto poplatku z prodlení a zaplatí méně. Za dluh na službách se poplatek z prodlení také snižuje.

V prodlení je dlužník, který řádně a včas nesplnil svůj dluh (závazek). Jde-li o prodlení s plněním (uspokojením) peněžitého dluhu, má věřitel podle pravidel platných a účinných do 31. 12. 2013 právo požadovat od dlužníka vedle plnění (splacení samotné jistiny) úroky z prodlení s výjimkou případů, v nichž je dlužník povinen podle zákona – dosavadního občanského zákoníku – platit poplatek z prodlení. Poplatek z prodlení je tedy dosud další majetkovou – peněžitou sankcí vyplývající ze zákona, a to vedle úroků z prodlení, vůči dlužníkovi, který řádně a včas nesplní svůj peněžitý dluh. Jenže poplatek z prodlení podle dosavadního občanského zákoníku 31. 12. 2013 končí, od 1. 1. 2014 se podle nového občanského zákoníku neuplatňuje. (Ust. § 513 nového občanského zákoníku: Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním.“ srovnej s ust. § 517 odst. 2 dosavadního občanského zákoníku.)

Pozor na placení služeb

Poplatek z prodlení v nové podobě a nové výši pro oblast placení za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, tedy za služby a energie a zálohy na ně však zavádí zákon č. 67/2013 Sb. (Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu.)

Výše poplatku z prodlení dosud činí za každý den prodlení 2,5 promile (0,0025) dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Jiná výše poplatku z prodlení nemůže (nesmí být) dohodnuta, to platí i pro úroky z prodlení do 31. 12. 2013, od 1. 1. 2014 však lze výši úroků z prodlení smluvně dohodnout v odlišné výši od té zákonné.

Kdy nájemci platili poplatek?

Poplatek z prodlení se (namísto úroků z prodlení) dosud uplatňuje pouze u stanovených nájemních smluv podle občanského zákoníku, a to vůči:

  • nájemci bytu, který nezaplatí nájemné nebo úhradu za poskytované služby spojené s užíváním bytu do 5 dnů po splatnosti; Čtěte také: Neplacení nájmu vás přijde na tisíce za úroky z prodlení
  • nájemci, jenž je v prodlení s vrácením movité věci, kterou si od podnikatele pronajal (nájemce je povinen až do vrácení věci hradit jak nájemné, tak poplatek z prodlení);
  • bylo-li to dohodnuto, pak i vůči nájemci movité věci, jestliže se věc ztratila nebo byla zničena, a to dokud nájemce ztrátu nebo zničení věci pronajímateli neohlásil nebo dokud se o tom pronajímatel jinak nedozvěděl (pak se platí nájemné i poplatek z prodlení).

Jinak se uplatňují úroky z prodlení. Jak je to s poplatky a úroky z prodlení?Poplatek z prodlení vylučuje nárok na úroky z prodlení, věřitel je oprávněn požadovat buďto úroky z prodlení, anebo poplatek z prodlení, a to pouze v případech, které výslovně stanoví dosavadní občanský zákoník v ust. § 697, § 723 odst. 1 a 2 ve spojení s ust. § 517 odst. 2; v ostatních případech prodlení se uplatňují úroky z prodlení.

Příklad:

Nájemce zaplatil pronajímateli nájemné a úhradu za plnění (zejména služby) spojená s užíváním bytu po splatnosti, a to:

  • se zpožděním 1 až 5 dnů, pak je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci úrok z prodlení,
  • se zpožděním 6 a více dnů, pak může pronajímatel žádat po nájemci pouze poplatek z prodlení, a to ve výši 0,25 % dlužné částky za každý den prodlení počínaje již prvním dnem po splatnosti, nejméně však 25 Kč za započatý měsíc prodlení.

Nová sazba poplatku z prodlení a úroků z prodlení

Od 1. ledna 2014výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. K nové úpravě úroků z prodlení viz: Úroky z prodlení podle nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014

Dostane-li se poskytovatel (např. s vracením přeplatku vyplývajícího z vyúčtování) nebo příjemce služeb (např. s placením záloh nebo nedoplatku vyplývajícího z vyúčtování) v domě s byty do prodlení s peněžitým plněním podle zákona č. 67/2013 Sb., které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti, je od 1. 1. 2014 povinen zaplatit druhé smluvní straně poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 1 promile dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení.

Účto_tip_změny21

Porovnání výše majetkových sankcí

Dlužníci – nájemci zaplatí věřitelům – pronajímatelům na peněžité sankci v současnosti více a v budoucnu zaplatí méně. Jestliže by zůstala i pro první pololetí r. 2014 stejná výše repo sazby, a tedy i úroku z prodlení, činil by úrok z prodlení 8,05 % ročně.

Příklad:

Nájemce zaplatil pronajímateli s 30denním prodlením jednak nájemné ve výši 6000 Kč a jednak zálohy na služby ve výši 3000 Kč. 

Poplatek z prodlení by v současnosti činil 0,0025×6000 Kč x 30, tedy 450 Kč za dlužné nájemné a 0,0025×3000 Kč x 30, tedy 225 Kč za dlužnou zálohu na služby. 

Úrok z prodlení však bude činit jen 6000 Kč x 8,05 /100×30 / 365, tedy 39,70 Kč za dluh na nájemném. Poplatek z prodlení za dluh na záloze na služby bude činit jen 3000 Kč x 0,001×30, tedy 90 Kč.

Sloučená paušální částka

Pokud dojde ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. ke sloučení částky nájemného a částky za služby do paušální platby, pak se podle mého názoru platí za prodlení s jejím placením výhradně poplatek z prodlení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).