Hlavní navigace

Daňová kalkulačka 2024 – výpočet daně z příjmů pro zaměstnance za rok 2023

Marně si lámete hlavu s tím, jakým způsobem si jako zaměstnanec můžete spočítat daň z příjmů? V tom případě není nic jednoduššího než vyzkoušet naši přehlednou daňovou kalkulačku, která to udělá za vás. Ačkoliv se tento výpočet daně může na první pohled zdát složitý, jeho pečlivé vyplnění vám ušetří spoustu starostí.

Naše daňová kalkulačka slouží pouze pro výpočet daně z příjmů. Výsledek budete muset následně sami ručně přepsat do daňového přiznání. Pokud chcete ušetřit čas a rovnou si udělat daňové přiznání, využijte k tomu naše interaktivní šablony pro MS Excel:

§ 6 Příjmy ze zaměstnání
§ 7 Příjmy z podnikání
Paušál 80 %, nejvýše 1 600 000 Kč
Paušál 80 %, nejvýše 1 600 000 Kč
Paušál 60 %, nejvýše 1 200 000 Kč
Paušál 40 %, nejvýše 800 000 Kč
Paušál 30 %, nejvýše 600 000 Kč

Paušální výdaje se automaticky vypočítají podle vyplněných příjmů z podnikání
Další příjmy
§ 8 Příjmy z kapitálového majetku
§ 9 Příjmy z nájmu
§ 10 Ostatní příjmy
§ 6 Zahraniční příjmy
Odčitatelné položky
Musí se jednat o úvěr poskytnutý na bytovou potřebu splňující další podmínky dle § 15 odst. 3 a 4 zákona o daních z příjmů.
Příspěvek zaplacený účastníkem v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč.
Příspěvek zaplacený účastníkem v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč.
Podpora výdajů vynaložených na žáka nebo studenta (200 Kč za hodinu praxe).
Další odčitatelné položky
Úhrnná hodnota daru musí ve zdaňovacím období přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1 000 Kč. Nejvýše však lze v úhrnu odečíst 15 % ze základu daně.
Podmínky odpočtu jsou uvedeny v § 15 zákona o daních z příjmů
Výši odpočtu na podporu odborného vzdělávání včetně pořízení majetku na odborné vzdělávání definuje § 34f a 34g zákona o daních z příjmů.
Výši odpočtu na podporu výzkumu a vývoje definuje § 34a zákona o daních z příjmů
Jedním darem krve se rozumí odběr krve (plazmy, krevních destiček) provedený v jeden den.
Hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč.
Hodnota odběru kostní dřeně se oceňuje částkou částkou 20 000 Kč.
Slevy na dani (daňový bonus)
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
Manželka
Podmínkou je společná domácnost a vlastní hrubý příjem, který nepřesáhne 68 000 Kč ročně (Do příjmu patří: příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání, pronájmu, důchody, nemocenské, PPM a další. Do příjmu nepatří např: dávky státní sociální podpory, rodičovský příspěvek, stipendium atd).
Podmínkou je soustavná příprava na budoucí povolání do dovršení 26 let a po dobu prezenčního doktorského studia do dovršení 28 let.
měsíců
Sleva za umístění dítěte v mateřské škole nebo v jiném zařízení péče o děti. Sleva je ve výši nákladů vynaložených na umístění dítěte, maximálně však na úrovni minimální mzdy, pro rok 2023 tedy nejvýše 17300 Kč na jedno dítě
Spolupracující osoby a sdružení
Sociální a zdravotní pojištění
měsíců
měsíců
Přečtěte si důležité pokyny

Do hlavní činnosti se počítají pouze měsíce, kdy pro OSVČ byl stanoven minimální vyměřovací základ.

Zde jsou uvedené osoby, pro které není stanoven minimální vyměřovací základ. Stačí, že po celý měsíc byla splněna jedna z následujících podmínek:

 1. Jste dítě
 2. Jste důchodce
 3. Jste osoba na mateřské nebo rodičovské dovolené
 4. Jste osoba pečující celodenně o dítě do 7 let nebo o 2 děti do 15 let
 5. Jste osoba, která je závislá na péči jiné osoby
 6. Jste osoba pečující o osoby závislé na péči
 7. Jste osoba pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi
 8. Ve vašem zaměstnání již bylo odvedeno minimální pojistné
 9. Pobíráte nemocenské dávky nebo jste v pracovní neschopnosti

Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2023

Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou za poplatníka na našem území považovány všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm v České republice, ale i lidé, kteří se zde obvykle zdržují nebo zde jako cizinci mají hlášenou adresu místa pobytu. Daňoví rezidenti ČR pak mají daňovou povinnost vztahující se jak na příjmy, které plynou ze zdrojů na území našeho státu, tak i na příjmy, jež plynou ze zdrojů zahraničních.

Co se týče daně z příjmů fyzických osob, tu musíte odvádět ze mzdy či platu, ale i z příjmů, které vám plynou z podnikání nebo jiných aktivit. Sem patří například příjmy z nájmu, příjmy z kapitálového majetku či ostatní příjmy, jako jsou výhry a ceny z některých her i soutěží nebo třeba příjmy z příležitostných činností.

Za zdanitelný příjem jsou rovněž považovány peněžní i nepeněžní příjmy, které jste získali prostřednictvím směny. Některé příjmy, jako jsou úvěry a půjčky (s výjimkami), naopak dani nepodléhají. Zároveň existují příjmy osvobozené od daně, kam patří třeba sociální dávky, přijaté náhrady škody či různé druhy stipendií.

Výpočet daně z příjmů pro zaměstnance

V případě zaměstnanců obvykle řeší roční zúčtování daně jejich zaměstnavatel. I zde však existuje několik případů, kdy si jako zaměstnanec musíte daňové přiznání podat sami. Jedná se o tyto situace:

 • pokud máte více než jedno zaměstnání (přivyděláváte si na DPP, DPČ nebo jako OSVČ),
 • pokud máte na podnikatelských účtech úroky,
 • pokud vám plynou příjmy z pronájmu,
 • pokud vám plynou příjmy z kapitálového majetku,
 • pokud jste obdrželi dary, které od daně nejsou osvobozené,
 • pokud jste prodali nemovitost a příjem z jejího prodeje není od daně osvobozen.

Jestliže i vás čeká odevzdání daňového přiznání za uplynulé období a s jeho vyplněním si nevíte rady, mohla by vám pomoci naše kalkulačka daně z příjmů pro zaměstnance. V případě, že správně vyplníte všechny potřebné údaje, za vás provede výpočet daně 2023, což někteří označují také jako výpočet daně ze mzdy, a může vám poté posloužit i jako vzor pro vyplnění daňového přiznání.

Jak provést výpočet základu daně?

Zatímco u právnických osob činí daň z příjmů 19 % (pro všechna zdaňovací období od 1. ledna 2024 se pak zvýší na 21 %), u osob fyzických je stanovena na 15 %. Jde přitom o daň nenávratnou, nedobrovolnou a opakovanou. Plátce navíc není schopný nijak ovlivnit, k čemu se peníze později využijí. Do roku 2021 pak existovala také solidární daň (také označovaná jako milionářská daň), která ovšem byla zrušena. Místo toho musí podnikatelé, kteří si vydělají více než 1 935 552 Kč, platit vyšší sazbu daně z příjmů, jež činí 23 %.

Jako základ daně se označují příjmy poplatníka, které ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhly výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Jestliže jste jako poplatník měli v dané době současně více příjmů, váš celkový základ daně se pak bude rovnat součtu dílčích základů za jednotlivé příjmy.

Pro výpočet základu daně budete potřebovat několik základních údajů, jako je úhrn příjmů ze závislé činnosti, pojištění zaplacené zaměstnavatelem, úhrn sražených záloh na daň a případně vyplacené daňové bonusy. Tímto způsobem je samozřejmě nutné vyplnit do kalkulačky i do daňového přiznání veškeré příjmy, a to jak ze zaměstnání, tak i ty plynoucí ze samostatně výdělečné činnosti, DPP, DPČ a autorských honorářů.

Pokud chcete znát základ daně, výpočet zahrnuje také odečitatelné položky, které se označují jako nezdanitelné části základu daně. Sem podle ustanovení § 15 zákona o daních z příjmů patří:

 • zaplacené úroky z úvěrů na financování bytových potřeb (hypotéky, spoření),
 • zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění,
 • příspěvek na penzijní připojištění, pojištění a doplňkové penzijní spoření,
 • bezúplatná plnění (dary, a to včetně darování krve, orgánů či kostní dřeně),
 • úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání,
 • členské příspěvky pro odborové organizace,
 • uplatňovaná ztráta minulých let.

U každé z těchto položek je zákonem stanovená maximální částka či nejvyšší možný procentuální podíl, který můžete uplatnit. Jejich uplatnění je zároveň podmíněno tím, že doložíte potvrzení (například od banky či penzijní společnosti) nebo darovací smlouvu.

Slevy na dani

Když počítáte daň z příjmů, kalkulačka zohledňuje také různé slevy na dani a daňová zvýhodnění. Základní sleva na poplatníka činí 30 840 Kč. Dále můžete uplatnit slevu na manžela či manželku ve výši 24 840 Kč, a to v případě, že za dané zdaňovací období nemá vlastní příjem přesahující 68 000 Kč a zároveň s vámi sdílí společně hospodařící domácnost. Pokud je navíc manželovi či manželce přiznán nárok na průkaz ZTP/P, tato částka se zdvojnásobí.

Rodiče pak jistě potěší daňově zvýhodnění na děti (nezletilé a v některých případech i zletilé), které může při výpočtu daně kalkulačka také započítat. Přehled slev vypadá následovně:

 • sleva na 1. dítě činí 15 204 Kč ročně (1267 Kč měsíčně),
 • sleva na 2. dítě činí 22 320 Kč ročně (1860 Kč měsíčně),
 • sleva na 3. a každé další dítě činí 27 840 Kč ročně (2320 Kč měsíčně).

S daňovým zvýhodněním pro rodiče pak souvisí i sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné). Pro rok 2023 je tato částka, která by měla pokrýt výdaje vynaložené na umístění ratolesti do školky nebo jiného zařízení péče o dítě, stanovena nejvýše na 17 300 Kč za jedno dítě (maximálně do výše minimální mzdy). Za zdaňovací období 2024 však bude školkovné zrušeno.

Mladí lidé pak mohou mimo jiné uplatnit slevu na studenta ve výši 4020 Kč, ale jen po dobu, kdy se soustavně připravují na budoucí povolání. To platí až do chvíle, kdy dovrší věku 26 let, a v případě prezenční formy studia v doktorském studijním programu až do 28 let. Za zdaňovací období 2024 (tedy až pro následující rok) však bude i tato sleva zrušena.

Pokud počítáte daň z příjmů a vyplňujete daňové přiznání, kalkulačka dokáže zohlednit také skutečnost, že jste sami držitelem průkazu ZTP/P. V takovém případě sleva činí 16 140 Kč. Kromě toho existuje také základní sleva na invaliditu ve výši 2520 Kč pro ty, kterým byl přiznán důchod pro invaliditu I. či II. stupně, a rozšířená sleva na invaliditu ve výši 5040 Kč pro poplatníky s přiznaným důchodem pro invaliditu III. stupně.

Termín podání daňového přiznání

Daňové přiznání musíte podat nejpozději 2. dubna 2024, a pokud to nestihnete, následně se vám budou počítat úroky z prodlení. Od roku 2021 pak platí také to, že můžete odevzdat daňové přiznání o měsíc později (tedy až do 2. května), ale pouze za předpokladu, že tak učiníte elektronickou cestou. Máte-li povinný audit nebo vám daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, je pro vás závazný termín 1. července.

Vrácení daní 2024

Zjistili jste během vyplňování daňového přiznání, že jste za dané období odvedli na dani víc, než bylo třeba? V tom případě vám náleží tzv. vratka daně. Zaměstnanci, kterým zajišťuje roční zúčtování daně jejich zaměstnavatel, obdrží tyto peníze automaticky ve výplatě za březen. Ostatní o tento daňový přeplatek nicméně musí zažádat, a to například prostřednictvím elektronického formuláře pro vrácení daně na portálu finanční správy.

Vyplacení daňového přeplatku musí stát stihnout během 30denní lhůty, která startuje den po posledním řádném termínu podání daňového přiznání. O přeplatek však můžete žádat pouze ve chvíli, kdy vám výpočet vrácení daní ukázal částku vyšší než 200 Kč (od roku 2021 došlo k navýšení ze 100 Kč na 200 Kč), protože menší částky finanční úřad nevrací. Přeplatky se ale postupem času sčítají a lze o ně zažádat hromadně, a to až 6 let zpětně. Kromě toho je možné, aby místo bezhotovostního převodu vrátil správce daně přeplatek v hotovosti, a to do maximální výše 1000 Kč.

Kdo odvádí daň z příjmů fyzických osob?
Podle zákona o daních z příjmů se v České republice mezi poplatníky řadí veškeré osoby, které zde mají hlášený trvalý pobyt nebo se zde obvykle zdržují. Daňová povinnost se pak vztahuje na všechny příjmy, jež plynou ze zdrojů na našem území, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů zahraničních.
Z čeho je nutné daň odvádět?
Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou veškeré příjmy ze závislé činnosti, ale také příjmy z podnikání a dalších aktivit. Jedná se například o příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy. Úvěry a půjčky (s výjimkami) této dani naopak nepodléhají, jelikož patří na seznam výjimek.
Jak provést výpočet základu daně?
Abyste mohli spočítat výši daně z příjmů fyzických osob, nejprve je nutné vyčíslit základ daně. Ten představuje veškeré příjmy konkrétního člověka, které ve zdaňovacím období přesáhly výdaje, jež byly prokazatelně vynaloženy na jejich dosažení, zajištění a udržení. Základ daně je pak možné ponížit o nezdanitelné části základu daně, jako je například zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění.
Kdo má nárok na vrácení daně?
Pokud jste při vyplňování daňového přiznání zjistili, že jste za zdaňovací období zaplatili více, než je nutné, máte nárok na vrácení daně. Patříte-li mezi zaměstnance, kterým daňové přiznání vyplňuje zaměstnavatel, peníze obdržíte automaticky, konkrétně ve výplatě za březen. Jestliže si však děláte daňově přiznání sami, o vratku daně musíte zažádat.

Daňová kalkulačka slouží pro pohodlí čtenářů při řešení daňových povinností vůči orgánům veřejné správy. Vyvinuli jsme maximální úsilí pro přesný výpočet při zadání potřebných vstupních dat. Je však věcí každého poplatníka, uživatele daňové kalkulačky, aby si správnost všech výpočtů, výstupních dat daňové kalkulačky, stejně jako správnost a úplnost všech údajů uvedených v daňové kalkulačce ověřil dle platných právních norem, případně pokynů příslušného správce daně. Upozorňujeme Vás, že neneseme žádnou odpovědnost za podané daňové přiznání a související přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovny na základě výstupních dat naší kalkulačky. Za toto podání je zodpovědný daňový poplatník, resp. jeho daňový poradce.

Partnerem daňové kalkulačky je společnost MIVO, s.r.o. - účetní a daňové poradenství

 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).