Hlavní navigace

Jak sepsat smlouvu o podnájmu?

Podnájemní smlouva musí být písemná. Kromě pravidel a podmínek užívání bytu by měla především případ skončení podnájmu a okruh důvodů, ze kterých může nájemce podnájemníkovi výpověď udělit. Pokut totiž není dohodnuto jinak, podnájem lze vypovědět z jakéhokoli důvodu nebo bez jeho udání. Výpovědní lhůta pak činí tři měsíce a začíná běžet první den měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď doručena podnájemci.

Pozor na neplatné smlouvy

Praxe nám může být dostatečným ponaučením, že smluvené podmínky, které odporují zákonu, mohou učinit nájemní smlouvu neplatnou. 

Pronajímejte pouze se souhlasem majitele

Pokud máte byt v pronájmu a bez vědomí pronajímatele, tedy vlastníka, jej poskytnete do podnájmu ještě jiné osobě, hrubě tím porušujete svou nájemní smlouvu a povinnosti z ní vyplývající. Vlastník bytu má pak právo vám za toto porušení smlouvy dát výpověď z nájmu a to i bez přivolení soudu. Nájemce má pak možnost podat žalobu na neplatnost výpovědi, rizika, povinnosti i s tím spojené náklady ale musí nést sám.

Jak se platí nájemné?

Není-li výše nájemného nebo úhrada za podnájem upravena obecně závazným právním předpisem, stanoví se dohodou. Není-li dohodnuto jinak, nájemné spolu s úhradou za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru se platí v měsíčních splátkách předem vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce.

Kdy nájem končí?

Nájem zaniká smrtí nájemce, pokud dědici po zůstaviteli, který byl nájemcem, do 30 dnů od jeho smrti neoznámí pronajimateli, že pokračují v nájmu, nebo zánikem právnické osoby bez právního nástupce, byla-li tato osoba nájemcem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).