Hlavní navigace

Kdy a jak si můžete přivydělat během mateřské a rodičovské dovolené?

31. 8. 2017
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Jak je to s možností přivýdělků k peněžité pomoci v mateřství (tzv. mateřské) a k rodičovskému příspěvku? Můžete pracovat u dosavadního zaměstnavatele. nebo jen u jiného? Nepřijdete o dávky? A kolik tyto dávky činí?

Sociální dávkou pro ženy, které nemohou vykonávat dosavadní práci z důvodu blížícího se porodu a po něm, je peněžitá pomoc v mateřství (PPM). Pobírají ji během mateřské dovolené, ale nástup na mateřskou dovolenou neznamená automatický nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Kdy máte nárok na PPM?

PPM je dávkou ze systému nemocenského pojištění, mají tedy na ni nárok jen ženy, popř. ve specifických případech muži, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Tedy zaměstnanci činní v pracovním poměru, na dohodu o pracovní činnosti s příjmem od 2500 Kč měsíčně nebo na dohodu o provedení práce od 10 001 Kč měsíčně a pak dobrovolně nemocensky pojištěné osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Podmínkou pro její přiznání je účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM (do této doby se započítávají i např. doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole a konzervatoři jako přípravy na budoucí povolání, pokud je studium úspěšně dokončeno). U OSVČ navíc také účast na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň po dobu 180 dnů v období 1 roku před počátkem podpůrčí doby (pobírání dávky). Tato trvá 28 týdnů pro ženu, která porodila 1 dítě, a 37 týdnů pro ženu, která porodila 2 a více dětí. Při převzetí dítěte do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, úmrtí nebo nemoci matky nebo na základě dohody s matkou dítěte může podpůrčí doba činit maximálně 22 týdnů, resp. 31 týdnů, jde-li o více dětí. Dohodu o péči o dítě lze uzavřít nejdříve po 6 týdnech po porodu dítěte.

Výše peněžité pomoci závisí na výdělku

Dávky nemocenského pojištění, tedy i PPM, se počítají z denního vyměřovacího základu (DVZ), který se zjistí tak, že započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla příslušná sociální událost zakládající nárok na dávku) se dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

Takto stanovený průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic na DVZ. Peněžitá pomoc v mateřství za kalendářní den činí 70 % DVZ, tedy vlastně denního průměrného výdělku, ale redukovaného.

DVZ se v r. 2017 redukuje pro výpočet PPM tak, že

  • do částky první redukční hranice 942 Kč se počítá 100 %,
  • z částky nad první redukční hranici 942 Kč do druhé redukční hranice 1412 Kč se počítá 60 %,
  • z částky nad druhou redukční hranici 1412 Kč do třetí redukční hranice 2824 Kč se počítá 30 % a
  • k částce nad třetí redukční hranici 2824 Kč se nepřihlíží, výdělek nad tuto hranici se nepočítá vůbec.

Jakou budete mít mateřskou? To si snadno spočítáte v našich kalkulačkách

mateřské pro zaměstnance

mateřské pro OSVČ

Nebo aspoň nemocenské či rodičovský příspěvek

Pokud nevznikne nárok na PPM, protože žena není nemocensky pojištěna, může od porodu dítěte pobírat dávku státní sociální podpory – rodičovský příspěvek. Pokud je žena nemocensky pojištěna, ale nesplnila podmínky pro nárok na PPM, ošetřující lékař, kterému doloží potvrzení příslušné OSSZ, že nemá nárok na PPM, ji uzná práce neschopnou, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu.

Bude tedy pobírat náhradu mzdy (v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti) a pak nemocenské, které je však nižší než PPM, a to do uplynutí šestého týdne po porodu, případně i déle, pokud je práce neschopna z jiného důvodu. Náhrada mzdy přísluší ve dnech pracovních, nemocenské se vyplácí za kalendářní dny. Náhrada mzdy činí 60 % redukovaného průměrného hodinového výdělku, a to za každou neodpracovanou hodinu – s výjimkou prvních 3 směn (maximálně 24 neodpracovaných hodin).

Jak se počítá náhrada mzdy a nemocenské, najdete v článku Náhrada mzdy a nemocenské v roce 2017 (příklady, návody).

O novince v oblasti výpočtu dlouhodobějšího nemocenského si přečtěte v článku Dlouhodobě nemocným se od roku 2018 zvýší dávky.

Chcete-li si snadno vypočítat náhradu mzdy či nemocenské, použijte naše kalkulačky

náhrady mzdy

nemocenského pro OSVČ

Přivýdělek k peněžité pomoci v mateřství s omezením

Přivýdělek je během pobírání PPM povolen, ale nesmíte vykonávat práci, z níž, resp. z jejíhož nemocenského pojištění, sociální dávka náleží. Nemůžete tedy vykonávat stejnou práci, za kterou jste pobírali mzdu nebo odměnu, z níž bylo odváděno pojistné na nemocenské pojištění, tedy ze které je dávka vypočítána. Zcela nesprávné, protiprávní, je to, když se s vámi zaměstnavatel dohodne, jak se v praxi někdy děje, že budete vykonávat dosavadní práci na jinou smlouvu nebo dohodu, že tedy z pojištění z původního pracovního poměru bude čerpat dávku, ale práci bude nadále vykonávat na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr. Ostatně nesmíte mít u jednoho zaměstnavatele dvě či více smlouvy na stejný druh práce, protože zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny.

V době pobírání PPM tedy smíte vykonávat práci u dosavadního zaměstnavatele v dalším pracovním poměru nebo na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr jen s jiným druhem práce. Např. dosavadní obchodní zástupkyně čerpající z dosavadního zaměstnání peněžitou pomoc v mateřství si může přivydělávat jako účetní. OSVČ pak nesmějí během čerpání peněžité pomoci v mateřství vykonávat samostatnou výdělečnou činnost osobně vůbec. Přečtěte si také: Dovolenou si vyberte mezi mateřskou a rodičovskou. Je to nejvýhodnější

Rodičovský příspěvek je pro všechny stejný

Rodičovský příspěvek (RP) je dávkou státní sociální podpory. K jejímu získání tedy není třeba být nikterak pojištěn, ani ze zaměstnání, ani ze samostatné výdělečné činnosti. RP přísluší vždy jen jednomu z rodičů, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině.

Celková výše RP činí 220 000 Kč a musí být vyplacena nejpozději do 4 let věku dítěte. Měsíční výši si mohou rodiče v některých případech volit. Pro stanovení nároku a výše RP je rozhodující výše DVZ pro stanovení PPM nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění.

Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku DVZ pro stanovení PPM nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání RP. Maximální měsíční výše RP se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku DVZ je nižší nebo rovno 7600 Kč, RP může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku DVZ převyšuje 7600 Kč, je výše RP omezena touto částkou, maximálně však výše RP může činit 11 500 Kč měsíčně. V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3800 Kč do 4 let věku dítěte. 

Tato pravidla se však budou v blízké době měnit. Informovali jsme o tom v článku Nový rodičovský příspěvek: čerpání na půl roku a volba i pro nepojištěné.

Volbu výše RP je možno měnit jedenkrát za tři měsíce. RP náleží po ukončení pobírání PPM, případně, jak už bylo naznačeno, od narození dítěte v případě, že oprávněná osoba nemá na PPM nárok.

Podmínkou nároku na RP je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně. Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.

Přivýdělek k rodičovskému příspěvku je bez omezení

Na rozdíl od přivýdělku při pobírání PPM není výdělečná činnost při pobírání RP omezena. Rodič může zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Výše příjmu se nesleduje. Pobírání RP není ani závislé na čerpání rodičovské dovolené. Žena se tedy může případně vrátit ihned po mateřské dovolené do zaměstnání k výkonu původního druhu práce, aniž by čerpala rodičovskou dovolenou, a to ať už na zkrácený, nebo plný úvazek, a přitom pobírat RP, pokud splní uvedenou podmínku – osobní celodenní řádné péče o dítě – nebo ji zajistí jinou osobou či návštěvami jeslí nebo školky v povoleném rozsahu.

dan_z_prijmu

Jinak mohou zaměstnanci konat pro svého zaměstnavatele i jakýkoliv jiný odlišný druh práce, a to v jakémkoliv režimu, na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr nebo i v dalším pracovním poměru, nebo v jakémkoliv režimu vykonávat jakoukoliv práci pro jiného zaměstnavatele, samozřejmě při dodržení zákazu konkurence. Zaměstnanci nesmějí vedle svého zaměstnání vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, bez jeho předchozího písemného souhlasu.

Také OSVČ mohou při pobírání RP vykonávat svou samostatnou výdělečnou činnost bez omezení.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).