Hlavní navigace

Mohou vám zakázat nahlášení trvalého pobytu v pronajatém bytě či domě?

22. 11. 2019
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Na jedné straně si někteří pronajímatelé dávají podmínku, že se do jejich bytu nesmíte nahlásit k trvalému pobytu, na druhou stranu někteří nabízejí ve svém domě naopak simulovaný trvalý pobyt, i když tam nebydlíte. Proč tomu tak je? Jak to vyřešit?

Jakým způsobem může, či nemůže pronajímatel ovlivňovat evidenci pronajímaného bytu nebo domu jako adresy vašeho trvalého pobytu coby nájemce? Jaká rizika z trvalého pobytu v pronajatém bytě či domě vyplývají pro pronajímatele a jak je může eliminovat? Jak může vlastník odhlásit z trvalého pobytu někoho, kdo už v domě dávno nebydlí? A jaká jsou na druhou stranu vaše práva? Potřebujete k trvalému pobytu souhlas vlastníka nemovitosti?

Může vám majitel domu nebo bytu zakázat nahlásit si na jeho adresu trvalý pobyt? Všechny tyto otázky se pokusíme odpovědět, abychom pomohli najít pronajímatelům i nájemcům vyvážený vztah mezi jejich právy a povinnostmi. Některé tentokrát, některé v dalším-druhém pokračování tématu.

Trvalý pobyt

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si zvolíte. Zákon dodává, napovídá, ale nijak nevynucuje, že to má být zpravidla v místě, kde máte rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

Můžete mít jen jedno místo trvalého pobytu. Trvalý pobyt lze mít jen v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Místem trvalého pobytu může být i adresa obecního úřadu. V hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech úřadu městské části nebo městského obvodu, kde působí ohlašovna (právě trvalého pobytu) nebo sídlí zvláštní matrika. (Jaká to má pro vás rizika, jsme psali v článku Trvalý pobyt na úřadě a nevyzvednutý dopis od soudu? Máte smůlu.)

Jak získat trvalý pobyt

Trvalý pobyt se nahlašuje, resp. jeho změna se ohlašuje, jak už jsme naznačili, v ohlašovně, a to na úřadě v místě nového pobytu.

Trvalý pobyt se tedy nemění tak, že by se původní odhlašoval v místě dosavadního trvalého pobytu, ale rovnou se přihlašuje nový trvalý pobyt na novém místě. A jak už jsme rovněž naznačili, ohlašovny se nacházejí na obecních úřadech či úřadech městských částí nebo městských obvodů.

Vlastník se nahlašuje do svého bytu

Krom toho, že za přihlášení změny místa trvalého pobytu musíte zaplatit správní poplatek, vyplnit přihlašovací tiskopis a prokázat se občanským průkazem (popř. náhradním způsobem), dále musíte doložit vlastnictví bytu nebo domu, pokud si nahlašujete trvalý pobyt do bytu nebo domu, jehož vlastnictví jste získali, ať již nově, nebo dříve.

Úřady v praxi poněkud nesmyslně vyžadují jen kupní smlouvu nebo jiný nabývací titul (darovací smlouvu, směnnou smlouvu). Nejlepším dokladem je však aktuální, čerstvý výpis z katastru nemovitostí osvědčující vlastnické právo, ideálně ze stejného dne, nebo řekněme dne předchozího. (I když totiž nemovitost následně zcizíte – prodáte, darujete, váš původní nabývací titul, původní smlouva, podle níž jste nemovitost získali vy, vám zůstává, i když už nejste vlastníky nemovitosti.)

Nájemce se nahlašuje do pronajatého bytu

Jinak jste povinni doložit oprávněnost užívání bytu nebo domu, což typicky a nejčastěji činíte nájemní smlouvou.

Na úřadech je v praxi problém, že jinou než nájemní smlouvu úředníci mnohdy neuznávají, protože ji asi ani neznají. Kupř. na základě smlouvy o výpůjčce, tedy o bezúplatném poskytnutí bytu, pokud jde o mé praktické zkušenosti, odmítli dvěma lidem na různých obecních úřadech přihlásit trvalý pobyt.

V prvém případě pomohla až má telefonická a e-mailová stížnost u vedoucí příslušného oddělení úřadu, doprovázená vysvětlením právní úpravy, kterou úředníci neznali. Dostalo se jim pro ně šokujícího zjištění, že nemovitost lze přenechat k užívání nejen za peníze, ale také bezúplatně, do té doby o smlouvě o výpůjčce nemovitosti neslyšeli nebo slyšet nechtěli. Pak ohlášení trvalého pobytu provedla namísto řadové úřednice právě její vedoucí.

Ve druhém případě byl nucen vlastník a uživatel bytu simulovat nájemní smlouvu, tedy předstírat úplatný vztah uzavřením zbytečné nájemní smlouvy s nájmem 1 Kč ročně, určené jen úředníkům. Ihned po ohlášení trvalého pobytu byla roztrhána. Přitom ani nikoho nenapadlo, že podpis na smlouvě ze strany pronajímatele je zfalšovaný, jinak to ani nešlo, když nebyl přítomen v ČR a nikomu se nechtělo čekat, věc nesnesla odkladu, a vlastník v telefonickém rozhovoru s tímto postupem, jak vyhovět úředníkům, souhlasil s tím, že v případě potřeby, jakéhokoliv problému uzná podpis, který neučinil, za vlastní.

Takže řádná smlouva o výpůjčce na úřadě neprošla, ale zfalšovaná, simulovaná nájemní smlouva prošla již bez problémů.

Podpisy nikdo neověřuje

Jak vidno, nejspíš by se dal získat trvalý pobyt i podvodem. Podpisy pod nájemní smlouvou nemusejí být úředně ověřeny, na rozdíl od podpisů pod smlouvou, jíž se nabývá vlastnictví k nemovitosti. Nemusejí být nutně ověřeny podpisy pod všemi exempláři např. kupní smlouvy, ale zpravidla se tak činí.

Platí, pakliže jde o smlouvu mezi jedním prodávajícím a jedním kupujícím, že se katastrálnímu úřadu předkládají čtyři stejnopisy kupní smlouvy, vždy o dva více, než je počet účastníků smlouvy, z čehož aspoň jeden exemplář musí obsahovat úředně ověřené podpisy jak prodávajícího, tak kupujícího.

V případě, že by se jednalo o dva lidi na straně kupující, např. manžele nabývající nemovitost do společného jmění manželů, anebo naopak dvě osoby na straně prodávající, třeba sourozence, kteří jsou spolumajiteli zděděné nemovitosti, je nutno již katastrálnímu úřadu dodat 5 vyhotovení smlouvy, přičemž zase pouze jedno musí nutně obsahovat úředně ověřené podpisy účastníků.

Už si radši v praxi nepředstavuji situaci, kdy oprávněnost k užívání bytu nebo domu bude vyplývat ze služebnosti čili věcného břemene. O věcných břemenech, služebnostech jsme psali v článku Kdo může žádat zrušení věcného břemene? I ten, kdo z něj měl výhodu, rozhodl soud.

Nebo z nějakého atypického právního vztahu. Vždyť život je tak rozmanitý a právní vztahy též, ale vysvětlujte to úředníkům, kteří mají své zažité byrokratické postupy a neradi se učí novým věcem.

Místo papírování je možná osobní návštěva majitele na úřadě

V popisovaných případech se nemohl vlastník nemovitosti dostavit na úřad. Jednou ze zdravotních důvodů, podruhé pro nepřítomnost v tuzemsku, což by asi bylo nejjednodušší – pro úředníky, ale nikoliv pro něj.

Další možností totiž je, že oprávněná osoba (vlastník bytu nebo domu) potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny, nebo se úřadu předloží úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Vlastník napíše a podepíše souhlas s přihlášením k trvalému pobytu a nechá ověřit svůj podpis.

Stačí užívací titul – smlouva, souhlas majitele není potřeba

Stačí tedy předložit nájemní smlouvu, domnívám se, že i smlouvu podnájemní. Ostatně na družstevní byt ani nelze uzavřít ve prospěch dalšího uživatele nájemní smlouvu, neboť sám vlastník podílu v družstvu a primární uživatel bytu je nájemcem družstevního bytu, tudíž sekundární uživatel, kterému družstevník byt přenechává, a činí tak prostřednictvím podnájemní smlouvy.

Jakmile jste schopni úřadu předložit řádnou nájemní smlouvu, nepotřebujete už žádný souhlas vlastníka, ani písemný, ani jeho přítomnost na úřadě. Případné ujednání nájemní smlouvy, které si vymiňuje pro přihlášení trvalého pobytu zvláštní souhlas pronajímatele, je irelevantní.

Taktéž je neúčinné i ujednání smlouvy, které vám zakazuje přihlášení k trvalému pobytu. Taková dohoda je spíše morálním, gentlemanským závazkem, který nelze právně vynutit, za jeho porušení vás nemůže vlastník nijak sankcionovat, např. vám dát výpověď z nájmu (vše podstatné o aktuální úpravě výpovědi z nájmu bytu jsme vám řekli v článku Za co můžete dostat výpověď z bytu i bez výpovědní doby?).

Může to ale kupř. zohlednit při skončení nájmu na dobu určitou, kdy vám smlouvu případně neprodlouží, resp. neobnoví. (O tom, že nájem se nemusí prodloužit jen dohodou, smlouvou, ale také v důsledku nečinnosti pronajímatele, který nebrání nájemci v dalším užívání, jsme psali v článku Nájemce nevrátil pronajatou věc? Už nemusíte rychle podávat žalobu, stačí výzva.)

K objektu stejně nemáte žádná práva

Taková ujednání o zákazu trvalého pobytu bývají často součástí smluv, ale je to jen výraz přepjaté opatrnosti vlastníků. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu, do nějž se přihlašujete, ani k vlastníkovi nemovitosti.

Trvalý pobyt tedy nezakládá sám o sobě žádná užívací, natož vlastnická práva k objektu. Nezakládá právo na bydlení v něm. Hlášení k trvalému pobytu je pouze otázkou správní evidence občanů státem, nemá vliv na soukromoprávní, majetkové, závazkové poměry mezi vlastníkem objektu a tím, kdo tam je hlášen k trvalému pobytu.

To musí řešit nějaký soukromoprávní titul, např. nájemní smlouva. Trvalý pobyt má čistě evidenční funkci, která slouží ke zjištění, kde se daná osoba zdržuje, kam jí má být doručováno soudem, úřady, policií apod. Pronajímateli z této státní evidence žádná práva ani povinnosti neplynou.

Na druhou stranu se lze setkat s vlastníky, kteří v inzerátech nabízejí za úplatu souhlas s přihlášením k trvalému pobytu do svých objektů, aniž by tam občané skutečně bydleli. A stejně tak i občané toužící po trvalém pobytu v určité lokalitě nabízejí naopak vlastníkům odměnu za možnost přihlásit se u nich k trvalému pobytu. Dělá se to třeba kvůli přijetí dítěte do mateřské školky či základní školy, pokud si rodič přeje, aby ji dítě navštěvovalo jinde, než rodina skutečně bydlí, třeba v místě pracoviště, kam rodič dojíždí.

K čemu je nájemci dobrý trvalý pobyt

Obvyklý je však trvalý pobyt v místě, kde skutečně bydlíte. Trvalý pobyt je pro vás důležitý pro usnadnění komunikace s úřady a plnění zákonných povinností (jako např. podání daňového přiznání apod., pokud jste osobou, která je povinna jej podat) a pro získání sociálních dávek. Zejména příspěvku na bydlení, pro přihlášení k praktickému lékaři, pro účast ve volbách a v neposlední řadě, jak už jsme uvedli, pro umístění dítěte do mateřské nebo základní školy.

Čeho se pronajímatelé bojí?

Zatímco tedy fiktivní pronajímatelé trvalý pobyt bez reálného nájmu nabízejí, skuteční se mnohdy přihlášení svých nájemců k trvalému pobytu bojí. Proč? Hlavním důvodem je obava z exekuce. Jednak že pokud je prováděna mobiliární exekuce (zabavením a prodejem movitých věcí), mohl by být zabaven majetek nejen váš-dlužníka, ale i samotného pronajímatele.

A jednak je to obava z obtěžování třeba poštou, ale koneckonců i exekutorem poté, co už v bytě nebo domě bude bydlet jiný nájemce nebo samotný pronajímatel. A v nejhorším případě, protože stát se může cokoliv a nikdy se neví, co se z člověka vyklube, může jít třeba o obavy z návštěvy policie nebo jiných orgánů činných v trestním řízení.

Obrana před exekucí proti nájemci

V případě exekuce proti vám zamíří exekutor, pokud nedokáže ve prospěch dlužníků zabavit vaše peníze na účtech, do místa vašeho trvalého pobytu za účelem zjištění, zda je možné zabavit váš majetek (movité věci). (O pořadí způsobů exekuce jsme psali v článku Co vám nikdy nesmí při exekuci zabavit?)

Přitom existuje poměrně jednoduché řešení, a to sepsání precizního podrobného předávacího protokolu k bytu a jeho vybavení, v němž se uvede, které všechny věci jsou ve vlastnictví pronajímatele, a které tedy exekuci nepodléhají.

skoleni_27_5

Samozřejmě se vyplatí mít i všechny pořizovací doklady k majetku – faktury, kupní smlouvy, paragony atp. To je řešení prvního problému. Pravda, někdy předávací protokol přespříliš horlivému exekutorovi, nebo jste-li dlužník lajdák a nepředložíte jej exekutorovi, nemusí stačit. Nicméně hodně pronajímateli pomůže, pakliže bude podávat vylučovací žalobu (na určení, že jeho věci nepodléhají exekuci) nebo se bude domáhat vyškrtnutí věci ze soupisu. (Psali jsme o tom v článku Exekutor zabavil vaši věc místo dlužníkovy. Co dělat?)

Příště se zaměříme na otázku: Jak může vlastník odhlásit z trvalého pobytu někoho, kdo už v domě dávno nebydlí?

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).