Hlavní navigace

Exekutor zabavil vaši věc místo dlužníkovi. Co dělat?

10. 10. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Nejste povinný dlužník, a přesto exekutor zabavil vaši věc? Pak byste se měli bránit.

Exekutor někdy pro účely zpeněžení může sepsat i věci, které nepatří dlužníkovi, třeba z majetku pronajímatele, ačkoliv povinným dlužníkem je nájemce. Jako vlastník se musíte bránit – vylučovací žalobou nebo návrhem na vyškrtnutí věci ze seznamu.

Ilustrační obrázek.
Autor: isifa/Lidové noviny/JINDRICH MYNARIK

Zabavili vám exekutoři věc neprávem? Pak se musíte bránit

Vykonavatel exekutora pojme do soupisu movité věci i v případě, má-li pochybnosti, zda tyto věci patří povinnému dlužníkovi. Při provádění soupisu totiž není dost dobře možné, aby vykonavatel zkoumal, kdo je skutečným vlastníkem věci. Může se tak stát, že při exekuci budou zabaveny věci, které má dlužník toliko pronajaté nebo vypůjčené. Vykonavatel neprovede soupis věci pouze v případě, pokud je na místě nepochybně prokázáno, že tato nepatří povinnému. Toto tvrzení lze prokázat nejlépe nějakým listinným důkazem o nabytí věci do vlastnictví (dokladem na jméno). V případě pochybností v praxi platí domněnka, že věci, které má povinný ve svém držení, exekuci podléhají.

Tvrdí-li povinný, že věc patří jiné – třetí osobě, než jemu, a vykonavatel shledá toto tvrzení pravděpodobným, pak je povinen poučit osoby přítomné soupisu, jak lze tvrzená vlastnická práva bránit. V takovém případě musí do protokolu uvést i jméno pravděpodobného vlastníka věci a jeho korespondenční adresu, na kterou mu bude bezodkladně zasláno uvědomění o provedení soupisu s poučením o možnosti podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu. Exekutor má povinnost na základě žádosti osoby, která tvrdí, že věc pojatá do soupisu je v jejím vlastnictví, sdělit údaje potřebné k uplatnění práva podat návrh na vyškrtnutí.

Návrh na vyškrtnutí věci nebo vylučovací žaloba

Postihuje-li tedy exekutor movitou věc osoby, jíž svědčí právo k věci nepřipouštějící exekuci, může tato osoba podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Je to jednodušší a rychlejší řešení, než podávat vylučovací (excindační) žalobu, kterou je nucen vlastník věci podávat proti oprávněnému z exekučního řízení, tedy proti dluh vymáhajícímu věřiteli. Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu však lze podat jen ohledně movitých věcí, ohledně nemovitostí musí být podána vylučovací žaloba.

Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. Opožděný návrh exekutor odmítne. O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnů od jeho doručení. Nebyl-li návrh odmítnut pro opožděnost, rozhodne exekutor o návrhu na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářských nebo exekutorských zápisů a jiných listin, předložených navrhovatelem společně s návrhem. Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, souhlasí- li s tím oprávněný. Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, pokud během provádění exekuce vyjde najevo, že povinnému nepatří či patřit nemůže.

Věcně a místně příslušným k rozhodnutí o návrhu na vyškrtnutí je exekutor, který movitou věc sepsal. Z návrhu musí být patrno, komu je určený, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, dále musí být návrh podepsán a datován. K návrhu musejí být připojeny důkazy k prokázání tvrzených skutečností, na jejichž základě exekutor rozhodne. V praxi se jedná především o faktury, dodací listy, záruční listy, čestná prohlášení nebo notářské zápisy. Nepřiloží-li navrhovatel důkazy k prokázání svých tvrzení, exekutor jej již nevyzývá k doplnění a návrhu nevyhoví.

O návrhu na vyškrtnutí rozhoduje exekutor na základě navrhovatelem přiložených listin bez nařizování jednání usnesením, které doručuje navrhovateli, oprávněnému, povinnému, popř. manželu povinného.

Proti rozhodnutí exekutora, kterým byť i jen zčásti nevyhověl včas podanému návrhu na vyškrtnutí ze soupisu, je možno podat vylučovací žalobu.

skoleni_4_3

Vrácení věci

Exekutor je povinen předat navrhovateli bez zbytečného odkladu movité věci, které byly zajištěny a následně pravomocně vyškrtnuty nebo vyloučeny ze soupisu, a to v místě, kde je zajistil, nedohodne-li se s navrhovatelem jinak. Neposkytne-li navrhovatel exekutorovi potřebnou součinnost při předávání věcí, věc se navrhovateli předává v sídle exekutorského úřadu.

Anketa

Máte zkušenosti s exekucí?

Použitá literatura: Hobl, J.: Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, epravo.cz, 22. 4. 2013

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).