Hlavní navigace

Slovníček pojmů "P"

p.a. (způsob úročení)
"Per annum" neboli ročně.
parametr ohodnocení (hodnotící číslo)
Bodové ohodnocení způsobu spoření jednotlivých účastníků. Výpočet hodnotící číslo se u každé spořitelny poněkud liší, ale v principu je závislé na výši vkladu, době spoření a variantě spoření. Čím dříve a čím větší částku spořitelně svěříte, tím bude hodnotící číslo vyšší.
peněžní trhy
Finanční trhy, na kterých se obchoduje s finančními aktivy s dobou splatnosti kratší než jeden rok.
phone banking
Služba, která svým uživatelům nabízí možnost komunikovat s bankou prostřednictvím telefonu.
PIN
Personal Identification Number) - osobní číselný kód používaný jako ochranný prvek pro komunikaci s bankou. Používá se nejčastěji u platebních karet, ale i při u přímého bankovnictví a dalších služeb.
platební karta
Platební karta je nástroj, který umožňuje jeho držiteli vybírat hotovost na přepážkách bank a směnáren, z bankomatů, platit za zboží v obchodech, restauracích, v hotelích, na internetu apod.
poddlužník
Banka, u které je vklad sloužící jako zástava pro stavební spořitelnu.
podíl na zisku
Podíl pojištěného na zisku z pojistných rezerv, jedná se o částečnou kompenzaci inflace.
podílník
Držitel podílového listu fondu.
podílový list
Cenný papír prokazující podíl na majetku v podílovém fondua právo podílet se na výnosech z tohoto majetku, může být ve formě listinné nebo zaknihované.
podpojištění
Stav, kdy pojistná částka v pojistné smlouvě je nižší, než pojistná hodnota pojištěného majetku např. pojistíme-li dům v ceně deset milionů na pouhý jeden milion.
pojistitel
Pojišťovna s platnou licencí od Ministerstva financí.
pojistka
Písemná forma pojistné smlouvy.
pojistná částka
Maximální limit plnění v případě pojistné události.
pojistná doba
Časové období, na které je pojištění sjednáno.
pojistná událost
Nahodilá skutečnost, se kterou je spojena povinnost pojistitele plnit pojistnou smlouvu.
pojistné
Částka za poskytnutí pojistné ochrany. Bývá placeno v předem dohodnutých intervalech (např. měsíčně).
pojistné plnění
Částka, která je vyplacena v případě pojistné události.
pojistník (pojištěnec)
Osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu, tj. klient pojišťovny.
pojistný kmen
Soubor uzavřených pojistných smluv. Vztahují se k němu i práva a povinnosti, které z těchto pojistných smluv vyplývají a finanční prostředky ve výši technických rezerv přiměřených tomuto pojistnému kmenu.
pojištění vkladů
Ze zákona jsou pojištěny neanonymní vklady u bank a družstevních záložen, a to až do částky odpovídající 50 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky nebo záložny.
pojištěný
Osoba, v jejíž prospěch byla uzavřena pojistná smlouva (většinou shodná s pojistníkem).
pojišťovací agent
Fyzická osoba, tj. zaměstnanec nebo smluvní partner pojišťovny nebo zpostředkovatele pojištění (brokera, makléře apod.), s nímž pojistník uzavírá smlouvu.
pojišťovací makléř
Smluvní partner pojistníka, který vyhledává vhodnou pojistku u libovolné pojišťovny.
portfolio
Portfolio znamená rozdělení investičních zdrojů s cílem snížení rizika. Používá se ve vztahu k fyzickým osobám jako ukázka skladby cenných papírů, které má fyzická osoba ve svém držení.
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).