Hlavní navigace

Státní sociální podpora

Dostali jste se do složité životní situace a bojíte se, že nebudete schopní svou rodinu finančně zabezpečit, protože vaše peněžní možnosti v současné době nejsou příliš dobré? Pak by vám mohly pomoci dávky státní sociální podpory, které stát vyplácí osobám, jež se nacházejí ve společensky uznaných sociálních situacích.

Dávky státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory označovaný také jako SSP je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Ten se soustředí na pojem státní sociální podpory, jenž označuje sociální dávky (dávky SSP), které stát poskytuje osobám ve společensky uznaných sociálních situacích.

Sociální dávky 2024:

Skrze dávky státní sociální podpory stát částečně přebírá zodpovědnost za vzniklé sociální situace a ve stanovených případech se tak podílí na pokrytí nákladů na výživu a ostatní osobní potřeby dětí a rodin. Zatímco náklady na státní sociální podporu hradí stát, o vyplácení jednotlivých sociálních příspěvků se pak konkrétně stará Úřad práce České republiky.

Některé sociální dávky, kam patří přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné, jsou poskytovány v závislosti na příjmu rodiny. Bez ohledu na finanční situaci dané rodiny jsou pak vypláceny dvě zbývající dávky, a sice rodičovský příspěvek a pohřebné.

Rodičovský příspěvek

Na rodičovský příspěvek má nárok ten rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky nebo nejpozději do 3 let věku daného potomka. Splňují-li podmínky péče o dítě v jednom kalendářním měsíci oba rodiče tak, že každý z nich by měl nárok na dávku po určitou část měsíce, rodičovský příspěvek může být vyplacen pouze jednomu z nich, ideálně po vzájemné dohodě.

Pokud jde o výši rodičovského příspěvku, v rámci péče o jedno dítě se momentálně jedná o 350 000 Kč. Jakmile se však nejmladšími členy rodiny stanou dvojčata nebo se narodí více dětí současně, částka rodičovského příspěvku se tomu úměrně zvýší na 525 000 Kč. Příjem rodiče pobírajícího danou sociální dávku přitom není nijak sledován, takže může výdělečnou činností zlepšovat situaci své rodiny, musí ovšem v dané době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Přídavek na dítě

Jako přídavek na dítě se označuje základní, dlouhodobá sociální dávka, která rodinám s dětmi pomáhá pokrýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených ratolestí. Výše přídavku závisí na věku konkrétního nezaopatřeného dítěte, přičemž zde existují tři věkové hranice a dvě různé výměry podle druhu příjmů.

U potomků do 6 let je základní výměra přídavku na dítě 830 Kč a zvýšená výměra 1330 Kč. U dětí od 6 do 15 let se jedná o částky 970 Kč a 1470 Kč. Pro ratolesti ve věku od 15 do 26 let je pak výše příspěvku stanovena na 1080 Kč a 1580 Kč.

Pokud jde o nárok na tento sociální příspěvek, ten vzniká nezaopatřeným dětem, které žijí v rodinách, jejichž rozhodné příjmy jsou nižní než 2,7násobek částky životního minima rodiny. Posuzují se přitom vždy příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí a počítá se k nim také rodičovský příspěvek.

Příspěvek na bydlení

Touto sociální dávkou stát přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování daného sociálního příspěvku ovšem podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné období, kterým je vždy předcházející kalendářní čtvrtletí. Za příjem se přitom považuje také přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek.

Porodné

Porodné představuje sociální dávku, kterou stát jednorázově přispívá rodině s nízkými příjmy na náklady související s narozením prvního nebo druhého potomka. Nárok na tento příspěvek se váže na stanovenou hranici příjmů v rodině, a to tak, že v kalendářním čtvrtletí předcházejícím tomu, kdy se dítě narodilo, musí být rozhodný (čistý) příjem rodiny nižší než 2,7násobek jejího životního minima.

Porodné je stanoveno pevnou částkou a jedna rodina ho může obdržet maximálně dvakrát, a to při narození prvního nebo druhého potomka, ale také na první či druhé dítě převzaté do péče, která nahrazuje péči rodičů. V současné době porodné na první dítě činí 13 000 Kč a porodné na druhé dítě je stanoveno na 10 000 Kč. Pokud jde o porodné na dvojčata, stát vyplácí najednou 23 000 Kč.

Pohřebné

Poslední dávkou státní sociální podpory je pohřebné. Na tento příspěvek má nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo člověku, jenž byl rodičem nezaopatřeného dítěte, ovšem za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky. Pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši 5000 Kč, příjem rodiny se přitom nijak netestuje.

Kdo má nárok na sociální pomoc?

Pokud jde o dávky sociální péče, nárok na jejich vyplácení má pouze fyzická osoba, a to jedině v případě, že ona a s ní společně posuzované osoby jsou hlášeny k trvalému pobytu na území České republiky (jedná se tedy o občany České republiky), nebo jde o cizince, kteří zde mají trvalý pobyt a bydliště.

Cizinci, kteří na území České republiky nemají trvalý pobyt, se oprávněnými osobami stávají po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu. Do tohoto intervalu se ovšem nezapočítává doba, kdy je osoba žadatelem o udělení azylu ubytovaným v pobytovém středisku Ministerstva vnitra.

Dávky státní sociální podpory pak náleží i dalším osobám uvedeným v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, pokud na území České republiky mají bydliště (i když zde nemají trvalý pobyt). Do okruhu oprávněných jedinců ale mimo jiné spadají také občané Evropské unie, kteří jsou krytí přímo použitelnými předpisy EU.

Při posuzování nároku na dávky státní sociální podpory je ovšem nutné mít na paměti, že zde uvedené informace jsou pouze zjednodušené a orientační. Úplné podmínky pro přiznání dávek státní sociální podpory jsou uvedené v právním předpise nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní posuzované situaci blíže objasní pracovníci Úřadu práce České republiky.

Koho je možné považovat za rodinu?

Pro účely státní sociální podpory se pojmem rodina rozumí soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti. Za nezaopatřené dítě pak potomka považujeme až do skončení povinné školní docházky, ale případně i poté, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižený, nejdéle ovšem do věku 26 let.

Konkrétně u příspěvku na bydlení jsou pak společně posuzováni:

  • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
  • manželé,
  • partneři,
  • rodiče a zaopatřené nezletilé děti,
  • rodiče a zletilé děti, které s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
  • jiné osoby (například přátelé nebo sourozenci), které společně užívají byt, ovšem s výjimkou těch, u nichž se prokáže, že spolu trvale nežijí a neuhrazují náklady.

Rozhodné příjmy

Pro nárok na dávky státní sociální podpory se za rozhodné příjmy považují především příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti, ale i dávky nemocenského a důchodového pojištění nebo třeba podpora v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci včetně obdobných příjmů z ciziny. Do rozhodných příjmů se přitom započítávají tzv. čisté příjmy.

Jak podat žádost o sociální dávky?

Žádosti o sociální dávky se podávají na tiskopisech předepsaných Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Formuláře žádostí naleznete přímo na webu MPSV v sekci Státní sociální podpora, přičemž konkrétní případy pak vyřizují krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby, tedy člověka, který má na vybranou dávku nárok.

Dávky v hmotné nouzi

Kromě dávek státní sociální podpory existuje také systém pomoci v hmotné nouzi, který je upraven zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Jedná se o formu podpory osob s nedostatečnými příjmy, která by je měla motivovat k aktivní snaze zajistit si prostředky pro uspokojení životních potřeb. Patří sem tyto dávky:

Dále by vás mohlo zajímat:

K čemu slouží rodičovský příspěvek?
Rodičovský příspěvek je pravidelná měsíční dávka od státu, jež má finančně podpořit rodiče, kteří pečují o dítě mladší 3 let. Tato dávka má částečně nahradit ztrátu příjmu jednoho z rodičů a zajistit pokrytí nákladů spojených s péčí o potomka. Tento příspěvek se neodvíjí od výše příjmů žadatele, takže je možné během něj vykonávat pracovní činnost pro zlepšení ekonomické situace domácnosti.
Kolik je přídavek na dítě?
Přídavek na dítě je základní dlouhodobá dávka, která má za cíl pomoci finančně rodičům pokrýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Zákon stanovuje výši těchto dávek na základě věku dítěte. V případě dětí do 6 let věku je tato základní výměra stanovena na 830 Kč a zvýšená výměra na 1330 Kč. U potomků od 6 do 15 let věku činí dávky 970 Kč nebo 1470 Kč. U potomků od 15 do 26 let je to pak 1080 Kč nebo 1580 Kč.
Kdo má nárok na příspěvek na bydlení?
Žádat o příspěvek na bydlení může osoba, která je vlastníkem, nájemcem nebo podnájemcem bytu, či žadatel, který pro účely bydlení využívá stavbu určenou k rekreaci. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, dále stanovuje, jaký musí být poměr příjmů žadatele a jeho nákladů vynaložených na bydlení, přičemž se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).