Hlavní navigace

Mimořádná okamžitá pomoc

Dávka mimořádné okamžité pomoci spadá do sociální dávky v hmotné nouzi. Stát ji může poskytnout jako pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně.

Újma na zdraví

Peníze můžete dostat v situaci, kdy sice neplníte podmínky hmotné nouze pro opakované dávky, ale kvůli nedostatku finančních prostředků vám hrozí vážná újma na zdraví, tedy máte nižší příjmy, než je částka existenčního minima 2 490 Kč. Dávku můžete dostat v částce, která doplní váš příjem do existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima).

Mimořádná událost

Peníze od státu můžete dostat i v situaci, která je spojena s vážnou mimořádnou událostí. Tím je myšleno, pokud vážná mimořádná událost a vaše celkové sociální a majetkové poměry vám neumožňují překonat událost vlastními silami. Takovou událostí je např.:

 • živelní pohroma (povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení apod.),
 • požár nebo jiná destruktivní událost,
 • ekologická nebo
 • průmyslová havárie.

Maximální výše dávky může činit 15násobek částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše max. 57 900 Kč.

Správní poplatky a domácí spotřebiče

Další situací je stav, kdy vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům nemáte dostatečné prostředky na níže uvedené potřeby:

Úhrada nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se

 • zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů,
 • při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání,
 • s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu.

Výše dávky se stanoví s ohledem na konkrétní výdaj.

Dále můžete získat od státu peníze na

 • úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby (pračka, lednička, myčka apod.)

Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce, tj. max. 38 600 Kč.

Studium a vzdělání

Stát vám vyplatí peníze i k:

 • uhrazení odůvodněných nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a
 • na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí.

Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce, tj. max. 38 600 Kč.

Nemocní a trestaní

Poslední situace se týká osob, které nemohou v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků, úspěšně řešit svoji situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Jde zejména o osobu, která:

 • je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo
 • je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo
 • je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo
 • nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší, nebo
 • je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

V tomto případě lze poskytnout dávku až do výše 1000 Kč. Součet dávek poskytnutých v kalendářním roce nesmí přesáhnout 4násobek částky životního minima jednotlivce, tj. 15 440 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).