Hlavní navigace

Dávky pěstounské péče

Pěstounská péče představuje jednu z forem náhradní rodinné péče, která by měla dítěti pomoci překlenout období, kdy jeho vlastní rodina nemůže plnit svou základní úlohu. O dítě se v tomto případě stará pěstoun, který je zodpovědný za jeho výchovu, nemá k němu ale vyživovací povinnost. Kdo se může stát pěstounem, jak o pěstounství zažádat a jak vysoké dávky se s ním pojí? 

Co je to pěstounská péče?

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče. Na rozdíl od adopce však představuje jen dočasné řešení, které má dítěti pomoci přečkat složité období, během něhož se o něj biologičtí rodiče z nějakého důvodu nemohou starat. Jejich úlohy v tomto případě částečně přebírá pěstoun, který o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu.

Z právního hlediska však mezi ním a dítětem nevzniká rodičovský vztah, jako je tomu v případě osvojení. To mimo jiné znamená, že pěstoun k dítěti nemá vyživovací povinnost a k výkonu mimořádných záležitostí musí požádat o souhlas zákonného zástupce, tedy zpravidla jednoho z biologických rodičů. Ti o svá práva a povinnosti totiž nepřicházejí a i během pěstounské péče rozhodují o podstatných situacích v životě svého potomka. To se týká například plánovaných operací nebo vydání pasu. V případě, že jsou biologičtí rodiče nedohledatelní anebo odmítají spolupracovat, může tento souhlas nahradit soud.

Děti svěřené do pěstounské péče své biologické rodiče zpravidla znají a měly by s nimi (pokud je to možné) i nadále udržovat kontakt. Tuto skutečnost musejí pěstouni z povinnosti podporovat a vzájemný vztah prohlubovat také mezi dítětem a jeho ostatními příbuznými. Ne vždy je to ale samozřejmě možné.

O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud, který délku náhradní rodičovské péče stanovuje na základě překážky bránící biologickým rodičům v osobní péči o dítě. A tak zatímco některé děti pobývají v pěstounské péči po dobu několika let, jiné v ní zůstávají až do své zletilosti.  O předčasném ukončení pěstounské péče vždy rozhoduje soud, který tak může učinit jen ze závažných důvodů. Vždy ale musí pěstounskou péči zrušit v případě, že o to požádá pěstoun. Samovolně pak pěstounská péče zaniká nejpozději v době, kdy dítě nabude svéprávnosti.

Dlouhodobá pěstounská péče

Dlouhodobá pěstounská péče je určená pro děti, u nichž se předpokládá, že doba, kterou stráví mimo svou biologickou rodinu, přesáhne 1 rok. V takovém případě musí okolnosti jasně nasvědčovat tomu, že rodič své biologické dítě v nejbližší době nebude schopen převzít do péče, zároveň však nevysloví souhlas k adopci.

Přechodná pěstounská péče

Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD), někdy také označovaná jako profesionální, je určena po děti, u kterých se předpokládá vyřešení jejich situace do 1 roku od odchodu od rodičů. V tomto časovém horizontu by se mělo ukázat, zda rodiče zvládnou změnit své podmínky. Pokud ano, dítě se vrací zpět domů. V případě, že biologičtí rodiče o dítě zájem neprojeví anebo vysloví souhlas k adopci, jsou potomkovi vytipováni noví osvojitelé. 

Jaké dítě je vhodné do pěstounské péče?

Pro pěstounskou péči jsou vhodné všechny děti, které vyrůstají v ústavech (vyjma těch, které jsou vhodné pro adopci), ale také ty, jež právě odcházejí ze své rodiny, často z toho důvodu, že se o ně rodiče nemohou, nezvládnou či nechtějí starat. Mezi umisťovanými do pěstounských rodin jsou tak často:

 • děti, jejichž rodiče jsou ve výkonu trestu,
 • starší děti,
 • nemocné či handicapované děti,
 • děti jiného než majoritního etnika,
 • sourozenci (někdy z velkých sourozeneckých skupin).

Kdo se může stát pěstounem?

Pěstounem se může stát každý, kdo:

 • skýtá záruky řádné péče,
 • má bydliště na území České republiky,
 • souhlasí se svěřením dítěte do pěstounské péče.

K tomu, aby vám bylo dítě do péče svěřeno, nemusíte být v manželském svazku. Partnera vlastně nemusíte mít vůbec. Pokud zájemce splňuje ostatní podmínky, smí být dítě svěřeno i do péče jednotlivce. Stejně tak se k pěstounství může přihlásit pouze jeden z manželů. Druhý z dvojice mu ale musí udělit souhlas. V případě společné péče obou partnerů je ale manželský svazek podmínkou. Dítě může být rovněž svěřeno do pěstounské péče svých příbuzných, typická je třeba pěstounská péče prarodičů.

Jak získat dítě do pěstounské péče?

Pokud jste se rozhodli stát pěstouny, začněte tím, že podáte Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny, kterou si můžete stáhnout přímo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Získat ji ale můžete také přímo na úřadu obce s rozšířenou působností v místě vašeho trvalého pobytu, anebo v místě trvalého pobytu jednoho z manželů, jedná-li se o společné pěstounství.

Obecní úřad následně provede sociální šetření, a to přímo v místě vašeho faktického bydliště. Když nashromáždí potřebnou dokumentaci (zprávu o zdravotním stavu, majetkových poměrech…), jež je součástí žádosti, postoupí žádost k příslušnému krajskému úřadu. Ještě předtím však obecní úřad k žádosti připojí své stanovisko.

Následuje posuzování krajským úřadem, který zajistí vaše psychologické vyšetření (psychotesty) i posouzení vaší žádosti posudkovým lékařem. Zařadí vás rovněž do přípravných kurzů na přijetí dítěte do pěstounské péče. Během odborného posuzování se bude hledět převážně na charakteristiku vaší osobnosti a váš psychický a zdravotní stav s ohledem na předpoklad k výchově dítěte. Úřad bude rovněž zajímat vaše motivace k pěstounství, kvalita vašich vztahů a stabilita rodinného prostředí. Zjišťuje se také postoj ostatních členů rodiny.

Na základě poznatků pak úřad vydá rozhodnutí o vašem zařazení či nezařazení do evidence mezi uchazeče. Pokud vaši žádost zamítne, máte možnost se odvolat.

Stejně jako krajský úřad eviduje uchazeče o pěstounství, vede také seznam dětí, jejichž situace svěření do náhradní rodinné péče vyžaduje. Výběr konkrétní rodiny pak závisí na potřebách dítěte a schopnostech budoucích pěstounů.

Jakmile je vybraná rodina krajským úřadem oslovena a podrobně seznámena s veškerými potřebnými informacemi týkajícími se dítěte, je jí zprostředkován osobní kontakt.

Dávky pěstounské péče

Pěstounská péče je státem podporovaná forma náhradní rodinné péče. Základní hmotné zabezpečení dítěte by proto měly zajišťovat dávky pěstounské péče. Ty zároveň zohledňují náročnost této péče, a proto poskytují rovněž odměnu pro pěstouna.

Dávek pěstounské péče je tedy celkem pět:

 • příspěvek při převzetí dítěte,
 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
 • odměna pěstouna,
 • příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla,
 • příspěvek při pěstounské péči.

Příspěvek při převzetí dítěte

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má osoba pečující, která převzala dítě do pěstounské péče. Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku:

 • do 6 let, 10 800 Kč,
 • od 6 let do 12 let, 12 150 Kč,
 • od 12 let do 18 let, 13 500 Kč.

Odměna pro pěstouna

Odměna pěstouna představuje měsíční příjem, který je v pravidelných intervalech vyplácen v rámci náhradní rodinné péče osobě pečující a osobě v evidenci. Může se jednat jak o jedince, tak o sezdané páry. V případě nemanželských dvojic však příspěvek náleží jen jednomu z nich. A jak osobu pečující definuje zákon? Jako osobu:

 • která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu),
 • která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
 • která má svěřené dítě do péče v rámci tzv. předpěstounské péče, tedy před tím, než v dané věci rozhodne soud nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí,
 • která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo
 • která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.

Co se týče výše odměny pěstouna, ta se dříve odvíjela pouze od počtu dětí v pěstounské péči a od jejich zdravotního stavu. V současné době se mimo to výše dávek řídí také koeficientem minimální mzdy. Nicméně stále platí, za dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby, získávají pěstouni vyšší příspěvek než za dítě, které je bez zdravotních problémů. 

Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravujících daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte představuje pravidelný příspěvek, který je každý měsíc vyplácen pěstounské rodině proto, aby zajistila potřeby dítěte. Nárok na něj má:

 • nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče,
 • zletilé nezaopatřené dítě do 26 let věku, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující.

Výše příspěvku se pak odvíjí od věku a případně i zdravotního stavu dítěte. Měsíčně činí:

 • 6290 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
 • 7750 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
 • 8870 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
 • 9220 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte:

Dítě ve věku

Dítě ve stupni závislosti I

(lehká závislost)

Dítě ve stupni závislosti II

(středně těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti III

(těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti IV

(úplná závislost)

Do 6 let

6500 Kč

7750 Kč

8240 Kč

8940 Kč

6 – 12 let

7895 Kč

9500 Kč

10 130 Kč

10 970 Kč

12 – 18 let

9010 Kč

10 900 Kč

11 595 Kč

12 155 Kč

18 – 26 let

9430 Kč

11 315 Kč

12 015 Kč

12 575 Kč

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Samostatnou kapitolou je pak příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla. Jedná se o jednorázovou finanční pomoc, která slouží pro nákup nebo opravu automobilu pěstouna. Nárok na příspěvek má ten, kdo má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, a to včetně zletilých nezaopatřených dětí, které zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna, pokud dotyčný zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil jeho nezbytnou celkovou opravu.

Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Podmínkou dále je, že osoba pečující nesmí motorové vozidlo používat k výdělečné činnosti. O příspěvek je možné žádat opakovaně, součet příspěvků za posledních 10 let před podáním žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.

Co je to pěstounská péče?
Pěstounská péče představuje jednu z forem náhradní rodinné péče, která by měla dítěti pomoci překlenout období, kdy jeho vlastní rodina nemůže plnit svou základní úlohu. O dítě se v tomto případě stará pěstoun, který je zodpovědný za jeho výchovu, nemá k němu ale vyživovací povinnost. Musí navíc podporovat jeho vztah s biologickou rodinou. 
Kdo má na starost financování pěstounské péče?
Pěstounská péče je státem podporovaná forma náhradní rodinné péče. Základní hmotné zabezpečení dítěte by proto měly zajišťovat dávky pěstounské péče. Ty jsou celkem čtyři: příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna a příspěvek při ukončení pěstounské péče. Zvláštní pomocí je pak příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla. Jedná se o jednorázovou finanční pomoc, která slouží pro nákup nebo opravu automobilu pěstouna.
Jaký je rozdíl mezi pěstounskou péčí a adopcí?
Pěstounská péče na rozdíl od adopce představuje jen dočasné řešení, které má dítěti pomoci přečkat složité období, během něhož se o něj biologičtí rodiče z nějakého důvodu nemohou starat. Jejich úlohu v tomto případě částečně přebírá pěstoun, který však k dítěti nemá vyživovací povinnost a k výkonu mimořádných záležitostí musí požádat o souhlas zákonného zástupce. Mezi pěstounem a dítětem během pěstounství nevzniká rodinný vztah, biologičtí rodiče dítěte zároveň nepřicházejí o svá práva a povinnosti. 
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).