Hlavní navigace

Pohřebné

Úmrtí blízké osoby patří mezi nejtěžší události v životě člověka. Zařizování pohřbu je pak velice náročné jak po psychické, tak mnohdy i po finanční stránce. Stát proto poskytuje pozůstalým pohřebné, aby jim aspoň v tomto ohledu ulehčil. O příspěvek na pohřeb je ale nutné podat oficiální žádost.

Pohřebné jako příspěvek na pohřeb

Pohřebné, jinak nazývané také státní příspěvek na pohřeb, je jednorázová sociální dávka určená k pokrytí části nákladů spojených s vypravováním pohřbu. Stát vyplácí pohřebné vždy zpětně (až poté, co proběhne pohřeb) ve formě fixní částky bez ohledu na příjem rodiny. Pohřebné se vyplácí vždy tomu člověku, který vypravuje pohřeb.

Nárok na pohřebné

Kdo má nárok na pohřebné? O podmínkách pro získání pohřebného pojednává zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Podle něj náleží pohřebné člověku, který vypraví pohřeb:

 • nezaopatřenému dítěti,
 • rodiči nezaopatřeného dítěte.

V obou výše zmíněných případech musí být splněna podmínka, že měla zesnulá osoba ke dni své smrti trvalý pobyt na území České republiky. Toto kritérium není vyžadováno v případech, že se dítě narodí již mrtvé. I plodu po potratu nebo plodu po umělém přerušení těhotenství (pokud bylo provedeno ze zdravotních důvodů) lze zařídit pohřeb a požádat poté úřad práce o pohřebné.

Nezaopatřené dítě je podle zákona o státní sociální podpoře dítě do skončení povinné školní docházky, případně do 26 let věku, pokud:

 • se soustavně připravuje na budoucí povolání (má status studenta),
 • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost z důvodu nemoci nebo úrazu,
 • není schopno z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat výdělečnou činnost.

Za nezaopatřené dítě se po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku považuje také to dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Výše pohřebného a způsob výplaty

Pohřebné je vypláceno ve formě jednorázové fixní částky, jejíž výše je stanovena na 5000 korun. Dávka se vyplácí buď na účet, nebo poštovní poukázkou (podle toho, jaký způsob zvolíte). Příspěvek musí být vyplacen nejpozději do konce měsíce následujícího ode dne schválení žádosti.

Nárok na tuto sociální dávku vzniká v den vypravení pohřbu. Nejdéle lze o pohřebné zažádat 1 rok ode dne pohřbení. Poté nárok na příspěvek zaniká.

Žádost o pohřebné

Někdy může nastat situace, kdy má na vyplacení pohřebného nárok více osob. Je to logické, pokud zařizují pohřeb společně a podílí se na výdajích. Příspěvek na pohřeb ale může být vyplacen pouze jednou. V těchto případech náleží příspěvek tomu, kdo podá žádost jako první.

Žádost o pohřebné se podává vždy na příslušné pobočce úřadu práce podle trvalého bydliště žadatele. Formulář pro podání žádosti o pohřebné je k dispozici ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Formulář je možné vyplnit elektronicky, vytisknout a poté donést na úřad nebo poslat poštou. Také lze využít elektronické podání prostřednictvím datové schránky.

Kromě řádně vyplněného a podepsaného formuláře budete potřebovat ještě další dokumenty:

 • občanský průkaz objednatele pohřbu,
 • fakturu za vypravení pohřbu (objednávkový list),
 • úmrtní list zesnulé osoby (případně záznam z matriky o úmrtí),
 • doklad o zaplacení nákladů spojených s vypravením pohřbu (vydá pohřební ústav),
 • doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení (doklad o zpopelnění nebo doklad o pohřbení do hrobu).

Všechny tyto dokumenty se úřadu poskytují ve formě kopie. Pokud chce žadatel čerpat pohřebné na vypravení pohřbu rodiče nezaopatřeného dítěte, musí navíc ještě doložit rodný list dítěte nebo jiný doklad, kterým prokáže, že byla zesnulá osoba opravdu rodičem tohoto dítěte.

Dále je potřeba doložit nezaopatřenost dítěte staršího 15 let, což se dá prokázat některým z níže uvedených dokumentů.

 • potvrzení o studiu,
 • potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte,
 • potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,
 • potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku,
 • rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím.

Nárok na volno na pohřeb

Pohřeb představuje událost, která je spojena s nárokem na placené volno. V případě úmrtí manžela, manželky, druha, družky nebo dítěte jde ze zákona o tři dny placeného volba. Při úmrtí rodiče, sourozence, prarodiče, vnuka, zetě, snachy nebo švagra je nárok pouze na jeden den placeného volna (navíc může být ještě jeden den, pokud zařizujete pohřeb).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).