Hlavní navigace

Porodné

Očekáváte narození potomka a trápí vás obavy, že nebudete schopní novou situaci finančně zvládat, protože vaše peněžní možnosti nejsou příliš dobré? Pomoci by vám mohl jednorázový příspěvek, který se označuje jako porodné. Jedná se o sociální dávku, která se vyplácí na základě příjmů posuzované rodiny a měla by pokrýt náklady související s porodem i narozením dítěte.

Co je porodné?

Jako porodné se označuje jedna ze sociálních dávek, které jsou v České republice poskytovány osobám, jež se nacházejí ve společensky uznaných sociálních situacích, a to na základě zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Na seznam poskytovaných dávek v současné době patří:

 • rodičovský příspěvek,
 • přídavek na dítě,
 • příspěvek na bydlení,
 • porodné,
 • pohřebné.

Prostřednictvím dávek státní sociální podpory stát částečně přebírá spoluzodpovědnost za vzniklé sociální situace a ve stanovených případech se podílí na pokrytí nákladů na výživu a ostatní osobní potřeby občanů. O vyplácení těchto příspěvků se pak konkrétně stará Úřad práce ČR.

Pokud jde o porodné, jedná se o dávku, kterou stát jednorázově přispívá rodině s nízkými příjmy na náklady související s narozením potomka. Záleží přitom ale vždy na několika faktorech, kam patří především výše příjmů dané rodiny. Důležité je pak i to, kolikátý potomek se rodičům narodil nebo kolikáté dítě převzali do péče, protože stát vyplácí porodné pouze ve spojení s narozením prvního a druhého dítěte.

Kdo má nárok na porodné?

Nárok na porodné v České republice vzniká u osob, které pečují o novorozené dítě a zároveň mají nízké příjmy. Tato dávka je tedy přímo vázána na stanovenou hranici příjmů v rodině. To znamená, že v kalendářním čtvrtletí, které předcházelo kalendářnímu čtvrtletí, kdy se dítě narodilo, musí být rozhodný (čistý) příjem rodiny nižší než 2,7násobek jejího životního minima.

Porodné tedy v České republice náleží ženě, která porodila své první nebo druhé živé dítě a zároveň splňuje výše zmíněnou podmínku nízkého příjmu. Jestliže pak matka novorozence zemřela, podmínky nároku na porodné splnila, ale dávka jí nebyla vyplacena, má na tyto peníze nárok otec dítěte, ovšem podmínka prvního či druhého živě narozeného dítěte zde stále platí.

Dále porodné náleží také osobám, které převzaly dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Opět však musí splnit státem dané podmínky, kam patří nízký příjem a skutečnost, že se jedná o prvního nebo druhého potomka dané osoby. Na příspěvek má pak nárok i v případě, že ještě před převzetím dítěte do péče vznikl nárok na porodné jeho matce nebo otci.

Nárok na porodné u nás vzniká dnem narození dítěte nebo dnem, kdy je převzato do trvalé péče, která nahrazuje péči rodičů. Dnem převzetí se přitom rozumí den právní moci rozhodnutí o převzetí dítěte do trvalé péče. Nárok na výplatu této sociální dávky pak vzniká dnem podání žádosti.

Jaké příjmy patří mezi rozhodné?

V souvislosti s vyplácením porodného spoustu lidí zajímá, co se počítá do příjmu rodiny. Patří sem veškeré příjmy ze závislé činnosti, dále příjmy z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti, ale také dávky nemocenského a důchodového zabezpečení nebo třeba podpora v nezaměstnanosti včetně obdobných příjmů z ciziny. Při rozhodování o nároku na porodné se naopak nezapočítává přídavek na (starší) dítě.

Rozhodným obdobím, za které se výše příjmů počítá, je pak poslední čtvrtletí před narozením ratolesti nebo převzetím dítěte do péče. Příjmy za toto období je třeba zprůměrovat a výsledná částka se následně poměřuje s 2,7násobkem životního minima dané rodiny.

Výše porodného 2024

Kolik je porodné? To je jeden z dotazů, které žadatele o tuto sociální dávku trápí nejvíce. Je přitom důležité vědět, že jedna rodina může porodné obdržet maximálně dvakrát, a to při narození prvního a druhého živého potomka, ale také na první nebo druhé dítě převzaté do trvalé péče, která nahrazuje péči rodičů.

Pro výpočet porodného není třeba žádná složitá kalkulačka porodného. Momentálně je tato částka totiž pevně stanovena, přičemž porodné na první dítě činí 13 000 Kč a porodné na druhé dítě činí 10 000 Kč. Jak je z výše popsaného patrné, zatímco prvorodička i druhorodička o tuto sociální dávku požádat smí, žádné porodné na 3. dítě neexistuje.

Pokud jde o porodné na dvojčata, vyplaceny jsou pak obě částky najednou, tedy 23 000 Kč. Jestliže ale rodina doma už jedno dítě má a poté se jim narodí dvojčata, dostane už pouze 10 000 Kč. V případě, že daný člověk po narození prvního dítěte na porodné nárok neměl, ale když na svět přišlo dítě druhé, nárok mu již vznikl, dostane sumu 10 000 Kč.

Srovnání příjmů rozhodných pro získání porodného
Životní situace Životní minimum Hranice příjmů pro nárok na porodné Výše porodného
Osamělá matka, která porodila první dítě 6950 Kč 18 765 Kč 13 000 Kč
Osamělá matka, která porodila první děti – dvojčata 9430 Kč 25 461 Kč 23 000 Kč
Rodina s prvním dítětem 10 990 Kč  29 673 Kč 13 000 Kč
Rodina s prvními potomky – dvojčaty 13 470 Kč 36 369 Kč 23 000 Kč

Jak získat porodné na dítě?

Porodné stát může žadateli přiznat na základě podání žádosti o porodné. To je možné provést hned několika způsoby, a to buď osobně v listinné podobě, nebo elektronicky. O dávku přitom můžete žádat až 1 rok zpětně, důležitá je však skutečnost, že podmínky nároku na porodné musí být pokaždé splněny již k datu narození či převzetí dítěte do trvalé péče.

Kde žádat o porodné? Pokud chcete formulář žádosti o porodné odevzdat osobně, je nutné navštívit příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Vzor žádosti o porodné přitom můžete buď vyplnit v elektronické podobě, po vytištění vlastnoručně podepsat a následně odevzdat, nebo ho vytisknout prázdný a teprve poté vyplnit vlastní rukou.

Dalším způsobem, jak požádat o porodné, je odeslání potřebných dokumentů elektronickou cestou. Pro elektronické podání formulářů pak existují dva různé způsoby, a to konkrétně odeslání s kvalifikovaným elektronickým podpisem a odeslání přes datovou schránku. Jestliže informace ve vyplněném vzoru žádosti o porodné budou validní, obě možnosti se objeví na konci formuláře.

Co potřebujete k vyřízení porodného?

Lidé se často ptají, jak vyplnit žádost o porodné a co k tomu budou potřebovat. Mezi dokumenty, které jsou pro vyřizování porodného potřeba, patří především průkaz totožnosti všech společně posuzovaných osob v domácnosti nebo rodný list u dětí do 15 let či u osob, které nemají v průkazu totožnosti rodné příjmení. Dále (v závislosti na situaci) to pak může být některý z těchto dokumentů:

 • rozhodnutí soudu o převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů,
 • Doklad o výši čtvrtletního příjmu pro každou ze společně posuzovaných osob, která má příjmy (případně Doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen, pokud dítě během prázdnin pracovalo),
 • Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky,
 • Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou,
 • potvrzení o nezaopatřenosti dítěte, tedy například Potvrzení o studiu, Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte, Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úraz a další,
 • pracovní smlouva či potvrzení o pobírání dávek v nezaměstnanosti (pokud je žadatel občanem jiného státu EU a ke dni narození/převzetí dítěte do péče neměl na území ČR trvalý pobyt nebo ode dne hlášení k pobytu v ČR ke dni narození dítěte neuplynulo 365 dní),
 • doklad o hlášení k pobytu na území ČR delší než 365 dní (pokud žadatel či společně posuzovaná osoba není občanem ČR).

Kdo vyplácí porodné?

O vyplácení porodného se stará Úřad práce ČR, který řeší i další sociální dávky, jako je rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a pohřebné. Pokud bude vaše žádost o porodné schválena, dávka by měla být vyplacena do 30 dnů.

Co je porodné?
Porodné představuje jednu ze sociálních dávek, které jsou v České republice poskytovány osobám ve společensky uznaných situacích. Jejím prostřednictvím stát jednorázově přispívá rodině s nízkými příjmy na náklady související s narozením potomka. Jedna rodina ovšem může porodné obdržet maximálně dvakrát, a to při narození prvního či druhého dítěte, nebo na první či druhé dítě převzaté do trvalé péče, která nahrazuje trvalou péči rodičů.
Kdo má nárok na porodné?
Rozhodujícím faktorem pro nárok na porodné je hranice příjmů v rodině. V kalendářním čtvrtletí, které předcházelo narození dítěte, musí být rozhodný (čistý) příjem rodiny nižší než 2,7násobek jejího životního minima. Nárok na porodné pak má žena, která porodila své první nebo druhé živé dítě. Pokud matka dítěte zemřela a podmínky nároku splnila, může dávku dostat otec dítěte. Dále porodné náleží osobám, které převzaly dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
Jaká je výše porodného?
Porodné na první dítě činí 13 000 Kč, porodné na druhé dítě pak 10 000 Kč. Pokud se v rodině jako první potomci narodí dvojčata, budou vyplaceny obě částky najednou, tedy 23 000 Kč.
Kde žádat o porodné?
Žádost o porodné je možné podat na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v tištěné a vlastnoručně podepsané podobě, nebo elektronickou cestou. To se dá provést dvěma způsoby, konkrétně odesláním potřebných dokumentů s kvalifikovaným elektronickým podpisem či odesláním přes datovou schránku.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).