Hlavní navigace

Rodičovská dovolená v praxi

7. 1. 2011
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Návraty z rodičovské do práce nemusí být příjemné, zvlášť když si je představujete jinak než zaměstnavatel. Na co máte právo a jak se vám mohou změnit podmínky?

V praxi dochází k celé řadě problémů a neshod mezi zaměstnavateli a zaměstnanci při určování délky rodičovské dovolené. Zvláště často se tak děje při jejich návratu do práce, který může být předčasný nebo naopak opožděný. Nadto mnozí rodičovskou dovolenou zaměňují s mateřskou dovolenou, jak ukázaly některé ohlasy na článek Nejčastější chyby a problémy s nástupem i ukončením rodičovské dovolené. Proto se k otázkám kolem rodičovské dovolené ještě jednou vracíme.

Ženě po mateřské, muži hned od narození dítěte

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni (matce), jakož i zaměstnanci (otci) na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené (která trvá 28 týdnů; u porodu 2 či více dětí pak 37 týdnů) a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají. Ne však déle, než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Po dobu čerpání rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost v práci. Čtěte také: Rodičovská bude pružnější, ale dostanete méně

Právo také při převzetí dítěte

Právo na rodičovskou dovolenou má též  pracovník, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela. Rozhodnutím příslušného orgánu se rozumí takové, které se považuje za rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů pro účely státní sociální podpory.

 Rodičovská dovolená se pak poskytuje ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Zaměstnankyni, která čerpala mateřskou dovolenou, se rodičovská dovolená poskytuje až po skončení této mateřské dovolené. Bylo-li dítě převzato po dosažení věku 3 let, nejdéle však do 7 let jeho věku, přísluší rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dosažením věku 3 let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení 3 let věku, se rodičovská dovolená poskytuje do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte. Čtěte také: Rodičovská 2011: O tisícovku měsíčně méně a porodné jen pro chudé

Žádost o čerpání

K problémům a neshodám mezi zaměstnavatelem a pracovnicí (nebo pracovníkem) někdy dochází ohledně určování skutečné délky čerpání rodičovské dovolené. Zejména pak když zaměstnankyně žádá o zkrácení nebo prodloužení rodičovské dovolené nebo když tyto žádosti dokonce mění.

Zaměstnanec může požádat o rodičovskou dovolenou v rozsahu kratším než do tří let věku dítěte, dokud dítě tří let opravdu nedosáhne. Pokud však zaměstnanec požádá o rodičovskou dovolenou od samého počátku, tzv. v plném rozsahu (tedy do tří let věku), a pak by chtěl nastoupit zpět dříve (například při dosažení dvou let věku), je nezbytné, aby se na této změně v čerpání rodičovské dovolené se zaměstnavatelem dohodli. Zaměstnanec sám nemůže jednostranně rozhodovat o zkrácení rodičovské dovolené, o kterou požádal a kterou již čerpá.

Předčasný návrat musí zaměstnavatel odsouhlasit

Na rozdíl od mateřské dovolené zaměstnavatel není povinen zaměstnancům přidělovat práci v případě jejich návratu z rodičovské dovolené dříve, než jak si dobu jejího trvání sami ve své žádosti o její poskytnutí vymezili. To ovšem neplatí v případě, že ke skončení nebo přerušení rodičovské dovolené dojde v případech stanovených zákoníkem práce, nikoliv z libovůle zaměstnance (viz ust. § 198 odst. 2 až 4 zákoníku práce):

  • Jestliže dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu a zaměstnanec nebo zaměstnankyně zatím nastoupí do práce, přeruší se tímto nástupem rodičovská dovolená; její nevyčerpaná část se poskytne ode dne opětovného převzetí dítěte z ústavu do své péče, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.
  • Jestliže se zaměstnankyně nebo zaměstnanec přestane starat o dítě, a dítě bylo z toho důvodu svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů, jakož i zaměstnankyni nebo zaměstnanci, jejichž dítě je v dočasné péči kojeneckého, popřípadě obdobného ústavu z jiných než zdravotních důvodů, nepřísluší rodičovská dovolená po dobu, po kterou o dítě nepečují.
  • Jestliže dítě zemře v době, kdy je zaměstnankyně nebo zaměstnanec na rodičovské dovolené, poskytuje se rodičovská dovolená ještě po dobu 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte, nejdéle do dne, kdy by dítě dosáhlo věku 1 roku.

Naopak ale může zaměstnanec následně požádat o čerpání další části rodičovské dovolené, i když původně žádali o rodičovskou dovolenou v kratším rozsahu, a to až do doby, než dítě dosáhne tří let věku. Této žádosti je zaměstnavatel povinen vyhovět.

Asi to bude v praxi velmi výjimečné, ale, jak už bylo naznačeno, nelze vyloučit a zaměstnavatel tomu nesmí bránit, abyste se vrátili do práce před vypršením stanovené délky mateřské dovolené, zvláště pokud péči o dítě převezme váš partner. Každopádně mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit nebo být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Čtěte také: Rok 2011: Konec snu o maximální mateřské

Pokud nedosáhnete se zaměstnavatelem dohody a přesto předčasně ukončíte rodičovskou dovolenou, nastoupíte do zaměstnání dříve, než jste původně žádali, a zaměstnavatel naopak trvá na původní žádosti, pak by vám mohla být (při dodržení dalších podmínek stanovených zákoníkem práce) dána i výpověď z důvodu dle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce, tedy pro nadbytečnost. Výpovědní doba je ve smyslu ust. § 51 odst. 1 zákoníku práce dvouměsíční. Přísluší vám také (dle ust. § 67 odst. 1 zákoníku práce) odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.

Jak dlouho musí zaměstnavatel držet pracovníkovi místo?

Nastoupíte-li po skončení mateřské dovolené nebo po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou jste oprávněni čerpat mateřskou dovolenou, do práce. Zařadí vás zaměstnavatel (je povinen vás zařadit) na původní práci a pracoviště, kde jste pracovali před nástupem na mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou).

Zaměstnavatel je tedy povinen zaměstnankyni nebo zaměstnanci přidělovat tutéž práci, kterou konali bezprostředně před odchodem ženy na mateřskou dovolenou, resp. muže na rodičovskou dovolenou v rozsahu, v jakém je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. Nepostačuje přidělování jakékoliv práce v rámci druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě. Práce musí být přidělována na tomtéž konkrétním pracovišti, na němž pracovali před mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou. Nikoli pouze v místě výkonu práce podle pracovní smlouvy, které je zpravidla vymezeno širším způsobem než vlastní pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, zařadí je zaměstnavatel podle pracovní smlouvy. (Viz ust. § 47 zákoníku práce.) Čtěte také: Těhotná a nezaměstnaná? S mateřskou nepočítejte

Na jakou práci? 

Po skončení mateřské dovolené, resp. u muže rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, má tedy žena či muž právo na zařazení na původní práci a pracoviště. Pokud se vrací do zaměstnání bezprostředně po skončení mateřské dovolené kupř. redaktorka kulturní rubriky časopisu, nejen, že nemůže být zařazena např. do oddělení příjmu inzerce, ale ani na místo redaktora politického zpravodajství nebo sportu. Má právo vrátit se na stejnou pozici redaktorky v oddělení kultury.

Teprve, není-li to možné, protože práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, musí je zaměstnavatel zařadit na jinou práci odpovídající pracovní smlouvě (tj. v rámci sjednaného druhu práce a ve sjednaném místě výkonu práce).

Po návratu pracovníka do zaměstnání z rodičovské dovolené však už zaměstnavatel má povinnost zařadit zaměstnance toliko na práci odpovídající jeho pracovní smlouvě. Nemusí to proto být totožná pracovní pozice a zařazení. Zaměstnavatel může předisponovat zaměstnankyni nebo zaměstnance i na jiné místo, ale vždy v rámci jejich platné pracovní smlouvy. Kupř. dosavadní finanční účetní povede pro zaměstnavatele nadále účetní agendu, avšak už jako mzdová účetní. 28 nebo 37 týdnů (porodí-li žena zároveň dvě a více dětí), jež trvá mateřská dovolená, drží zaměstnavatel stejné pracovní místo; 3 roky, jež nejdéle trvá rodičovská dovolená, pak garantuje pracovní zařazení odpovídající sjednanému druhu práce podle pracovní smlouvy. Čtěte také: Otěhotněla jsem po výpovědi: Jak je to s mateřskou?

… když práce není

Může se stát, že zaměstnavatel nemá po návratu zaměstnankyně nebo zaměstnance z rodičovské dovolené pro ně práci.

Nemůže-li zaměstnavatel zařadit zaměstnance nebo zaměstnankyni po nástupu do práce z rodičovské dovolené podle pracovní smlouvy a nedohodne-li se s nimi o změně této smlouvy a z těchto důvodů není tedy schopen jim přidělovat práci, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší po dobu jejího trvání náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Uplatnění výpovědního důvodu pro nadbytečnost ve smyslu ust. § 52 písm. c) zákoníku práce je však třeba pečlivě zvážit, aby tento výpovědní důvod byl využit platným způsobem – ne vždy tomu tak bude. Čtěte více: Nenechte se zbytečně vyhodit pro nadbytečnost aneb Pikantní příběh ze soudní síně

skoleni_27_5

… když práce je, ale zaměstnanec se nedostavil

Může však nastat i opačná situace, kdy se zaměstnankyně nebo zaměstnanec včas nevrátí z rodičovské dovolené do práce. K možnosti rozvázat s nimi pracovní poměr se vyjádřil ve svém judikátu Nejvyšší soud ČR, který už jsme na Měšci.cz rovněž přiblížili v článku: Mohou vás vyhodit z práce, protože neseženete pro dítě školku?

Použitá literatura: Schmied, M.: Návraty z mateřské a rodičovské dovolené z pohledu zákoníku práce, Personalistika a mzdy, Verlag Dashöfer, 4. 1. 2011

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).