Hlavní navigace

Daň z nemovitosti 2011: Víme, jak na ni

7. 1. 2011
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Zdražení se nekoná, revoluční novinky také novela nepřináší. Pár novot přesto je. Biti budou opozdilci, kterým naskočí minimální pokuta 500 korun zcela automaticky.

Koupili jste loni nemovitost? Pokud ano, tak musíte během ledna (až na výjimky) podat daňové přiznání k dani z nemovitosti za rok 2011 (nepodává se zpětně za minulý rok, ale vždy za ten současný). Samotnou daň platit tak brzy nemusíte, u té je splatnost stanovena do konce května, respektive listopadu v případě, že si daň rozdělíte na dvě půlky (lze, pokud je vyšší než 5000 korun).

Daň z nemovitosti a přiznání k ní se ale netýká jen nových majitelů. Podat řádné nebo dílčí daňové přiznání musí také poplatníci, u kterých se změnily okolnosti rozhodující pro vyměření daně. Takovými okolnostmi jsou například provedení přístavby nebo nástavby stávající stavby, případně demolice stavby.

Na rozdíl od minulého roku nedochází k plošnému zvýšení daně z nemovitosti (minulý rok se zdvojnásobovala většina sazeb), ale mění se některá pravidla. S novým daňovým řadem platným od začátku roku 2011 se mění postihy za pozdní podání přiznání k dani z nemovitosti. Pozitivních změn se naopak dočkali spoluvlastníci staveb. Čtěte také: Novostavba už vás od daně z nemovitosti nezachrání

Změny roku 2011

Zatímco ještě minulý rok jste v případě pozdního podání daňového přiznání mohli na úřednici finančního úřadu udělat psí oči a ona se nad vámi mohla slitovat a nevyměřovat vám zvýšenou daňovou povinnost (až o 10 %), nyní už pokutu budete platit automaticky, když se zpozdíte o více než pět pracovních dnů. Výše pokuty činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení. Maximální výše pokuty je přitom 5 % stanovené daně, nově je ale definované také minimum – vždy, když se s přiznáním zpozdíte o více než pět pracovních dnů, zaplatíte minimálně 500 korun.

Poplatníky daně, jimž vznikla k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2011 povinnost podat daňové přiznání, a kteří je podají k poštovní přepravě či doručí finančnímu úřadu až dnem 8. února 2011 nebo později, případně „zapomenou“ daň z nemovitostí např. do splatnosti daně přiznat vůbec, bude čekat pokuta, minimálně ve výši 500 Kč, kterou správce daně musí ze zákona uložit, vylučuje jakékoli další pochybnosti mluvčí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích Jana Králová.

Novela zákona o dani z nemovitosti účinná od 1. ledna 2011 dává nové možnosti spoluvlastníkům staveb, bytů či nebytových prostor evidovaných v katastru nemovitostí. Mohou totiž poprvé podat samostatné daňové přiznání k dani z nemovitosti. Doposud tuto možnost měli pouze spoluvlastníci pozemků a daňové přiznání ke stavbám musel podávat společný zástupce všech vlastníků (který musel být zároveň jedním ze spoluvlastníků).

V případech, kdy bude podáváno daňové přiznání poprvé a jeden ze spoluvlastníků podá vlastní daňové přiznání, mají i ostatní spoluvlastníci automaticky povinnost podat daňová přiznání za své podíly. V případě, že tak neučiní, vyměří jim daň příslušný finanční úřad a bude po nich požadovat také výše zmíněnou sankci. Sankce se ale nedotkne těch spoluvlastníků, kteří již společné daňové přiznání podali v minulosti a nyní se jeden z nich rozhodne podat samostatné daňové přiznání. Zbylým spoluvlastníkům pouze vyměří novou výši daně finanční úřad.

Spoluvlastníci mají také nově možnost svěřit společné daňové přiznání do rukou třetí osoby, která nemá spoluvlastnický podíl na dotyčné nemovitosti. Novela totiž zavádí institut společného zmocněnce, kterým může být například daňový poradce.

Daňové přiznání včetně pokynů

Stáhněte si aktuální daňové formuláře vydané Českou daňovou správou.

Platba daně z nemovitosti

Termíny pro placení daně z nemovitosti se letos nemění. Nadále ji tak musíte zaplatit do konce května. V případě, že ale výše vaší daně přesahuje 5000 korun, můžete si částku rozpůlit, první polovinu zaplatit do konce května a druhou do konce listopadu. Výjimku mají ti plátci daně, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb. Ti si rovněž mohou splátku rozpůlit, ale první část (případně celou daň) musí uhradit do konce srpna. Druhou pak uhradí, stejně jako ostatní, do konce listopadu. Minimální hranice pro platbu daně je nadále nastavena na 30 Kč.

Termíny splatnosti daně platí jak pro ty, kteří v roce 2011 podávají poprvé daňové přiznání k dani z nemovitosti, tak také pro všechny, kteří daňové přiznání podali již v minulosti. Přesnou výši daně pro rok 2011 zjistíte ze složenky, kterou budou finanční úřady posílat s dostatečným předstihem před splatností.

Pokud daň nezaplatíte v termínu, počítají se za každý den po splatnosti úroky z prodlení (v případě, že daň platíte nadvakrát, počítají se úroky z prodlení z dané částky a nikoli z celé výše daně). Úrok z prodlení se podle daňového řádu (§ 252) stanovuje z repo sazby platné pro první kalendářní den daného kalendářního pololetí, ke kterému se přičítá 14 procentních bodů. V současnosti tak roční úrok z prodlení u daně z nemovitosti činí 14,75 %. Čtěte také: Kontroverzní daň z převodu nemovitostí, stát se zahojí na kupujícím

Jak na výpočet?

Daň z nemovitosti se vypočítává tak, že výměru vaší nemovitosti vynásobíte sazbou, koeficientem daným zákonem (pro jednotlivé obce, většinou podle velikosti) a od roku 2009 násobíte také místním koeficientem. Ten si určují vyhláškou jednotlivé radnice či magistráty na škále od jedné (základ, který vám daň nezvýší) do pěti vždy v celých číslech. Místní koeficient je zároveň část výpočtu, která vám daň pro rok 2011 oproti roku 2010 může zvýšit (právě proto, že si ho mohou jednotlivá města stanovovat podle potřeby). Jeho výši zjistíte na vašem finančním úřadě, často ho města uvádějí také na svých webech. Oficiální přehled místních koeficientů za celou republiku se nám najít nepodařilo.

Zatím místní koeficienty za celou republiky nejsou uveřejněny nikde. Velkou pomocí pro daňové subjekty může být vyplňování daňového přiznání přes EPO (tzn. elektronické podání), zde nabíhají koeficienty automaticky při vyplňování. Přiznání lze vytisknout bez potřeby vlastnictví zaručeného podpisu, říká Jana Králová z Finančního ředitelství v Českých Budějovicích.

Stejné jako v roce 2010, kdy se většina z nich zdvojnásobovala, zůstávají sazby daně. Každý typ nemovitosti má přidělenou vlastní sazbu, kterou najdete v tabulce níže. Uvádíme také koeficient určený zákonem, který ale není úplně směrodatný a je dobré si jeho výši ověřit. Některá města ho totiž mohou vyhláškou navyšovat u obytných domů, bytů a stavebních pozemků. Například Praha má tedy zákonem stanovený koeficient 4,5, ale u těchto typů staveb ho vyhláškou zvedla na 5.

Co se samotného výpočtu týče, tak ten budete nuceni vyřešit pouze v případě, že podáváte daňové přiznání (a pokud nemáte daňového poradce). I v případě, že se s ním budete muset popasovat, se ho však výrazně obávat nemusíte. K daňovému přiznání jsou totiž vcelku dobře napsané pokyny, které vás celým vyplněním provedou.

Sazby daně 2011
Druh nemovitosti Sazba daně
Orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75 %
Trvalý travní porost, hospodářský les, rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %
Zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč/m2
Stavební pozemek 2,00 Kč/m2
Ostatní plocha 0,20 Kč/m2
Obytný dům 2,00 Kč/m2
Ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2,00 Kč/m2
Stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6,00 Kč/m2
Stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 2,00 Kč/m2
Garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8,00 Kč/m2
Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2,00 Kč/m2
Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10,00 Kč/m2
Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10,00 Kč/m2
Ostatní stavba 6,00 Kč/m2
Byt 2,00 Kč/m2
Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2,00 Kč/m2
Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10,00 Kč/m2
Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10,00 Kč/m2
Samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 8,00 Kč/m2
Ostatní samostatný nebytový prostor 2,00 Kč/m2
Koeficient určený zákonem
Velikost obce Koeficient
Do 1000 obyvatel 1,0
1000 až 6000 obyvatel 1,4
6000 až 10 000 obyvatel 1,6
10 000 až 25 000 obyvatel 2,0
25 000 až 50 000 obyvatel 2,5
Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 3,5
V Praze 4,5

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Pohlídejte si u přiznání k dani z nemovitosti

Co dělat, když se zápis do katastru protáhne do nového roku?

Zvláštní případ nastává, jestliže na konci roku podáte návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a ten není do 31. prosince vyřízen. V takovém případě nepodáváte přiznání už v lednu, ale musíte ho podat do konce 3. měsíce následujícího po měsíci zapsání. Stejná pravidla platí v případě dědického řízení, které přesahuje z jednoho roku do dalšího.

Kdy se dává samostatné přiznání na nebytové prostory?

Do staveb jsou rovněž počítány byty a nebytové prostory včetně podílů na společných částech stavby zapsaných v katastru nemovitostí. Za sklepy se samostatné přiznání nepodává, je příslušenstvím bytu. Pokud je garážové stání definováno v kupní smlouvě na byt jako právo užívat určitou část společných prostor domu, rovněž se přiznání nepodává. Pokud by garážové stání bylo zakoupeno jako samostatný nebytový prostor, uvádí se tato další jednotka do jednoho daňového přiznání s bytovou jednotkou, řekl nám již dříve daňový poradce Jiří Celler.

Družstvo nebo společenství vlastníků se liší i pro případ daňového přiznání

V daňovém přiznání se v kategorii staveb nabízí na výběr kromě jiných i obytný dům a byt. Podává se tedy daňové přiznání za celý obytný dům, nebo přiznání podávají vlastníci jednotlivých bytů samostatně? Pokud je dům rozdělen na jednotky (ať bytové nebo nebytové), podává přiznání vždy pouze vlastník každé této jednotky (nebo jeden ze spoluvlastníků jednotky). Pouze v případě, že se jedná o klasické bytové družstvo, jehož obytný dům není v katastru rozdělen na jednotky, podává přiznání k dani z nemovitostí toto družstvo za celý dům, odpovídá Jiří Celler.

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Peníze.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).