Hlavní navigace

Změny a novinky roku 2014 v kostce

1. 1. 2014
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

Příští rok bude pestrý na novinky. Většina z nich ovlivní i vaši peněženku. Přečtěte si velký rozcestník s podrobnostmi.

Jako každý rok i tento přinášíme čerstvý přehled novinek, které vás čekají v roce 2014. Jak se letos budou mít naše peněženky? Změny najdete v našem tradičním velkém rozcestníku.

Mzda a plat, autorské honoráře

Bohatším zaměstnancům se zvýší daňová administrativa. V případě, že váš měsíční příjem přesáhne čtyřnásobek průměrné mzdy (103 536 Kč), budete si muset podat daňové přiznání sami, protože zaměstnavatel nebude moci provést tradiční roční zúčtování daně. Kromě toho z příjmu nad zmíněnou hranici zaplatíte o 7 % vyšší daň z příjmu, tzv. solidární přirážku.

U příjmů z autorských honorářů se zvýší měsíční hranice pro odvod srážkové 15% daně ze 7000 na 10 000 Kč.

U dohody o provedení práce dojde ke zvýšení limitu pro aplikaci 15% srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti z 5000 na 10 000 Kč za měsíc. Kompletní změny najdete v článku: Daně 2014: 10 změn, které přinese nový rok do zaměstnaneckého poměru

Cestovní náhrady

Změní se také výše cestovních náhrad, a to o 10 haléřů (z 3,60 Kč na 3,70 Kč za 1 kilometr jízdy). Sazby stravného se v jednotlivých časových pásmech zvyšují o jednu až tři koruny.

Průměrné ceny pohonných hmot se zvyšují následovně:

 • 35,70 Kč u benzinu 95,
 • 37,90 Kč u benzinu 98,
 • 36,00 Kč u motorové nafty.

Stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

 • 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pokud zaměstnavatel nestanoví konkrétní výši stravného, garantuje zaměstnanci zákon nárok na stravné ve spodní sazbě stanoveného rozpětí.

Zákoník práce a občanský zákoník

Pracovní poměr bude upravovat zákoník práce, občanský zákoník jen v případě, jestliže uvedenou problematiku zákoník práce neobsahuje. O novele občanského soudního řádu a insolvenčního zákona a novelizaci zákonů sociálního pojištění si podrobněji přečtěte ve článku Připravte se na změny zákonů od roku 2014

Nový zákoník práce přináší důležité novinky do oblasti srážek ze mzdy nebo možnosti okamžitého zrušení pracovního poměru. Dojde také ke změně promlčecí lhůty. Více informací najdete ve článku Změny v zákoníku práce od roku 2014

Dary

Vzrostl limit pro dary, který si lze odečítat z daňového základu, a to na 15 % základu daně pro fyzické a 10 % základu daně pro právnické osoby. Tuto výhodu budete moci použít až při daňovém přiznání za rok 2014 (tj. v roce 2015).

Prodej akcií

V případě, že krátkodobě investujete, pak vás změna časového testu v příštím roce výrazně zasáhne. Pro osvobození daně z příjmů budete muset akcie nyní držet 3 roky místo současných 6 měsíců. Pro drobné investory bude pro prodej cenných papírů (pokud nejsou obchodním majetkem společnosti) platit výjimka ve výši ročního limitu 100 000 Kč.

Daň z nabytí nemovitostí

Daň z nabytí nemovitostí nahrazuje daň z převodu nemovitostí a platí ji prodejce nemovitosti, kupujícímu zůstane role ručitele. Strany se ale mohou dohodou od zákona odchýlit a stanovit si, že poplatníkem bude kupující. Nově bude možné od základu daně také odečíst náklady na pořízení znaleckého posudku.

Příležitostné příjmy

Od nového roku dochází také ke zvýšení hranice pro osvobození u příležitostných příjmů fyzických osob od daně z příjmů. Pokud tedy občas například prodáváte produkty ze své zahrádky, nově se vám nebudou danit příjmy do výše 30 000 Kč ročně (místo původních 20 000 Kč). Více si o daňových novinkách přečtěte v článku Daně 2014: 7 změn, se kterými musíte počítat

Daň z nemovitostí

Oblast daně z nemovitostí zasáhly výrazné změny už na přelomu minulého roku. Více připomínáme v článku Daň z nemovitostí 2014: Jak na to?

Letos dochází pouze k tradiční změně místních koeficientů. Jejich přehled jsme přinesli v článku Daň z nemovitostí 2014: Měli byste se obávat vyšší daně?

Daň z pozemků

Zdražení nemovitostí může nastat především kvůli „nenápadné“ změně DPH, kdy bude platit 21% DPH také na pozemky pod novými stavbami. Proč ještě by mohly nemovitosti zdražit? Informace najdete v článku: Nemovitosti výrazně zdraží. Kvůli politikům a bankéřům

Daň dědická a darovací

Od roku 2014 neupravuje daň dědickou a daň darovací zvláštní zákon. Předměty těchto daní jsou nově implementovány do zákona o daních z příjmů. 

Od roku 2014 se nedaní ani příjmy z dědictví u osob, které jsou vzdálenými příbuznými nebo nejsou v příbuzenském vztahu vůbec. Tím, že se příjmy z darů implementují do základu daně z příjmů, u darů do hodnoty 12 300 000 Kč se daňové zatížení zvýší kvůli aplikaci 15% sazby daně.

Dochází také ke změně podmínek pro osvobození a k úpravě limitu pro osvobození darů nízké hodnoty. Zákon už nedělí obdarované osoby do skupin podle příbuzenského poměru nebo blízkosti. Osvobozeny jsou dary od příbuzných v linii přímé a vedlejší, pokud se jedná o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Dále také od osob, které s poplatníkem žily nejméně rok před darováním ve společné domácnosti, a pak také dary nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosáhne hranice 15 000 Kč.

DPH jen elektronicky

Přiznání k DPH se od ledna podává pouze elektronicky. Elektronicky by měla být podána již přiznání za prosinec 2013, resp. čtvrté čtvrtletí roku 2013.

Sociální pojištění a důchodové spoření

Protože se průměrná mzda zvýšila jen nepatrně (z 25 884 na 25 942 Kč), vrostly také minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. Minimální záloha na důchodové pojištění pro OSVČ se pro zvyšuje pouze o 4 Kč na 1894 Kč měsíčně v případě hlavní činnosti. Pro vedlejší činnost platí částka 758 Kč měsíčně.

V případě, že s novým rokem začínáte podnikat, platí pro vás nová výše záloh hned od 1. 1. 2014. Pokud ve své činnosti pouze pokračujete, zaplatíte vyšší zálohy až po podání Přehledu OSVČ za rok 2013. Podrobné a přehledné tabulky najdete přímo v sekci Sociální pojištění.

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ

Do podání Přehledu za rok 2013 Rok 2014 Rok 2013
-       při hlavní činnosti (25 % průměrné mzdy) 6471 Kč 6285 Kč
-       při vedlejší činnosti (10 % průměrné mzdy) 2589 Kč 2514 Kč
Od měsíce podání Přehledu za rok 2013 Rok 2014 Rok 2013
-       při hlavní činnosti 6486 Kč 6471 Kč
-       při vedlejší činnosti 2595 Kč 2589 Kč

Minimální výše zálohy na pojistné OSVČ

Rok 2014 Rok 2013
Do podání Přehledu    
-       při hlavní činnosti 1890 Kč 1836 Kč
-       při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy) 756 Kč 735 Kč
Od měsíce Podání přehledu Rok 2014 Rok 2013
-       při hlavní činnosti 1894 1890 Kč
-       při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy) 758 Kč 756 Kč
Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost (za rok) 62 261 Kč 62 121 Kč

Dobrovolné důchodové pojištění

Minimální měsíční pojistné osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění činí v roce 2014 nově 1 817 Kč (tj. 28 % z ¼ průměrné mzdy) v případě, že není účastna důchodového spoření, a u osoby účastné důchodového spoření pak 1 946 Kč (tj. 30 % z ¼ průměrné mzdy). Pojistné se hradí přímo příslušné OSSZ. Pouze u osoby účastné důchodového spoření převede OSSZ část pojistného na důchodové spoření na účet vedený u Specializovaného finančního úřadu.

Zdravotní pojištění

Minimální záloha pro zdravotní pojištění se zvýší také jen o 4 Kč na 1752 Kč měsíčně. V tomto případě ale platí pro OSVČ nová výše záloh hned od ledna.

Zálohu v této výši musí poprvé za leden 2014 uhradit všichni podnikatelé, kteří podle svého Přehledu za rok 2012 platili v roce 2013 zálohy nižší než 1752 Kč. Výjimkou jsou jen ti, kdo nemají stanoven minimální vyměřovací základ – např. OSVČ, která je současně zaměstnancem a jako zaměstnanec odvádí pojistné alespoň v minimální výši 1148 Kč, nebo OSVČ, za kterou je plátcem pojistného i stát. Zálohu ve výši 1752 Kč pak musí (až na výjimky stanovené zákonem) platit i podnikatelé, kteří zahájí v roce 2014 samostatnou výdělečnou činnost. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je pondělí 10. 2. 2014.

Důchody

Zatímco v roce 2013 došlo k průměrnému růstu důchodu o 137 Kč, v roce 2014 se důchody zvýší jen o 45 korun. Základní výměra všech druhů důchodu činí 9 % průměrné mzdy, v roce 2014 je tato částka nově 2340 Kč. To je zároveň minimální výše státního důchodu, na který má každý nárok. Procentní výměra, která je individuální, se zvyšuje o 0,4 % . 

Vyhláška stanoví také novou výši redukčních hranic pro výpočet důchodů: 

 • první redukční hranice odpovídá nově částce 11 415 Kč,
 • druhá redukční hranice odpovídá nově částce 30 093 Kč,
 • a třetí redukční hranice pak odpovídá 103 768 Kč.
Rok 2014 Rok 2013
Základní výměra důchodu 2340 Kč 2330 Kč

Procentní výměra starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se nemění a nadále činí 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění. V případě, že se po 31. 12. 2012 bude doba pojištění krýt s dobou účasti na důchodovém spoření, bude procentní výměra starobního důchodu činit 1,2 % výpočtového základu. Od 1. 1. 2014 se pro výpočet důchodů přiznaných po 31. 12. 2013 použijí upravené redukční hranice. Pokud v roce 2014 dosáhnete důchodového věku, budete muset získat alespoň 30 let doby důchodového pojištění. Podrobné tabulky se změnami najdete v sekci o důchodech.

Nemocenské

Od 1.1. 2014 se nemocenské opět vyplácí od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti a poskytuje se stejně jako dosud za kalendářní dny. V prvních třech dnech pracovní neschopnosti nedostáváte žádný příjem a od 4. do 14. dne dostáváte náhradu mzdy od zaměstnavatele (na rozdíl od nemocenské jen za pracovní dny). OSVČ během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti nedostávají žádnou náhradu. Při karanténě samozřejmě náleží náhrada mzdy od prvního pracovního dne.

Kromě toho se mění také výše redukčních hranic. První se zvyšuje na 865 Kč, druhá na 1298 Kč a třetí na 2595 Kč. Podrobné tabulky se změnami najdete v sekci o nemocenské.

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění

Rok 2014 Rok 2013
I. 865 Kč 863 Kč
II. 1298 Kč 1295 Kč
III. 2595 Kč 2589 Kč

Pokud jste byli uznáni práce neschopnými v roce 2013 a neschopnost bude trvat ještě v roce 2014, platí stará právní úprava – tzn. náhrada mzdy bude v tomto případě náležet za 21 dní.

Kalkulačka nemocenské a náhrady mzdy 2014 pro zaměstnance

Spočítejte si, kolik dostanete při pracovní neschopnosti jako zaměstnanci.

Kalkulačka nemocenské 2014 pro OSVČ

Pokud jste OSVČ, spočítejte si, kolik dostanete během pracovní neschopnosti. Musíte být ale dobrovolně nemocensky pojištěni.

Kalkulačka optimální nemocenské 2014 pro OSVČ

Chcete mít jistotu, že během pracovní neschopnosti nezůstanete bez peněz? Spočítejte si, jaké byste měli platit zálohy na pojištění, abyste dostali dobrou nemocenskou.

Zákon o obchodních korporacích

Kromě nového občanského zákoníku začal od ledna platit také nový Zákon o obchodních korporacích, který zastane roli obchodního zákoníku. Nová právní úprava umožní například založit s.r.o. se základním kapitálem ve výši 1 Kč. Umožní také větší volnost při stanovení obchodních podílů a nároků na akcie mezi společníky. Ti ale na svých bedrech ponesou také více odpovědnosti za finanční zdraví společnosti. Více si přečtěte v článku Nový zákon o obchodních korporacích: Jak vás ovlivní?

Finanční poradci

Nový občanský zákoník zavedl tzv. odpovědnost za radu. Finanční poradci, kteří poskytují služby za nějakou formu odměny, tak ponesou odpovědnost za svá doporučení. Podrobnosti najdete v článku Poradci ponesou odpovědnost za své rady. Pomůže to?

S poradenstvím souvisí i další novinka. Česká národní banka vydala už v srpnu ve svém benchmarku vyjádření, že pojištění se nesmí prodávat způsobem, který by vyvolal dojem, že se jedná o spořicí produkt. Ačkoli by se prodej pojištění měl podřizovat názoru centrální banky už od srpna, většina pojišťoven čeká se změnou až na přelom roku, protože je nucena měnit své pojistné podmínky, informační materiály a postupy kvůli dalším změnám nového občanského zákoníku. Více informací najdete v článku Pojištění se nesmí prodávat jako spoření. Bič, nebo neúčinná zbraň?

Povinné ručení

V roce 2014 si také pravděpodobně připlatíme za povinné ručení. Od ledna totiž mají pojišťovny povinnost odvádět 3 % z ročního přijatého pojistného z povinného ručení do Fondu zábrany škod. Z něj bude Česká kancelář pojistitelů vyplácet prostředky hasičům, na prevenci škod a do integrovaného záchranného systému.

Kromě toho se pojišťovnám zvýší pravděpodobně náklady na náhrady za škodu. Nový občanský zákoník totiž zrušil vyhlášku, která obsahovala tabulky s bodovým ohodnocením a další vodítka, ze kterých se výše náhrad odvozovala. Místo toho se tyto náhrady budou stanovovat individuálně. Pokud tedy nepřijmete návrh náhrady od pojišťovny, stanoví její výši soud. S největší pravděpodobností půjde o vyšší částky, než které přisuzovaly tabulky. Více si o problematice přečtěte v článku Cena života podle nového občanského zákoníku? Záleží, kolik si vyhádáte

Elektřina

V roce 2014 nás čeká příjemné překvapení v podobě snižování cen elektrické energie. Energetický regulační úřad snižuje regulační ceny elektrické energie o 10,8 %, dojde také ke zastropování příspěvků k obnovitelným zdrojům energie. Ty jsou přitom velkou přítěží, především pro těžký průmysl. Čtěte více: Průmyslníci: Problém s obnovitelnými zdroji může zdvojnásobit nezaměstnanost

U dodavatelů elektřiny tak můžeme očekávat výrazné zlevnění, které dosáhne kolem hranice 15 % (tarify se samozřejmě liší). Chcete změnit dodavatele elektrické energie a ušetřit? Navštivte náš srovnávač.

Kurz koruny

Centrální banka zahájila devizové intervence a koruna nám oslabila z hranice 25,8 Kč za euro až na současných 27,5 Kč za euro. Dokonce podle Lubomíra Lízala z ČNB není nereálná ani hranice 28 Kč za euro. Devizové intervence vedly k prudkému zdražení elektroniky. Zdražení bylo nejvýraznější u výpočetní techniky, u elektroniky, kde je však silná konkurence (například tabletů) bylo zdražení minimální. Co nám zdražilo? Čtěte více: Devizové intervence ČNB přinesou zdražování, varují obchodníci

Devizové intervence také povedou k vyšší inflaci a dřívějšímu zvyšování hlavních úrokových sazeb ČNB. Znamená to, že si na hypotéce brzy připlatíme. Čtěte více: Devizové intervence povedou k dražším úvěrům a hypotékámNa téma devizových intervencí jsme vedli polemiku s viceguvernérem ČNB. Čtěte více: ČNB se vydala po socialistické cestě (NÁZOR). Na článek reagoval viceguvernér ČNB Hampl

Zrušení sKaret a změny pro postižené

V roce 2014 dojde ke konci dubna ke zrušení sKarty. Od prvního května tedy sKarta nebude sloužit jako průkaz, ani jako prostředek pro výplatu sociálních dávek. Karta přitom byla značným terčem kritiky. Čtěte více: Proč sKarty selhaly a nejspíše se zruší? 

Změny ovlivní také posuzování nároku na průkaz ZTP, které dostávají osoby se zdravotním postižením. Nově budou stanoveny tyto 3 kategorie:

 • Průkaz TP – osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti či orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.
 • Průkaz ZTP – osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.
 • Průkaz ZTP/P – osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo s úplným snížením pohyblivosti či orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Posuzování nároku bude probíhat v samotném správním řízení. Novela by měla přinést zjednodušené řízení a zrychlení administrativy. 

Změny také nastanou v příspěvku na mobilitu pro postižené. V případě, že o něj budete žádat po 1. 1. 2014, bude získání podmíněno nárokem na nový průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Nový příspěvek také bude možné vyplatit na 3 měsíce, místo pravidelné měsíční výplaty.

FIN21

Zdravotnictví

V nemocnici už nebudete platit regulační poplatek 100 Kč za každý den hospitalizace. Týká se to nemocnic, LDN, lázní, ústavní péče v dětských léčebnách a ozdravovnách apod. Ostatních regulačních poplatků ve výši 30 Kč a 90 Kč se to netýká a nadále zůstává povinnost je hradit podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 48/1997 Sb.

Řidičské průkazy

Pokud ještě máte řidičský průkaz vydaný v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 a nestihli jste do konce roku 2013 požádat o jeho výměnu, budete za výměnu platit 50 Kč (bylo bez poplatku).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).