Hlavní navigace

Jak se změní daňové zatížení u zaměstnanců v roce 2014 a 2015?

30. 12. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Jak to bude s daňovým zatížením vašeho příjmu v následujících letech, pokud pracujete v běžném zaměstnaneckém poměru? (PŘÍKLADY)

I přesto, že u daňových zákonů je budoucnost takřka vždy nejistá, pokusili jsme se připravit porovnání zdanění zaměstnanců pro roky 2013 – 2015 na základě legislativy schválené a platné pro tato období v současnosti.

Pro lepší ilustraci vývoje daňového zatížení u různých příjmových skupin jsme připravili modelové kalkulace pro zaměstnance s měsíční hrubou mzdou ve výši 25 000 Kč, která přibližně odpovídá úrovni současné průměrné hrubé mzdy v ČR. A pak také zaměstnance s měsíční hrubou mzdou ve výši 150 000 Kč, který dosahuje stropu u povinných odvodů a zároveň se na něj vztahuje solidární zvýšení daně.

Rok 2014

V roce 2014 se mírně změní strop odvodu pro sociální pojištění vzhledem k růstu průměrné mzdy, z níž se tento ukazatel odvozuje. V roce 2015 pro zjednodušení uvažujeme průměrnou mzdu na stejné úrovni jako v roce 2014, neboť konečné údaje pro určení průměrné mzdy pro rok 2015 ještě nejsou k dispozici.

Mezi lety 2013 a 2014 v daňovém zatížení zaměstnanců nedochází k téměř žádným změnám, neboť metodika výpočtu čisté mzdy a odvodů se nemění. Mírnou změnu zaznamenají pouze zaměstnanci překračující strop pro odvod sociálního pojištění v důsledku změny této hodnoty v návaznosti na změnu průměrné mzdy.

Rok 2015

K podstatnějším změnám dojde až s rokem 2015, samozřejmě za předpokladu, že do té doby nebudou schváleny další legislativní změny oproti úpravě platné ke dni vydání článku. 

K 1.1.2015 by měly vejít v účinnost novely zákonů v souvislosti se zřízením Jednotného inkasního místa, díky kterému by mělo dojít ke společné správě daní z příjmů a povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Od roku 2015 se sazba daně z příjmů fyzických osob podle současně platné úpravy zvyšuje na 19 %, základem daně však bude po letech opět mzda hrubá a nikoli superhrubá (zahrnující povinné odvody zaměstnavatele). Kromě toho bude zrušena sleva na poplatníka pro zaměstnance, jejichž roční příjem překračuje 48násobek průměrné mzdy. Přitom solidární zvýšení daně zůstane ještě v roce 2015 zachováno.

Dále dojde ke zvýšení odvodů na veřejné zdravotní pojištění na straně zaměstnance z 4,5 % na 6,5 %, tedy o 2 procentní body.

Na druhou stranu odvody na straně zaměstnavatele by se měly snížit. Dochází totiž k zavedení tzv. odvodu z úhrnu mezd, který bude nově zakotven v zákoně o daních z příjmů a zahrnuje v sobě dosavadní odvody na veřejná pojištění a státní politiku zaměstnanosti.

V úhrnu bude tento odvod dosahovat výše 32,4 % hrubé mzdy zaměstnance, což je o 1,6 % méně než součet odvodů na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ke kterému jsou zaměstnavatelé povinni na základě současné úpravy. 

Odvod z úhrnu mezd bude u zaměstnavatele zastropován částkou odpovídající součinu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců podle právních předpisů upravujících zaměstnanost a 48násobku průměrné mzdy.

Příklady výpočtu čisté mzdy a daňového zatížení

Pro ilustraci níže uvádíme výpočet kalkulace čisté mzdy a odvodového zatížení zaměstnanců s měsíční hrubou mzdou ve výši 25 000 Kč a 150 000 Kč.

Pro zjednodušení předpokládáme, že zaměstnanec má příjem pouze ze závislé činnosti a má nárok na uplatnění pouze základní slevy na poplatníka.  

Porovnání změn u zaměstnanců s příjmem 25 000 Kč v letech 2013 –2015

U zaměstnance s hrubým měsíčním příjmem ve výši 25 000 Kč zůstávají odvody pro rok 2013 a 2014 ve stejné výši. V roce 2015 zaměstnanec bude muset odvést o 6000 Kč vyšší pojistné na veřejné zdravotní pojištění, na druhou stranu však bude jeho daň z příjmů o 3300 Kč nižší. Celkové odvodové zatížení zaměstnance tedy bude v roce 2015 o 2700 Kč vyšší. Na straně zaměstnavatele dojde ke snížení povinných odvodů, a sice o 4800 Kč.

Celkové odvodové zatížení se tedy sníží o 2100 Kč.

Porovnání změn u zaměstnanců s příjmem 150 000 Kč (2013 –2015)

Zaměstnanec s hrubou měsíční mzdou 150 000 Kč překračuje strop pro sociální pojištění, resp. odvod z úhrnu mezd. Zároveň jeho příjem bude v letech 2013 – 2015 podléhat solidárnímu zvýšení daně, což znamená, že tento poplatník bude mít povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob i v případě, že je zaměstnán pouze u jednoho zaměstnavatele. Od roku 2015 rovněž tento poplatník nebude mít nárok na uplatnění slevy na poplatníka.

Vzhledem k meziročnímu zvýšení průměrné mzdy, jež je základem pro výpočet stropu na sociální pojistné, daňové zatížení poplatníka v roce 2014 mírně naroste, tento nárůst je ovšem v absolutních částkách v porovnání s poplatníkovým příjmem zanedbatelný.

V roce 2015 odvodové zatížení poplatníka naroste, jednak z důvodu zvýšení odvodu na pojistné na veřejné zdravotní pojištění, jednak z důvodu nemožnosti uplatnění základní slevy na poplatníka.

Tip do článku - účto fakturace duben

V případě, že zaměstnavatel dosáhne maximálního základu odvodu z úhrnu mezd, dojde na jeho straně k větší úspoře, a to z důvodu snížení celkové procentní výše povinných odvodů a rovněž z důvodu aplikace stropu na celý odvod z úhrnu mezd. Pro zjednodušení v kalkulaci předpokládáme, že společnost má jediného zaměstnance, jehož mzda překračuje 48násobek průměrné mzdy.

V případě, že by podmínka pro uplatnění stropu nebyla splněna a zaměstnavatel by byl povinen k odvodu z celé hrubé mzdy zaměstnance (porovnává se celý úhrn mezd nejen jeden zaměstnanec), odvod z úhrnu mezd by se zvýšil o částku 179 750 Kč, a došlo by tak ke zvýšení odvodového zatížení i na straně zaměstnavatele.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).