Hlavní navigace

Zaměstnavatel odmítá převzít vaši výpověď. Co s tím? Kdy skončí váš pracovní poměr?

9. 11. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Jaké jsou možnosti doručení výpovědi, kterou dáváte v práci? Jak vyzrát na zaměstnavatele, který ji odmítá vůbec převzít, nebo potvrdit její převzetí?

Většinou se obstrukce v situaci, kdy má být skončen pracovní poměr, týká zaměstnanců, kteří si odmítají převzít výpověď nebo zrušení pracovního poměru (ať už okamžité, nebo ve zkušební době). Někdy se to vyplatí, jak píšeme v článku Jak zneplatnit řádnou výpověď a získat odškodnění, když se někdo vyzná? Jindy je to zbytečné, jak popisujeme v textu Můžete zneplatnit výpověď tím, že si pro ni na poštu nedojdete?

Může však dojít i k opačné situaci, kdy nemůže doručit výpověď zaměstnanec, protože zaměstnavatel ji odmítá převzít, nebo (jde-li o zaměstnavatele – fyzickou osobu) je neznámo kde a v sídle své firmy se nevyskytuje.

Podpis zaměstnavatele nutně nepotřebujete

V této souvislosti jsem se dočetl zjištění advokátní koncipientky Mgr. Hany Šarochové, že „někteří zaměstnanci mívají dokonce za to, že pro platnost své výpovědi potřebují podpis zaměstnavatele. A tak mnohdy i proti své vůli zůstávají v zaměstnání, ve kterém již dávno být nechtějí“.

Každopádně představa, že na výpovědi zaměstnance musí zaměstnavatel uvést, že souhlasí, je mylná. Není to dvoustranný právní úkon, aby s ním musely souhlasit obě strany pracovního poměru.

Ani není nezbytné mít kopii výpovědi a na ní potvrzení o jejím převzetí zaměstnavatelem stvrzené jeho podpisem. To jen v případě, že by zaměstnanec doručoval výpověď osobně, třeba na pracovišti. Důkaz o doručení výpovědi lze zajistit i jinak.

Způsoby rozvázání pracovního poměru

Zaměstnanec může stejně jako zaměstnavatel, ale za jiných podmínek, jednostranně (tedy sám bez ohledu na stanovisko druhého účastníka pracovního poměru) ukončit zaměstnání výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době.

Pomineme nyní dohodu o rozvázání pracovního poměru, protože k té je potřeba nejen součinnost druhé strany, ale i zájem a vůle obou stran takovou dohodu uzavřít. V takovém případě jde o dvoustranné právní jednání. Více o tématu najdete v textu Chcete rychle skončit zaměstnání? Navrhněte dohodu o rozvázání pracovního poměru.

Kdy a za jakých podmínek může jednostranně, tedy sám, ukončit zaměstnanec pracovní poměr výpovědí, jsme vysvětlovali v článku:

Kdy a jak zrušit pracovní poměr ve zkušební době, popisujeme v článku:

Pravidla pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance jsme si vysvětlovali v textu:

Nejen důvody pro rozvázání pracovního poměru, ale i jeho rychlost je rozdílná, při výpovědi končí pracovní poměr až uplynutím výpovědní doby, při okamžitém zrušení dnem doručení, při zrušení ve zkušební době dnem doručení, není-li v oznámení o rozvázání pracovního poměru uvedeno jiné pozdější datum.

Ať už přistoupíte (pokud jsou splněny zákoníkem předepsané podmínky nebo důvody k rozvázání pracovního poměru) ke kterémukoliv z těchto způsobů, musíte příslušný dokument – písemný právní úkon neboli právní jednání – zaměstnavateli doručit.

Každý způsob rozvázání pracovního poměru lze použít za jiných okolností, z jiných důvodů, ale povinnost doručení je všem společná. Pro zjednodušení budeme dále hovořit jen o výpovědi, i když vše platí i pro zrušení pracovního poměru ať ve zkušební době, nebo okamžitě.

O posledních změnách v oblasti doručování pracovněprávních písemností podle zákoníku práce z r. 2020 jsme psali v článku Mění se pravidla pro doručování pracovních písemností. Co byste měli vědět?

Doručování elektronickou formou

Jestliže s tím zaměstnavatel souhlasí, obě strany pracovního poměru se tedy předem na takovém způsobu doručování písemností dohodly, může zaměstnanec doručit výpověď zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací na elektronickou adresu, kterou zaměstnavatel pro tento účel zaměstnanci oznámil. Výpověď musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem zaměstnance. Tohle bude v praxi spíše výjimečný způsob doručování.

Výpověď doručovaná zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací je doručena dnem, kdy její převzetí potvrdí zaměstnavatel zaměstnanci datovou zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem nebo zapečetěnou svou uznávanou elektronickou pečetí.

Doručení výpovědi je však neúčinné, jestliže se písemnost zaslaná na elektronickou adresu zaměstnavatele vrátila zaměstnanci jako nedoručitelná nebo jestliže zaměstnavatel do 3 dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil zaměstnanci její přijetí datovou zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem nebo zapečetěnou svou uznávanou elektronickou pečetí. Takže zaměstnavatel má možnost zaměstnanci komplikovat situaci.

Praktičtější a efektivnější bude doručování do datové schránky zaměstnavatele, a to je novinka od r. 2020. Jestliže s tím zaměstnavatel souhlasí, může zaměstnanec doručit výpověď zaměstnavateli prostřednictvím datové schránky. Písemnost doručovaná prostřednictvím datové schránky je doručena dnem dodání písemnosti do datové schránky. Zaměstnanec žádnou další součinnost zaměstnavatele jako v předchozím případě nepotřebuje.

Doručování na pracovišti nebo poštou

Zaměstnanec obvykle a nejčastěji doručuje svou výpověď zaměstnavateli osobním předáním v místě sídla. Na žádost je zaměstnavatel povinen vám doručení písemnosti písemně potvrdit. Stačí, když vaší kopii výpovědi opatří svým podpisem, případně razítkem. Doručení výpovědi je splněno, jakmile ji zaměstnavatel převzal.

Ale zaměstnavatel může činit obtíže. Pro případ, že zaměstnavatel doručení nepotvrdí, je dobré mít s sebou svědka, který proces doručení potvrdí. Svědkem může být jak důvěryhodný zaměstnanec, tak i třeba rodinný příslušník zaměstnance.

Jestliže zaměstnavatel odmítne převzít písemnost, neposkytne součinnost nebo jinak znemožní doručení písemnosti v místě sídla nebo v místě podnikání zaměstnavatele, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy k takové skutečnosti došlo. Tato fikce doručení uplatňovaná vůči zaměstnavateli byla do ust. § 337 odst. 3 zákoníku práce doplněna v r. 2020. Měly by jí být řešeny případy, kdy zaměstnanec není schopen doručit písemnost svému zaměstnavateli, protože se v místě svého sídla anebo v místě svého podnikání fakticky nevyskytuje. Zaměstnanec musí mít potvrzení od pošty – provozovatele poštovních služeb – dodejku, která mu bude v případném sporu důkazem proti zaměstnavateli.

Nepřevzatá výpověď

Dosud se vycházelo z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 1. 2006, z něhož vzešel závěr, že „Písemnost zaměstnance je doručena, jakmile se dostane do sféry zaměstnavatelovy dispozice. Písemnost se ocitne ve sféře dispozice zaměstnavatele tím, že získá možnost seznámit se s jejím obsahem. Není přitom vždy nezbytné, aby se zaměstnavatel opravdu s obsahem projevu vůle seznámil; rozhodující je, aby měl – objektivně vzato – možnost obsah písemnosti poznat.“ (spis. zn. 21 Cdo 563/2005)

V soudně řešeném případě šlo o to, že zaměstnanec dopisem, který zaslal zaměstnavateli jako doporučenou zásilku s dodejkou (doručenkou) prostřednictvím České pošty, okamžitě zrušil pracovní poměr. Zaměstnavatel však zásilku nepřevzal a po marném uplynutí úložní doby byla zaměstnanci vrácena jako nedoručitelná.

Zaměstnavatel měl za to, že okamžité zrušení pracovního poměru není platné, neboť mu nebylo doručeno, a proto podal žalobu na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Ve sporu však nebyl úspěšný – zvítězil zaměstnanec.

I když zaměstnavateli nebyla zásilka odevzdána, byla uložena v provozovně držitele poštovní licence, přičemž byl zaměstnavatel o uložení vyrozuměn a měl objektivně možnost si ji vyzvednout a s obsahem projevu vůle se tak seznámit. Důvody, proč tak neučinil, jsou nerozhodné.

Výpověď zaměstnavateli nemusíte doručovat do vlastních rukou

Na rozdíl od doručování zaměstnavatele zaměstnanci tedy nemusíte doručovat zaměstnavateli písemnost do vlastních rukou – můžete ji doručit do podatelny firmy, svému bezprostřednímu nadřízenému, nebo i výše postavenému vedoucímu pracovníkovi.

Nejste ani nijak omezováni ve volbě způsobu doručení, není vám ani předepsáno žádné pořadí pokusů o doručení. 

Slovo „zpravidla“ v ust. § 337 odst. 1 zákoníku ohledně osobního doručování na pracovišti neříká, nepředepisuje, že takové doručování je povinné nebo přednostní. Můžete tedy doručit písemnost, a tedy i výpověď zaměstnavateli i jiným způsobem. Například elektronicky nebo, a to je v praxi mnohem častější, nelze-li doručovat osobně, poštou.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.