Hlavní navigace

Nic vám do schránky nepřišlo? Fikce doručení stejně platí a lhůty běží

9. 3. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Lemplové a mrtví brouci, kteří nepřebírají obsílky, ztrácejí možnost obrany proti nepříznivým rozhodnutím a hodně riskují. Ale jak se bránit, jestliže písemnost od soudu či úřadu zašantročil doručovatel?

Kdokoliv může být velmi nepříjemně překvapen, když zjistí, že v důsledku tzv. fikce doručení zmeškal možnost bránit se nějakému, pro něj nepříznivému, rozhodnutí nebo opatření. Tedy že přišel o možnost obrany, o možnost uplatnit proti rozhodnutí opravný prostředek, např. odvolání proti rozhodnutí, které se dotýká jeho práv a povinností.

Fikce doručení spočívá v tom, že určitá písemnost je (zásadně podle pravidel procesních předpisů) považována za doručenou, i když jste ji nikdy nepřevzali a i když jste se s jejím obsahem neseznámili. Takové rozhodnutí může být například povinnost zaplatit určitou částku (dluh, pokutu apod.). Pokud je vám to takovým rozhodnutím uloženo, může být proti vám po nabytí právní moci rozhodnutí zahájena exekuce. A to i přes fakt, že jste zmíněné rozhodnutí nikdy neviděli a nečetli. A obrana proti exekuci pak může být velmi složitá a finančně náročná.

Fikce doručení se uplatňuje, protože mnoho osob se vyhýbá svým povinnostem a myslí si, že se jim vyhne právě děláním mrtvého brouka, nekomunikací, nepřebíráním zásilek – vždyť právě proto byla v nejrůznějších podobách zavedena. Šeredně se mýlí.

Jak má, ale nemusí, fungovat?

Jakožto adresát jste vyzváni vložením oznámení o neúspěšném doručení písemnosti, pokud jste nebyli zastiženi, do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, abyste si uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů vyzvedli. Současně se vám sdělí, kde, odkdy a v kterou denní dobu si lze písemnost vyzvednout. Je-li to možné a nevyloučil-li to odesílatel – soud nebo správní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo. Jinak se vrátí odesílateli. Jestliže si písemnost do dané lhůty nevyzvednete, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty (fikce doručení).

Ani skutečnost, že k následnému vhození písemnosti (kterou jste si předtím na poště nevyzvedli) do schránky vůbec nedošlo, nebo k němu došlo opožděně, a nikoliv první pracovní den po skončení úložné doby, nemá na fikci doručení žádný vliv. Jak plyne z judikaturních závěrů: Následné úkony doručujícího orgánu, popř. soudu nebo správního orgánu, po uplynutí úložní doby a nevyzvednutí uložené zásilky, tj. poté, co nastala fikce doručení (zejména vhození zásilky do schránky), mají pouze pořádkový charakter a nejsou podmínkou pro náhradní doručení.

Fikce doručení nastává i bez vhození do schránky

Tato úprava doručování původně zamýšlená pouze pro občanské soudní řízení byla rozšířena s určitými nepodstatnými modifikacemi i na správní řízení a daňové řízení novelizací rovněž správního řádu a daňového řádu. Po uplynutí lhůty 10 dnů se písemnost považuje za doručenou. Při doručování do vlastních rukou se po uplynutí desetidenní úložní doby písemnost nevrací soudu nebo správnímu orgánu, ale je vhozena do vaší schránky. I když vhození do schránky nemá žádné právní účinky, zvyšuje se tím pravděpodobnost, že se po uplynutí úložní doby dozvíte, jaká písemnost vám byla doručena. Vhození do schránky je jedním ze změkčovacích institutů ve fikci doručení. Každý má povinnost dbát o svoji poštovní schránku tak, aby byla správně označená a zabezpečená.

Vhození do schránky však není podmínkou pro aplikaci fikce doručení. Na uplatnění fikce doručení nemá vliv skutečnost, zda následně došlo ke vhození uložené písemnosti do vaší schránky.

Pokud pošta sice nevhodí zásilku následně do vaší schránky, ale předtím vás o zásilce vyrozumí, máte stále možnost, byť je to pro vás obtížnější, se s jejím obsahem seznámit např. přímo u soudu, úřadu, odesílatele. Pro vás je to komplikace, ale problém lze řešit. Jenže co když pošta ani zásilku neoznámí, ani ji následně nevhodí do doručovací schránky?

Má pravda krátké nohy a lež dlouhé?

V určitých situacích můžete problém se zásilkou, s níž jste se včas nemohli seznámit, řešit návrhem vyslovení neúčinnosti doručení, resp. žádostí o prominutí zmeškání lhůty z omluvitelného důvodu – jako je třeba dočasné nezdržování se v místě pobytu z důvodu např. dovolené, hospitalizace. Jenže jak se máte bránit, když jste se v místě pobytu zdržovali, avšak o zásilce jste se vůbec nedozvěděli, protože jste neobdrželi ani výzvu k převzetí, ani vám nebyla vhozena do schránky? Nebo vám byla vložena do schránky opožděně. Máte tedy lhát? Který orgán vám uvěří pravdu a promine zmeškání lhůty z důvodu, že pošta nedoručuje, jak má? Jak tyto skutečnosti prokážete? Nebude snazší dokazovat spíše zahraniční výjezd apod., který se nekonal?

Tip do článku - účto fakturace duben

Daňové intermezzo aneb S poctivostí daleko nedojdeš

S politováním musím konstatovat, že vrchnostenské moci je v praxi snazší a účinnější lhát než dokázat pravdu, prokázat něco, co není, než dokázat něco, co je. Vycházím z banálního případu nesezdaného páru druha a družky, žijícího ve společné domácnosti v té době již 11 let, tedy zcela splňujícího podmínku (nejméně 1 rok) pro osvobození od tehdejší daně darovací při bezúplatném převodu – darování nemovitosti, kterou hodlal muž darovat své partnerce. Pro jistotu ověřili přístup finančního úřadu, který vychází z důkazního břemene na straně daňového poplatníka, jenž musí prokázat existenci a trvání společné domácnosti po stanovenou dobu, nikoliv finanční úřad poplatníkovi opak. Finanční úřad požadoval nejméně 3 svědky z řad sousedů. Na dotaz, jak a kde si má občan opatřit takové svědky, když druh a družka bydlí a hospodaří v nemovitosti sice ve velkém městě, leč značně vzdálené od jiných domů, takže sousedy v podstatě nemají, neznají se s nimi, úředníci odvětili, že to není jejich starost. Takže by patrně bylo jednodušší, aby v případě jiných převodců, kteří spolu vůbec nebydlí a netvoří společnou domácnost a třeba i simulují (simulovali) bezúplatný převod nemovitosti, aby se vyhnuli tehdejší dani z převodu nemovitosti (nebo opravdu dochází k darování, ale není splněna podmínka pro osvobození od daně darovací), její existenci sousedi lživě-křivě, ať už za úplatu, nebo v rámci občanské výpomoci, dosvědčili, než aby na osvobození od daně dosáhli poplatníci, kteří konají plně v souladu se zákonem a domáhají se svého práva. Než by onen nesezdaný pár riskoval potíže s finančním úřadem a spor s ním, raději ho to přimělo k uzavření sňatku… Jistě, jednoduché řešení, ale poněkud z donucení.

Je fikce doručení nadále udržitelná?

Pokud pošta nedoručí – nevhodí po skončení odběrné lhůty – do schránky ani zásilku od soudu nebo správního orgánu, tak vy, pokud jste předtím neobdrželi ani výzvu k převzetí zásilky na úřadovně pošty, ztratíte možnost se s ní seznámit zcela, byť třeba se zpožděním, a žádat odesílající orgán vyslovení neúčinnosti doručení, resp. o prominutí zmeškání lhůty. To by mohlo mít nedozírné následky. Je fikce doručení v současných poměrech udržitelná?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).