Hlavní navigace

Výpověď ze strany zaměstnance: Jak dát správně výpověď v práci?

21. 11. 2019
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

S čím musíte počítat a na co musíte myslet, když dáváte v práci výpověď? Jaká vás čeká výpovědní doba a jakou podporu dostanete od úřadu práce?

Na internetu, v běžných časopisech a novinách najdete ne stovky, ale tisíce článků, které se zabývají tím, kdy a jak může dát výpověď z pracovního poměru zaměstnavatel zaměstnanci. Třeba o tom, kolik může udělat chyb a jak je může zaměstnanec využít, ba i zneužít. Tím se zabývá i odborná literatura a mnohdy i Měšec.cz. Málokdy naleznete návod, jak má ukončit pracovní poměr výpovědí zaměstnanec, protože je to velice jednoduché, banální, triviální, a tak se předpokládá, že to každý zvládne. Zaměstnanec totiž může výpovědí ukončit (rozvázat) pracovní poměr kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Ale to pro každého třeba není tak snadné. Vždyť nic není tak jednoduché, aby se to nedalo zkazit.

Jak dát výpověď?

Písemně. Žádné, že řeknete šéfovi: Zítra už nepřijdu. Výpověď z pracovního poměru musí být podle zákoníku práce písemná, jinak se k ní nepřihlíží. A to znamená, že neexistuje, jako by k ní nedošlo, když si myslíte, že jste ukončili pracovní poměr ústně. Váš pracovní poměr, pokud si myslíte, že jste ho ukončili ústně, nadále trvá. Jak už jsme uvedli, tak podle zákoníku práce zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

Jak napsat výpověď

Takže, co do výpovědi napsat? Žádné žádám o ukončení pracovního poměru. O nic nežádáte, o nic neprosíte, ale činíte jednostranné právní jednání. (A už vůbec neuvádějte nic o výpovědi dohodou, je to nesmysl.) Takže třeba takhle: Vypovídám pracovní poměr. Dávám výpověď z pracovního poměru. Opravdu takto málo stačí. To vskutku může být vše. Nesmíte však zapomenout se podepsat a uvést datum, kdy jste výpověď napsali. Ale to neznamená, že v tu chvíli už je výpověď relevantní. Není. Musíte ji zaměstnavateli doručit. Ideálně, pokud pracujete ve velké firmě, do podatelny, která vám na kopii potvrdí datum doručení.

Nebo ji předáte šéfovi, svému bezprostředně nadřízenému. A zase, doporučujeme, aby Vám na kopii výpovědi potvrdil, že ji převzal a kdy ji převzal. Pokud k tomu není svolný, tak je žádoucí mít i svědka, ať už z řad spoluzaměstnanců, nebo i kohokoliv jiného. Klidně i rodinného příslušníka, pokud ho pustí na pracoviště, nebo pokud je s vámi, když výpověď doručujete, respektive předáváte, například před domem šéfa nebo majitele. Pokud nic z toho není možné, pošlete ji poštou. Určitě doporučeně, s dodejkou, čili tak zvaně na doručenku. A nezapomeňte si uschovat podací lístek, kopii výpovědi. A až vám jej pošta doručí, tak také útržek doručenky (dodejky).

Podávali jste již v práci výpověď?

Jak se počítá výpovědní doba?

Výpovědní doba neběží už ode dne doručení výpovědi, ale až od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena. Pokud došla zaměstnavateli, ať už tak, že jste ji předali šéfovi, nebo ji doručila pošta, například 16. října 2019, tak výpovědní doba běží až od 1. listopadu 2019. Výpovědní doba je zásadně dvouměsíční, takže váš pracovní poměr skončí 31. prosince 2019. Prostě, pokud nejsou dány důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru, nemůžete nikdy skončit hned. Zaměstnavatel má právo na to, aby si vyhledal novou pracovní sílu a zaškolil ji. Na konkrétním datu, které by se vám hodilo jako den skončení pracovního poměru, se můžete se zaměstnavatelem jedině dohodnout, ale pak jde o skončení pracovního poměru dohodou, a to je už jiná kapitola.

Pokud dáte výpověď, dostanete nižší podporu

Pokud sami dáte výpověď, musíte počítat s tím, že pro vás neplatí žádná ochranná doba, jestliže například onemocníte, nedojde k případnému prodloužení výpovědní doby a tím celého pracovního poměru.

Stejně tak musíte počítat, že pokud nemáte nové zaměstnání a skončíte jako uchazeči o zaměstnání registrovaní úřadem práce, budete mít nárok na nižší podporu v nezaměstnanosti. Pokud jste tedy neukončili pracovní poměr z vážných důvodů. O kolik nižší budete mít podporu, respektive naopak, kdy ji nebudete mít nižší, protože jste ukončili zaměstnání z vážných důvodů, se dočtete v textu Podpora pro propuštěné zaměstnance s vyššími příjmy o hodně vzroste.

A nevyzraje na úřad práce ten, kdo do výpovědi uvede vážný důvod, který se však nezakládá na pravdě. Nerozhoduje, pokud jde o nárok na podporu v nezaměstnanosti, co je na papíře, ale skutečnost. Vážnost výpovědního důvodu si úřad práce posoudí sám, respektive budete muset mu jej doložit, pokud budete chtít podporu v nezaměstnanosti. Takže klidně do výpovědi žádný důvod skončení pracovního poměru uvést nemusíte a vše, tedy proč jste ukončili sami pracovní poměr, si vyjasníte až s úřadem práce.

Kdy může být výpovědní doba delší než 2 měsíce

Čistě teoreticky může být výpovědní doba i delší než ony základní předepsané 2 měsíce. Výpovědní doba totiž podle zákoníku práce musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce. Lze sjednat jedině delší výpovědní dobu, ne kratší než 2 měsíce. Zákoník práce neomezuje maximální délku výpovědní doby. Čím delší by byla výpovědní doba, tím stabilnější by byl pracovní poměr, zaměstnanec by měl čas na vyhledání nového zaměstnání. Zaměstnavatel na nalezení nového zaměstnance a jeho zaškolení. Neúměrně dlouhá výpovědní doba by však omezovala obě strany a je otázkou, zda by v případě soudního sporu nenarazila na odlišný názor soudu, který by ji shledal neplatnou. Tak či tak, obvykle účastníci pracovního poměru respektují pravidlo zákoníku práce o minimální délce výpovědní doby, a to jsou právě ony 2 měsíce. Ale počítané až od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.

Kdy může být výpovědní doba kratší než 2 měsíce

Někdy ale může být výpovědní doba pro zaměstnance kratší, ale to jen při konkrétním výpovědním důvodu. Pokud zaměstnanec využije možnost rozvázat pracovní poměr výpovědí v kratší výpovědní době, než jsou obvyklé 2 měsíce, kdy může rozvázat pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, musí uvést právě a jeden konkrétní důvod.

Podle zákoníku práce, byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Co to je onen přechod nebo převod práv a povinností, píšeme a vysvětlujeme ve článcích: Dejte výpověď a získejte odstupné. I to umožňuje novela zákoníku práce a Stačí pouhá změna nájemce a už jste u jiného zaměstnavatele

Platí, že pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Teď to začalo být složitější, tak se to pokusíme více vysvětlit. Zákoník práce dopadá na situace, kdy činnosti či úkoly dosavadního zaměstnavatele nebo jejich část přebírá jiný přejímající zaměstnavatel, na kterého přecházejí pracovněprávní vztahy zaměstnanců. Pokud se některý z těchto zaměstnanců rozhodne k novému zaměstnavateli nepřejít a ukončí z tohoto důvodu svůj pracovní poměr výpovědí, skončí jeho výpovědní doba v poslední den trvání pracovního poměru u původního zaměstnavatele.

To znamená, že nový zaměstnavatel již tohoto zaměstnance nepřevezme a zaměstnanec pro nového zaměstnavatele pracovat nebude. V tomto jediném případě může být výpovědní doba zaměstnance kratší než dva měsíce, neboť skončí vždy v den, který bude bezprostředně předcházet dni nabytí účinnosti přechodu pracovněprávních vztahů. Vzhledem k tomu, že pro tento případ zákoník práce nepředepisuje ani žádnou minimální délku trvání výpovědní doby, může výpovědní doba trvat jen několik týdnů, nebo například také jen několik dnů.

Uveďme si praktický příklad

Firma A kupuje na základě smlouvy o prodeji (koupi) části podniku od společnosti B část jejího provozu (podniku). Smlouva nabývá účinnosti 1. listopadu 2019, od kterého již bude provozovat svou podnikatelskou činnost v odkoupené části podniku společnost A. V důsledku toho dojde ke stejnému datu k přechodu pracovněprávních vztahů, v jehož rámci dosavadní zaměstnanci zaměstnavatele B pracující v prodávané části podniku přejdou pod zaměstnavatele A. Někteří zaměstnanci však odmítnou k novému zaměstnavateli přejít a podají z tohoto důvodu v průběhu měsíce září nebo října výpověď. (Doručí ji svému dosavadnímu zaměstnavateli B.) Za standardních okolností by výpovědní doba počala běžet, pakliže by podali výpověď v září 2019, až 1. října 2019 a skončila, a s ní i pracovní poměr, až 30. listopadu 2019. Pakliže by zaměstnanci podali výpověď v průběhu měsíce října 2019, výpovědní doba by počala běžet 1. listopadu 2019 a skončila, a spolu s ní i pracovní poměr, až 31. prosince 2019.

Jelikož však jde o výpověď ve smyslu zákoníku práce, pracovní poměry zaměstnanců skončí již dnem 31. října 2019. Tedy přede dnem, v němž nabude účinnosti přechod pracovněprávních vztahů na nového zaměstnavatele. Jestliže jeden ze zaměstnanců doručí výpověď například 7. října 2019, pak jeho výpovědní doba bude činit 25 dnů. Jestliže druhý zaměstnanec doručí výpověď 25. října 2019, bude jeho výpovědní doba činit 1 týden. Jestliže ale další zaměstnanec dá výpověď rovněž v říjnu 2019, avšak bez spojitosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů, tedy nikoliv z důvodu uvedených v zákoníku práce, ale bez uvedení důvodu, nebo ve výpovědi uvede kupříkladu, že rozvazuje pracovní poměr z důvodu stěhování do jiné obce, pak se ho zkrácení výpovědní doby týkat nebude. Přejde k novému zaměstnavateli A a jeho pracovní poměr skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby, tedy až 31. prosince 2019.

Jak dát výpověď?
Výpověď je potřeba dát svému nadřízenému v písemné podobě. V opačném případě se k ní totiž nepřihlíží, což jinými slovy znamená, že neexistuje. K tomu, abyste výpověď podali, navíc nemusíte mít žádný konkrétní důvod. 
Co by měla výpověď ze strany zaměstnance obsahovat? 
Jak přesně by výpověď měla vypadat, zákon nestanovuje. Ideálně by však měla obsahovat informaci o tom, že vypovídáte pracovní poměr, datum, kdy tak činíte a váš podpis. Nezapomeňte dokument následně doručit svému zaměstnavateli. Relevantním se totiž stává až v momentě, kdy jej dostane do svých rukou. Pokud pracujete ve velké firmě, je vhodné dojít do podatelny, kde vám na kopii potvrdí datum doručení.
Jaká je u výpovědi ze strany zaměstnance výpovědní lhůta? 
Standardní výpovědní lhůta činí dva měsíce a začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po dodání výpovědi zaměstnavateli. Pokud tedy písemnou výpověď dáte například 15. listopadu, výpovědní doba vám poběží od 1. prosince.
Jak je to následně s podporou v nezaměstnanosti?
Pokud dáte výpověď, musíte automaticky počítat s tím, že v případě registrace na úřadu práce budete mít nárok na nižší podporu v nezaměstnanosti. Výjimkou je však situace, kdy jste pracovní poměr museli ukončit z vážných důvodů. 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).