Hlavní navigace

Společné zdanění manželů: Podrobný návod

22. 2. 2006
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Společné zdanění provázely dvě nejasnosti: Bude muset manžel s nižším příjmem platit daň, aby byla partnerovi s vyšším následně vrácena? A bude muset manželka platit v dalším roce zálohy na daň z příjmů, které neměla? Podpis prezidenta vše včera vyjasnil. Návod, jak vyplnit "společné zdanění".

Prezident republiky Václav Klaus včera svým podpisem udělal jasno. Schválil zákon, kterým se zpřesňuje postup společného zdanění manželů. Co na tom, že tak učinil podpisem zákona o podnikání na kapitálových trzích, na to už jsme si mohli zvyknout. Hlavně že se to stihlo včas a manželé, kteří chtějí institut společného zdanění využít, vědí, jak na tom jsou.

Kdo může společné zdanění manželů využít

Jak již název „společné zdanění manželů“ napovídá, mohou ho využít pouze a jedině manželé, tedy nikoli například druh s družkou nebo družka s družkou… registrované partnerství zamítl prezident republiky, a tak ani zákon o dani z příjmů s touto alternativou soužití nepočítá.

Manželství ale zdaleka nestačí. Druhou podmínkou je výchova alespoň jednoho dítěte. Společné zdanění manželů ostatně bylo zákonodárci zamýšleno právě na podporu rodin s dětmi.

Na jaké dávky mají nárok maminky? Čtěte v článku Ondřeje Antoše Masivní podpora mateřství: V plánu.

Co je nového

Novela zákona, která byla včera podepsána prezidentem republiky, zpřesňuje uplatnění společného zdanění manželů ve dvou zásadních bodech. První se týká postupu podání daňového přiznání a sankcí, které hrozily ze strany finančního úřadu, druhý pak placení záloh daně z příjmů v následujícím roce manžela bez příjmu.

Daňový nedoplatek x přeplatek

Problém byl s termíny podání a placení daně z příjmů proti termínu, kdy finanční úřad vrací případný přeplatek daně (k němuž při společném zdanění manželů velmi pravděpodobně dojde – ostatně v opačném případě by podávání daňových přiznání nemělo význam).

Daňové přiznání musíte podat do 31. března (neberu zde nyní v potaz případ, kdy si opatříte kulaté razítko daňového poradce, a můžete tak daňové přiznání podat až k 30. červnu – v takovém případě se ale posouvá i termín vrácení přeplatku daně ze strany finančního úřadu) a ve stejném termínu zaplatit též doplatek daně, pokud vám vznikne daňový nedoplatek (na daních jste v průběhu roku zaplatili méně, než jaká vám vyšla daňová povinnost). Ovšem finanční úřad vám případný daňový přeplatek vrátí až k 30. dubnu. A zde je jádro problému.

Bez zpřesnění úpravy by docházelo k situaci, kdy manželovi/manželce s nižším příjmem díky společnému zdanění manželů vznikne daňový nedoplatek, který musí zaplatit finančnímu úřadu do 31. března. Ale finanční úřad druhému z manželů vrátí přeplatek až k 30. dubnu. Tuto situaci měly manželské páry řešit buď úhradou nedoplatku a počkáním si na přeplatek, to ovšem v mnohých rodinách mohlo vést k situaci, kdy rodina na další porci daní nemá dostatek vlastních prostředků, nebo zpožděním zaplacení daní a s ním souvisejícími sankcemi – které sice následně může finanční úřad odpustit, ale pouze po podání žádosti se zaplaceným správním poplatkem…

Novela vše ale zjednodušuje. Pokud ten z manželů, který má zaplacené vyšší zálohy, nechá převést daňový přeplatek na daňový účet druhého z manželů, pak musí finanční úřad provést zúčtování daňového přeplatku k 31. březnu – a tudíž k nedoplacení daňové povinnosti manžela s nižším příjmem nedojde a nehrozí žádné sankce.

Zálohy manžela/manželky bez příjmů

Před novelou zákona mohlo dojít i k další absurdní situaci. Přestože jeden z manželů nemá žádné příjmy, mohla mu vzniknout situace, kdy bude muset v následujícím roce platit zálohy na daň z příjmů.

Toto řeší zákon jednoduše, když konstatuje, že manžel či manželka, kteří neměli před uplatněním společného zdanění manželů žádné příjmy, kromě osvobozených od daně nebo u nichž se daň uplatňuje srážkou, nemusí platit zálohy ani po uplatnění společného zdanění manželů.

Přesto ohledně záloh vzniká s uplatněním společného zdanění jedna situace, která ho ještě více zvýhodňuje pro podnikatele. Osoby samostatně výdělečně činné platí zálohy na základě svého příjmu v minulém roce. Pokud uplatní společné zdanění a jejich manžel/manželka neměl/a žádný příjem, platí zálohy z méně než poloviční výše příjmů (díky uplatnění nezdanitelných částek), než by odpovídalo jeho skutečným příjmům. Samozřejmě druhý z manželů v tomto případě zálohy neplatí vůbec.

Oproti OSVČ jsou ve stejném případě znevýhodněni zaměstnanci – ti platí zálohy na daň podle výše aktuálního příjmu od zaměstnavatele, a proto nemá společné zdanění na výši jejich záloh vliv.

Jak společné zdanění uplatnit

Pokud se rodina rozhodne společné zdanění uplatnit, musí každý z manželů podat své vlastní daňové přiznání. V Příloze č. 5 Přiznání dani k příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2005 (pro loňský rok – letošní podání je již jen jeden tiskopis daňového přiznání a nerozlišuje se „A“ a „B“) musí oba manželé vyplnit údaje o druhém z manželů a jeho příjmech.

Na úvod příloha zabývající se společným zdaněním vyžaduje jednoduchou informaci – údaje o manželovi či manželce.

SZM 1

Drobné komplikace nastávají až v prvním bodu, kde jsou vyžadovány dílčí základy daně z příjmů obou manželů. Jejich výši spočítáte v ostatních přílohách daňového přiznání obou manželů. Pokud si jimi nejste jisti, vězte, že připravujeme podrobný návod na vyplnění celého daňového přiznání, které bude aktualizovanou verzí minulého (které aktualizovalo předminulé…).

SZM 2

Následuje prostý součet dílčích základů obou manželů.

SZM 3

Další řádek začíná být skutečným oříškem. V překladu říká asi tolik: Pokud máte vy nebo druhý z manželů starobní důchod vyšší než 38 040 Kč ročně, pak ho uvádět nemusíte, ale nesmíte za něj uplatňovat nezdanitelné částky na poplatníka ani na vyživovanou osobu. Pokud ho máte nižší, uveďte to, ať to máme modré na růžovém (předpokládám, že většina poplatníků daně vyplňuje daňové přiznání perem s modrou náplní).

SZM 4

Následuje dlouhá pasáž o nezdanitelných částkách a odčitatelných položkách. Tyto jsou srozumitelně sepsány v pokynech k příloze včetně částek, které lze uplatnit. Naleznete je též v příslušných textech na finančním serveru Měšec.cz. V případě, že je bíle označena kolonka „Počet měsíců“, lze uplatnit danou položku jen za měsíce, kdy na ni měl poplatník nárok.

V tomto ohledu stojí za připomenutí úroky z hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření. Pokud úvěr čerpáte jen po část roku, nesmíte si odečíst za každý měsíc čerpání úvěru více než 1/12 z 300 tisíc Kč – tedy 25 tis. Kč. Zdá se vám tato částka placená pouze na úroky z hypotéky nedosažitelná? Vězte, že i našim zákonodárcům připadala přemrštěná, a tak si za letošní rok budete moci odečíst jen polovinu (150 tis. Kč za rok).

SZM 5

Dále následuje opět jednoduchá matematika ze základní školy – sčítání a odčítání. Sečtete součet součtů nezdanitelných částek a odčitatelných položek obou manželů (zkrátka: sečtete hodnotu řádku 519, který je součtem všech nad ním, pro poplatníka a jeho manžela či manželku – nu, občas je stručné matematické vyjádření srozumitelnější než slovní popis…),

SZM 6

výsledek odečtete od součtu dílčích základů manželů (viz výše) a výsledek tohoto rozdílu vepíšete do buňky „Společný základ daně“.

SZM 7

Následuje výpočet základu daně, který se pak z přílohy přenese do samotného daňového přiznání (dle pokynů do řádku 61 základní části daňového přiznání). Přestože jde o pouhých pět řádků, jejich vyplnění není zdaleka triviální.

SZM 8

V prvním řádku výše uvedené části přílohy č. 5 – Polovina společného zdanění manželů sice skutečně uvedete jednu polovinu (50 %) z řádku, v němž jste vypočítali společný základ daně, dále ale již „společné“ zdanění společné není. V řádku 523 uvádíte uplatňovanou ztrátu z minulých období, která ovšem nesmí přesáhnout součet dílčích základů daně z příjmů jiných činností než ze závislé (tedy nesmíte uplatnit více, než jaké jsou vaše příjmy jiné než ze zaměstnání). V dalším řádku si můžete uplatnit náklady na vývoj a výzkum. Pravidla pro uplatnění nákladů na výzkum a vývoj jsou ale poměrně složitá, a proto doporučuji konzultaci s daňovým poradcem (v týdnu od 6. do 19. března 2006 budete moci své dotazy daňovému poradci položit v Poradně na Měšci, věnované dani z příjmů).

Pro názornost zde cituji příslušný paragraf zákona:

skoleni_26_4

Od základů daně lze odečíst 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, při realizaci projektů výzkumu a vývoje, které mají podobu experimentálních či teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části a na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje. Pokud vynaložené výdaje (náklady) souvisejí s realizací projektů výzkumu a vývoje pouze z části, je možné od základů daně odečíst pouze tuto jejich část. Výdaje (náklady), které lze odečíst od základu daně, musí být výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a musí být evidovány odděleně od ostatních výdajů (nákladů) poplatníka. Tento odpočet nelze uplatnit na služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořízené od jiných osob s výjimkou výdajů (nákladů) vynaložených za účelem certifikace výsledků výzkumu a vývoje, a dále na ty výdaje (náklady), na které již byla i jen z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů.

Následuje další odpočet výdajů typu 30 % nákladů na výuku žáků středních odborných učilišť a odborných učilišť, poměné části minulé ztráty veřejné obchodní společnosti, jíž je poplatník společníkem, totéž u komanditní společnosti, jíž je komplementářem, apod.

Poslední řádek (č. 526) je opět zkouškou základních počtů.

Finanční reklama 2005
Nejlepší finanční reklama roku 2005 – rozhodněte, která finanční instituce měla v loňském roce nejlepší televizní reklamu! Zároveň se můžete zařadit do slosování o hodnotné ceny, jimž vévodí DVD přehrávač.

Využijete společné zdanění manželů?

Autor článku

Šefredaktor odbormných komutních webů Poradci-sobě.cz a Realiťáci-sobě.cz. Šéf obsahu EMA data.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).