Hlavní navigace

Daňové přiznání - podrobný návod k vyplnění

12. 3. 2004
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Vyplnit daňové přiznání není hračka. Připomínají si to každoročně statisíce osob, které si chtějí přilepšit podnikáním, pronájmem či jinou samostatně výdělečnou činností. Abychom vám práci usnadnili, připravili jsme podrobný návod, jak daňové přiznání vyplnit.

Než se rozhodnete, že daňové přiznání skutečně vyplníte, je dobré si ujasnit, zda to udělat musíte, a pokud ano, zda potřebujete jednodušší daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob typu A, nebo složitější typu B.

Jste-li osoba samostatně výdělečně činná, musíte podávat daňové přiznání vždy a vždy v komplikovanější verzi – typ B.

Jako zaměstnanec se daňovému přiznání nevyhnete, pokud jste nepožádali zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování, měli ve zdaňovacím období příjmy od více plátců současně a nepodepsali u nich Prohlášení k dani, popř. měli příjmy od více plátců souběžně, kromě příjmů ze závislé činnosti měli jiné příjmy vyšší než 6 000 Kč (podle §7 – §10 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů) nebo uplatňujete odečet úroků z hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření.

Máte-li jako zaměstnanec jen příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků a musíte vyplňovat daňové přiznání, máte štěstí – stačí vám méně obsáhlý „dotazník“ typu A. Pokud jste ale vydělali i něco navíc jiným způsobem, připravte se na přiznání typu B.

Tomáš Mužík, ePrávo.cz
Stále si nejste jisti, které daňové přiznání máte vyplnit? Zeptejte se Mgr. Tomáše Mužíka, šéfredaktora serveru s právní informatikou – právního informačního deníku www.epravo.czPoradně Jak na daňové přiznání na Měšci.

Dále se zaměříme na daňové přiznání typu B.

Daňové přiznání – první strana

Začneme zlehka. První strana daňového přiznání pouze identifikuje daňového plátce. Do příslušných kolonek zapíšete osobní údaje – rozpaky se mohou vyskytnout pouze u řádku 01 – Daňové identifikační číslo (pokud ho nemáte, tak žádné nevyplňujte), zdaňovací období je loňský rok (tedy 2003), jeho část nevyplňujte. Podáváte daňové přiznání řádné (kolonka 03), řádek 04 nechte volný. Daňové přiznání, předpokládám, vyplňujete sami, v řádku 05 zaškrtněte „ano“.

DP - úvod

Jednodušší část je za námi. Říká se, že nejtěžší je první krok, o daňovém přiznání to ale tak docela pravda není.

Protože druhá stránka přiznání odkazuje přílohy, podíváme se nejprve na ně.

Příloha č. 1

Osoba samostatně výdělečně činná se v loňském roce mohla rozhodnout, zda si své výdaje bude evidovat formou jednoduchého či podvojného účetnictví, nebo je uplatní procentem výdajů. Svou volbu uvede v záhlaví Přílohy č. 1.

Priloha 1 - i.

Vámi zvolená možnost uplatnění výdajů (v našem příkladu procentem z příjmů) je závazná pro všechny příjmy podle § 7. Nelze tedy např. výdaje k příjmům ze zemědělské činnosti evidovat v účetnictví a k autorským honorářům za vydanou knihu o efektivní živočišné výrobě uplatnit výdaje procentem z příjmů.

Teď to přijde. Příjmy podle § 7 jsou kromě živnosti také činnost zemědělská, lesnická a vodní hospodářství, podnikání podle jiných předpisů než živnostenského zákona, příjmy z autorských práv a duševního vlastnictví, z nezávislého podnikání, které není ani živností, ani ho neupravuje žádný další zákon (čtenář má jistě fantazii, co do této kategorie může patřit), příjmy z činnosti správců konkurzní podstaty, tlumočníků, překladatelů a další.

Pro náš příklad předpokládejme pro jednoduchost počítání příjem 100 000 Kč ze zemědělské činnosti a 100 000 Kč z autorských honorářů. Do kolonky 101 Přílohy č. 1 uvedeme 200 000 Kč, o kolonku níže pak 80 000 Kč, protože do výdajů můžeme uplatnit 50 % příjmů ze zemědělské činnosti a 30 % příjmů z autorských práv. Kdyby se plátce daně místo zemědělské činnosti věnoval podnikání podle živnostenského zákona, byly by výdaje uplatněné procentem z příjmů pouze 55 000 Kč.

Pokud jste v loňském roce neplatili zálohy sociálního a zdravotního pojištění (např. jste byli v trvalém pracovním poměru, studovali jste a zároveň jste podnikat začali nebo v minulých letech vykazovalo vaše podnikání ztrátu), zaplacené pojistné je nulové. Předpokládejme tuto variantu. V případě, že jste pojistné platili, částku naleznete v přehledu, který vám zaslala Správa sociálního pojištění a ve vyúčtování od zdravotní pojišťovny, případně můžete vycházet z vašich záznamů a výpisů z účtu.

Priloha 1 - ii.

Do řádku 105 se zapisují například náklady (v podvojném) nebo výdaje (v jednoduchém účetnictví), které nejsou daňově uznatelné. V případě opačném (výnosy v účetnictví, které nejsou daňovým výnosem), použijete řádek 106. Blíže jsou rozepsány na druhé straně přílohy v bodě E.

Tomáš Mužík, ePrávo.cz
Nejste jisti, zda některé položky máte do těchto řádků uvést? Zeptejte se Mgr. Tomáše Mužíka, šéfredaktora serveru s právní informatikou – právního informačního deníku www.epravo.czPoradně Jak na daňové přiznání na Měšci.

Jste-li osobami spolupracujícími nebo s vámi další osoby spolupracují, máte-li ztrátu či nezdaněný zisk z minulých období nebo jste podílníkem veřejné obchodní společnosti či komplementářem komanditní společnosti, zapište podíly do příslušných řádek 107 až 113.

Priloha 1 - iii.

Výši obratu uvádějí jen podnikatelé, účtující v soustavě podvojného účetnictví. Výše odpisů se zaznamenává, pokud je uplatňujete, opět jen v případě, že neuplatňujete výdaje procentem z příjmů.

Údaje o podnikání, pokud jste neukončili činnost ke konci roku, v rámci běžného daňového přiznání, vyplňujete jen v případě, že jste ve zdaňovacím období (v tomto případě v roce 2003) činnost zahájili, přerušili nebo obnovili.

Údaje na druhé straně Přílohy č. 1 lze vyčíst z účetnictví nebo se týkají osob spolupracujících. Proto se jimi nebudeme zabývat a přejdeme k Příloze č. 2.

Příloha č. 2

Pracujete-li zároveň v pracovním poměru, máte příjmy z pronájmu, kapitálového majetku či jiné, je pro vás určena příloha č. 2.

V bodě 1 uveďte příjmy, pojistné a případně daň zaplacenou v zahraničí ze závislé činnosti a funkčních požitků. V této fázi neuvádějte odčitatelné položky. Informace byste měli získat z přehledu příjmů, který vám je povinen vydat zaměstnavatel (případně více zaměstnavatelů).

Priloha 2 - i.

Pokud pronajímáte např. byt, příjmy z pronájmu plynoucí se zapisují do bodu 2. I v tomto případě se můžete rozhodnout, zda výdaje uplatníte srážkou nebo podle skutečných evidovaných výdajů. V případě, že vynaložené výdaje neodpovídají daňově uznatelným výdajům, použijte řádky 208 a 209.

Priloha 2 - ii.

Máte-li další příjmy, které nejsou uvedeny jinde v daňovém přiznání, uveďte je do 3. bodu Přílohy č. 2. Předepsané je označení A – příležitostná činnost, B – prodej nemovitosti, C – prodej movitých věcí, D – prodej cenných papírů, E – příjmy z převodu, F – jiné ostatní příjmy.

Ve sloupci 3 lze uplatnit do výdajů 50 % příjmů pouze v případě zemědělské činnosti (která přináší např. příležitostný příjem). V ostatních případech musíte vycházet ze skutečně vynaložených nákladů.

Priloha 2 - ii.

Tím jsem vyčerpal nejen sebe a čtenáře, ale také Přílohu č. 2. Následovat by měla Příloha č. 3, která se zabývá příjmy ze zahraničí a daní po slevě (např. při zaměstnávání osob s tělesným postižením) a které se nebudu blíže věnovat. Vraťme se tedy k tělu daňového přiznání.

Daňové přiznání – druhá strana

Ve druhém oddíle shrnete veškeré dílčí základy daně z příjmů z příloh. Ztrátu z podnikání a jiné činnosti můžete uplatnit pouze proti zisku z jiné samostatně výdělečné činnosti, nikoli proti příjmům ze závislé činnosti a funkčních požitků.

DP - 1

Následuje pasáž s informacemi o pobíraném důchodu, manželce/manželovi a dětech, na které chcete uplatňovat odčitatelné položky, a část o výši odčitatelných položek a nezdanitelných částkách. V řádku 53 odečtete od základu daně (ř. 39) veškeré odpočty a zaokrouhlíte na celá sta dolu (ř. 54). O řádek níže se daň vypočítá.

DP - 2

Nezdanitelnou částku jsme použili pouze na poplatníka 38 040 Kč (řádek 40), v následujících řádcích lze využít další nezdanitelné částky a odčitatelné položky:

 • na dítě 23 520 Kč,
 • na dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, 47 040 Kč,
 • na manželku/manžela bez příjmů 21 720 Kč,
 • na manželku/manžela, je-li držitelem průkazu ZTP/P, 43 440 Kč,
 • pobíráte-li částečný invalidní důchod 7 140 Kč,
 • pobíráte-li plný invalidní důchod 14 280 Kč,
 • jste-li držitelem průkazu ZTP/P 50 040 Kč,
 • připravujete-li se soustavně na budoucí povolání 11 400 Kč,
 • hodnotu daru, který je vyšší než 2 % základu daně nebo alespoň 1 000 Kč a který je nižší než 10 % základu daně z řádku č. 37 (jako doklad slouží darovací smlouva),
 • zaplacené úroky ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů do 300 tis. Kč (doklad vám vystaví stavební spořitelna nebo hypoteční banka),
 • příspěvky na penzijní připojištění snížené o 6 000 Kč, maximálně 12 000 Kč (doklad vám vystaví penzijní fond),
 • příspěvky na životní pojištění, splňující zákonné podmínky až do výše 12 000 Kč (doklad vám vystaví životní pojišťovna),
 • další odčitatelné položky, např. ztrátu z prodeje cenných papírů.
DP - 3

Tím jsme se dostali k dani a na třetí stránku růžového formuláře. Daň do základu daně 109 200 Kč činí 15 %, z částky přesahující až do 218 400 Kč 20 %, vše navíc až do 331 200 Kč je zdaněno 25 % a cokoli si vyděláte víc, je vám zkráceno na dani o 32 %.

Daňové přiznání – třetí strana

Oddíl 4 se zabývá slučováním daňových povinností a evidencí ztrát. Do kolonky 56 vepište daň z řádku 55, o řádek níže daňovou povinnost z příjmů se samostatným základem daně (nejčastěji 0 Kč), obojí sečtěte a zaokrouhleně na celé koruny nahoru vepište o řádek níže (č. 58). Případnou ztrátu ze samostatně výdělečné činnosti vepište do kolonky č. 59.

DP - 4

Další oddíl se dotýká dodatečného daňového přiznání, a tedy se běžného daňového přiznání ani nás netýká. Můžeme přistoupit k oddílu 6 – Placení daně.

Do prvních dvou řádků tabulky se píší zálohy daně (v našem případě jen do prvního záloha placená zaměstnavatelem) a v dalších se spočítá dlužná daň.

DP - 5

A to je v podstatě vše. Poslední strana obsahuje jen soupis příloh, čestné prohlášení, údaje o zástupci a žádost o vrácení případného přeplatku.

Daňové přiznání – čtvrtá strana

V našem případě jsme použili pouze dvě přílohy. Kdyby plátce daně uplatňoval např. odpočet za zaplacené pojistné životního pojištění nebo příspěvky na penzijní připojištění, uvedl by je do příslušných políček. Jste-li studentem, dokládáte navíc potvrzení o studiu, který uvedete mezi Další přílohy výše neuvedené.

FIN23

DP - 6

K přeplatku na dani může dojít mnoha způsoby. Například vám byly vyměřeny zálohy na daň z příjmů z podnikání a v loňském roce se vám příliš nedařilo. Nebo jste měli příjmy jen po část roku, jehož další část jste byli nezaměstnaní či na nemocenské. Ať jste vyšší daně zaplatili z jakékoli příčiny a chcete je vrátit, vyplňujete Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob na úplném konci přiznání.

DP - 7

Pokud žádáte o vrácení daně, pečlivě si přiznání zkontrolujte. Chcete-li po finančním úřadu vrátit peníze, které jste mu jednou zaplatili, zvyšujete tím pravděpodobnost návštěvy daňových kontrolorů.

Tomáš Mužík, ePrávo.cz
Vaše daňové přiznání je složitější a nevíte, jak na něj? Zeptejte se Mgr. Tomáše Mužíka, šéfredaktora serveru s právní informatikou – právního informačního deníku www.epravo.czPoradně Jak na daňové přiznání na Měšci.

Podáváte letos přiznání k dani z příjmů fyzických osob?

Autor článku

Šefredaktor odbormných komutních webů Poradci-sobě.cz a Realiťáci-sobě.cz. Šéf obsahu EMA data.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).