Hlavní navigace

Daňové přiznání - podrobný návod k použití

29. 3. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Do termínu podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů fyzických osob zbývá již jen několik málo dní. Možná s jeho vyplněním zatím váháte a nejste si jisti, jak na to. Proto jsme pro vás připravili každoroční podrobný návod "k použití" daňového přiznání.

Daňové přiznání je dvojího druhu – A a B. Musí ho každoročně podávat zaměstnanci, kteří měli souběžný příjem od dvou a více zaměstnavatelů (pak vyplňují daňové přiznání typu A), lidé, kteří měli jiné příjmy než ze zaměstnání (typ B), a mohou ho vyplnit zaměstnanci, kteří nestihli zažádat u svého zaměstnavatele o vyúčtování daně z příjmů a kterým by měl stát vrátit přeplatek daně.

Daňové přiznání typu A je pouze zjednodušená verze komplexního daňového přiznání typu B, a protože i osoby, které vyplňují přiznání typu A, mohou sáhnout po složitějším formuláři, budeme se dále zabývat přiznáním typu B.

Složení daňového přiznání

Růžový formulář daňového přiznání je v podstatě jednoduchý – skládá se z jednoho dvojlistu velikosti A3, třech listů příloh stejné velikosti (z nichž příloha č. 2 je potištěna dokonce pouze z jedné strany) a stejně velkými, drobným písmem vyvedenými pokyny k vyplňování jednotlivých částí.

Samotné daňové přiznání je oním dvojlistem, k němuž se váže dvojlist pokynů. Kromě údajů o poplatníkovi obsahuje informace o nezdanitelných částkách, odčitatelných položkách a výpočet daně. Většina podstatných výpočtů – výpočty dílčích daňových základů – se provádí v přílohách k daňovému přiznání.

Příloha č. 1 sbírá informace o podnikatelské a jiné samostatně výdělečné činnosti a příloha č. 2 „počítá“ dílčí základy daně z příjmů pro většinu ostatních činností – závislou činnost (tj. zaměstnání), pronájem a ostatní příjmy. Poslední příloha č. 3 se týká příjmů ze zahraničí a příjmů za více zdaňovacích období. Touto přílohou se nebudeme dále zabývat.

Vyplňování daňového přiznání I.

Vyplnit daňové přiznání není v zásadě nikterak složité. Vezmete-li si k ruce formulář i s pokyny (vhodný je též zákon o dani z příjmů za příslušné zdaňovací období, tedy v tomto případě za rok 2004, není ale nezbytný), vyhotovení přiznání je otázkou několika minut. Co je mnohem složitější, je utřídit si veškeré příjmy, kterých jste dosáhli, rozmyslet si uplatnění výdajů k nim, a v neposlední řadě tzv. „daňová optimalizace“ (využití všech legálních možností ke snížení základu daně a daňové povinnosti).

Začněme ale pěkně po pořádku – od první stránky. Obsahuje sice převážně jen nacionále daňového poplatníka, ale přesto je několik kolonek, u nichž považuji za dobré se zastavit.

DP2004

Vyplňujete daňové přiznání za loňský rok, tedy zdaňovací období je rok 2004. Pokud podáváte daňové přiznání v letošním roce poprvé, tj. nejedná se o opravné daňové přiznání, zaškrtnete kolonku „řádné“. O opravné daňové přiznání by se jednalo v případě, že jste podali daňové přiznání, ale našli jste si v něm nějakou chybu. Pokud daňové přiznání, respektive jeho opravu, nestihnete provést do tohoto čtvrtka, budete muset podat „dodatečné“ daňové přiznání a dopočítat si i sankce.

Následují iniciále o daňovém poplatníkovi a jeho bydlišti, čímž vyčerpáme první stranu přiznání. Než otočíme list, vyplňme nejprve přílohy k daňovému přiznání, neboť z nich se berou údaje pro další kolonky růžového formuláře.

Příloha č. 1

Jak jsem již uváděl, příloha č. 1 daňového přiznání se týká osob samostatně výdělečně činných bez ohledu na to, zda mají souběžně příjem ze závislé činnosti.

V prvé řadě si musíte zvolit, jakou formou budete evidovat výdaje z vaší podnikatelské či jiné samostatně výdělečné činnosti (zřejmě jste se rozhodli již při jejím zahájení). Pokud vedete daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví), musíte doplňovat do patřičných kolonek přílohy informace o stavu majetku, zásob,… Pokud vedete účetnictví, je povinnou přílohou pro vás rozvaha a účet zisků a ztrát.

Nejjednodušší „práci“ máte při uplatňování výdajů procentem z příjmů. To si ale musíte najít v zákoně, neboť se do již tak obsáhlých pokynů nevešlo. Pro zemědělskou činnost je nejvyšší (50 %), autorské honoráře zaujímají střed (30 %) a vše ostatní má nejméně (25 %). Uplatnění výdajů procentem z příjmů funguje následovně. Pokud dosáhnete příjmů například z autorských honorářů ve výši 100 tis. Kč, můžete si do výdajů uplatnit 30 tis. Kč a nic víc. Koupíte-li si západoněmeckou špachtli za 10 tis. Kč, už ji nemůžete dát do výdajů – je „zahrnuta“ v procentu z příjmů.

Rozhodne-li se poplatník pro uplatnění výdajů procentem z příjmů, musí tak učinit u všech činností, spadajících do této skupiny příjmů. Nelze tedy například pro autorské honoráře uplatnit procentní sazbu a pro živnost vést daňovou evidenci nebo účetnictví.

Kolonka „pojistné“ se týká zaplaceného pojistného na sociálním a zdravotním pojištění, placeném podnikatelem v daném roce bez ohledu na to, k jakému roku se vztahuje. Platili-li jste tedy v loňském březnu doplatek zdravotního a sociálního pojištění po podání loňského daňového přiznání, můžete si tuto uhrazenou částku odečíst od základu daně v letošním roce.

DP2004

Další kolonky se týkají zahrnutí daňově neuznatelných nákladů a výnosů nepodléhající dani. Jedná se například o náklady na reprezentaci a jiné. Následuje rozdělení zisku na spolupracující osoby a příjem spolupracující osoby, společníků veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti – tedy osobních, nikoli majetkových obchodních společností.

DP2004

V kolonce č. 113 se podle předepsaného vzorce dopočítáme dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. V následujících řádcích je třeba doplnit informace o obratu u osob, které vedou účetnictví, a odpisy. Nesmíme zapomenout se finančnímu úřadu zmínit, z jaké činnosti máme převažující příjem z podnikání (kolonka B). Údaje o podnikání uvádíte pouze tehdy, když činnost zahajujete, přerušujete, obnovujete nebo ukončujete.

Druhá strana přílohy č. 1 je evidenčního charakteru. Vedle informací od osob vedoucích daňovou evidenci shromažďuje údaje o úpravách daňového základu, o účastnících sdružení, spolupracujících osobách a osobě, která přerozděluje příjmy a výdaje, jsou-li takové.

Tím můžeme přílohu č. 1 uzavřít a přesunout se k dalšímu listu papíru – příloze č. 2.

Příloha č. 2

Ač je příloha č. 2 pouze jednostranná formátu A3, vejdou se na ni bez potíží výpočty tří dílčích základů daně.

DP2004

Zaměstnavatel sráží zaměstnanci z hrubé mzdy každý měsíc zálohu na daň z příjmů. Tato ale nevstupuje do výpočtu dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, stejně jako se mu vyhýbá pojistné placené zaměstnavatelem. I v případě pojistného se sráží pouze ta část, která je stržena z hrubé mzdy.

DP2004

U příjmů z pronájmu se může daňový poplatník rozhodnout, zda si k uplatnění výdajů bude vést daňovou evidenci, nebo zda výdaje uplatní procentem z příjmů – tentokráte 20 %. Rozhodnout se může nezávisle na tom, jaký způsob zvolil v příloze č. 1.

DP2004

Ostatní příjmy si zaslouží bližší komentář. V prvé řadě žádný z uvedených příjmů nesmí uplatnit výdaje vyšší, než jakého bylo dosaženo příjmu (v našem případě prodej movité věci za cenu nižší než pořizovací nesníží základ daně u příjmů z příležitostné činnosti).

Kolonka „kód“ se vyplňuje v případě příjmů ze společného jmění manželů („s“), pokud se ostatní příjmy týkají zemědělské činnosti a jsou výnosy uplatňovány procentem z příjmů („p“) a v případě příjmů ze zahraničí („z“).

Řádek 211 obsahuje úhrn veškerých ostatních příjmů, ale řádek 212 pouze výdaje u každého příjmu do maximální výše příjmu. Proto ani zde není zahrnuta ztráta z prodeje movitých věcí. Dílčí základ daně z ostatních příjmů je získán již prostou matematickou operací.

Vyplňování daňového přiznání II.

Vraťme se k „základnímu“ daňovému přiznání. Přílohy jsou vyplněny a můžeme pokračovat (jak jsem slíbil, přílohu č. 3 vynecháme).

Druhý oddíl daňového přiznání obsahuje novinku – minimální základ daně. Ten se vztahuje na vybrané skupiny podnikatelů a blíže se mu věnuje článek Petra BukačeStrašák jménem minimální daň“. Proto problematiku minimální daně nebudu rozebírat.

DP2004

Všimněte si, že v případě ztráty z jakékoli činnosti, kromě závislé, můžete ztrátu uplatnit vůči příjmům z ostatních činností, opět s výjimkou závislé. Stejně tak v případě ztráty z minulých let (lze až za sedm let zpětně), kterou lze „započíst“ vůči libovolným příjmům – kromě ze závislé činnosti.

Následují údaje o pobírání starobního důchodu, pokud penzista uplatňuje nezdanitelnou část ze základu daně, o manželce, je-li vyživovaná, a o dětech, na něž se uplatňují nezdanitelné částky. A samozřejmě nezdanitelné částky a jejich výpočet.

DP2004
DP2004

U částek, kde je připravena kolonka pro počet měsíců, je možné, že daná skutečnost nastane v průběhu roku (např. narození dítěte apod.). Není mým záměrem opakovat pravidla nezdanitelných částek a odčitatelných položek, proto jen připomenu, že životní pojištění lze uplatnit do výše 12 000 Kč ročně, stejně jako penzijní připojištění, kde je ale nutno od placené částky odečíst 6 000 Kč (k nim se vztahuje státní příspěvek, a nejsou tudíž daňově odčitatelné).

Většinu skutečností je třeba v daňovém přiznání dokladovat. Jde zejména o zmíněné penzijní připojištění a životní pojištění, ale také o úroky z úvěrů na bydlení, dary a další.

Základ daně z řádku 39 se sníží o nezdanitelné částky a odčitatelné položky do kolonky 53, odkud se upraví na celé stokoruny dolů do řádku 54. Daň se spočítá podle daňového pásma, v němž se upravený základ daně nalézá.

Další část daňového přiznání je již jen prosté opisování políček a provádění aritmetických operací podle návodu v jednotlivých buňkách. Výjimku tvoří oddíl šest, kam je třeba zanést nově zaplacené zálohy. Ty naleznete na potvrzení o příjmech vašich zaměstnavatelů.

Poslední stranu netřeba rozebírat. Obsahuje jen přehled příloh, kam je třeba zanést veškeré přílohy v přiznání použité a odkázané (včetně např. zmíněné účetní uzávěrky), čestné prohlášení a žádost o vrácení přeplatku daní.

V případě, že si daňovým přiznáním nejste jisti, můžete si do 31. 3. sehnat daňového poradce, s jehož razítkem získáte odklad podání přiznání o tři měsíce, navíc nebudete muset přiznání vyplnit a podat sami.

Podáváte letos daňové přiznání?

Autor článku

Šéfredaktor portálu Investujeme.cz. Absolvent IES FSV UK. Člen skupiny historického šermu Heraldicus...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).