Hlavní navigace

Potřebujete notáře - připravte si peněženku

9. 3. 2004
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Notáře potřebuje čas od času téměř každý. Tu sepisuje poslední vůli, tu zakládá společnost s ručením omezeným, tu se žení a bez manželské smlouvy nechce říci své ano. Kolik za služby notáře zaplatíte? Připravte se na částku blížící se až stům tisíců.

Kdo je notář

Podle zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) je notář fyzická osoba, již stát pověřil notářským úřadem, tj. souborem pravomocí k notářské a další činnosti stanovené výše zmíněným zákonem, která splňuje následující podmínky:

  1. má plnou způsobilost k právním úkonům,
  2. získala úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy,
  3. je bezúhonná,
  4. vykonala alespoň pětiletou notářskou praxi a
  5. složila notářskou zkoušku.

Co pro vás může notář udělat

Notář může sepisovat veřejné listiny o právních úkonech, osvědčovat právně významné skutečnosti, může přijímat listiny a peníze do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám.

Dále notář může poskytovat právní pomoc – rady a právně zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány, ve správním řízení a v občanském soudním řízení s výjimkou řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, řízení o osvojení, řízení o povolení uzavřít manželství. Významnou pracovní náplní notářů je též sepisování listin.

Notář může vykonávat správu majetku a zastupovat v této souvislosti, vykonávat funkci správce konkursní podstaty, zvláštního správce, zástupce správce nebo vyrovnacího správce v řízení konkursním a vyrovnacím.

Notářská komora

Notářská komora (www.nkcr.cz) sdružuje všechny notáře v České republice. Notář se stává členem notářské komory dnem svého jmenování notářem. Členství v notářské komoře zaniká jeho odvoláním nebo smrtí. Notářská komora je právnickou osobou, jejíž příjmy tvoří členské příspěvky a dary.

Komora vede Centrální evidenci závětí, v níž se evidují závěti, listiny o vydědění a listiny o odvolání těchto úkonů, které byly sepsány notářským zápisem. Dále komora spravuje rejstřík zástav. Je to neveřejný seznam v elektronické podobě. Soudy a správní úřady mají povinnost oznámit notářské komoře vznik zástavního práva.

Kolik stojí notář

Za činnost podle výše zmiňovaného zákonu náleží notáři odměna a náhrada hotových výdajů. Notář má právo vyžadovat složení přiměřené zálohy na odměnu a na náhradu hotových výdajů. Vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 196 z 29.5.2001 se stanovují výše odměn a náhrad notářům a správcům dědictví.

Výše odměny notáře se stanoví podle sazby odměny za úkon nebo úhrn úkonů notářské činnosti určené pevnou částkou nebo procentuálně z tarifní hodnoty. Tarifní hodnotou je hodnota předmětu úkonu. Zde je pár příkladů, jak se stanoví tarifní hodnota:

  • Je-li předmětem úkonu věc, je tarifní hodnotou obvyklá cena této věci.
  • Je-li předmětem úkonu kupní smlouva, považuje se za tarifní hodnotu kupní cena v dohodnuté výši.
  • Je-li předmětem úkonu směnná smlouva, považuje se za tarifní hodnotu cena souboru plnění té smluvní strany, který je vyšší.
  • Je-li předmětem úkonu založení nebo zrušení nebo změna právní formy obchodní společnosti nebo družstva nebo osvědčení těchto právních skutečností, považuje se za tarifní hodnotu u obchodní společnosti základní kapitál a u družstva zapisovaný základní kapitál.
  • Je-li předmětem úkonu osvědčení průběhu dražby, považuje se za tarifní hodnotu částka, za kterou byl předmět dražby vydražen.

Výše odměny za sepsání notářského zápisu o právním úkonu nebo notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu ukazuje následující tabulka.

Odměna notáře
Tarifní hodnota Odměna notáře
od do % z částky přesahující
0 Kč 100 000 Kč 0 Kč + 2,0 % 0 Kč
100 000 Kč 500 000 Kč 2 000 Kč + 1,2 % 100 000 Kč
500 000 Kč 1 000 000 Kč 6 800 Kč + 0,6 % 500 000 Kč
1 000 000 Kč 3 000 000 Kč 9 800 Kč + 0,3 % 1 000 000 Kč
3 000 000 Kč 20 000 000 Kč 15 800 Kč + 0,2 % 3 000 000 Kč
20 000 000 Kč 30 000 000 Kč 49 800 Kč + 0,1 % 20 000 000 Kč
30 000 000 Kč 100 000 000 Kč 59 800 Kč + 0,05 % 30 000 000 Kč
100 000 000 Kč a více 94 800 Kč + 0,0 % 100 000 000 Kč

Poznámky:
Minimální odměna je 800 Kč, částka nad 100 mil. Kč se do tarifní hodnoty nezapočítává.
Nelze-li hodnotu určit, je odměna stanovena na 2 500 Kč.
Za sepsání darovací smlouvy je odměna notáře krácena na 3/4, minimálně 800 Kč.


Notář nebo soud může odměnu zvýšit až o 100 % podle složitosti případu (např. použití cizího jazyka, práva jiných států apod.).

Za přijetí do úschovy, jde-li o peníze nebo cenný papír přijímané za účelem jejich vydání další osobě, je výše odměny stanovena následovně.

Tip do článku - účto fakturace duben

Odměna notáře za úschovu
Tarifní hodnota Odměna notáře
od do % z částky přesahující
0 Kč 100 000 Kč 0 Kč + 1,2 % 0 Kč
100 000 Kč 500 000 Kč 1 200 Kč + 0,6 % 100 000 Kč
500 000 Kč 1 000 000 Kč 3 600 Kč + 0,4 % 500 000 Kč
1 000 000 Kč 10 000 000 Kč 5 600 Kč + 0,2 % 1 000 000 Kč
10 000 000 Kč 30 000 000 Kč 19 600 Kč + 0,1 % 10 000 000 Kč
30 000 000 Kč a více 39 600 Kč + 0,0 % 30 000 000 Kč

Poznámky:
Minimálně 1 000 Kč, částka nad 30 mil. Kč se nezapočítává.
Pokud nelze tarifní hodnotu určit, je odměna notáře stanovena na 1 500 Kč.


Ve vyhlášce následují odstavce, kdy notář je odměněn pevnou částkou. Například za sepsání plné moci ve formě notářského zápisu mu náleží odměna 1 000 Kč, za sepsání závěti ve formě notářského zápisu 900 Kč apod.

Anketa

Jak často využíváte služeb notáře?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).