Hlavní navigace

Zakládáme společnost

2. 3. 2004
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Od letošního ledna se změnil daňový systém. Fyzickým osobám se zavedla minimální daň a právnickým osobám se snížila daň z příjmů. Tak proč nevyužít lepších podmínek pro vaše podnikán a z živnosti neudělat společnost? Je to snadné a daňově se to vyplatí.

Právnická osoba má řadu výhod. Například jedná svým jménem, nikoli jménem svého majitele, může si do nákladů naúčtovat téměř cokoli a zpravidla neohrožuje svého majitele na majetku. Ale jak vlastně založit takovou společnost?

Právnickými osobami jsou například společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost, družstvo, veřejná obchodní společnost, ale také obecně prospěšná společnost, občanské sdružení apod. Tento článek se bude zabývat založením společnosti s ručením omezeným. U ostatních právnických osob je postup velice podobný.

Zásadně se obchodní společnost zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným musí mít formu notářského zápisu. V případě obchodní společnosti s jediným zakladatelem nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina vyhotovená ve formě notářského zápisu.

Zakladatelský dokument musí obsahovat:

  • firmu a sídlo společnosti
  • určení zakladatelů či společníků
  • předmět podnikání (činnosti)
  • výši základního kapitálu, případně i určení správce a informaci o splácení
  • informace o orgánech a jejich členech.

Základní kapitál obchodní společnosti je peněžním vyjádřením souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků, tj. společník se účastní na základním kapitálu vkladem. Vkladem společníka mohou být finanční prostředky, tzv. peněžitý vklad, nebo jiný majetek, který má zjistitelnou hodnotu a vztah k předmětu podnikání obchodní společnosti (tzv. nepeněžitý vklad, např. nemovitost, podnik apod.).

Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným musí činit alespoň 200 000 Kč a výše vkladu společníka musí být přinejmenším 20 000 Kč. Nejvyšší povolený počet společníků je 50, nejvyšší vklad jednoho společníka omezen není.

Před vznikem obchodní společnosti spravuje splacené vklady zakladatel nebo pověřená banka, tzv. správce vkladu. Vlastnické právo ke vkladům splaceným před vznikem obchodní společnosti přechází na obchodní společnost dnem jejího vzniku. Vlastnické právo k nemovitosti nabývá obchodní společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem.

Správce vkladu je povinen vydat písemné prohlášení o splácení vkladu jednotlivými společníky, které se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Po vzniku obchodní společnosti je správce vkladu povinen splacené vklady předat i s jejich přírůstky bez odkladu obchodní společnosti.

Obchodní společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Na www.justice.cz naleznete seznam českých soudů a obchodních rejstříků. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení společnosti nebo od doručení živnostenského listu či jiného podnikatelského oprávnění.

dan_z_prijmu

Návrh na zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku podepisují a podávají všichni jednatelé a přikládají k němu zakladatelský dokument (společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu, doklad o splácení vkladů a posudek znalců o ocenění nepeněžitých vkladů). Podpisy na návrhu na zápis do občanského rejstříku a plné moci musí být úředně ověřeny.

Shrnutí všech potřebných úkonů a jejich chronologické uspořádání naleznete v tabulce.

Úkony a termíny
Úkon Termín
obstarání výpisu z trest. rejstříku pro budoucího jednatele bezodkladně před ZALOŽENÍM
opatření potvrzení z FÚ o absenci daňových nedoplatků budoucího jednatele bezodkladně před ZALOŽENÍM
vyhotovení čestného prohlášení s úředně ověřeným podpisem budoucího jednatele pro ŽÚ o splnění obecných náležitostí stanovených živnostenskými předpisy bezodkladně před ZALOŽENÍM
výběr adekvátních živností a prověření nároků kladených na odpovědného zástupce bezodkladně před ZALOŽENÍM
dodání nájemní smlouvy nebo jiného titulu prokazujícího oprávnění k registraci příslušného sídla jako úřední rejstříkové adresy bezodkladně před ZALOŽENÍM
vyhotovení společenské smlouvy (má-li společnost více zakladatelů) nebo zakladatelské listiny (je-li společnost zakládána jedním zakladatelem) – v obou případech ve formě notářského zápisu ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI
obstarání živnostenských listů/ koncesních listin do 15 dnů od OHLÁŠENÍ u ŽÚ v případě ohlašovacích živností či do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese
splacení základního jmění na zvláštním účtu banky, popřípadě deponování peněz u notáře před podáním návrhu na ZÁPIS nebo v určité lhůtě stanovené společenskou smlouvou
podání návrhu na zápis společnosti do OR nejpozději do 90 dnů od ZALOŽENÍ nebo od doručení průkazu živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění
zápis společnosti do OR ZÁPIS = VZNIK SPOLEČNOSTI
registrace u správy sociálního zabezpečení za předpokladu, že společnost má zaměstnance do 8 dnů po ZÁPISU
registrace u zdravotních pojišťoven za předpokladu, že společnost má zaměstnance do 8 dnů po ZÁPISU
ohlášení vzniku společnosti – daňová registrace k vybraným daním do 30 dnů po ZÁPISU

Anketa

Jste podílníkem/majitelem obchodní společnosti?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).