Hlavní navigace

Podpora v nezaměstnanosti 2016: částky se zvyšují

21. 12. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Podpora pro propuštěné zaměstnance s vyššími příjmy vzroste, nezaměstnaní bez podpory si více přivydělají.

Od 1. ledna 2016 se na základě pravidelné každoroční úpravy zvyšují maximální částky podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Od stejného data se zvyšuje, pokud jde o další možné příjmy uchazečů o zaměstnání, a to na základě valorizace minimální mzdy, i limit povoleného výdělku pro uchazeče o zaměstnání nepobírající podporu v nekolidujícím zaměstnání.

Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti (počítané z posledního průměrného čistého výdělku uchazeče o zaměstnání) zůstává pro rok 2016 stejná jako v r. 2015, ale od 1. ledna 2016 se zvyšuje maximální výše částky, kterou může uchazeč o zaměstnání jako podporu dostat. Výše podpory v nezaměstnanosti totiž není neomezená, nýbrž je limitována.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti není automatický, musíte samozřejmě splnit podmínky pro její přiznání.

Naproti tomu nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

Podpůrčí doba čili jak dlouho můžete být na podpoře:

  • 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku,
  • 8 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku a
  • 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku.

Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Pokud vám vzniklo v posledním zaměstnání právo na odstupné nebo obdobné plnění, podpora v nezaměstnanosti se vám poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného.

Procentní sazby

Sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu (tj. 1, 4 nebo 7 měsíců v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání) 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku uchazeče o zaměstnání, kterého dosáhl v posledním zaměstnání, nebo jeho vyměřovacího základu (pokud podnikal jako osoba samostatně výdělečně činná), a to přepočteného na 1 kalendářní měsíc.

Uchazeč o zaměstnání, který před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, však má nárok na podporu v nezaměstnanosti jen ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Ukončil-li však uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních dvou měsíců podpůrčí doby ve výši 65 %, další dva měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Tip: Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti

Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu. Podpora při rekvalifikaci se vyplácí po celou dobu rekvalifikace.

Ukončil-li uchazeč o zaměstnání v rozhodném období ve stejný den více zaměstnání nebo zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost, které jsou dobou důchodového pojištění, výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví z částky, která se rovná součtu průměrných měsíčních čistých výdělků nebo součtu průměrného čistého měsíčního výdělku (výdělků) a vyměřovacího základu.

Valorizace podporu zvyšuje

Na základě pravidelné každoroční valorizace od 1. ledna 2016 dochází ke zvýšení částky maximální podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2015 činila 25 903 Kč. (Její výše byla vyhlášena Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 355/2015 Sb.) 

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti tak může dosáhnout až 15 024 Kč měsíčně, jestliže žádost o podporu byla podána po 31. prosinci 2015, tedy v roce 2016. (Jestliže byla žádost o podporu v nezaměstnanosti uplatněna ještě do 31. prosince 2015, pak její maximální možná výše činí 14 604 Kč měsíčně.)

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Nejvyšší podpora při rekvalifikaci nastoupené v r. 2016 tak může dosáhnout až 16 837 Kč za měsíc. (Pokud uchazeč o zaměstnání nastoupil rekvalifikaci v r. 2015, činí maximální podpora při rekvalifikaci 16 367 Kč.)

Když není podporu z čeho spočítat

V praxi se stávají případy, kdy nemůžete doložit svůj příjem a osvědčit výši průměrného výdělku – může se to stát při likvidaci nebo bankrotu zaměstnavatele; v případě, že (ačkoliv je to jeho povinností) zaměstnavatel nevyhotoví zaměstnanci potvrzení o výši výdělku (např. z důvodu probíhajícího pracovně-právního sporu mezi nimi) a zaměstnanec nemá jiné dokumenty způsobilé dokázat úřadu práce výši dosahovaného výdělku (např. proto, že je ztratil, přišel o ně při požáru nebo povodni atp.). I v těchto situacích je vás však možné hmotně zabezpečit a stanovit vám výši podpory, i v těchto případech se vychází ze statisticky zjištěné průměrné mzdy v národním hospodářství, z níž se příslušným procentem odvozuje výše podpory.

Pokud bez svého zavinění nemůžete osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu anebo u vás nelze průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ stanovit, jakož i těm, kteří splnili podmínku pro přiznání podpory – podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby (a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání), se podpora v nezaměstnanosti stanoví:

  • za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku,
  • další 2 měsíce ve výši 0,12násobku,
  • po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu.

Podpora v nezaměstnanosti tedy činí v příslušných úsecích podpůrčí doby 3886 Kč, 3109 Kč a 2850 Kč (dosud šlo, resp. jde o částky 3777 Kč, 3022 Kč a 2770 Kč).

Podpora při rekvalifikaci v uvedených případech činí po celou dobu rekvalifikace 0,14 násobek příslušné částky, tedy 3627 Kč (dosud šlo, resp. jde o částku 3526 Kč).

Vyšší příjem z nekolidujícího zaměstnání

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání ve smyslu ust. § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (která byla zvýšena od 1. 1. 2016 a stanovena na 9900 Kč za měsíc), nebo výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy. (V případě výkonu více činností se výdělky sčítají.)

Uchazeč o zaměstnání, který vykonává činnost v tzv. nekolidujícím zaměstnání dle ust. § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nekolidující zaměstnání je tak výhodné zejména pro ty uchazeče, kterým vůbec nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo jim uplynula podpůrčí doba pro její poskytování a již nárok na podporu nemají. (Výkon práce v rámci nekolidujícího zaměstnání nesmí ovšem bránit uchazeči o zaměstnání v poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování zaměstnání a v přijetí nabídky vhodného zaměstnání od úřadu práce.)

Měsíční výdělek zaměstnance, který je současně uchazečem o zaměstnání, aniž pobírá podporu v nezaměstnanosti, tak nesmí přesáhnout namísto dosavadních 4600 Kč nově 4950 Kč měsíčně, a to jde-li o osobu nepobírající invalidní důchod.

U osoby, která je v evidenci úřadu práce a je poživatelem invalidního důchodu I. nebo II. stupně invalidity, může tzv. nekolidující příjem činit jen nejvýše 4650 Kč za kalendářní měsíc (polovina minimální měsíční mzdy 9300 Kč stanovené pro osoby se sníženým pracovním uplatněním) namísto dosavadních 4000 Kč. (Osoba, která je poživatelem invalidního důchodu III. stupně, může být v evidenci úřadu práce jen výjimečně, je-li schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.)

Maximální výše podpory při doložení příjmů (měsíčně) 2016 2015
V nezaměstnanosti 15 024 Kč 14 604 Kč
Při rekvalifikaci 16 837 Kč 16 367 Kč
Maximální výše podpory bez doložení příjmů (měsíčně) 2016 2015
V nezaměstnanosti 3886 Kč (první 2 měs.), 3109 Kč (další 2 měs.), 2850 Kč (posl. měs.) 3777 Kč (první 2 měs.), 3022 Kč (další 2 měs.), 2770 Kč (posl. měs.)
Při rekvalifikaci 3627 Kč 3526 Kč
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).