Hlavní navigace

Kdy a jak můžete opětovně získat podporu v nezaměstnanosti?

1. 3. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Máte nárok na podporu, když skončíte na pracovním úřadu během krátké doby vícekrát?

Nevíte jak na podporu? Klíčové pro poskytování podpory v nezaměstnanosti je, zdali uchazeči v posledních dvou letech (už ne 3 letech, tato doba byla k tíži nezaměstnaných od 1. 1. 2012 zkrácena) uplynula, nebo neuplynula celá podpůrčí doba.

Důležité je také to, jak dlouho trvala po předchozím vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání následná výdělečná aktivita a to v podobě zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Tyto aktivity zakládají povinnost k účasti na důchodovém pojištění.

Současně musí uchazeč o zaměstnání vždy splnit podmínku, aby získal v době 2 let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání (tj. v tzv. rozhodném období) předchozím zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v  délce alespoň 12 měsíců. 

Pokud se tyto doby  překrývají doby důchodového pojištění, protože byl občan např. současně zaměstnán a vykonával při tom samostatnou výdělečnou činnost, započítávají se vždy jen jednou). Jako náhradní dobu (předchozího) práci lze započítat:

  • přípravu osoby se zdravotním postižením k práci (viz ust. § 72 zákona o zaměstnanosti),
  • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
  • osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
  • osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
  • výkon dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týd­nu,
  • osobní péči o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).

Překrývají-li se uvedené náhradní doby, které lze započítat místo předchozího zaměstnání, započítávají se pouze jednou.

Vyčerpali jste jen část podpůrčí doby?

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a nevyčerpal tedy maximální dobu, po kterou je možno podporu v nezaměstnanosti pobírat, což je v závislosti na věku uchazeče 5, 8 nebo 11 měsíců) a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 3 měsíce? 

V tomto případě má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Tedy znovu až na 5 měsíců, pokud dosáhl ke dni podání žádosti o podporu 50 let věku a méně; na 8 měsíců, pokud mu je více než 50 let, ale ne více než 55 let; na 11 měsíců, pokud je mu více než 55 let.

Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby.

Příklady:

Uchazeč o zaměstnání ve věku 42 let byl tzv. na podpoře (pobíral podporu v nezaměstnanosti) 3 měsíce, pak nastoupil do nového zaměstnání, ale po 15 měsících byl propuštěn z organizačních důvodů (nebo po stejnou dobu podnikal – vykonával samostatnou výdělečnou činnost, zakládající účast na důchodovém pojištění, kterou ukončil).

To znamená, že má nárok na podporu v nezaměstnanosti znovu až po dobu 5 měsíců. Jestliže by však z nového zaměstnání byl propuštěn již po 2 měsících, např. ve zkušební době (nebo samostatnou výdělečnou činnost po 2 měsících vzdal a ukončil), pak by měl nárok na podporu v nezaměstnanosti jen po dobu 2 měsíců, které mu zbývají z původní podpůrčí doby. Přečtěte si také: Váš šéf může mít od nového roku delší zkušební dobu než vy

Je ovšem nutno připomenout, že pokud byl se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů (ve smyslu ust. § 52 písm. a), b) nebo c) zákoníku práce) jak uvedeno v jedné z variant příkladu, pak mu vznikl z tohoto zaměstnání nárok na odstupné (a to podle ust. § 67 odst. 1 písm. b) zákoníku práce ve výši nejméně dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku); ten ovšem (podle ust. § 44a zákona o zaměstnanosti) oddaluje nárok resp. vznik nároku (bývalého) zaměstnance na podporu v nezaměstnanosti.

Uchazeči o zaměstnání, kterému z posledního zaměstnání bylo vyplaceno odstupné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterého byla odvozena minimální výše odstupného (předepsaná zákoníkem práce) – v daném případě tedy po uplynutí 2 měsíců. Čtěte více: Odstupné 2012: Tři platy až po dvou letech práce

Uvedeným pravidlem o odkladu výplaty podpory v nezaměstnanosti však není dotčeno poskytování podpory v nezaměstnanosti po celkovou dobu stanovenou zákonem o zaměstnanosti, a proto, pokud odstupné činí dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku, tak po dobu prvních 2 měsíců evidence na úřadu práce resp. 2 měsíců od skončení zaměstnání nemá uchazeč nárok na podporu v nezaměstnanosti. Posléze ji může pobírat až 5 následujících měsíců. Obvykle se tyto doby v praxi kryjí, propuštěný zaměstnanec neodkládá návštěvu úřadu práce. 

Je tedy hmotně zabezpečen po 7 měsíců, pokud jde o zmíněného uchazeče ve věku 42 let. U uchazeče o zaměstnání ve věku nad 50 do 55 let věku by šlo až o 2 + 8, tedy 10 měsíců, u uchazeče o zaměstnání ve věku nad 55 let až o 2 + 11, tedy 13 měsíců hmotného zabezpečení.). Více: Přehledně: Změny v zákoníku práce od 1. 1. 2012

skoleni_29_6

Kdo vyčerpal celou podpůrčí dobu a možnou podporu v nezaměstnanosti?

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba (pobíral tedy podporu v nezaměstnanosti po maximální dobu 5, 8 nebo 11 měsíců), má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců. Tato doba (rozuměj splnění této podmínky) se však nevyžaduje v případech:

  • kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů (tedy došlo např. k ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. d) a e) nebo okamžitým zrušením ze strany zaměstnance podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) zákoníku práce) nebo
  • s ním byl rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů (ve smyslu ust. § 52 písm. a), b) nebo c) zákoníku práce, protože se zaměstnavatel nebo jeho část ruší či přemísťuje nebo stal-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,) nebo
  • proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek (a zaměstnanec tak byl nucen zrušit pracovní poměr okamžitě ve smyslu ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce).

Do doby 6 měsíců, jejichž „odpracování“ zaručuje opětovný nárok na podporu v nezaměstnanosti, se ovšem nezapočítává doba důchodového pojištění získaná v tzv. nekolidujícím zaměstnání, tedy doba, po kterou uchazeč o zaměstnání vykonával, přestože byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadem práce, povolenou limitovanou pracovní činnost.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).