Hlavní navigace

Platební rozkaz nepodceňujte

30. 7. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nezaplacená upomínka nebo faktura může mít za následek vystavení tzv. platebního rozkazu. Pokud ho v poštovní schránce uvidíte, nemáte moc času na obranu a je potřeba jednat rychle.

Mezi speciální typy soudních rozhodnutí patří právě platební rozkaz. Soud totiž může na návrh žalobce, ale dokonce i bez jeho výslovné žádosti, vydat tento rozkaz, pokud je v žalobě požadováno zaplacení peněžité částky. Důležité je vědět, že se tato situace může nastat i bez vašeho slyšení u soudu.

Rychlejší soud bez dlužníka

Zatímco běžný soudní proces je velmi zdlouhavý, platební rozkaz je výsledkem zkráceného soudního řízení, čímž se může urychlit řešení některých soudních sporů. Je však pouze na úvaze soudu, zda platební rozkaz vydá. Vychází přitom z tvrzení žalobce. Je proto důležité, aby žalobce soudu dobře popsal předmět sporu a připojil listinné důkazy.

Podstatné je, že soud nemusí žalovaného vyslechnout a proto před samotným vydáním platebního rozkazu neprobíhá s účastníky řízení žádné jednání v soudní síni.

Zaplatit nebo podat odpor

Soud v platebním rozkazu soud žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení žalobci zaplatil uplatněnou peněžitou částku včetně nákladů řízení. Ty jsou bohatší zejména o soudní poplatek nebo náhradu za právní pomoc advokáta. Pokud žalovaný s platebním rozkazem nesouhlasí, musí v této samé lhůtě podat odpor u soudu, který platební rozkaz vydal.

Před rozkazem se lze ukrýt

Ne vždy však může soud platební rozkaz vydat. Platební rozkaz nelze vydat, pokud není známý pobyt žalovaného a rovněž ho nelze doručovat do zahraničí.

Pokud z těchto důvodů nebo z důvodů nesplnění podmínek pro vydání soud platební rozkaz nevydá, nařídí jednání.

Do vlastních rukou bez náhrady

Platební rozkaz se musí doručit žalovanému do vlastních rukou, nelze ho doručit formou náhradního doručení. Pokud však nelze rozkaz doručit třeba jen jednomu ze žalovaných, soud jej zruší v plném rozsahu. To však neznamená, že žalobce neuspěl, nýbrž, že proběhne standardní soudní řízení. Čtěte více: Soudní obsílce se už nevyhnete

Odpor jako obrana. Vždy však písemně

Pokud se vůči platebnímu rozkazu nebudete bránit podáním odporu, má účinky pravomocného rozsudku, tedy konečného, závazného a vykonatelného rozhodnutí. To může mít fatální následky, zvláště v případě, je-li platební rozkaz výsledkem nedorozumění. Podobné téma: Jak se vyhnout exekutorovi

Pokud byť jen jeden ze žalovaných podá včas odpor, platební rozkaz se tím zruší v plném rozsahu a soud nařídí standardní jednání. Podání odporu je zdarma, bez soudního poplatku.

Přestože by odpor měl být zdůvodněný, samotnému zrušení platebního rozkazu postačí i pouhý (ale písemný!) projev nesouhlasu s platebním rozkazem.

Máte-li hradit i náklady řízení, proti výroku soudu o nákladech se podává odvolání, ne odpor.

Zapamatujte si

  • Soud nepotřebuje k vydání platebního rozkazu slyšení žalovaného, vydá jej i bez něj.
  • Na podání odporu běží lhůta 15 dnů od doručení, nebo je žalovaný povinen v této době žalovanou částku plně uhradit.
  • Proti úhradě nákladů řízení se nepodává odpor, ale odvolání.
  • V případě vydání směnečného nebo šekového platebního rozkazu je pouze 3denní lhůta pro zaplacení nebo podání odporu.

Elektronická komunikace u soudů

Do schránky můžete dostat i tzv. elektronický platební rozkaz. K tomu stačí splnit jen několik podmínek. Žalobní návrh na vydání platebního rozkazu je podaný na elektronickém formuláři, ten je podepsaný zaručeným elektronickým podpisem žalobce a peněžité plnění požadované žalobcem nepřevyšuje částku 1 milionu.

Podrobněji

Šekový a směnečný rozkaz je rychlejší na zaplacení

Můžete se setkat i se zvláštními typy platebního rozkazu. Těmi jsou platební rozkaz směnečný nebo šekový. Pokud žalobce předloží originál směnky nebo šeku, o jejich pravosti není důvod pochybovat, a předloží případně další písemné důkazy, vydá soud na návrh žalobce směnečný, resp. šekový platební rozkaz. V něm žalovanému uloží, aby do tří dnů zaplatil žalobcem požadovanou částku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal námitky, v nichž musí uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá. Podobné téma: Co je platební rozkaz?

Všimněte si výrazně kratší lhůty na podání opravných prostředků-námitek. Na jejich uplatnění má v tomto případě žalovaný jen 3 dny na rozdíl od odporu, kde je lhůta 15denní. I u směnečného a šekového platebního rozkazu je v případě výroku o nákladech řízení opravným prostředkem odvolání proti tomuto výroku.

skoleni_27_5

I směnečný a šekový platební rozkaz musí být doručen do vlastních rukou žalovaného. Pokud žalovaný nepodá včas námitky nebo vezme-li jej zpět, má rovněž směnečný, resp. šekový platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. Podá-li žalovaný včas námitky, nařídí soud k jejich projednání jednání, ale pozor, k později vzneseným soud již nepřihlíží. V rozsudku pak soud vysloví, zda směnečný, resp. šekový platební rozkaz ponechává platnosti nebo zda ho zrušuje a v jakém rozsahu. Podobné téma: Směnka v běžném životě – výhody i rizika

Další otázkou je skutečná vymahatelnost platebního rozkazu, ale to už je jiná kapitola.

Anketa

Obdrželi jste někdy platební rozkaz?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).