Hlavní navigace

Co vám nesmí při exekuci zabavit?

10. 3. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

S exekutorem nebo soudním vykonavatelem se nemusí setkat jen dlužník. Stačí pouhá chyba, nedopatření a exekutor je přede dveřmi spravedlivého občana. Ale i exekuce má své hranice, které úředník nesmí překročit. Majetek a nezbytná hotovost musí zůstat občanovi i podnikateli.

Problémy spojené s exekucí se opět dostaly do povědomí zvláště v souvislosti s tažením chomutovské radnice proti nepřizpůsobivým občanům. Exekutoři začali zabavovat v hotovosti inkasované sociální dávky přímo z rukou dlužníků. Podrobněji: Lze bojovat proti nepřizpůsobivým občanům?

Ostře sledovaný „chomutovský případ“

Autor tohoto článku se, na rozdíl od mnohých z těch, kteří chomutovský případ komentovali, příliš nechce vyjadřovat, resp. nezaujme zcela jednoznačné stanovisko k otázce, zda předmětné exekuce byly nebo nebyly legální. Seriózní odpověď nelze dát bez nastudování potřebných podkladů, například spisového materiálu, bez individuálního posouzení každého jednotlivého případu, bez vědomí toho, o jaké šlo sociální dávky, bez znalosti nařízené a zvolené formy exekuce (výkonu pravomocného a vykonatelného soudního nebo úředního – správního rozhodnutí), povahy exekucí uspokojovaných pohledávek a dalšího, nadto autoritativně může tuto otázku zodpovědět jedině soud.

A proto ve sdělovacích prostředcích prezentovaná stanoviska nelze brát příliš vážně, tím spíše pak stanoviska, která byla uveřejněna bezprostředně poté, co se události staly. Pro nalezení správné odpovědi bude zřejmě klíčové posouzení vzájemného vztahu pravidla o tom, že z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny hotové peníze do částky 1000 Kč, a pravidla specifikujícího okruh určitých peněžitých sociálních dávek, které nepodléhají výkonu rozhodnutí.

Domnívám se, že zabavené peněžní prostředky lze posoudit jako hotovost, která plně podléhá exekuci s výjimkou hotových peněz do částky 1000 Kč, ačkoliv zřejmě šlo nebo mohlo jít prostředky pocházející ze sociálních dávek výkonu rozhodnutí nepodléhajících. Bez nároku na správnost odpovědi a s přihlédnutím k omezenému množství podkladů se proto přikláním k tomu, že, jakkoliv tvrdě na povinné dopadla a hmotné nouzi je vystavila, exekuce byla provedena v souladu s právním řádem ČR. Účelem tohoto příspěvku je podat obecnou základní informaci o limitech (omezení) výkonu rozhodnutí, tedy o tom, co může a co nemůže být povinnému dlužníkovi zabaveno.

Zákonné limity myslí na živobytí

Přestože na notorického dlužníka může být uvalena opakovaná exekuce, úředník nemůže zabavit všechen majetek nebo zcela srazit jeho příjem. Vždy musí zůstat minimum na živobytí. Nazýváme ho nezabavitelné minimum. Navíc, některé věci, které jsou ve vlastnictví dlužníka, stejně nelze zabavit. A je jedno, zda stojí přede dveřmi soukromý soudní exekutor nebo soudní vykonavatel.

Věci osobní potřeby vám nezabaví

Úředník vám nemůže zabavit věci, které nezbytně potřebujete k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů. Nemůže zabavit ani věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

Musíme však vycházet z toho, že každý dlužník, resp. jeho rodina, má individuální základní potřeby. Nelze však zabavit věci, jejichž odebrání by vyloučilo lidsky důstojnou, zdraví neohrožující a hygienickou existenci dlužníka a členů jeho rodiny.

Co nelze zabavit

 • běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti,
 • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy
 • zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě
 • hotové peníze do částky 1000 Kč

Slovo „obvyklé“ je potřeba chápat ne jako „průměrný“ standard české domácnosti (např. s myčkou nádobí, sušičkou prádla apod.), ale jen jako nezbytné majetkové vybavení domácnosti. Smyslem exekuce totiž není, aby dlužník, který nedostal svým závazkům, měl obvyklý standard v domácnosti, jako poctivý občan. Opět platí pravidlo, že nezabavitelné vybavení domácnosti musí umožnit pouze uspokojení potřeb v základní míře.

Praktický příklad

V rozhodovací praxi soudů často zazněla otázka, zda je automatická pračka věcí, kterou nelze zabavit. Dobrou reflexi poskytuje rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 10. 2005(sp. zn. 10 Co 932/2004):

To, zda konkrétní věc lze či nikoliv považovat za věc nepodléhající výkonu rozhodnutí, je vždy otázkou posouzení skutkových okolností se skutečnostmi předvídanými v ust. § 322 v odstavci prvém ve vazbě na odstavec druhý OSŘ. Za určitých (byť v praxi výjimečně se vyskytujících) okolností totiž i věc – v porovnání s obvyklým vybavením domácnosti – nadstandardní může být shledána za věc, jež nepodléhá výkonu rozhodnutí, a naopak i věc, jež jinak představuje obvyklé vybavení domácnosti, může takovému výkonu rozhodnutí podléhat.

I automatická pračka (tj. věc představující obvyklé vybavení domácnosti) nemusí být z výkonu rozhodnutí vyloučena, bude-li v konkrétní věci osvědčeno, že tuto věc povinný nezbytně nepotřebuje k uspokojování potřeb svých nebo jeho rodiny.

Svatební šaty a hodinky s věnováním nezabaví

Podobně nelze zabavit například svatební šaty, hodinky s osobním věnováním od blízké osoby, diplomy či medaile. Jde o předměty, které mají osobní charakter.

Zabavit nelze ani léky a zdravotnické pomůcky, které dlužník nebo členové jeho rodiny potřebují. Ovšem při posuzování potřebnosti se postupuje s ohledem na případnou zdravotní újmu či omezení kvality života, které by jejich odnětí způsobilo.

Valuty se zabavují bez výjimky

Při samotném soupisu musí exekutor či vykonavatel nechat hotovost do 1000 Kč. To se týká občanů, podnikatelů i právnických osob. Ale pokud je stejný ekvivalent v cizí měně, toto omezení neplatí a hotovost se zabaví celá.

Co jsou nezabavitelné částky mzdy

Podobně jako majetek nelze zabavit celý, nelze zabavit celou ani mzdu. Zaměstnanci musí vždy zůstat tzv. nezabavitelná částka mzdy. Velmi podrobný postup najdete ve článku Kolik vám musí zůstat z výplaty po všech srážkách?

Omezení platí i pro sociální dávky

Obdobná omezení srážek ze mzdy, podle publikovaného článku, se použijí také na exekuci srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků (obcí a krajů) a z dávek státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově (tj. např. z rodičovského příspěvku).

Rovněž příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, lze exekuovat, ale s obdobným omezením. Jde o tyto příjmy:

 • náhrada mzdy nebo platu,
 • nemocenské,
 • ošetřovné nebo podpora při ošetřování člena rodiny,
 • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • důchody,
 • stipendia,
 • podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
 • odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání,
 • peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,
 • úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta.

Co exekuci nepodléhá

 • peněžité dávky sociální péče
 • dávky pomoci v hmotné nouzi
 • příspěvek na bydlení
 • dávky státní sociální podpory vyplácené jednorázově (např. porodné, pohřebné)

Podnikatelé mohou podnikat i při exekuci

Nezabavitelné částky se týkají jen zaměstnanců, na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se nevztahují. Ale ani tyto osoby nepřijdou o všechen majetek.

Jde-li o výkon rozhodnutí přikázáním jiných peněžitých pohledávek, pak pohledávky (odměny) fyzických osob, které jsou podnikateli (osobami samostatně výdělečně činnými), vzniklé při jejich podnikatelské činnosti, podléhají výkonu rozhodnutí jen dvěma pětinami (nezabavitelné jsou tedy tři pětiny); je-li však navrhován výkon rozhodnutí pro některou z přednostních pohledávek (např. výživné, pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy apod.), podléhají výkonu rozhodnutí třemi pětinami (nezabavitelné jsou tedy dvě pětiny).

Exekuci podléhají i autorské odměny a honoráře, a to jen dvěma pětinami. Pokud však jde o některou z přednostních pohledávek, podléhají výkonu rozhodnutí třemi pětinami.

skoleni_27_5

Avšak ani OSVČ nelze zabavit úplně všechno. Exekuci nelze nařídit na věci, které dlužník-podnikatel nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti. To však neplatí, pokud právě na těchto věcech vázne zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna. Pojem nezbytné nutnosti lze vykládat tak, že je třeba zachovat dlužníkovi–podnikateli takový majetek, který mu umožní, třebaže ve zcela minimálním rozsahu, ještě provozovat podnikatelskou činnost.

Počítač investičnímu makléři nezabaví

Zajímavostí je, že nelze provést exekuci na technické prostředky, na nichž se vede evidence investičních nástrojů nebo se uchovávají dokumenty týkající se údajů v této evidenci, a dále na technické prostředky sloužící k poskytování údajů o vlastnících investičních nástrojů.

Anketa

Komu více přejí české zákony?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).