Hlavní navigace

Jak se vyhnout exekutorovi

30. 1. 2008
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

Podle průzkumu Českého statistického úřadu zadluženost českých domácností stoupá. Pokud nemají dlužníci na splacení dluhů, může se ke slovu dostat exekuce. Poradíme vám, co je potřeba učinit, aby nedošlo k nehoršímu a když už se tak stane, co máte dělat.

Mohutným akceleračním prvkem, který v posledních letech působí na růst zadluženosti českých domácností, je snaha získat vlastní bydlení. Nízké úrokové sazby hypoték významně ovlivnily ochotu lidí k životu na dluh a k utrácení přispěla i relativně snadná dostupnost půjček ze strany bank, leasingových společností, firem splátkového prodeje a zejména jejich agresivní marketing. Prodlužující se doba splácení půjček znamená nižší měsíční splátky, což často usnadňuje volbu, zda přijmout úvěr.

Dlužníků a neplatičů přibývá

Mnozí lidé bohužel při získávání půjček špatně odhadnou vlastní finanční situaci a často se dostávají do situace, kdy půjčku nedokáží řádně splatit – podle statistik se uvedené týká v menší či větší míře každé osmé domácnosti. Občas bývá na vině kromě přecenění vlastních finančních sil také pouhá nedbalost, někdy záměr – klient si vzal úvěr i přesto, že si byl vědom špatné finanční situace.

V případě, že z nějakého důvodu nemůžete uhradit jednu splátku, nemusíte se děsit každého zvonění či klepání na dveře. Vše se dá řešit. Pokud zapomenete poslat splátku a přijde upomínka, nic vážného se neděje. Zapomenout může každý, od toho jsme lidé. V takovém případě je vhodné napsat věřiteli dopis či e-mail s jednoduchou omluvou a vysvětlením situace. Nic vás to nestojí a v očích věřitele budete dál vnímáni jako slušní klienti.

Exekuce ze stavebního spoření znamená konec
Zcela banální nezaplacená pokuta za parkování či od revizora se vám může znatelně prodražit, pokud exekutor sáhne na váš vklad ze stavebního spoření. Takových 800 Kč stržených např. koncem pátého roku spoření znamená porušení obchodních podmínek (provedli jste výběr z účtu), a tedy smluvní pokutu a ztrátu státní podpory za všechna léta spoření. Bez náhrady.

Raději písemně než telefonicky

Pokud víte, že se blíží finanční potíže, raději je oznamte věřiteli předem. Když se mezitím finanční situace zlepší, bude to jen dobře. A pokud ne, vy jste byli první, kdo se ozval. Být „první“ je dobré už proto, že věřitel vidí, že sice máte finanční problémy, ale snažíte se je řešit. Máte tak lepší šanci se rozumně domluvit na způsobu řešení. Veškerá komunikace ale musí být písemná. V podobných případech nikdy nevolejte na infolinku či obchodnímu zástupci. V případě sporu totiž těžko dokážete, co kdo kdy řekl, přestože se dnes většina telefonických hovorů do bank nahrává. U písemných dokumentů jsou pravidla přesně stanoveny a obě strany se mají o co opřít. U korespondence vždy používejte doporučenou zásilku a pokud si připlatíte za dodejku, uděláte jen dobře.

Věřitel vám rád navrhne způsob, jak vám pomoci. On nechce potíže a spor, ale svoje peníze. Pravděpodobně vám budou odloženy splátky, a to až o několik měsíců – záleží na formě úvěru a výši splátek). Ovšem některé banky si za tuto službu rády nechají zaplatit a poplatky za odklad splátek bývají i v řádu několika set korun s tím, že úroky přesto platit musíte. Pro tyto případy existují již pevně stanovené poplatky v sazebnících bank, ale vše je v lidech a i z poplatků lze vytvořit výjimky.

Neplatíte? Pomalu to začne

Pokud se vám po dobu odkladu nepodaří finanční situaci vyřešit, věřitel na vás zvýší tlak a začne být méně příjemný. To se bude projevovat častými telefonáty a doporučenými dopisy. Po určité době může věřitel svoji pohledávku podstoupit vymáhací agentuře, dále ji prodat, případně na vás podat žalobu. Pokud ji předá vymáhací agentuře, budou vás poměrně často navštěvovat „nepříjemní lidé“ a snažit se vás přimět k placení. Přestože je protizákonné používat fyzické i psychické násilí, může vám být pohroženo, že v případě nezaplacení by se vám „náhodou“ mohlo něco stát. Máte možnost na to nereagovat, zaplatit, nebo kontaktovat Policii České reupbliky (ta vás ale dluhu nezbaví).

Co vám nemůžou zabavit:
  • běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti
  • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy
  • zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě
  • hotové peníze do částky 1 000 Kč
  • pokud podnikáte, tak věci, které ezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna

Finanční instituce jsou u nových smluv již chytřejší a velmi často do nich uvedou i způsob, jak bude banka postupovat v případě, že vy závazek nedodržíte. Proto se vám může přihodit, že banka v případě nesplácení úvěru požádá vašeho zaměstnavatele o stržení dlužné částky z vaší mzdy. Nemusíte se ale obávat, že byste pak neměli co jíst, zaměstnavatel vám může strhnout jen částku do životního minima (které je u rodiny větší než u svobodného člověka). V případě, že banka u vašeho zaměstnavatele neuspěje, požádá zaměstnavatele vašeho manžela či vaší manželky. A pokud ani to nepomůže, bude zaplacení vymáhat po zaměstnavateli vašeho ručitele.

Pokud všechny tyto prostředky selžou, bude vymáhání dluhu postoupeno soudu. Na konci více či méně zdlouhavé právní cesty vás může čekat exekutor.

Exekutor není vykonavatel

Pokud bude váš případ řešit soud, nařídí vám rozsudkem, abyste věřiteli zaplatili. Než se tak stane, uběhne několik měsíců, možná i let. Po tu dobu však budete věřiteli platit mimo jiné i úroky z prodlení. Jestliže ani na výzvu soudu nezaplatíte, může věřitel (jinak též nazvaný jako „oprávněný“) požádat o výkon soudního rozhodnutí. Jakmile soud tento návrh vydá a je platný, má věřitel dvě možnosti:

Může se obrátit na soud, aby ve výkonu rozhodnutí sám pokračoval. Výkon pak bude provádět soudní vykonavatel. To je zaměstnanec soudu a bývá zpravidla mírnější než soudní exekutor. V návrhu na výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky uvede oprávněný, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí proveden. Navrhuje-li oprávněný výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, označí v návrhu toho, vůči komu má povinný nárok na mzdu (plátce mzdy). Navrhuje-li oprávněný výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, označí v návrhu peněžní ústav a číslo účtu, z něhož má být pohledávka odepsána; označí-li oprávněný více účtů povinného u téhož peněžního ústavu, uvede také pořadí, v jakém z nich má být pohledávka odepsána. Navrhuje-li oprávněný výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky, označí v návrhu osobu, vůči které má povinný pohledávku (dlužník povinného), a uvede důvod pohledávky. Soudní vykonavatel bude řešit jen to, co nařídil věřitel v návrhu na výkon rozhodnutí. Navíc se případ dlouho potáhne, protože soudní vykonavatelé mají práce požehnaně. Nevýhodou je, že oprávněný si sám musí zjistit vaše majetkové poměry. Pro tuto cestu volí většinou ti věřitelé, kteří mají přehled o vašem majetku (banky, pojišťovny apod.) Exekuce může být nařízena i v případě, že jste se nikdy nedostavili k soudu a nereagovali na výzvy k vyzvednutí doporučených zásilek. Soud vás totiž odsoudí ve vaší nepřítomnosti. Rozsudek lze doručit i tzv. náhradním způsobem, a když o tom nebudete vědět, nebudete mít ani možnost se bránit. Zákon navíc stanovuje, že dlužník se o nařízení exekuce má dozvědět jako poslední.

Hra na mrtvého brouka se nevyplatí

Oprávněný však může využít i služeb soudního exekutora, toho však, narozdíl od vykonavatele, musí zaplatit. Pokud se vaším případem bude zabývat soudní exekutor, jste v horší situaci. Možnost obrany proti exekutorovi téměř neexistuje a rozhodně vám nepomůže zaujetí polohy mrtvého brouka. Jednoduše řečeno, soudní exekutor může všechno a vy nic.

Soudní exekutor může a bude zjišťovat vaše majetkové a finanční poměry. Může nahlížet na vaše účty, zablokovat je a vzít si z nich dlužnou částku. Nemusí zkoumat, komu patří jím zabavený majetek, o vyloučení z exekuce totiž musí požádat jeho majitel a musí prokázat, že mu opravdu patří. Do nepříjemných situací tak lehce můžete dostat např. i kamaráda, u něhož se občas zdržujete a soudní exekutor se bude domnívat (ano, stačí se „jen domnívat“), že u něho máte schovaný svůj majetek. Pokud je exekutor tvrdohlavý, nicméně v právu, můžete tak uvést hodně lidí do velmi nepříjemných a dlouhodobě neřešitelných situací. To se chystá změnit ministerstvo spravedlnosti, ale ještě si pár měsíců či let počkáme, než dojde k obratu.

Jedinou možností, jak ochránit svůj majetek, je ukládat si účty kupní smlouvy od svého majetku. V případě návštěvy exekutora tak můžete prokázat, že majetek je váš, ne dlužníka (resp. opačně).

Ale neodsuzujme všechny exekutory. Kritika na přehnaně aktivní exekutory se rozšíří okamžitě, ale už se moc nedoslechnete o tisících úspěšných exekucích, které získaly věřiteli zpět finanční prostředky poctivou cestou.

Bez jízdenky do autobusu nelez

Mnozí lidé si často vypráví úsměvné příhody, jak kdo utekl revizorovi při kontrole jízdenek. Pokud vás přece jen zkontroluje a vy nebudete mít platný jízdní doklad, budete muset prokázat svou totožnost. I revizoři jsou chytřejší, proto kontrolní akce často provádí za asistence policie nebo městských strážníků, kterým svoje doklady ukázat musíte. Vyhozená Dohoda o zaplacení pokuty u dopravce se vám může citelně prodražit. Tyto částky jsou poměrně snadno vymahatelné srážkou ze mzdy a pokud mzdu nemáte, buďte si jisti, že hmotný majetek do pěti tisíc korun exekutor nebo vykonavatel vždy najde.

Neplacení u doktora se může prodražit

Podobně jako v předchozím případě může mít fatální následky nezaplacení například třicetikorunového poplatku za ošetření u lékaře. Pokud nepatříte mezi skutečně sociální případy, což musíte doložit potvrzením vašeho místního úřadu, závazku neuniknete. Když poplatky u lékaře nebo v nemocnici nezaplatíte, zpravidla dostanete buď složenku, nebo údaje u způsobu uhrazení poplatku. Postup je různý, ale většinou je základ stejný: na propisovací papír o třech listech se uvedou vaše osobní údaje, datum ošetření, místo a výše dlužné částky. Do osmi dnů musíte tento dluh zdravotnickému zařízení uhradit. Není-li stanoveno jak, nejsnazší je přijít do pokladny zařízení a vše uhradit oproti potvrzení v hotovosti. Dlužnou částku můžete poslat i poštovní poukázkou s uvedením důvodu platby. Pouze v případě bankovního převodu, pokud není stanoveno, že tak můžete platit, je potřeba zdravotnické zařízení o této platbě informovat, nejlépe doporučeným dopisem. To se sice prodraží, ale náklady budou pru vás stále nižší, než prodej vašeho dluhu s následky.

Když nezaplatíte, nemocnice či lékař může váš například třicetikorunový dluh dále prodat. Je to běžný postup, protože málokteré zdravotnické zařízení má skvělé vymáhací oddělení, jeho prioritou jsou jiné služby. Prodej vašeho dluhu třetí osobě vás přijde draho. Zaprvé se připravte na další poplatky za upomínky a náklady s dluhem a zadruhé vás exekuce nemine. Pro firmu, která tento nepatrný dluh od zdravotnického zařízení odkoupila, je to cesta k sice pracnému, ale jistému obchodu.

Osobní bankrot je šancí, ale ne pro každého

Tak zvaný osobní bankrot, který je možné vyhlásit od letošního roku, je cestou, jak se dostat z dluhů ven. Ale ta cesta je složitá, vyžaduje souhlas všech věřitelů a pokud se prokáže účelovost osobního bankrotu, je od začátku neplatný. Přečtěte si, jak vypadá oddlužení v praxi.

Proti exekučnímu příkazu soudního exekutora není přípustné odvolání

„Prásknout“ vás může každý

Se soudním výkonem rozhodnutí v ruce musí oprávněnému každá finanční instituce či podnik sdělit, zda u ní máte nějaký majetek. Tím oprávněným může být i váš kamarád, kterému dlužíte a který proti vám podal návrh na výkon rozhodnutí. Věřitel je tak oprávněn sám zjišťovat majetkové poměry dlužníka, tzn. že může zjistit i to, kde máte bankovní účet. Je však v nevýhodě, protože vaše majetkové poměry musí zjistit sám a navíc tyto informace může jen předat soudu, nemůže požádat vaši banku, aby vám sama strhla dlužnou částku.

To udělá až soudní vykonavatel, ovšem ten skutečně udělá jen to, co věřitel požaduje, nic víc. Navíc, nějakou dobu trvá, než informace o majetku, který věřitel odhalil, doputuje k soudnímu vykonavateli a ten poté provede exekuci (zpravidla několik měsíců). Exekutor však může vše, co najde, okamžitě zabavit, odvézt, zablokovat. Pokud se zjišťováním vašeho majetku vzniknou věřiteli náklady (např. banky si za zveřejnění čísla účtu se jménem majitele účtují od 200 do 1 000 Kč), samozřejmě si je připíše na „účet“. V této fázi se již jakýkoliv náklad oprávněného či exekutora promítne do vaší peněženky.

Nejčastější způsoby exekuce
  • srážka ze mzdy
  • srážka z účtu
  • prodej movitých věcí
  • prodej nemovitých věcí (pozemek, dům, duševní vlastnictví, ochranná známka atd.)

Peníze se (někdy) vrátí, vztahy nikoliv

Na jedné straně je přístup exekutora terčem ostré kritiky a setkává se s nepochopením. Na straně druhé je exekutor často vystavován lžím ze strany dlužníka a je tedy povinností exekutora udělat maximum pro to, aby byl věřitel uspokojen. Je potřebné, aby exekutor měl i „lidské cítění“, tzn. aby nešel do krajností a v bytě nezůstalo zhola nic. Z hlediska práva to však po něm nikdo požadovat nemůže a je tedy jen na nás udělat vše pro to, aby taková extrémní situace nikdy nenastala.

skoleni_8_6

Vlastní zkušenost

Můj, již bývalý, kamarád-spolupracovník byl ve finanční tísni a naléhavě mě prosil o půjčení půldruhého tisíce korun. Původní týdenní doba pro vrácení se prodloužila na neuvěřitelných 5 let. Výhodou byla podepsaná směnka a smlouva, byť na popsaném linkovaném a ušmudlaném papíře, který jsem narychlo našel. Po třech měsících zapírání a skrývání „kamaráda“ jsem se obrátil na soud. Směnečný rozkaz přišel do měsíce, a poté již bylo vše na mně. S platebním rozkazem v ruce jsem měl v bankách otevřené dveře, banky si za každou informaci nechaly řádně zaplatit. Tyto výdaje šli samozřejmě do mých nákladů a k tíži dlužníka. Mezitím bylo provedeno pět bezvýsledných exekucí: dvě na mzdu, tři na majetek. Vzhledem k placenému výživnému jsem byl v pořadí a nebylo z čeho dluh srážet, majetek byl po provedené exekuci vždy vyloučen, že patří někomu z příbuzných. Po třech letech, kdy se nic nedělo, začal můj dlužník opět pracovat, o čemž mě informoval soud. Mezitím dluh stále žil a úroky tiše rostly. Po pěti letech celková výše dluhu činila necelých 9 500 Kč, z toho úroky tvořily jen pár set korun, zbytek byly náklady. A přibližně tato částka byla nakonec formou exekuce ze mzdy postupně stržena. K tomu je nutné připočíst i náklady soudu ve výši asi 4 500 Kč, které dlužník musel uhradit. V přeneseném slova smyslu to byly dobře investované peníze. Náklady se vrátily a úrok z půjčených 2 500 Kč byl ze zákona 6 % plus smluvní pokuta 0,01% z dlužné částky za každý den prodení.

Majetek můžete koupit znovu, peníze opět vyděláte, věřitele časem uspokojíte, ale poničené lidské vztahy se obnovují špatně a velmi dlouho, pakliže vůbec.

Slovníček

Nařízením exekuce
je postihován celý dlužníkův majetek. Dlužník nesmí se svým majetkem nakládat vyjma běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb a udržování a správy majetku. Veškeré právní úkony učiněné v rozporu s touto povinností jsou neplatné.

Exekutor
v rámci pověření exekutorským úřadem provádí nucený výkon exekučních titulů a další činnost podle exekučního řádu. Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle a je samostatnou osobou. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení. Oprávněný musí služby exekutora zaplatit. Exekutor má postavení veřejného činitele při výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných z pověření soudu. Exekutor má celostátní působnost.

Soudní vykonavatel
je zaměstnanec soudu, který zajišťuje, aby byly vykonány některé úkony nařízené soudem nebo potřebné pro soudní řízení. Jeho náplní práce je např. vymáhání soudních pohledávek, vyklízení bytů, sepisování a zajišťování věcí, vydávání věcí nebo odebraných peněz, vyrozumívání účastníků soudního řízení apod. Oprávněný služby vykonavatele neplatí.

Oprávněný

je ten, komu je dluženo.

Anketa

Dostali jste se někdy do situace, kdy jste nebyli schopni splácet své dluhy?

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).