Hlavní navigace

Kolik zaplatíte protistraně, když prohrajete soudní spor?

5. 5. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Rizikem soudního sporu není jen samotný neúspěch ve věci, která je předmětem řízení, ale též případná povinnost nahradit druhé straně soudní výlohy. Kolik tedy zaplatíte, když prohrajete soudní spor?

Účastníkovi soudního řízení, který ve sporu plně uspěl, přiznává soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo obraně práva proti účastníku, který spor prohrál. Ten tak nakonec nese bez náhrady své náklady, které v průběhu řízení měl, ale hradí nadto úspěšnější opačné straně ještě vynaložené náklady. Jedná se zejména o soudní poplatek, paušální náhradu tzv. palmárních nákladů na právní zastoupení druhé strany advokátem, náklady svého právního zastoupení, náklady na zjištění, zajištění a provedení důkazů, včetně tzv. svědečného nebo úplaty za znalecké posudky.

Kolik zaplatíte právníkovi protistrany?

Palmární odměna za právní zastupování patří ke kompenzovaným nákladům řízení jen v případě, je-li zástupcem advokát (popř. za stanovených podmínek notář nebo patentový zástupce). Je-li zástupcem například podnikový právník nebo jiný právník, který není členem České advokátní komory, jeho odměnu poražený účastník sporu hradit nemusí. Čtěte více: Lze se vyhnout zaplacení nákladů na exekuci?

Přestože právní služby rozhodně nepatří k nejlevnějším, poptávka po nich neklesá. Důvodem je složitost obchodních, podnikatelských a společenských vztahů vůbec, stejně jako formální a procesní požadavky kladené na jejich realizaci. Zvláště ve sporném občanském soudním řízení se stala kvalifikovaná právní pomoc už téměř nezbytnou. Jen stěží se laik, hájící před soudem svá práva proti druhé straně, obejde bez asistence právníka, protože jej i drobná formální chyba může připravit o spravedlivé vítězství.

Právník se s klientem může podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., dohodnout na libovolně vysoké smluvní ceně (palmární odměně) za právní zastoupení. Nedojde-li k dohodě, platí klient za poskytnuté služby podle advokátního tarifu, který zmíněná vyhláška v platném znění obsahuje. Pokud se odměna advokáta za poskytnuté právní služby řídí smlouvou s klientem, jde o smluvní odměnu – její úroveň není resortním právním předpisem limitována, záleží na konkrétní dohodě. Není-li odměna takto výslovně dohodou určena, řídí se ustanoveními advokátního tarifu.

klíč, peníze, exekuce, dluhy

Ilustrační foto


Smluvní odměna je vhodnější pro klienty znalé cen

Smluvní odměna spočívá v ujednání mezi advokátem a klientem o částce, za níž bude advokát právní službu poskytovat, anebo o způsobu jejího určení. Ujednání o smluvní odměně je buď součástí mandátní smlouvy, na jejímž základě se právní služba poskytuje nebo je dohodnuto samostatně. Čtěte více: Co vám nesmí při exekuci zabavit?

Odměna může být vyjádřena v tzv. časové podobě. Advokát a klient se mohou dohodnout na hodinové sazbě či poplatku za jinou časovou jednotku. Tato sazba pak, není-li ujednáno jinak, náleží právnímu zástupci za každou započatou jednotku času, strávenou nejen s klientem, ale též studiem spisů, přípravou nebo jednáním s protistranou. Pokud advokát uvede do smlouvy celkový odhad odměny za vyřešení celého případu a její výši podstatně překročí, bez předem zaslaného písemného upozornění nemůže doplacení rozdílu po klientovi vymáhat.

peníze, internetové bankovnictví, obchod

Foto: Ivana Dvorská


Druhý způsob, kterým lze odměna stanovit je pomocí tzv. podílu či paušálu, kdy si obě strany určí celkovou odměnu za vyřešení celého případu, jejíž výše může být vyjádřena i podílem na hodnotě věci.

Použití časové odměny je obvyklé pro jednorázové právní poradenství. Paušální palmáre, případně kombinované s časovou odměnou – hodinovými sazbami případně odstupňovanými podle obtížnosti a rozsahu poskytované právní pomoci, pak pro konzultace a zastoupení podnikatelské a firemní klientely. Laik, který nezná v místě a čase obvyklé ceny právních služeb, by měl spíše žádat o poskytnutí právní pomoci za mimosmluvní odměnu.

Anketa

Pracují české soudy efektivně?

Mimosmluvní odměna je stanovena vyhláškou

Výše mimosmluvní odměny se určuje podle sazby kterou stanovuje advokátní tarif a dle počtu úkonů, které advokát ve věci vykonal. Klient tedy platí za každý úkon právní služby, který právník v jeho věci učiní. Takovým úkonem je například převzetí a příprava zastoupení, další porada s klientem přesahující 1 hodinu, účast na jednání před soudem nebo jednání s protistranou za každé započaté 2 hodiny.

Sazby za úkony se odvíjejí od tzv. tarifní hodnoty. Tou je výše peněžitého plnění, cena věci či práva a jejich příslušenství v době započetí, jichž se právní služba týká. Její částka je pochopitelně vyšší při sepsání žaloby ve sporu o 1 000 000 Kč než ve při o 20 000 Kč. Pro některé rodinné a sociální jsou naopak předepsány snížené sazby odměny. Čtěte více: Proč vyzkoušet rozhodčí řízení?

Paušální sazby náhrady palmáre

Náhrada nákladů za právní zastoupení advokátem se nestanovuje ve výši skutečně vynaložených (právníkovi zaplacených) částek, nýbrž podle paušálních sazeb předepsaných vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro civilní soudní řízení v jednom stupni. Na to je advokát povinen klienta upozornit. Sazby náhrad, jde-li ve sporu o zaplacení peněžité částky, zachycuje následující tabulka.

FIN revoluce - tip do článku 1

Sazby náhrad nákladů řízení dle výše sporné částky
Hodnota peněžité částky, jejíž zaplacení je předmětem řízení Sazba odměny přiznávaná soudem jako náhrada nákladů řízení v jedné instanci
do 1 000 Kč 4 500 Kč
přes 1 000 do 5 000 Kč 6 000 Kč
přes 5 000 do 10 000 Kč 9 000 Kč
přes 10 000 do 200 000 Kč 9 000 Kč a 17 % z částky přesahující hranici 10 000 Kč
přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč 41 300 Kč a 2 % z částky přesahující hranici 200 000 Kč
přes 10 000 000 Kč 237 300 Kč a 0,15 % z částky přesahující hranici 10 000 000 Kč

Vítěz bere vše

O plný úspěch ve věci sporu se jedná tehdy, jestliže soud svým rozhodnutím zcela vyhověl návrhu účastníka. Žalobce dosáhl plného úspěchu, jestliže výrok rozsudku odpovídá žalobnímu petitu (návrhu). Žalovaný má plný úspěch, je-li žaloba v celém rozsahu zamítnuta. Nemá-li žádný účastník plný úspěch, ale každý z účastníků uspěl jen částečně, může přesto soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení tomu z nich, jehož úspěch je převažující. Soud tak rozhodne zejména tehdy, jestliže neúspěch účastníka byl v poměru k jeho úspěchu jen nepatrný.

Jak spočítat náhradu

Je-li úspěch a neúspěch obou účastníků jen částečný a nejsou zde podmínky pro přiznání plné náhrady nákladů, má soud dvě možnosti.

  • Soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, a to podle poměru úspěchu a neúspěchu ve věci.

    Příklad:

    Jestliže se žalobce domáhá po žalovaném zaplacení náhrady škody – například částky 100 000 Kč a je mu přiznána částka 60 000 Kč, potom je jeho úspěch 60%, úspěch žalovaného je 40%.

    Žalobci tak bude přiznána 20% náhrada nákladů řízení: tedy 20 % z paušální sazby náhrady palmáre 24 300 Kč čili 4 860 Kč.

    Dále to bude 20 % ze zaplaceného soudního poplatku, který činí 4 % z předmětu řízení – peněžitého plnění 100 000 Kč. Tedy 20 % z částky 4000 Kč = 800 Kč.

  • Je-li úspěch a neúspěch na obou stranách přibližně stejný, soud v rozsudku vysloví, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Každý z nich tedy ponese bez nároku na náhradu náklady, které v průběhu řízení vynaložil.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).