Hlavní navigace

Občane, přiznej se! - podrobný návod

31. 1. 2003
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Rok se s rokem sešel a finanční úřad si opět brousí zuby na naše peněženky. Vybavil nás novým formulářem daňového přiznání a naším úkolem je poprat se s ním. Podívejme se podrobně, jak si s daňovým přiznáním poradit lépe než chybující ministerská mašinerie.

Nejtěžší práci budou mít, jako tradičně, osoby samostatně výdělečně činné. Stát je letos pilný a připravil opět nové Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, typ B o pouhých čtyřech stranách bez příloh, jehož kolonky ale nejsou o moc přehlednější než v loňském roce. O jeho nepřehlednosti svědčí i skutečnost, že samo ministerstvo v tiskopisu udělalo 19 chyb.

Chyby ministerstva jsou různé – od drobných stylistických (např.: V pokynu k řádku 12: druhé větě text: „ve zdaňovacím období“ má být správně: „za zdaňovací období“.), přes pomíchání řádků (např.: V pokynu k ř.101 údaj v závorce: „(uveďte na ř.107)“ má být správně: „(uveďte na ř.109)“.), po chyby fatální, měnící výslednou daňovou povinnost (např.: ř.418 „Daň celkem“ – údaj v závorce: „(ř.416 – ř.417)“ má být správně: „(ř.416 + ř.417)“.). Vyskytují se však „pouze“ v tištěné podobě a k dispozici je i bezchybná elektronická verze (183,5 kB) ve formátu PDF.

Opusťme ministerské chyby v tištěné verzi a přejděme ke správnému formuláři. Vyplňujeme daňové přiznání řádné za zdaňovací období 2002. Pokud vyplňujete daňové přiznání sami, křížkem označte „ne“ v kolonce „Toto daňové přiznání zpracoval daňový poradce…“. V opačném případě svůj postup konzultujte s daňovým poradcem. Vyplnění osobních údajů a data je snadné, a první strana přiznání je hotová.

K vyplnění druhého oddílu je zapotřebí nejprve zpracovat přílohy k daňovému přiznání. Z nich se pak doplní příslušné částky do příslušných kolonek a provedou se příslušné matematické operace podle návodu. Podívejme se ale nejdříve na nezbytné přílohy.

Výpočet dílčího základu DP z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti
Do velké kategorie podnikatelů a OSVČ spadají nejen živnostníci, ale též samostatní zemědělci, lidé živící se na základě autorských honorářů, znalci, tlumočníci, podílníci veřejných obchodní společností, komplementáři a osoby podnikající na základě jiného než živnostenského zákona. Pokud nespadáte ani do jedné z uvedených skupin, můžete tuto přílohu využít libovolným způsobem (vzhledem k savosti je vhodná například k sušení ovoce).

V prvé řadě finanční úřad zajímá, jakým způsobem uplatníte náklady/výdaje. Zda na základě jednoduchého či podvojného účetnictví nebo procentní sazbou. Platí však jedna zásada – veškeré výdaje k příjmům podle paragrafu 7 (což jsou příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti) se musí uplatnit stejným způsobem.

Jste-li například živnostník a zároveň publikujete v médiích, musíte příjmy i výdaje k oběma činnostem vést v jednom účetnictví nebo si náklady u obou činností uplatnit procentní sazbou z příjmů.

Do řádku 105 zapisují osoby účtující daňově neuznané náklady resp. výdaje, které jsou v účetnictví zaneseny z důvodu účetních zákonů a které zvyšují daňový základ (např. některé opravné položky), řádek 106 je určen pro náklady a výdaje, které snižují základ daně (např. převýšení daňových odpisů nad účetními, výnosy z hypotečních zástavních listů). Pokud vyplácíte podíl třetím osobám, využijte další dva řádky k uplatnění výše podílu.

Do následujících řádků rozepíšete váš podíl na dosažených výnosech/příjmech a nákladech/výdajích vzniklých ve spolupráci s další osobou. Jen v případě příjmů z více zdaňovacích obdobích se objeví jiné číslo než „0“ v kolonce 111.

Pak již jen zbývá doplnit případné podíly na zisku veřejných obchodních společností a podíly komplementáře, sečíst kolonky podle návodu, doplnit výslednou částku do kolonky 113 a zároveň do kolonky č. 32 ve druhém oddílu daňového přiznání.

Stát je ovšem velmi zvědavý a souhrnná čísla mu nestačí. Proto se na celé další straně přílohy věnuje sběru dat o spolupracujících osobách a rozpisu majetku osob účtujících v jednoduchém účetnictví (při účtování v podvojném účetnictví je povinnou přílohou výkaz zisků a ztrát a rozvaha, z nichž jsou údaje patrné).

Výpočet dílčího základu DP FO ze závislé činnosti, pronájmu a ostatních příjmů
Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků jsou daněny zálohově u každého ze zaměstnavatelů, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy se daní až v daňovém přiznání.

Doklad o příjmech a sraženém sociálním a zdravotním pojištění vám vydá na vyžádání každý zaměstnavatel. Pokud vyplňujete daňové přiznání, musíte si zažádat o přehled příjmů všechny zaměstnavatele, jinak se dopustíte daňového úniku, který je snadno odhalitelný. Proto je vhodné požadovat tento doklad při odchodu od zaměstnavatele.

V případě, že nemáte potvrzení o příjmech a zaplaceném pojistném, měly by postačovat výplatní pásky, které obsahují nezbytné údaje o mzdě i zaměstnavateli.

Dílčí základ z řádku 204 přepište do řádku 31 daňového přiznání.

Příjmy z pronájmu jste povinni evidovat, co se týče výdajů, lze uplatnit buď skutečně vynaložené (a řádně doložené), nebo paušální ve výši 20 %. Opět lze výslednou částku upravit o daňové odpisy a jiné uznatelné náklady, popřípadě ji musíte zvýšit o zaúčtované daňově neuznané náklady/výdaje.

Dílčí základ daně z příjmů z pronájmu přepište z kolonky 210 do řádku 34 daňového přiznání.

Ostatní příjmy jsou veškeré příjmy, které nejsou osvobozené ani vyňaté. Finanční úřad opět zajímá struktura těchto příjmů, jejich celková výše a výdaje, které nesmí přesáhnout příjmy. Dílčí základ daně z řádku 213 je údajem, který si žádá kolonka č. 35. Tím je odbyta druhá příloha.

Zpět k daňovému přiznání
Po vyplnění první a druhé přílohy a přenesení dílčích základů daně do příslušných kolonek 2. oddílu daňového přiznání, zůstává nezodpovězená pouze výše „Dílčího základu daně z příjmů z kapitálového majetku“. Do kolonky 33 se zapíší veškeré příjmy z podílů na kapitálových společnostech (s. r. o., a. s., družstva, k. s.), úroky, dávky penzijního připojištění, plnění životního pojištění aj., které nebyly zdaněny u zdroje.

Jste-li zaměstnancem (máte příjem ze závislé činnosti) a zároveň podnikáte se ztrátou, nemůžete si ztrátu z podnikání či jiných činností odečíst od základu daně z příjmů ze závislé činnosti. Můžete ji pouze převést na řádek 59 a použít v dalších letech pro snížení zdanitelných příjmů na řádku 38 (v letošním roce řádek 38; v příštích letech mohou doznat změny nejen daňové formuláře, ale též daňové zákony).

Základ daně zjistíte podle předepsaných propočtů na řádku 39 (Základ daně po odečtení ztráty). A nejtěžší je za vámi.

Odčitatelné položky a nezdanitelné částky
Odčitatelné položky a nezdanitelné částky jsou zřejmě nejpříjemnější částí daňového přiznání. Finanční úřad opět nejprve požaduje několik osobních údajů o důchodu, manželce/manželovi, dětech a jejich zdravotním stavu,

pak vám ale za každý údaj dovolí odečíst nemalou částku od základu daně.

A aby to nebylo tak jednoduché, čeká zde ještě malá odměna za využívání produktů kapitálového trhu, které stát považuje za prospěšné. Od základu daně tak lze odečíst další desetitisíce korun odčitatelných položek životního pojištění, penzijního připojištění, stavebních úvěrů a dalších.

V řádku 51 se skrývají úlevy za rozličné ekologické investice, investice do zemědělských strojů, výuku žáků a další. Do řádku 52 pasují úroky z úvěrů stavebního spoření a hypoték.

Konečně lze dopočítat daňový základ (ř. 53), zaokrouhlit ho podle zákona na stokoruny dolů (ř. 54) a spočítat daň (ř. 55). Pak vše ještě jednou přepsat do 4. oddílu (Daň celkem, ztráta), vynechat 5. oddíl (Dodatečné daňové přiznání) a dopočítat doplatek či přeplatek daně.

Tím se dostáváme k poslední straně daňového přiznání. Důkladnost je důležitá a pořádek musí být, proto i všechny přílohy musí být pečlivě zaevidovány ve formuláři. Na závěr ještě čestné prohlášení, datum, podpis, a pokud jsme se „uplatili“ a zaplatili na daních více, než činí naše povinnost, můžeme o přeplatek zažádat.

Daňové přiznání včetně příloh je řádně vyplněné, ale s odevzdáním na finanční úřad není třeba spěchat. Čas je až do 31. března 2003. A čím později daňové přiznání podáte, tím později budete muset zaplatit.

Musíte letos podávat daňové přiznání?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Šefredaktor odbormných komutních webů Poradci-sobě.cz a Realiťáci-sobě.cz. Šéf obsahu EMA data.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).