Hlavní navigace

Kouslo vás klíště? Můžete získat zákonné náhrady

28. 4. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

V letošním roce se klíšťata velmi přemnožila a ani zima jim nijak neublížila. Kousne-li vás klíště během výkonu vašeho povolání, infekci to zastavit sice nemůže, ale máte právo na zákonné náhrady způsobené možnou nemocí.

Nemoc z povolání znamená náhradu

Jestliže vám výkonu povolání bude způsobena škoda na zdraví, zaměstnavatel za škodu odpovídá bez ohledu na to, zda škodu zavinil nebo nezavinil. Předpokladem vzniku odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci při nemoci z povolání je existence nemoci z povolání, vznik škody, která bývá charakterizována jako majetková újma vyjádřitelná, resp. vyčíslitelná v penězích, a příčinná souvislost mezi nemocí z povolání a vznikem škody. Jsou-li splněny uvedené předpoklady, odpovídá za škodu zaměstnavatel.

Vyplácení náhrady má svoje pravidla

Aby vám vznikl nárok na náhradu škody, musí ke škodě dojít při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Za škodu vzniklou nemocí z povolání odpovídá zaměstnavatel jen tehdy, jestliže jste pracovali u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou jste byli postiženi. Pokud pracujete u více zaměstnavatelů, za podmínek, u nichž vzniká nemoc z povolání, je povinen náhradu škody poskytnout zaměstnavatel, u něhož jste pracovali naposledy před zjištěním této nemoci, samozřejmě za předpokladu, že se i u něho vyskytovaly pracovní podmínky, za nichž mohla nemoc z povolání vzniknout.

Důležitá je identifikace vzniklé škody

Dalším nezbytným předpokladem pro vznik odpovědnosti je samotná škoda. Posledním předpokladem vzniku odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při nemoci z povolání je příčinná souvislost mezi nemocí z povolání a vzniklou škodou. Mezi škodou a škodní událostí je příčinná souvislost dána tehdy, byla-li škodní událost příčinnou důležitou, podstatnou a značnou, avšak nemusela být příčinnou jedinou; příčinná souvislost není vyloučena ani v případě, kdy u vás existuje určitá predispozice ke vzniku poškození zdraví ještě před vznikem nemoci z povolání.

Co všechno může být nemocí z povolání

Velmi zajímavý a spíše neobvyklý – atypický – o to však právní úpravu lépe ilustrující a také poučnější – případ řešil kdysi Krajský soud v Ústí nad Labem, který ve věci rozhodl svým rozsudkem č.j. 12 Co 146/2002 ze dne 11. května 2005. Na uvedený judikát upozornil v odborné literatuře, ač sám soudcem Městského soudu v Praze, soudce A. Bartoš. Jakkoliv bylo toto rozhodnutí vydáno na základě dřívější právní úpravy, a to zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (který byl účinný do 31. prosince 2006, protože k 1. lednu 2007 byl zrušen), závěry soudu jsou použitelné i při aktuální právní úpravě, tedy podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Proto jsem se něco z jeho nezajímavějších závěrů a zdůvodnění rozhodl zpřístupnit s vysvětlivkami i čtenářům našeho serveru.

Praktická zkušenost sporu se zaměstnavatelem

Žalující zaměstnankyně (žalobkyně) pracovala u žalovaného zaměstnavatele jako strojník na úpravně vody. V průběhu odpolední pracovní směny se při plnění pracovních úkolů pohybovala opakovaně zalesněným a travnatým terénem. Po skončení směny zjistila během sprchování, že má přisáté klíště. Ještě téhož večera žalobkyně navštívila svého manžela v zaměstnání, kde vykonával noční směnu, který jí klíště odstranil. Žalobkyně štípnutí klíštětem nevěnovala pozornost, po určité době však u ní nastaly vážné zdravotní problémy.

Zdravotní problémy se stupňovaly a žalobkyně zůstala nakonec dlouhodobě v pracovní neschopnosti. Její onemocnění bylo diagnostikováno jako lymeská borelióza, jejíž příčinou byla infekce klíštětem. V souvislosti s následky onemocnění byl žalobkyni rozhodnutím příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení přiznán částečný invalidní důchod. Na žalovaném se žalobkyně domáhala přiznání bolestného, náhrady za ztížení společenského uplatnění, náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti i po skončení pracovní neschopnosti.

Zhodnocení sporu

V projednávané věci byly splněny veškeré předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci nemocí z povolání. Byla prokázána existence nemoci z povolání, v jejímž důsledku nepochybně žalobkyni vznikla škoda, a stejně tak byla prokázána i příčinná souvislost mezi nemocí z povolání a vznikem škody.

Účto_tip_změny21

Zásadní skutkovou otázkou, kterou bylo třeba zkoumat, bylo, zda k infikaci klíštětem došlo u žalobkyně v souvislosti s plněním pracovních úkolů. Okolnosti související se štípnutím klíštětem a odstraněním klíštěte jsou podloženy svědeckou výpovědí manžela žalobkyně, vznik nemoci z povolání je podložen také hlášením nemoci z povolání příslušným oddělením zdravotnického zařízení.

Máte nárok na odškodnění

Došlo-li ke kousnutí a infikaci klíštětem při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, je onemocnění lymeskou boreliózou nemocí z povolání, a zaměstnanci náleží odškodnění za nemoc z povolání stanovené zákoníkem práce.

Anketa

Kouslo vás někdy klíště?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).