Hlavní navigace

Přestávky v práci: Kdy jsou placené a kdy neplacené?

29. 1. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Povinnost zajistit stravování sice zaměstnavatel nemá, ale musí vám stravování umožnit. Zároveň vám musí poskytnout přestávku v práci na jídlo a oddech. Kdy máte nárok na přestávku a jak se platí? A můžete se přestávky vzdát a odejít z práce dříve?

Lidský organismus není přizpůsoben pro dlouhodobý nepřetržitý výkon práce. Nepřetržitý výkon práce bez přestávky po dobu několika hodin sice zvládne, ale pak dochází v důsledku fyzického a psychického opotřebení k poklesu výkonnosti, který se může projevit ve snížené kvalitě nebo kvantitě práce. Z toho vychází i zákoník práce. Nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce vám musí zaměstnavatel poskytnout přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci (tj. ve věku do 18 let) musí být tato přestávka poskytnuta, a to vždy, za jakýchkoliv okolností, nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce.

Jak se stanovuje délka a počet přestávek

Při rozhodování o délce přestávky se přihlíží ke způsobu stravování zaměstnanců. To znamená, že trvání doby přestávky na jídlo je třeba stanovit tak, aby přestávka umožnila konzumaci jídla včetně času potřebného na cestu do místa stravování a zpět. Přitom začátek a konec přestávky stanovuje zaměstnavatel svým rozhodnutím, zpravidla ve spolupráci s odborovým orgánem, pokud odbory u něj působí.

Existují však pracovní místa, která vyžadují nepřetržitý provoz bez přerušení práce. I v těchto případech vám však zaměstnavatel musí bez přerušení provozu zajistit přiměřenou dobu na oddech a jídlo a tato doba se započítává do pracovní doby. Mladistvým musí vždy být poskytnuta standardní přestávka na jídlo a oddech, tedy spojená s přerušením práce a nikoliv pouze přiměřená doba na oddech a jídlo.

Může být rozdělena na více částí, ale musí splnit účel

Je-li to praktické, může být přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena do několika částí. V takovém případě však alespoň jedna část musí mít nejméně 15 minut. To znamená, že když dojde k rozdělení přestávek do více částí, alespoň jedna musí být v rozsahu 15 minut a ostatní přestávky v rozsahu do celkových 30 minut mohou být kratší; tak mohou být poskytnuty např. jedna patnáctiminutová a tři pětiminutové přestávky.

Jednotlivé části přestávky musí splnit účel, tj. poskytnutí času na jídlo a oddech, v opačném případě je jejich smysl popřen, tj. nesmí být příliš krátké. Poskytování kratších nebo rozmělněných přestávek do velmi krátkých časových úseků by bylo v rozporu s účelem přestávky. Na druhé straně, horní hranice doby trvání přestávky stanovena není.

Hledáte práci? Zkuste to s námi: portál s nabídkou pracovních míst.

Na přestávku máte právo, ale je to i vaše povinnost

Přestávku v práci na jídlo a oddech vám zaměstnavatel nesmí poskytnout na začátku a konci pracovní doby. Proto se nemůžete sami rozhodnout, že například nebudete čerpat přestávku a o to dříve budete z pracoviště odcházet dříve než zaměstnanci, kteří přestávku čerpat budou (zpravidla nejčastěji o třicet minut). Tento postup není možný z jednoho důvodu: čerpání přestávky by se posunulo na konec pracovní doby, a to zákoník práce výslovně zakazuje.

Za přestávku peníze nedostanete, musíte ji napracovat

Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby, a jsou tudíž neplacené. Nenáleží za ně ani mzda, plat nebo jejich náhrada. Navíc se pracovní směna se o dobu přestávky v práci prodlužuje.

Přestávku můžete dostat i dříve, než je předepsáno, ale po 6 hodinách nepřetržité práce musí být poskytnuta vždy, a to tak, aby s případnou předchozí přestávkou činila nejméně dohromady 30 minut. Přestože se přestávka nezapočítává do pracovní doby, čerpat ji musíte, ať chcete, nebo ne. Přitom je irelevantní, zda se stravujete nebo nestravujete apod.

Průvodce daňovým a sociálním systémem

 • daňové kalkulačky
 • kalkulačky čisté mzdy
 • kalkulačky sociálních dávek
 • interaktivní daňová přiznání
 • přehled změn v kostce
Vše na jednom místě, stačí jen kliknout.

Místo přestávky může být stanovena placená doba odpočinku

Pokud děláte práci, která prokazatelně nemůže být přerušena, a proto nemůžete mít řádnou přestávku v práci na jídlo a oddech, musí vám být zajištěna alespoň přiměřená doba na oddech a jídlo. Tato doba se započítává do pracovní doby, zatímco doba standardní přestávky v práci na jídlo a oddech se do pracovní doby nezapočítává.

Prakticky se jedná o situace, kdy budete při práci po přiměřenou dobu odpočívat nebo jíst. Zaměstnavatel však musí tyto situace akceptovat, neboť se fakticky jedná o výkon práce. Máte sice možnost si na svém pracovišti chvíli oddychnout, najíst se, ale není možné, abyste ve stanovenou dobu nastoupili přestávku v práci a případně opustili své pracoviště, resp. jej předali jiné oprávněné a kompetentní osobě. Nejedná se proto o standardní přestávku v práci.

Jako práce, které nemohou být přerušeny, jsou charakterizovány zejména práce, kdy jde o:

 • technologickou či provozní (funkční) nepřerušitelnos­t práce,
 • organizační nezajistitelností pracovní přestávky, tj. nemožností zajistit vystřídání zaměstnance v době přestávky.

V praxi jde zejména o pracoviště s jedním člověkem (jako v případě hlídačů, strážných, vrátných, recepčních, dispečerů apod.), která neumožňují zastupitelnost jiným zaměstnancem, ale též jde v určitých případech o práci vychovatelek (či vychovatelů), lékařů a zdravotních sester. Nebo v případě mimořádných situací, při nichž přestávku čerpat nemůžete, přestože za normálních okolností ji jinak čerpat můžete.

Ovšem pozor, mezi přestávkou v práci na jídlo a oddech a přiměřenou dobu na oddech a jídlo je rozdíl, nejde o stejné doby odpočinku. Jestliže vám zaměstnavatel poskytuje bez přerušení provozu nebo práce přiměřenou dobu na oddech a jídlo, jde o pracovní dobu, za kterou vám náleží mzda (nebo plat). Ale rozhodování o tom, zda je potřeba poskytnout přestávku v práci na jídlo a oddech nebo jen přiměřenou dobu na oddech a jídlo, vyžaduje individuální hodnocení konkrétních podmínek každého pracoviště. Není proto vyloučeno, že zatímco v průběhu ranní či odpolední směny je vám možné přestávku v práci poskytnout (např. na pracovišti je více zaměstnanců, kteří se mohou v této době navzájem zastoupit), v průběhu noční práce nebo práce přesčas tomu tak není, a namísto přestávky v práci vám bude zajištěna pouze přiměřená doba na oddech a jídlo.

Zaměstnavatel musí prokázat, že práci není možné přerušit z důvodů technologických nebo provozních, že přerušení práce nelze vyřešit organizačně (tedy že nelze zabezpečit vystřídání zaměstnanců v době jejich přestávky v práci) a že je těmto zaměstnancům i bez přerušení práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo. Při rozhodování se rovněž musí přihlédnout k hlediskům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jak se platí přestávky v práci

 • Neplacené – přestávky v práci na jídlo a oddech. Jde o osobní volno zaměstnance.
 • Placené – přiměřená doba na oddech a jídlo. Výkon práce z provozních důvodů nemůže být přerušen a zaměstnanec musí zůstat na pracovišti.
 • Placené – bezpečnostní přestávka . Prevence ohrožení zdraví a bezpečí zaměstnance.

Co jsou bezpečnostní přestávky

Od přestávek na jídlo a oddech se odlišují bezpečnostní přestávky. Ty vám zaměstnavatel musí poskytnout z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nejčastěji jde o řízení motorových vozidel, zvedání břemen, při vnuceném tempu práce (což jsou práce, kdy si nemůžete volit pracovní tempo a vaše činnost je podřízena rytmu strojního zařízení nebo jiných osob), monotónní činnosti (například práce spojené s trvale se opakujícími stejnými úkony), nepřetržitém používání ochranných pracovních prostředků apod. Obecně vzato jde o takové činnosti, které jednotvárně a jednostranně zatěžují organismus, při nichž dochází k větší únavě, napětí a stresu (a tudíž i k většímu ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků než u jiných zaměstnanců). Dobrou zprávou je, že bezpečnostní přestávky se považují za výkon práce a tudíž jsou placené. Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítá se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby.

CHP22

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní přestávka není přestávkou na odpočinek od práce, můžete během bezpečnostní přestávky nadále pracovat, ale nesmí jít o jednotvárnou práci. Je proto na vašem zaměstnavateli, aby navrhl například vhodné střídání různých typů činností.

Souběh přestávek je placený, ale zvýhodňuje některé profese

Jestliže bezpečnostní přestávka připadne na dobu přestávky na jídlo a oddech, je tím účel bezpečnostní přestávky naplněn. Současná právní úprava však zvýhodňuje některé zaměstnance, například řidiče, oproti jiným. Stanovuje totiž, že při jmenovaném souběhu přestávek se v tomto případě přestávka na jídlo a oddech započítá do pracovní doby. Argument, že bezpečnostní přestávka má přednost, nemá logiku. Účelem bezpečnostní přestávky není poskytovat za ni peněžní plnění, ale vyjmout zaměstnance expozici rizikového faktoru pracovních podmínek, což je splněno i přestávkou na jídlo a oddech.

Do pracovní doby, za níž je zaměstnanci poskytována mzda (plat) se zahrnují:

 • bezpečnostní přestávky ve smyslu ust. § 89 odst. 1 zákoníku práce,
 • přiměřená doba na jídlo a oddech ve smyslu ust. § 88 odst. 1 věty druhé zákoníku práce,
 • přestávky ke kojení (ve smyslu ust. § 242 zákoníku práce),
 • technologické přestávky, t.j. přestávky předepsané výrobcem zařízení, na němž nebo s jehož pomocí zaměstnanec vykonává práci

Daří se vám v práci využít přestávku?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).