Hlavní navigace

Jak si můžete v roce 2017 snížit daňový základ?

7. 3. 2017
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Na jaké odečitatelné položky máte nárok, v jaké výši je můžete uplatnit a co bude příští rok jinak?

O jaké odečitatelné položky si můžete snížit svůj základ daně a jaké změny, platné už pro letošek, ovlivní vaše daně příští rok?

Co vám sníží daňový základ?

Tzv. nezdanitelné části základu daně upravuje § 15 zákona o daních z příjmů. Tím, že si o ně snížíte základ daně, snížíte i celkovou daňovou povinnost. Samozřejmě ale ne v rozsahu jako pomocí daňových slev, které se odečítají přímo od vypočtené daně. Aktuální informace k daňovým slevám jsme přinesli v článku Neplaťte vyšší daně než musíte. Jaké slevy můžete využít?

Odečitatelné položky se uplatňují jen jednou ročně, takže až při ročním zúčtování daní, které provádí zaměstnavatel pracovníkům, kteří zde mají podepsané Prohlášení k dani, nebo při podání daňového přiznání.

Bezúplatná plnění (dary)

Dary, které dnes spadají pod kolonku bezúplatných plnění, jsou nejčastěji finanční povahy. Fyzické osoby si od základu daně mohou dar odečíst, pokud jeho celková hodnota dosahuje minimálně 1000 Kč nebo je vyšší než 2 % základu daně. Maximálně je možné odečíst dar do výše 15 % základu daně. Darují-li manželé ze společného majetku, odečte si položku jen jeden z nich, nebo oba, ale pouze poměrnou částí.

Od základu daně si můžete odečíst i dar v podobě služby, věci nebo dokonce nemovitosti, pokud je možné stanovit její hodnotu. Pokud ne, měli byste při oceňování postupovat podle zákona o oceňování majetku.

Daňový základ snížíte i za bezpříspěvkové dárcovství krve, plazmy, krevních destiček, kostní dřeně nebo rovnou orgánu. Za jeden odběr si odečtete 2000 Kč. Darujete-li orgán, zvyšuje se odečitatelná položka na 20 000 Kč.

Každý dar musíte prokázat potvrzením od příjemce, tedy například charitativní organizace. V případě daru krve a jejích složek pak od daného zdravotnického centra, které odběr provedlo, nebo od transplantačního centra, pokud se jednalo o darování orgánu.

Jak jsme informovali už minulý rok, v Poslanecké sněmovně je návrh (sněmovní tisk 848), který počítá se zvýšením odpočtu za jeden odběr krve nebo jejích složek na 3000 Kč a se zavedením nového, za vstup do Českého národního registru dárců kostní dřeně nebo do Českého registru dárců krvetvorných buněk, za který byste si jednorázově mohli od základu daně odečíst 8000 Kč.

Platby na penzijní připojištění

Pokud jste si loni platili penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření (III. pilíř), můžete si v letošním přiznání odečíst zaslané pojistné na svůj penzijní účet. Maximálně je za minulý rok možné odečíst 12 000 Kč, ale až poté, co své platby snížíte o částku 12 000 Kč. Z toho vyplývá, že nárok na odečet vznikne až u plateb nad 12 000 Kč ročně. Maximalizujete ho pak při roční platbě ve výši 24 000 Kč.

Od základu daně můžete podle zákona (odst. 5 písmeno b) odečíst i platby na penzijní pojištění (opět max. 12 000 Kč po odečtení částky 12 000 Kč) dle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené s institucí penzijního pojištění, pokud máte výplatu plnění z penzijního pojištění sjednanou nejdříve po 60 měsících a zároveň nejdříve při dosažení 60 let.

V případě, že jste se rozhodli během roku přejít z transformovaných fondů na ty účastnické (z penzijního připojištění se státním příspěvkem na doplňkové penzijní spoření), platí samozřejmě limit pro uplatnění odpočtu souhrnně.

Pokud vaše penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření zaniklo bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění z penzijního pojištění a současně bylo vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem tohoto pojištění, nárok na uplatnění odpočtu zaniká. Částky, o které vám byl v uplynulých deseti letech z důvodu zaplacených příspěvků snížen základ daně, se stávají příjmem podle § 10. Zdanit ho musíte v období, kdy k zániku pojistky došlo.

Svůj nárok prokážete potvrzením od penzijní společnosti, které byste počátkem roku měli najít ve schránce nebo v uživatelském profilu na webu dané společnosti.

Řešíte daně? Při výpočtu vám pomůže naše daňová kalkulačka. Abyste pak měli výpočet kam zapsat, stáhněte si formuláře daňového přiznání, které obsahují i Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Platby na životní pojištění

Podobně jako za penzijní připojištění si můžete od základu daně odečíst i loňské platby na životní pojištění – opět do částky 12 000 Kč. U „životka“ s tím rozdílem, že od částky už nic neodečítáte, takže do 12 000 Kč odečítáte skutečnou výši odvedených plateb na pojistné.

Abyste mohli odpočet za životní pojištění využít, nesmí vaše smlouva připouštět mimořádné výběry, přesněji zákon uvádí, že není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (platí od roku 2015). Nestačí tedy, že jste v minulém roce žádné neuskutečnili. Více si o novince přečtěte v článku Na výběr peněz z životní pojistky máte čas jen do konce roku 2014.

Kromě toho zůstávají v platnosti i všechny ostatní podmínky pro nárok na odpočet:

  • ve smlouvě je sjednána výplata pojistného plnění nejdříve v kalendářním roce, kdy dosáhnete 60 let,
  • u smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití, kdy trvá pojistná doba od 5 do 15 let vč., je sjednána pojistná částka alespoň na 40 000 Kč a u pojistné doby nad 15 let částka alespoň ve výši 70 000 Kč,
  • pojištění je sjednáno minimálně na dobu 5 let,
  • pojistník je totožný s pojištěnou osobou.

Dále zákon podobně uvádí, že dojde-li k výplatě pojistného plnění, jiného příjmu (který nezakládá konec smlouvy) nebo k předčasnému ukončení smlouvy před tím, než uplyne 60 měsíců od jejího uzavření nebo dříve, než vám bude 60 let, nárok na tento odpočet zanikne.

Všechny dosud uplatněné odpočty za pojistné na životní pojištění, o které jste si v posledních deseti letech snížili základ daně, se tím stanou příjmem podle § 10 a vy je v témže roce musíte dodanit podáním daňového přiznání.

Výjimkou je situace v případě plnění, kdy vám vznikne nárok na starobní či invalidní důchod (pro invaliditu třetího stupně) nebo kdy se stanete invalidním (ve třetím stupni) dle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti. Dále toto ustanovení zákona neplatí ani u smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňujícího podmínky pro uplatnění tohoto odpočtu.

Nárok na odpočet prokazujete potvrzením od pojišťovny. Ta vám ho pošle v případě, že vaše smlouva splňuje podmínky pro nárok na odpočet. Více si přečtěte v článku Jak se vyznat v přehledu a potvrzení k životnímu pojištění?

U odpočtů za platby na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření a za platby na životní pojištění dochází s platností od letošního roku k navýšení nezdanitelné částky z 12 000 Kč na 24 000 Kč. Efekt ale pocítíte až při podání daňového přiznání (nebo zúčtování daní) příští rok. Už letos ale můžete u penzijka maximalizovat výhodu odpočtu při měsíční úložce ve výši 3000 Kč (po odečtení 12 000 Kč si můžete od základu daně odečíst 24 000 Kč). U životního pojištění maximalizujete výhodu při měsíční úložce ve výši 2000 Kč.

Zároveň dojde ke změně výpočtu částky, kterou si můžete odečíst od základu daně (§ 15 odst. 5 písm. a) a c)) v případě penzijního spoření ve III. pilíři.

Dosud platilo, že se výše zaplacených příspěvků snížila o 12 000 Kč za celý rok. Nově se toto snížení uplatní za každý jednotlivý měsíc zvlášť a bude možné odečíst jen části měsíčních příspěvků, které v jednotlivých měsících přesáhly maximální výši příspěvku, od kterého vzniká nárok na maximální státní příspěvek. Tzn. o měsíční příspěvek menší než 1000 Kč si základ snížit nesmíte, ale nově si odečtete v plné výši mimořádné příspěvky, které budete vkládat narychlo před koncem roku.

Více informací najdete v článku Daně 2017: s jakými změnami počítat a co se ještě neschválilo?

Úroky z úvěru na bydlení

Od základu daně si můžete odečíst i zaplacené úroky z úvěru na bydlení (týká se úvěrů ze stavebního spoření a hypoték). Podstatné je, aby šly peníze na tzv. bytovou potřebu vlastní, v některých případech i bytovou potřebu druhého z manželů, vašich dětí nebo vašich rodičů či prarodičů (obou z manželů). Pokud úvěr splácíte s druhým z manželů, uplatní si odpočet buď jeden z vás, nebo oba, ale pak jedině rovným dílem.

Za zaplacené úroky (pozor, úroky, nikoli jistinu) můžete odečíst nejvíce 300 000 Kč ročně nebo jednu dvanáctinu – 25 000 Kč – za měsíc, pokud jste úvěr nespláceli po celý loňský rok.

Dejte si pozor na to, že pokud úvěr splácíte za nákup pozemku, na kterém jste plánovali do čtyř let stavět, musíte do této doby výstavbu opravdu zahájit. V opačném případě vám nárok na odpočet zaniká a vy opět musíte částky odečtené od základu daně v minulých letech dodanit.

Nárok na odpočet musíte prokázat potvrzením, které vám zašle banka či stavební spořitelna.

Zkoušky ověřující další vzdělávání

Od daňového základu si můžete odečíst i platbu za zkoušky, které ověřují výsledky vašeho dalšího vzdělávání, maximálně do limitu 10 000 Kč. Jste-li zdravotně postižení, zvyšuje se limit na 13 000 Kč a pro osoby s těžkým zdravotním postižením na 15 000 Kč.

Aby vám nárok vznikl, nesmí vám tyto zkoušky platit zaměstnavatel a vy si je nemůžete uplatňovat jako výdaj. Nárok prokazujete potvrzením o platbě za zkoušku.

Členské příspěvky odborové organizaci

Poslední odčitatelnou položkou od základu daně jsou platby za členské příspěvky odborové organizaci. Ty můžete odečítat do částky odpovídající 1,5 % vašich zdanitelných příjmů, nejvýše ale do 3000 Kč.

Nárok prokazujete potvrzením od odborové organizace.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).