Hlavní navigace

Neplaťte vyšší daně než musíte. Jaké slevy můžete využít?

3. 3. 2017
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Na jaké daňové slevy máte nárok, v jaké výši si je letos můžete uplatnit a co bude příští rok jinak?

Blíží se konec řádného termínu pro odevzdání daňového přiznání za minulý rok. V dnešním článku si shrneme, na jaké daňové slevy vám letos vznikne nárok a v jaké výši si je můžete uplatnit vzhledem k rošádě s daňovými zákony.

Všechny daňové slevy stanovuje § 35ba zákona o daních z příjmů (ZDP), § 35bb v případě slevy za umístění, § 35bc v případě slevy na evidenci tržeb a § 35c ZDP v případě daňového zvýhodnění.

Sleva na poplatníka

Výše slevy na poplatníka se nijak nezměnila, je stále ve výši 24 840 Kč. Toto je jediná sleva, na kterou nemusíte prokazovat nárok. (U zaměstnanců ji podmiňuje podpis prohlášení poplatníka.) Naopak všichni poplatníci ji mohou uplatnit za celý rok i v případě, že nepracovali všech 12 měsíců. Podmínkou je existence zdanitelných příjmů alespoň po část roku.

Řešíte daně? Při výpočtu vám pomůže naše daňová kalkulačka. Abyste pak měli výpočet kam zapsat, stáhněte si formuláře daňového přiznání, které obsahují i Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

Slevu ve výši 16 140 Kč za rok si může uplatnit držitel průkazu ZTP/P. Nelze ji automaticky nárokovat za celý rok, ale jen za měsíce (pak tedy ve výši 1/12 z částky 16 140 za každý měsíc), na jejichž počátku byl poplatník držitelem průkazu ZTP/P. Slevu dokládáte průkazem ZTP/P.

Podle sdělení Finanční správy z počátku minulého roku už finanční úřady akceptují kromě samotného průkazu ZTP/P i rozhodnutí vydané Úřadem práce ČR o přiznání tohoto průkazu. Velký daňový balíček, který by měl začít platit od letošního dubna, navíc změní rozhodný okamžik vzniku nároku na tuto slevu už na okamžik přiznání tohoto průkazu.

To samé pravidlo bude platit i v případě slevy na vyživovanou manželku ZTP/P a slevy na dítě ZTP/P.

Sleva na vyživovanou manželku

Slevu na vyživovanou manželku/manžela (dále jen manželku, ale platí i pro registrované páry) si můžete uplatnit v případě, že s vámi žije ve společné domácnosti a její příjmy za minulý rok nepřesáhly hranici 68 000 Kč. Výše slevy je shodná se slevou na poplatníka, tedy 24 840 Kč a uplatňuje se ročně. V případě, že jste nebyli s manželkou sezdáni celý rok, uplatňuje se příslušný počet dvanáctin z celkové částky slevy za měsíce, ve kterých byla partnerka vaší manželkou už k prvnímu dni daného měsíce. Sleva se dokládá čestným prohlášením.

V případě, že je vyživovaná manželka zároveň držitelem průkazu ZTP/P, pak se sleva zvyšuje na dvojnásobek, tedy částku 49 680 Kč.

Protože rozhodující je výše příjmu za minulý rok, je důležité vědět, co do nich započíst:

 • hrubé příjmy od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu apod.,
 • všechny druhy důchodů,
 • nemocenská,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřování člena rodiny,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství.

Výčet není kompletní, jedná se o příjmy, u nichž se podle Finanční správy ČR nejčastěji chybuje.

Příjmy, které se do příjmu manželky nezahrnují (úplný výčet):

 • dávky státní sociální podpory (tedy i rodičovský příspěvek a porodné),
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendium studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči, který je od daně osvobozen.

Při sčítání příjmů vyživované manželky pamatujte na to, že příjmy ze závislé činnosti za  rok 2016, které byly vyplacené nejpozději do konce ledna 2017, se ještě počítají do příjmů roku 2016. V případě sociálních dávek platí, že se započítávají do roku, v němž byly vyplaceny. Takže mateřská, nemocenské, ošetřovné nebo podpora v nezaměstnanosti vyplacené v roce 2017 se budou započítávat do příjmů roku 2017. 

Nezapomeňte, že tuto slevu si ještě letos nemůže uplatnit OSVČ, která využívá výdajový paušál. Výjimkou je situace, kdy podnikatel je zároveň zaměstnán a součet základů daně, pro které využívá paušál, je nižší než polovina celkového základu daně.

Novinka, která obnoví nárok OSVČ na slevu na dítě a vyživovanou manželku, má začít platit až od dubna 2017. Podle přechodných ustanovení k velkému daňovému balíčku si podnikatelé budou moci příští rok vybrat, zda využijí slevu za cenu nižšího stropu pro výdaje, nebo se budou řídit podmínkami, které platí nyní.

Více informací najdete v článku Sleva na dítě a manželku i pro OSVČ s paušálem. Má to ale háček.

Sleva na částečný a plný invalidní důchod

Poplatníci v invalidním důchodu mají nárok na daňovou slevu ve výši 2520 Kč ročně v případě invalidity I. a II. stupně. Jsou-li zařazeni do III. stupně, mají nárok na slevu ve výši dvojnásobku, tedy 5040 Kč ročně. O tom, jakou slevu v daný měsíc mohou invalidní poplatníci nárokovat, rozhoduje stav na jeho počátku (pro případy, kdy by byli během kalendářního měsíce přeřazeni do jiného stupně invalidity s důsledkem změny výše slevy).

Oprávnění uplatnit slevu dokážete potvrzením o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu od České správy sociálního zabezpečení.

Od dubna, kdy začne platit velký daňový balíček, bude rozhodným okamžikem pro vznik nároku na uplatnění této slevy rozhodnutí o přiznání důchodu, nikoli výplata důchodu.

Sleva na studenta

Na další daňovou slevu ve výši 4020 Kč ročně mají nárok poplatníci, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem (v případě vysoké školy platí pro prezenční, distanční i kombinovanou formu) a ještě nedosáhli 26 let. O dva roky déle (sleva se dá uplatnit nejdéle za měsíc dovršení daného věku) si mohou slevu odečítat od daně studenti na doktorském studiu prezenční formou. Pokud pro vás status studenta neplatil celý rok, máte nárok slevu uplatnit jako příslušný počet dvanáctin celkové částky slevy za měsíce, ve kterých jste byli studenty už od jeho počátku.

Sleva za umístění dítěte

Tato sleva nemá pevně danou částku pro všechny, pouze fixně daný maximální limit pro její uplatnění. Ten vychází z aktuální výše minimální mzdy. Samotná výše slevy pro daného poplatníka závisí na tom, kolik za uplynulý rok zaplatil za tzv. školkovné při umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (např. mateřská škola, lesní školka, jesličky). Podmínkou je, že s vámi dítě žije ve společné domácnosti. Za minulý rok můžete odečíst maximálně 9900 Kč (pro rok 2017 už platí částka 11 000 Kč, tu si ale uplatníte až příští rok). I tato sleva se totiž uplatňuje jen jednou za rok, tedy v rámci zúčtování daní nebo při podání daňového přiznání. Má na ni nárok jen jeden poplatník z dané společně hospodařící domácnosti.

Nárok na slevu doložíte potvrzením z příslušného zařízení, kde musí být uvedeno jméno dítěte a výše uhrazeného školkovného za příslušné zdaňovací období (musí jít čistě o školkovné, stravné se nezapočítává).

Sleva za umístění dítěte, kterou budete uplatňovat za letošní rok, už neplatí pro všechna zařízení, pro která platila původně. Kvůli tomu na potvrzení od provozovatele zařízení musíte mít kromě vyčíslení školkovného také:

 • datum zápisu zařízení do školského rejstříku nebo
 • datum evidence dětských skupin u ministerstva práce a sociálních věcí nebo
 • datum vzniku živnostenského oprávnění.

Podle čeho určit, zda si budete moci uplatnit tuto daňovou slevu i příští rok? Podrobnosti najdete v článku Kdo si od letošního roku už nemůže uplatnit školkovné?

Sleva na evidenci tržeb

Letos si poprvé uplatní nejnovější daňovou slevu na evidenci tržeb poplatníci, kteří museli začít evidovat tržby už v první vlně, tedy od 1. prosince 2016. Jedná se o podnikatele v ubytovacích službách, stravování a pohostinství.

Sleva je určena pouze pro fyzické osoby, které ji mohou uplatnit jen za rok, ve kterém poprvé povinně zaevidovali tržbu podle zákona o EET. Uplatňuje se ročně a je jen jednorázová.

Podle důvodové zprávy se tato sleva uplatňuje v pořadí za ostatními slevami uvedenými v § 35 ba (tedy základní sleva na poplatníka, sleva na manžela, základní či rozšířená sleva na invaliditu, sleva pro držitele průkazu ZTP/P, sleva na studenta a sleva za umístění). Teprve poté, co odečtete slevu za EET, odečítáte slevu na děti, tedy daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Odečtením slevy za EET se nemůžete dostat do záporných hodnot.

Sleva na děti (daňové zvýhodnění)

Jak už jsme uvedli výše, pravidla daňového zvýhodnění upravuje § 35c ZDP. Snížit si o ně daň může poplatník, který s vyživovaným dítětem žije ve společné domácnosti (vždy ale jen jeden rodič).

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti. Slevu uplatníte ještě za měsíc, kdy dovrší 18. rok. Dále pak i zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které se soustavně připravuje na budoucí povolání a nepobírá invalidní důchod třetího stupně.

Pro letošní rok zatím zůstávají daňové slevy na dítě ve stejné výši jako minulý rok:

 • 13 404 Kč ročně na první dítě,
 • 17 004 Kč na druhé dítě,
 • 20 604 Kč na třetí a další dítě.

Opět se ale opakuje situace z loňska. Zákonodárci přislíbili zvýšení daňové slevy i pro letošní rok, novinka ovšem jako loni nestihla projít legislativním procesem a vyšší slevy na druhé a další dítě tak začnou platit v dubnu se zpětnou platností od začátku roku. Po skončení roku tedy zaměstnanci budou muset požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daní nebo podat daňové přiznání, aby o navýšení slev od počátku roku nepřišli. Ostatně to samé by měli udělat i letos, aby nepřišli o navýšení slev od počátku roku 2016.

Výše slevy dle počtu dětí 2014
(za měsíc/za rok)
2015
(za měsíc/za rok)
2016
(za měsíc/za rok)
2017 – předpoklad
(za měsíc/za rok)
Sleva na 1. dítě 1117 Kč / 13 404 Kč 1117 Kč / 13 404 Kč 1117 Kč / 13 404 Kč 1117 Kč / 13 404 Kč
Sleva na 2. dítě 1117 Kč / 13 404 Kč 1317 Kč / 15 804 Kč 1417 Kč / 17 004 Kč 1617 Kč / 19 404 Kč
Sleva na 3. dítě 1117 Kč / 13 404 Kč 1417 Kč / 17 004 Kč 1717 Kč / 20 604 Kč 2017 Kč / 24 204 Kč

I u daňové slevy na dítě platí, že se zvyšuje na dvojnásobek, pokud to je držitelem průkazu ZTP/P.

 • 26 808 Kč na první dítě,
 • 34 008 Kč na druhé dítě,
 • 41 208 Kč na třetí a další dítě.

Aktualizace 12.7. 2017 12:32

Pořadí dětí tak, jak je uvádíte do daňového přiznání, nemusí korespondovat s pořadím, v jakém se skutečně narodily.

Musí být ale dodržena podmínka, že děti jsou pro účely ustanovení § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, posuzovány dohromady. Tedy musí platit, že pokud poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění na druhé, musí být plně využito v délce 12 měsíců daňové zvýhodnění na první dítě.

V případě kdy např. druhé dítěte v rodině studuje resp. splnilo podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění jen po část roku nebo se vám narodilo minulý rok dítě, za které opět nemůžete uplatnit slevu za celých 12 měsíců, je na vás (pokud uplatňujete v přiznání daňové zvýhodnění na obě děti), u kterého dítěte uplatníte slevu na první či druhé dítě. Tedy za podmínky, že sleva na první dítě bude využita v délce celého roku.

Toho můžete dosáhnout buď tak, že dítě se slevou za 12 měs. zapíšete do slevy za první dítě nebo pořadí obrátíte s tím, že druhé dítě uplatníte ve dvou sazbách. Příslušným počtem měsíců doplníte slevu na první dítě a zbylý počet měsíců zapíšete do slevy na druhé dítě tak, aby každé dítě bylo zapsané vždy jen na jednom řádku. Výše slevy v tomto případě bude ve stejné výši u obou kombinací.

Jiná je situace, pokud máte dítě s průkazem ZTP/P. To zařaďte až na poslední místo (podle toho, kolik dětí máte) tak, abyste maximalizovali výši slevy, které je v případě průkazu ZTP/P dvojnásobná. Podrobněji se tématu věnujeme v článku Za dítě ZTP/P můžete využít vyšší slevu na dani. Stačí změnit pořadí.

Pro prokázání nároku na slevu na dítě musíte dodat potvrzení od zaměstnavatele druhého z manželů, jestli si a v jaké výši ten uplatňuje daňové zvýhodnění na některé z vašich dětí. OSVČ dokládají místo tohoto potvrzení čestné prohlášení. U dětí, které dosáhly 18 let, musíte dodat i potvrzení o studiu, u dětí se ZTP/P průkaz či potvrzení o jeho přiznání.

skoleni_4_3

Daňové zvýhodnění vás může jako jediná daňová sleva po odečtení od daně dostat až „do mínusu“, kdy budete čerpat tzv. daňový bonus. Ten činí maximálně 60 300 Kč a podmínkou pro jeho čerpání je výše zdanitelných příjmů (s výjimkou ostatních příjmů) v minulém roce ve výši nejméně 59 400 Kč (šestinásobek minimální mzdy). Pro rok 2017 se částka zvyšuje na 66 000 Kč.

Velký daňový balíček od dubna přinese i omezení příjmů, které se započítávají do limitu pro vznik nároku na daňový bonus (částka 59 400 Kč). Nově do těchto příjmů nebude možné zahrnout kapitálové příjmy a příjmy z pronájmu majetku. Nárok na bonus se bude řídit jen příjmy ze zaměstnání a podnikání, pravidla se ale letošního daňového přiznání ještě nedotknou.

Daňové zvýhodnění, stejně jako slevu na vyživovanou manželku, při letošním podání daňového přiznání zatím nemůže využít OSVČ uplatňující výdajový paušál (s výjimkou situace, kdy je podnikatel zároveň zaměstnán a součet základů daně, pro které využívá paušál, je nižší než polovina celkového základu daně).

Novinka, která obnoví nárok OSVČ na slevu na dítě a vyživovanou manželku, má začít platit až od dubna 2017. Podle přechodných ustanovení k velkému daňovému balíčku si podnikatelé budou moci příští rok vybrat, zda využijí slevu za cenu nižšího stropu pro výdaje, nebo se budou řídit podmínkami, které platí nyní.

Více informací najdete v článku Sleva na dítě a manželku i pro OSVČ s paušálem. Má to ale háček.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).