Hlavní navigace

Fikce doručení: Z banky vám nic nepřišlo a ještě za to zaplatíte

28. 5. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Nedorazil vám výpis z kreditky nebo nabídka nové sazby hypotéky? Fakt, že jste bez viny, nemění nic na tom, že za nedoručení zásilky nesete odpovědnost vy. A přijde to docela draho.

Komunikace mezi poskytovatelem služeb a klientem má různé podoby. Jednou z nich jsou poštovní zásilky. Ačkoli například banky často své dopisy klientům posílají obyčejným psaním a ne doporučeně, ve svých obchodních podmínkách si stanovují, že odeslaný dopis je považován za doručený několik dní po jeho odeslání. A to i přes to, že u obyčejného psaní nemohou mít nikdy 100% jistotu, že bude řádně doručen klientovi. Čtěte také: Chcete zjistit změny v sazebníku? Najměte si rovnou detektiva

Povinnost oznamovat změnu podstatných skutečností

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) si často vymiňují, a zcela pochopitelně, že klient je povinen bance oznámit třeba právě změnu adresy, kterou uvedl bance jako korespondenční kontakt, kam dopisy zasílat. V případě, že tak neučiníte, vrátí se dopis bance a ta ho většinou považuje za doručený ke dni vrácení zásilky. Zásilky jsou považovány za doručené také okamžikem jejich převzetí.

V případě odmítnutí jejich převzetí, nebo pokud se Zásilka vrátí jako nedoručitelná, je za den doručení považován den vrácení zásilky Bance, a to i tehdy, když se Klient o uložení Zásilky nedozvěděl. Bez ohledu na výše uvedené jsou tyto Zásilky považovány za doručené nejpozději 10. pracovní den po jejich odeslání, uvádí například VOP Komerční banky. Tento případ je pochopitelný, protože klient nezajistil, aby banka měla aktuální informace o jeho doručovací adrese. Čtěte také: (Ne)bezpečné české platební karty

Stejně se dá smýšlet i o případech, kdy klient neobdrží vyúčtování nebo například výpis ke své kreditní kartě. Ačkoli jsme všichni jen lidi a každý někdy něco zapomene – obzvlášť když se povinnost zaplatit nepřipomene právě došlým vyúčtováním, je zřejmé, že pokud klient služeb využíval, musí za ně také zaplatit.

Riziko zapomenutí se dá v těchto případech ošetřit zřízením souhlasu k inkasu, kdy si poskytovatel služeb strhne částku za fakturu sám. Klient není v prodlení a pokud si uvědomí chybějící vyúčtování, může zažádat o vystavení duplikátu. Je třeba si uvědomit, že výpis z kartového účtu zasílaný obyčejnou listovní zásilkou je pouze jednou z forem informování klienta o jeho dluhu. Klient může informaci o výši dluhu rovněž získat v našich pobočkách, na informační lince či prostřednictvím Servisu 24. Rovněž prostřednictvím bankomatu může klient zjistit výši nevyčerpaného úvěrového rámce a tedy i výši svého dluhu, nastínila pro server Měšec.cz jiné alternativy, jak zjistit závazek, Kristýna Havligerová z tiskového centra České spořitelny.

Nedoručení vám zabrání vyjádřit nesouhlas

Kromě výpisu z účtu ale některé banky oznamují obyčejným psaním i jiné skutečnosti. Například změnu fixace u hypotéky. V tomto případě klientům začíná ode dne doručení dopisu běžet lhůta na vyjádření nesouhlasu s novými podmínkami úvěru. Pokud s nimi nesouhlasí, má právě v této lhůtě čas na to, aby se poohlédl po výhodnější nabídce a úvěr refinancoval.

Stejně tak oznámení o změně úrokové sazby u povoleného přečerpání. Protože vyjádřit nesouhlas s novým úročením často zároveň znamená odstoupení od smlouvy s následnou povinností kontokorent vyrovnat, potřebuje klient banky nějaký čas na to, aby sehnal potřebné prostředky nebo si sjednal jiný kontokorent u konkurence. Čtěte více: Zdražíme ti úvěr. Když nesouhlasíš, vrať nám okamžitě peníze

V takových případech nedoručená zásilka může zabránit klientům vyjádřit svůj postoj a nesouhlas. Banky přesto i v těchto případech ve svých VOP využívají statut tzv. fikce doručení písemnosti.   ČSOB má obdobně jako většina peněžních ústavů upravenu fikci doručení písemností, a to konkrétně ve Všeobecných obchodních podmínkách ČSOB, přičemž je upraveno doručování jak písemností zasílaných jako obyčejná zásilka, tak písemností zasílaných doporučeně, potvrdila serveru Měšec.cz Pavla HávováČSOB.

Anketa

Fikce doručení se vám zdá:

Pokud jde o údaje nezbytné ke splácení úvěrového dluhu,  počet a výše měsíčních splátek jsou buď stanoveny v úvěrové smlouvě, nebo ze smlouvy vyplývá způsob stanovení splátky. Konkrétní dispozice  pro splácení (číslo účtu, variabilní symbol)  jsou klientovi oznámeny písemně, u klasického úvěru jednorázovým úvodním dopisem, u revolvingového  úvěru zasláním výpisu z úvěrového  účtu, který je klientovi zasílán  pro informaci i  po ukončení měsíce, v němž na jeho úvěrovém účtu došlo k pohybu. Korespondence je zasílána na adresu, která nám byla klientem sdělena, obyčejným dopisem, takže samozřejmě nelze vyloučit výjimečnou možnost  nedoručení zásilky, řekl serveru Měšec.cz Martin Malý, mluvčí společnosti Cetelem, zároveň ale dodal, že před započetím upomínání je klient kontaktován o neuhrazeném závazku telefonicky nebo písemným upozorněním, což je praxí i u mnoha bank. Čtěte také: Problém s poplatky, nebo s informacemi?

Posílat oznámení doporučeně nevyplývá z žádných platných právních předpisů. Předpokládáme, že klient bance jako adresu pro zasílání korespondence sděluje adresu, na které se zdržuje a že mu tedy písemnost bude opravdu doručena. Předpoklad doručení sjednanou v Obchodních podmínkách pro vydávání a používání kreditních karet však u některých typů zásilek uplatňujeme. Jde například o potvrzení o tom, že bylo sjednáno pojištění prostřednictvím Telefonní nonstop linky ( k samotnému sjednání dochází telefonicky) či potvrzení vydávané na žádost klienta, uvedl pro server Měšec.cz také Jakub PuchalskýRaiffeisenbank.

Stejné podmínky se většinou vztahují také na elektronickou nebo faxovou komunikaci. V případě, že je písemnost klientovi zaslána prostřednictvím zaručené elektronické komunikace, považuje se tato za doručenou okamžikem, kdy je bance doručeno oznámení o jejím přijetí serverem adresáta, uvádí VOP Volksbank.

Tzv. smluvní fikce doručení je v současnosti masově využívána v obchodních podmínkách bank. Názory na její právní přípustnost se různí – v odborné literatuře byly vysloveny jak názory, které takové ujednání obhajují, tak názory, které považují smluvní fikci doručení za neplatnou. Jednoznačnou odpověď na tuto otázku nedává ani ustálená rozhodovací praxe soudů. Klient, který se domnívá, že některé ustanovení obchodních podmínek je v rozporu se zákonem, se může dovolat jeho neplatnosti při řešení konkrétního sporu v soudním nebo rozhodčím řízení nebo v řízení před finančním arbitrem, sdělil serveru Měšec.cz Ondřej Jakob, mluvčí ministerstva financí.

Ne jen dopisy, ale i ceniny a další cennosti

Dopisy ale nejsou jediným případem, za jejichž nedoručení se banka zprošťuje odpovědnosti i v případě, že zásilku nezaslala doporučeně nebo alespoň pojištěnou. UniCredit Bank si vymiňuje fikci doručení i v případě cenin, respektive rizika spojená s možnou ztrátou, zničením či zneužitím zaslané zásilky si nese klient sám. Banka je oprávněna podle svého nejlepšího uvážení odesílat ceniny způsobem obvyklým v bankovnictví, pojištěné či nepojištěné, doporučeným dopisem nebo s udáním nižší hodnoty, pokud Klient nedal jiný příkaz. Šeky k zúčtování se zasílají obvykle poštou v obyčejné listovní zásilce, ostatní nepojištěné šeky a směnky doporučeným dopisem. Rizika spojená s možnou ztrátou, zničením či zneužitím poštovní zásilky nese Klient, uvádí podmínky UniCredit Bank s tím, že písemné zásilky se považují doručené 10. bankovní den po jejich odeslání.

dan_z_prijmu

Podobně se odpovědnosti zprošťuje také LBBW Bank, která okruh zaslaných věcí rozšiřuje také na směnky, smlouvy, hotovost a další cenné věci. Banka zasílá hotovost nebo jiné cenné věci klientovi nebo třetí straně v dobré víře, ať již pojištěné nebo nepojištěné, na riziko klienta. Není-li dohodnuto jinak, určuje způsob přepravy banka s ohledem na prospěch klienta. Směnky, šeky, smlouvy a dokumenty v dokumentárním obchodě mohou být zaslány jako obyčejné nebo cenné psaní v souladu s platným českým poštovním řádem, uvádí VOP. Užitečné téma: Kdo je finanční arbitr a s čím vám pomůže?

Píše se v nich také, že banka neodpovídá za ztráty nebo škody vzniklé v důsledku zpoždění, vad přenosu, nedorozumění nebo jiných chyb  způsobených použitím poštovních, telefonních, faxových nebo telexových služeb nebo jiných přenosových, dopravních nebo telekomunikačních prostředků, které nebyly způsobeny bankou. Otázkou je, zda ohled na prospěch klienta může vynahradit zařizování, které na jeho hlavu padne v případě, že se nějaká taková zásilka opravdu ztratí nebo poškodí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).