Hlavní navigace

Dali jste nebo dostali výpověď, ale chcete ji zrušit. Jak na to?

19. 5. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jak zrušit výpověď, kterou si rozmyslel zaměstnanec nebo zaměstnavatel, v zájmu jistoty obou stran a bezproblémového pokračování pracovního poměru?

Jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec si mohou rozmyslet výpověď z pracovního poměru, kterou uplatnili – doručili druhé straně, jak už jsme psali v článku Jak odvolat vlastní výpověď?

Negace výpovědi doručené druhému účastníkovi pracovního poměru není tak složitá, jako je tomu u okamžitého zrušení pracovního poměru. Jak na tuhle složitou proceduru, jsme si už také vysvětlili.

Někteří zaměstnanci, ale i zaměstnavatelé, respektive osoby za zaměstnavatele jednající (vedoucí zaměstnanci – šéfové) se však nesprávně domnívají, že s uplatněnou výpovědí mohou jednostranně libovolně disponovat, a pokud si ji rozmyslí, mohou ji i sami libovolně, kdykoliv, až do skončení pracovního poměru (uplynutím výpovědní doby, resp. až do uplynutí výpovědní doby) odvolat. Někdy se v této souvislosti v praxi hovoří o stažení výpovědi. Takovouto volnost pro jednu stranu, která by uváděla druhou stranu do nejistoty, zákoník práce nepřipouští.

Odvolání výpovědi jen se souhlasem druhé strany

V praxi však zřejmě proces zpětvzetí výpovědi není nijak ojedinělou záležitostí, protože přímo zákoník práce upravuje postup při negaci uplatněné (doručené) výpovědi, na rozdíl od negace okamžitého zrušení pracovního poměru, jehož pravidla vyložila až judikatura (výkladová praxe soudů):

Výpověď může být podle § 50 odst. 5 ZP odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné. Proces negace uplatněné výpovědi je poměrně jednoduchý, jsou stanoveny pouhé dvě podmínky: Odvolání tohoto jednostranného právního jednání – výpovědi musí být odsouhlaseno druhou smluvní stranou, tedy toto původně jednostranné právní jednání (výpověď) může být negováno jen právní jednáním dvoustranným (dohodou), a jak odvolání výpovědi, tak i souhlas s ním musí být učiněny písemně. V běžné praxi to však není vždy zřejmé.  

V zájmu právní jistoty obou stran a dodržení patřičné předepsané formy by se neměli účastníci pracovního poměru uchylovat k nabízejícímu se jednoduchému řešení – tedy po vzájemné dohodě listinu s výpovědí jednoduše pouze zlikvidovat, zničit – prostě roztrhat. Tedy roztrhat listinu s výpovědí, která byla doručena, a současně roztrhat její případnou kopii, na níž svým podpisem stvrdila druhá strana její doručení. 

Na druhou stranu ale, i když pouhé roztrhání listin spojených s výpovědí (třeba navíc i obálky doporučeného dopisu či dodejky, pokud nebylo doručováno takříkajíc z ruky do ruky na pracovišti, ale poštou) vskutku není právně konformním postupem ve smyslu § 50 odst. 5 ZP směřujícím ke zpětvzetí (negaci) uplatněné výpovědi, problémy by v praxi vzniknout neměly, i kdyby jedna strana chtěla situace (nedostatečné formy) zneužít a vyvolat spor. Třeba proto, že by nebyly dodrženy ústní, gentlemanské dohody spojené s negací výpovědi (jako třeba příslib vylepšení pracovních podmínek zaměstnance, který dal výpověď, kupř. zvýšení jeho mzdy, výhodnější rozvržení pracovní doby, jež mu zaměstnavatel přislíbil, nebo třeba příslib zaměstnance, že bude souhlasit se změnou kupř. sjednaného druhu práce, rozsahu pracovní doby). 

Negace výpovědi by neměla být reálně (účinně) zpochybněna, její neplatnost by musel autoritativně vyslovit soud. Bylo by velmi obtížné toho dosáhnout. (Ty, kdo se zajímají o detaily, odkazuji na dva naše články, které poukazují na neplatnost nebo nicotnost právního jednání v pracovněprávních vztazích.)

Jak v praxi formálně koncipovat zpětvzetí výpovědi

Existují v zásadě 3 možnosti, jak správně postupovat: Účastníci pracovního poměru sjednají (uzavřou) písemnou dohodu, v níž bude výslovně vyjádřena vůle odvolat výpověď té strany, která ji uplatnila, včetně náležité specifikace tohoto právního jednání (oné výpovědi), a výslovný souhlas druhé strany s jejím odvoláním. Součástí ujednané dohody o zpětvzetí výpovědi a pokračování pracovního poměru je vhodné učinit i případná ujednání o změnách pracovního poměru, jestliže právě na jejich základě dochází k uzavření dohody o zrušení výpovědi.

Na doručenou výpověď připíše strana, která ji uplatnila, že ji odvolává, a druhá strana připojí, že s tím souhlasí, že odvolání výpovědi přijímá. Tady, dodejme, bude na místě pořídit kopii uplatněné výpovědi a na ni též originálně připojit ta (stejná) ujednání (text dohody) jako na původní originál výpovědi, a to v zájmu toho, aby obě strany disponovaly originálním vyhotovením dohody o zrušení výpovědi.

Nejsložitější bude korespondenční řešení – právní jednání spojené s výměnou listin formou nabídky a přijetí návrhu (oferty a akceptace). Strana, která uplatnila výpověď, zašle druhé straně sdělení, že odvolává výpověď, kterou bude náležitě specifikovat (zejména jejím obsahem, dnem vyhotovení, dnem doručení), a druhá strana pak zašle první straně, která výpověď odvolává, souhlas s odvoláním výpovědi, kterou bude znovu náležitě specifikovat. Dodejme pro úplnost, že až do doručení souhlasu s odvoláním výpovědi straně, která výpověď odvolala, výpověď platí. Při uplatnění kterékoliv z forem zpětvzetí výpovědi je pochopitelně nutno příslušné právní jednání (sdělení) opatřit datem vyhotovení a podpisem jednající strany.  

Tip do článku - účto fakturace duben

Doručení poštou lze předběhnout a zrušit odvoláním výpověď lze bez dalšího, jednostranně, bez potřeby součinnosti druhé strany, odvolat (zrušit, vzít zpět), i když již byla písemnost ji obsahující odevzdána k doručení (např. prostřednictvím) provozovatele poštovních služeb, tedy k poštovní přepravě, čili v situaci, když není doručováno přímo např. na pracovišti tak říkajíc z ruky do ruky, ale jen tehdy, pokud odvolání původního právního jednání dojde (je doručeno) dříve než samotná výpověď.

Takto lze tedy řešit situaci, jestliže účastník pracovního poměru např. odevzdá první den v poledne příslušnou písemnost k poštovní přepravě, rozmyslí si zavčasu svůj postoj a druhý den třeba hned ráno, ještě než pošta případně prvotní písemnost doručí, předá např. osobně zaměstnanci odvolání výpovědi. Výpověď, která již byla doručena druhé straně, však již nemůže být dodatečně jednostranně odvolána, resp. by takové zpětvzetí, zrušení výpovědi bylo právně neúčinné, nezpůsobovalo by negaci výpovědi, pakliže by odvolání neodsouhlasila druhá strana.        

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).